Xo. 29. Zaterdag IS Jwfc 1916. 32e «faarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. F. BIELEMAN, Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor Belgie 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITG EVER AXEL. AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 ragels 25 Cent; voor eiken regelmeer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Inslaan van brandstoffen. Verleden jaar zijn velen, door de berichten, welke herhaaldelijk in de bladen de ronde deden, zoo verstandig geweest, in den zomer hun brandstof roor den winter reeds in te slaan. Dit werkte een goede distributie in de band. De aanvoeren gingen direct naar de verbruikerser kwam zoodoende, naast den gewonen voorraad, een vrij belangrijke onzichtbare voorraad, waar op in de wintermaanden kon worden geteerd, zoodat de winteraanvoer werd ontlast. In de wintermaanden konden dau ook zij, die niet in de gelegenheid waren in den zomer „op te doen", uit de aanvoeren en den beschikbaren roorraad bij deu braudstoffenbaadel, gemakkelijk geholpen worden. Er was dus een zeer regelmatige, ea daarom goedkoope verdeeling van brandstoffen, met het gevolg, dat ook de prijzen in de wintermaanden betrekkelijk laag bleven. Doordat er nu in de twee oorlogsjaren geen gebrek aan brandstof is geweest, en de prijzen binnen redelijke grenzen gebleven zijn, is er een zekere gerust heid ouder het publiek gekomen, die bet nu echter weder in de oude fout doet vervallen, n.l. te wachten met het bestellen tot bet koud wordt. Is in normaie jaren deze gewoonte, reeds verkeerd, in deze tijden is het -gevaar niet denkbeeldig dat door te wachten met bestellen toe o.v. October, aan de vraag niet kan worden voldaan. Immers, èn in Duitschland, èn in België, èn ook hier te lande schrappen de mijnen de •hoeveelheden, die ineen bepaalde maand niet zijn afgenomen. Ook is*niet te voorzien welken loop de oorlogsgebeurtenissen nemen zullen en welken invloed zij op de kolenlevering naar ons land zullen hebben. Wie ruimte heeft om te bergen, en het geld om te betalen, sla dus thans zja voorraad in. Die helpt, zoodoende, zonder eenige kosten meteen hen, die nu geen ruimte en geen geld hebben en later brandstoffen moeten koopen Hy zorgt voor een gelijkmatige, dus goedkoope distributie eu werkt prijs, opdrijving door de kolenproducenten, io het najaar, tegen. Avp. Onware beschuldigingen. Bij het Kamerdebat over het buiten gewoon oorlogscrediet heeft de heer Juten 25 Mei een aantal zeer ernstige beschuldigingen geuito.a. over het optreden van den kantonnements com mandant te Tilburg in een slagerswin kei; over de inkwartiering te Wouw; over het gaan met verlof van een divisie en een brigadecommandantover het stellen, door den commandant van het veldleger, van een premie op het hoofd van den onlangs doodgeschoten Schrauwen. De Minister van oorlog heeft deze zaken onderzocht, en in een afzonder lijke nota aan de Kamer het resultaat meegedeeld. Het blijkt datdemeedee- lingeu van den heer Juten van het begin tot het eind onjuist zijn. Er is te Tilburg niets onrechtmatigs gebeurd er zijn noch van de inwoners noch van de militairen klachten ingekomen over de inkwartiering te Wouwnoch een der divisie-commandanten, noch een der brigade commandanten is met verlof geweest of heeft wederrechtelijk verlof genomenen de praatjes over die premie zijn geheel uit de lucht gegrepen. De Minister voegt hieraan toe, dat het hem zwaar valt een dergelijke tegen spraak te leveren. Hij is daartoe echter wel gedwongen, wanneer men in de Kamer meent zonder goeden grond de ernstigste beschuldigingen tot de hoogste legerautoriteiten te kunnen richten. M. Cru Rogge en haver door elkaar. „Zoo slim als een boer", zal, schrijft het Eindh. Daqbl., weldra onder de spreekwoorden opgenomen moeten wor den. De Regeering neemt alle rogge in beslag, doch bij den volgenden oogst zal de Minister leelijk met de handen in het haar zitten. Vele Meierijsche boereu zijn van plan, voortaan grooten- deel3 rogge en haver door elkander te te zaaien. Dat geeft een goed beschot als veevoeder, doch is voor de bakkerij absoluut ongeschikt. Men zou willen vragen Kan er niets gedaan wordeu om dezen braven lieden te beletten hunne praktijken uit te voeren, daar er toch zulke groote alge- maene belaugen op het spel staan De Schelde. De Avp. verneemt uit Vlissingen, dat de 5 procants obligatieleening van 2 miliioen voor de „Kon. Maatschappij De Schelde" ongeveer veertigmaal vol teekend is. Wie maakt de markt l Naast het gebrek aan brood in België schijnt ook groote behoefte te bestaan aan groenten. Zoo kwam de groothan delaar D. uit Brugge over met de op dracht om een groote hoeveelheid bloemkool, aardappelen, peen, enz. te koopen in het Westland. De goederen, ongeveer een 10-tal wagons, zullen laDgs Roosendaal België ingaan. M. crt. Uitvoer verboden. Bij Kon. besluit is dé uitvoer van luciters en van varkenshaar en daaruit vervaardigde artikelen verboden. M. crt Fourage-nood. Men meldt aan de N. R. crt. Te Amsterdam is een druk öezochte vergadering van bedrijtspaardenbouders gehouden, teneinde te bespreken, hoe te handelen in verband met den h er schenden tourage-nood. De bestuurders van groote lichamen en vereenigingeu en talrijke particulie ren vertegenwoordigend het meerendeel der meubel transport ondernemingen, expediteurs, sleepers, maandpaarden- verhuurders, manégehouders en stal houders in Nederland. Eenparig was men van oordeel, dat de huidige toestand, wat fourageprijzeu betrett, niet kon blijven voortduren, zonder zich te zullen wreken in het te gronde gaan van een steeds talrijker aantal bedrijven. Krachtiger maatrege len dan requesten en conferenties met den minister van landbouw werden bepleit. Een der aanwezigen stelde onder hilariteit voor, een soort honger optocht te organiseeren door te demon- streeren met verschillende sterk onder voede rossinanten, en zoo den steun der dierenbescherming te verkrijgen. Door anderen werd erop gewezen hoe het soms den-schijn heeft, alsof men aan het ministerie de mensehen graag met een kluitje in het riet stuurt. Aan een plaatselijke vereenigiug bv. werd gebrek aan kapitaal verweten waardoor zakel ike resultaten onmogelijk werden. Toen kort daarop de vereenigiug hierin voorzien had en maandelijks over on geveer een ton kon worden beschikt, waren er nieuwe bezwaren. Ook over. de commissie voor voeding van mensch en dier werd gesproken als over een kapstok. Verder werd er op gewezen, hoe eenerzijds de regeering aan particulieren verbiedt, haver in te voeren, en ander zijds het regeeriugsgraanbureau nalaat, voldoende hoeveelheden ter beschikking te stellen, zoodat de haverprijzen met sprongen omhoog liepen eo thans 19 a 20 bedragen tegen 7 a 8 voor den oorlog, en dat deze prijzen absoluut niet in evenredigheid zijn met de pro ductiekosten, welke door minister Post- huma in het algemeen op ongeveer 150 pet. der prijzen van vóór dan oorlog worden berekend. Nog werd betoogd dat hetongewenscht is, dat uitvoer van hooi weer wordt toegestaan. In de practijk kwam dit als n.l. op het volgende neereerst wordt het z.g. surplus van den vorigen hooi-oogst uitgevoerd, doch door onoor deelkuudigheid ontstaat er gebrek aan hooi, met als gevolg ruim 100 pet. hoogere hooiprijzen dau voorheen. Dezelfde kringen die eerst van den uitvoer van het surplus profileeren, doen dit daarna van de gevolgen van het tekort, en nog is dat niet voldoende doodleuk wordt daarna geargumenteerd dat uitvoer van paarden dringend noodig is om in het tekort aan fourage tegemoet te komen. Deze uitvoer vau paarden komt natuurlijk de prijzen ten goede en alzoo ook aJi weer ten uadeele van de gebruikspaardenhouders, die thans ongeveer 300 per paard meer hebben te betalen dan vóór den oorlog. Andere aanwezigen zeiden, dat zij, indien de toestand niet spoedig verbe tert, noodgedrongen zullen moeten over gaan tot het ontslaan van een deel van het personeel. Ernstig werd in overweging gegeven om, indien de te beginuen actie thans weer zonder resultaten mocht blijven, een paardeumiddel toe te passen en hoe ongaarne ook over het geheele land tegelijkertijd een protest-staking te organiseeren van alle leveringen van rijtuigen of bespanningen voor dok toren, begrafenissen, verhuizingen eu alle transport- en expeditiebedrijven. Wel werd ingezien, dat een dergelijke maatregel niet sympathiek door het publiek zou worden ontvangen, maar het ging hier, zoo werd er gezegd, om „to be or not to be" voor velen. Besloten werd, aan den minister van landbouw een kort resumé van hetgeen op deze vergadering besproken werd, te zenden, en een request te richten aan de Koningin en de Tweede Kamer om spoedige beschikbaarstelling van regeeringshaver voor gebruikspaarden houders tegen redelijken pry's, alsook matige maximumprijzen voor hooi en geen uitvoer van hooi. A. S. Tal ma. Ds. A. S. Talma is Woensdagavond te 7 uur in het Diaconessenhuis te Haarlem kalm ontslapen. Een figuur van beteekenis is met dezen predikant politicus uit de anti revolutionaire wereld verdwenen. Reeds toen hij nog predikant was, heeft hij zich gekenmerkt door zijn krachtig ijveren voor sociale belangen. Hij was van 1888 tot 1901 predikant bij de Ned. Herv. Kerkeerst te Heinenoord, toen van 1891 tot 1895 te Vlissingeu en daarna te Arnhem. Maar behalve in de kerk was hij een invloed rijk spreker op vergaderingen van chris telijke arbeiders, op geheel onthouders- bijeenkomsten, en overal waar iets gedaan kon worden ten bate van de slecht bedeelde klassen. Hij was een democraat van inborst, en het lag geheel in zijn aard, dat hij redacteur werd van het bondsorgaan van „Patrimonium". In 1901 kwam hij in de Tweede Kamer als afgevaardigde van Tietjerk- steradeelhij bedankte als predikaut en was spoedig een van de politieke leiders van zijn partijgroep. Hij was een van de voormannen geworden, en toen in Pebr. 1908 het KabinehHeemskerk optrad, was hem het departement van Landbouw, Nijver heid en Handel toevertrouwd, het depar tement dat o.a. de zorg had voor de sociale verzekeringswetten, waaraan nu reeds twee ministeries tevergeefs hun krachten hadden beproefd. Wat hij in de vijf en een halt jaar van dit Kabinet gedaan heeft voor het ontwerpen eu verdedigen van de om vangrijke iuvaliditsits- en ziektewet, heeft eerbied afgedwongen door de ontzaglyke arbeidskracht die hij er aan ten koste legde. We kunnen die be wondering echter niet uitstrekken tot den jnhoud zegt de M. crt. In hetgeen hij voor de organisatie van de arbeiders wereld wilde bereiken door zijn arbeids raden lag een beginsel dat ook velen van de overzijde goedkeuren. Maar bij de uitwerking van dat beginsel heeft hij te veel genegeerd wat reeds uit eigen initiatiel in onze arbeiisweretd bestond, en heett hij te sterk de regeling van bovenat willen opleggen, met esn invloedrijk bureaucratisch element. De politiek had nem de harde erva ringen niet bespaard waarmee zij zoo rijk is, voor hen die haar hst trouwst dienen. AXEESCHE ii COllBANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1