laars, in. mj mi Zaterdag Nieuws- en Advertentieblad F. niFU M VV, or Zeeuwseh-Vlaanderen. ïlde. >pij axel. Buitenland. U- premie 1 N. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor Belgis 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER aDYERTENTIEN van 1 tot 4 regels 26 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. 8 0S 811 8 22 8 31 8 42 100 921 1 10 9 35 7 22 9 41 1 27 9 51 3» 10 7 40 10 Oi 3 10 2s 52 7 li 35 7 24 0 71 55 7 32 05 74) rd. tijd 15 6,21 95 6,38 95 6 pa 15 6,55 SO 7,W 41 7, 15 7,31 10 8,01 55 8,16 22 DE OORLOG. Omtrent den huidigen toestand der partijen meldt de Avp. het volgende. De slechte weersgesteldheid werkt belemmerend op de operaties seint Sir Douglas Haig. Niettemin hebben de Engelschen, zij het ook geen grooten vooruitgang gemaakt ten O. van Lon pieval, waar de hoeve Waterlot door hen is bezet, terwijl een verbreeding en beveiliging van hun aanvalsfront door de vermeestering van Ovillers en het nemen van een loopgravencomplex tea N. van dit dorp heeft plaats gehad, len Z. van de Somme werden hevige tegenaanvallen van de Duitschers op de linie Biaches—la Maisonnette—Bar- leux gemeld. Niet duidelijk bleek uit de Pransche communique's ot het ge- teele dorp Biaches wel door de Duit sers was ontruimd. Nadere berichten melden, dat de Pranschen hun tegen- itanders uit de laatste huizen verdreven hebben. Dat ook de Duitschers het gewicht van het bezit van de stelling Biaches laMaisonnette inzien, daar tij een vooitdurende bedreiging van Peronne beteekent, vertelt ons de „Koln. Ztg." „Als punt vau de wig tegen Peronne zou de vermeestering voor de Pranschen zeer gewichtig zijn en reeds meeuden zij er een verder voortdriugen tegen Peronne aan te kunnen vastkuoo- pen, temeer daar het dorp met meer tuidwaarts liggende heuvel 97 en de hoeve La Maisonnette, de sleutel van de Sommestelling en het uitgangspunt voor een overgang over het moerasachtig oevergebied scheen te bieden.' De hevige strjjd die uu reeds eenige dagen om het bezit der stelling woedde en thans met een succes voor de Franschsn ten minste voorloopig eindigde, is echter nog niet tot een definitief slot gekomen. Er ziju evenwel aanwijzingen dat de Pranschen, mede in verband met de resultaten der Engelschen be noorden de Somme, in de eerstvolgende dagen hun meer directe aanvallen om het bezit van Peronne zullen voort zetten. knooppunt Kovel, door een spoorlijn met deze plaats is verbonden. In Bukowina zijn af deelingen Russi sche kavalerie langs den weg Kirlibaba Marmarosziget voortgerukt. Kirlibaba ligt ten W. van Kimpolung,. in Zuid- Bukowina, ongeveer op de grens van Hongarije. Het zeer moeilijke terrein en de weinige wegen en het gering aantal passen, die in dit gedeelte van de Karpathen worden aangetroffen, maken, dat het oprukken der Russen uit den aard hier groote moeilijkheden ondervindt. Nader wordt nog bericht De Russen zetten ten Z.W. van Lutsk hun aanvallen tegen het tront van v. Lissingen voort, terwijl ook in het N. tegen de legergroep v. Hindeuburg een verhoogde actie valt waar te nemen. In het Zuiden, in het Karpathen gebied, blijven zij eveneens, hoewel langzaam, voortrukken. De toestand der Centralen blijft ook aan het Oosterlront verre van bsnijdenswaardig. Er zijn 6 hospitalen, ingericht voor ongeveer 500 gevangenen. Omtrent 6000 vreemdelingen zijn in de een of andere betrekkingen werk zaam van hen verrichten er 3000 productiet werk. Gehuwden genieten zekere voorrechten 33 gehuwde vrou wen,' Engelschen van geboorte, wonen op het eilandaan in den vrpemde I geboren vrouwen is toegestaan op ba- I paalde tijden bezoeken aan het kamp af te leggen. Bevoegde onderwijzers geven les aan wie het wenschen in Pransch, Engelsch, Duitsch, Poolsch en Spaansch. Het kamp bezit een bekwaam orkest een grooten centralen schouwburg, waar meereadeels Duitsche, at en toe ook Engelscbe stukken worden gespeeld, en de kampcommandant met ziju assisten ten werden door de gevangen uitgenoo- digd tot een Shakespeare-viering. Buiten hun rantsoen kunnen de ge vangenen versnaperingen koöpen. N. R. Crt. ijks: 3,35b 7,05 3,35b i,05 ;U hoogst# ch. sl lig. - 3,45 7.- 4,15 7,30 c 5,45 *,30 o 5,58 8,« Iu Wolhynië heeft, von Lissingen den druk der Russen niet kunnen weerstaan en werden de Duitsche troe pen in 'n verdedigingsstelling ten W. van de Lipa teruggenomen. Vou Lis singen voegde er bij, dat deze operatie geschied was „zonder door de Russische troepen te ziju lastig gevallen." Te oordeelen naar het Russisch legerbericht schijnen de Duitschers er echter niet geheel en al zonder kleerscheuren te zijn afgekomen, immers zij lieten eenige duizenden krijgsgevangenen en mate rieel in handen der Russen. De plaats- I aanduiding van dit Russisch succes is eenigszins vaag; een nauwkeurige ver melding geeft noch het Duitsche, noch het Russische bericht. Dit laatste spreekt van de „beneden-Lipa". Hieruit zou dan af te leiden zijn, dat de Russische stoot schijnt gericht te zijn tegen Wla- dimir—Volnynsk, dat ongeveer 50 K.M. ten Z. W. van het gewichtig wegen- Verschillende berichten Een gezelschap journalisten heeft kortelings het interneeringskamp voor vijandelijke vreemdelingen op het eiland Man bezocht. De beschrijving, die zij van de daar heerschende toestanden geven zegt Reuter vormt een Fevendige tegenstelling met de toestan den te Ruhleben. Hat kamp is sedert 1914 aanzienlijk uitgebreid. Een spoorweg loopt er dwars doorheen en binnen de prikkel draadomheining vindt men alle gerie felijkheden van een kleine, doch uiterst bescttaatde gemeenschap. Het ontbreekt den geïnterneerden aan niets dan hun vrijheid, en er is alle reden om te gelooven, dat velen dat tijdelijk gemis uiet eens ernstig voelen. Het kamp bestaat uit 23 blokken, elk ingericht voor duizend gevangenen. De huidige bevolking bedraagt meer dan 22 duizend. Elk blok vormt een geheel op zichzelf. Het bevat slaapverblijven ontspannings- en werklokalen, een keuken, een cantine, badkamers enz. De gebouwen worden electriscb verlicht. Het° brood wordt er in de kampbakker i bereid door de gevangenen. Dagelijks worden er ongeveer 10,000 brooden en 5 ton vlaesch genuttigd. Behalve het I brood, wordt er een vrij meelrantsoen verstrekt, dat 280 pond per dag voor elk blok bedraagt. Ongebruikt meel kan bij 10 zakken tegelijk weder ver kocht worden aan den kamp-gouverneur door een keukencommissie samengesteld uit gevangenen, en beneden het pond kunnen andere artikelen in de cantine worden gekocht tegen winkelprijs. Elk blok heeft warme en koude stortbaden. Het geld der gevangenen wordt bewaard iu de kampbauk. Op aanvraag kannengeldenovereenkomstig de daarvoor geldeude regeien worden gebeurd. De cantine magazijnen bevat ten vrijwel alles wat voor het leven iu het kamp noodig is. De cantine is een centraal bedrijf met 23 filialen. Kleeren worden kosteloos verstrekt aan alle onvermogende gevangenen. De gezagvoerder van het Engelsche stoomschip Lecoq, metende 3419 ton, beschrijft een ontmoeting met een duik boot op 18 Juni jl. De vijandelijke duikboot werd op 4 mijlen afstand waar genomen. Onmiddellijk opende zij vuur blijkbaar uit een 4-duiras-kanon. Na 3 ot 4 granaten te hebben afgevuurd, die dichtbij neerkwamen, naderde zij snel de Lecoq. Wij openden het vuur uit ons kaaou vertelt de kapitein het vijfde schot scheen haar te treffen, 'doch zij bleef maar steeds doorvuren en naderde meer en meer. Een granaat trof ous aan bakboord, doorboorde de stoompijp en deed heel wat stoom ontsnappen. Ik liet toen vaart minderen en gaf bevel de sloepen te strijken. Zoodra dit was geschied, nam het grootste deel der bemanning er in plaats. Alleen de hootdmachinist, de tweede en derde machinist, een bootsman, ikzelf en twee kanonniers bleven aan boord. Ik bleef voortdurend vuren en met goed gevolg, daar het 26e schot de duikboot bij de waterlijn trof en ze deed onderduiken, gehuld in een dikke rook wolk. Ik ben overtuigd dat we ze in den grond heboén geboord. Kort daarna verscheen een Fransche patroeljeboot, j waaraan ik het gebeurde meedeelde. Ik keerde daarop naar onze booten terug nam da schepelingen aan boord en de booten langszij op sleep. Later zagen wij op ougeveer 1000 M. afstand de periskoop van een andere duikboot, die dadelijk een torpedo af schoot, welke ik wist te vermijden, zoodat ze 50 voet achter ons langs liep. Toen daagde een andere torpedoboot op, waaraau ik hot gebeurde meedeelde. Wij hebben op de tweede duikboot drie granaten afgevuurd en ze daardoor ge dwongen te duiken.' Na de booten te hebben opgeheschen voeren wij verder en hebben geen vijand meer gezien. N. R. Crt. men wel eens in de dagbladen leest, dat n.l. de gezondheid der kinderen onder het beleg van het Duitsche rijk over het algemeen niet heeft geleden. Kettner zegt, dat de jonge kinderen inderdaad in den eersten tijd van den oorlog aan voeding minder te kort kwamen dan de onderen, vooral doordat de zoögende moeders krachtig werden bijgestaan. Ook bestemden de ouder» voor de jongere kinderen alle voedsel, dat zij konden uitsparen. Maar toch is de Engelsche ziekte zeer toegenomen als gevolg van de armoede, en de tetanie als gevolg van de schokken, die het zenuwstelsel der moeder» tijdens de zwangerschap heeft ondergaan. Tot in het voorjaar van 1915 werden bij de schoolkinderen geen veranderingen opgemerkt. Maar in Juli, bij de jaar- lijksche weging, bleek reeds welke schade er is toegebracht. Groei en gewichtstoeneming was, vergeleken bij vroegere jaren, in alle klassen ver minderd, vooral bq de meisjes. In een klas van 33 ongeveer 10 jarige meisjes hadden 27 aan gewicht verloren, som mige zelfs 2 k.g, 2 waren er even zwaar gebleven, en slechts 4 waren zwaarder geworden, doch minder dan vroeger gemiddeld het geval was. N. R. Crt. De schoolarts A. Kettner, te Char- lottenburg doet omtrent de gezondheid der schoolkinderen in zijn district mede- deelingen, die in strijd zijn met wat Een Wolff bericht meldt uit Berlijn Op den ochtend van 18 Juli hebben Duitsche zeevliegtnigen een in de oorlogshaven van Re val liggenden vij andelijken kruiser, torpedo-booten, duik- booten en militaire inrichtingen met bommen bestookt. Tal van treffers werden op de strijdkrachten van den vijand verkregen, o.a. op een duikboot alleen 4. Op de werven werden groote branden gesticht. Oüdanks hevigs be schieting van het land af en pogingen van vijandelijke vliegtuigen, zijn alle vliegtuigen behouden teruggekeerd bij de zeestrijdkrachten, die voor de Golf van Riga op hen wachtten. Ofschoon de laatste ten gevolge van het goede j zicht zeer vroegtijdig van het land af waargenomen werden en door verken ningen van vijandelijke vliegtuigen ontdekt waren, vertoonden zich geen zeestrijdkrachten van den vijand. N. R. Crt. Duitscliland en Italië. Volgens de Korrespondenz Norden wordt de opwinding in Italië tegen Duitschlaud en de oorlogsdreigingen te Berlijn met groote kalmte opgenomen. In politieke kringen gelooft me.n niet dat het kabinet te Rome thans beslis sende stappen zal nemen, overigens meent men dat de oorlogstoestand voor Italië van veel grooter beteekenis zal ziju dan voor Duitschlaud. N. R. Crt. Het bombardement door Oostenrijk- sche vliegtuigen op de Italiaansche oorlogshaven van Spezzia is vau belang omdat de vliegers daartoe over de Apenijuen, waarvan sommige toppen 2000 meter hoog zijn, ziju gevlogen. Verder volgt daaruit dat Genua nu ook niet meer veilig is tegen zulke onge- wanschte bezoeken. TV. R. crt. 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1