8 r i .1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zceuwsch-V laanderen de. li o F. DIELEMAN, Waar gaan wij heen Provinciale Staten van Zeeland. Binnenland. ■ernie N. a Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent,. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIE!! van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden frmnoo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN pre. Onder aanhef van deze vraag schrijtt T, B. in de Avp. Griekenland kwam tusschen den kraker en moest buigen of brekeu. De kusten werden geblokkeerd en de Regeering moest toegeven aan de wen- BChen van de Geallieerden. Nu is Zwitserland aan de beurtdaar dreigt nu hongersnood, omdat het niet in staat is, twee partijen tegelijk te vreden te stellen. Hoe het dan zal afloopen, is zeer moeilijk te raden, docb zeker is het, dat het Zwitsersche volk binnen zeer korten tijd in buitengewoon moeilijke omstandigheden zal verkeeren. Ieder Nederlander, moet er van door drongen worden, dat wij niet kunnen bestaan van goud en tegenwoordig ook niet dóór goud als ruilmiddel. De zeer betrekkelijke waarde van materiaal bezit wordt der menschheid tegenwoordig wel duidelijk gemaakt. (jke 2 8,22 3 8,40 I en II In Nederland is zooveel goud, dat het bankpapier ongeveer voor 90 door goud gedekt is. Geld d.i. een rail- middel is er voldoende, maar helaas geld goud en papier kan men niet eten en daarmede den physiekeu mensch in het leven houden. Nederland zendt de voedingsmiddelen weg en ont vangt daarvoor oneetbare stof goud. Bij de gratie der Geallieerden ont vangen wij de meest noodzakelijke voedingsmiddelen, zooals graan, meel sn rijst, in een hoeveelheid als wij precies noodig hebben. Wordt morgen die toevoer stop gelegd, dan zal hiei binnen enkele weken hongersnood heerschen. Dan zitten wij met een buidel vol goud en een leege maag. Men8chen met leege magen zijn buiten gewoon lastigdat hebben wij in de laatste wekeu kunnen waarnemen. ts 5b 5 5b 5 hoogste :,45 7.- ,,15 7,30 i,45 ",30 ,58 8,41 Onze Regeering is niet vrij in het verbieden van den uitvoer van voe dingsmiddelen, die hier te lande gepro duceerd worden, want Duitschland redeneertwilt gij staal, wiU gij steen kolen, wilt gij kalk, wilt gij hout, verkoop ons dau vleesch, aardappelen en groenten. En de Geallieerden, die vinden dat het verkeerd is om vleesch, aardappelen en groenten aan Duitschland te ver- koopen, laten ons duidelijk huune be zwaren voelen, totdat er eeu moment komt, waarop zij ons scherp tusschen den kraker nemen. Dan komt het moeilijke uur voor ons Eer3t Griekenland, dan Zwitserland, dan een ander, of wij Maar ook óns uur komt De tijd om groenten in te maken gaat komen zal men inmaken of zal men te laksch zijn? Zullen wij meer, steeds meer, goud nemen of de levensmiddelen zooveel, als slechts doenlijk is, hier houden Wij moeten verlangen, dat de uitvoer in zulk eeu mate beperkt wordt, dat ieder in staat is, tegen behoorlijk lage prjjzen, veel voedingsmiddelen aau te schaffen en in te maken, opdat wij zoo sterk mogelijk zullen zijn, ia het uur dat oók wij aan de beurt komen, om de klemmende kracht te ondergaan van den kraker. In de Dinsdagavond gehouden vergade ring van Prov. Staten werd de zomer,zitting op de gebruikelijke wijz« geopeod. Aan de orde was het onderzoek van de geloofs brieven der herkozen en nieuw gekozen leden. Hiertoe beooemde de vooizitter twee commissiëo, die na onderzoek ad vi seerden tot toelating van alle gekozenen. Nadat de nieuw gekozen leden waren binnengeleid en de vereischte eeden had den afgelegd werden zij blijkens verslag in de M. Crt. doof den voorzitter in de volgende bewoordingen toegesproken »Het oogenblik waarin de Staten der Provincie, na de bij de wet bevolen periodieke aftreding, wederom zitting nemen, blijft voor het gewest van bijzon dere beteekenis. Eod nieuw tijdvak in het bestuur der Provincie zet zich in. Het vooruitzicht andermaal eenige jaren met kracht Zeeland's welvaart en voort- gaanden bloei te kunnen bevorderen, Ttemt de oude leden tot vernieuwde belangstelling en zij die voor het eerst huu intrede in deze vergaderzaal doen, brengen opgewekte verwachtingen mede en verlangen het hun toevertrouwd man daat te aanvaarden. Maar vooraf wenscht gij, mijne heeren, met uw voorzitter hen te herdenken, die hier niet meer worden aangetroffen en die den 4a°k der Pro vincie door langer of korter arbeid zich hebben waardig gemaakt. Den '2lsten Mei 1916 overleed mr. Dingeman van der Vliet, burgemeester van Zieribzee en lid der Staten van af 1910. Een langdurig, met moed gedragen lijden nam hem weg, Dog in de kracht vau het leven. In hem is heengegaan een man van onkreukbare eerlijkheid, van nauwgezette plichtsbetrachting, van bijzondere toewijding aan de algemeene belangen. In uw vergadering voerde mr. Van der Vliet zelden het woord, maar wanneer hij het deed dan bleek telkens van zijn streven om voor eenig vraagstuk een practisch afdoende oplossing te vinden. Zijn nagedachtenis zal bij u allen in eere blijven. De heeren J. A. Neeteson, H. A. van Dalsum en J. A. de Bruijne stelden zich I niet herkiesbaar. Ook de heer W. Kakebeeke keerde niet in da Staten terug Ik vertrouw in uw geest te spreken waar ik met waardeering gewaag van hetgeen door hen in het belang van de Provineie is verricht Ik wensch de herkozen en nieuw gekozen leden geluk met hun benoeming en verzoek hen de presentielijst te teekenen en zitting te nemen.c Ingekomen stukken. Ser Lippens en Nieuw Othenepolders Onder de ingckomeD stukken bevond zich een adres vau de besturen der pol ders »Ser Lippens* en »Ni*uw Othenec waarin zij meedeeleu, dat in een verga dering van beide besturen besloten is pogingen aan te wenden bij de commissie van advies der polders en waterschappen betrokken bij de eventueele oprichting van een waterschap beoosten het kanaal Gent TerneuzeD, teneinde te geraken tot een goede oplossing inzake de oeverver- dedigingswerken vóór de polders Ser Lippens eD Nieuw Othene dat zij vermeenen, dat deze besprekin gen tot een goed resultaat kunnen leiden daar verschillende besturen en ingelanden van de achterliggende polders by het waterschap betrokken, het meer in het belang achten, dat de oevers voor de polders Nieuw Othene en Ser Lippen» in zeewerendeD staat gebracht worden, en het zouden betreuren, dat door de verzwaring van den aehterliggenden dijk, de Noordelijke dijk' van het Rijksafwate- ringskanaal, ongeveer 70 Heetaren grond aan de zee zou worden prijsgegeven dat zij zich voorstellen het daarheen te leiden, dat hunne besprekingen met de afgevaardigden der betrokken polders in casu de commissie van advies tot resul taat kunnen hebben een voorstel hunner zijds aan de ingelanden van deze polders, tot aanvragen van calamiteusverklaring dat toch door hen, indien de achter liggende dijk in zeewerenden staat mocht worden gebracht, bij een mogelijke door braak van de zeedijken der polders Nieuw Othene en Ser Lippens niet meer op financiëelen steun van Rijk noch Provincie te rekenen valt en zij dus niets meer te hopen, doch alles te vreezen hebben dat Z.Exc. de Minister van Waterstaat, hoewel geen financiëelen steun van het Rijk toezeggend, zich wel niet verzet tegen het in zeewerenden staat brengen van den Noordelijken dijk van het Rijks- afwateringskanaal, maar toch zijn stand punt handhaaft, dat de polders Nieuw Othene en Ser L-ippeps niet mogen worden prijsgegeven. Redenen waarom zij dringend verzoe ken medewerking te willen verleenen en het daarheen te leideG, dat het te behan delen voorstel van Ged. Staten om aau de achterliggende polders eeu subsidie toe te kenneu voor de verzwaring van den Noordelijken dijk van het Rijksat- wateringskanaal, worde verdaagd tot de najaarsvergadering, waardoor zij in de gelegenheid gesteld worden met de com missie van advies te confereeren en dien aangaande voorstelleo te doen. Dit adres werd bij het betreffende voorstel gevoegd. Verkiezing Gedep. Staten. In de Woensdag gehouden zitting kwam aau de orde de benoeming van drie leden van Ged. Staten wegens periodieke attie- ding van de heeren J. A. van Rompu, J. II. Blum en J. G. van N if tri k. In de vacature van Rompu wordt herkozen de heer van Rompu met 35 stemmen, 6 blanco. In de vacature Blum wordt herkozeD de heer Blum met 32 stemmen, 1 stem op mr. A. A. de Veer en 8 blanco. In de vacature van Niftrik verkregen bij eerste stemming da heer van Niftrik 19 stemmen mr. P. Dieléman 15 stem men en de heer P. F. Fruijtier 7 stemmen. Bij de tweede stemming verkregen van Niftrik 19 stemmen, Dieleman 21 stem men en Fruijtier 1 stem, zoodat gekozen was de heer Dieleman. De gekozenen namen allen hun be noeming aan, waarop zij door dan voor zitter werden gelukgewenscht. De heer Dieleman kan echter zijn functie niet dadelijk aanvaarden, daar hij nog een betrekking bekleedt die daarmee onver- eenigbaar is. Tot lid der Staten, bedoeld iD art. 89 Prov. Wet (plaatsvervangend gedeputeer de) werd beDoemd mr. A. A. de Veer met 21 stemmen tegen 14 op den heer van Niftrik, 4 op den heer Paap, 1 op den heer Fruijtier en 1 blanco. Vervolgens werd overgegaan tot het trekken der afdeeliogen. Nadat de eerstvolgende bijeenkomst bepaald was op Vrijdag 14 Juli a.s. voorin. 10 uur, werd de vergadering gesloten. Versterking der Indische vloot. Het aangekondigde wetsvoorstel tot vermeerdering der Indische vloot met een kruiser en drie onderzeebooten is bij de Tweede Kamer ingekomen. In de memorie van toelichting wordt er op gewezen, dat verleden jaar een bedrag van zes millioen gulden is toe gestaan als eerste termijn voor den bouw van twee kruisers en vier onder zeebooten voor den dienst in Ned. Indië, waarvan de totaal koscen op ongeveer 28 millioen gulden geraamd. Voor het dienstjaar 1916 werden als tw-eede termijn voor den bouw van bedoeld materieel, voor de beide kruisers 3.5 millioen en voor de vier onderzee booten 2.5 millioen, dus te zamen 6 millioen gulden toegestaan. De Regeeriug is echter van oordeel, dat zonder uitstel verdere stappen moeten worden gedaan tot versterking van de vloot in Indië, zoodat thans gelden worden aangevraagd voor het op stapel zetten van een derden snellen kruiser van hetzelfde type en van drie onderzeebooten, en wel een som van 1 millioen gulden voor den kruiser en 1 millioen voor de onderzeebooten. Bij gereedheid van dat materieel zal dan in Indië de beschikking worden verkregen over 3 kruisers en 10 onder- zeebooten, zoodat bij eiken kruiser een 3-tal onderzaebooten kan worden inge deeld, terwijl het mogelijk zal ziju door het naar Indië zeudeu van de thans in aanbouw zijnde ruim 300 ton groote torpedobooten, aan eiken kruiser ook nog twee jagers en twee zeegaande tor- pedobooteu toe te voegen. M. crt. Staatspensionneering. De Bond voor Staatspensionneering heeft het volgende adres aan de Eerste Kamer gezonden „geeft te kennen, de Bond voor Staats pensionneering, tellende 446 afdeelingen met 54000 leden, mannen en vrouwen v-»n allerlei politieke en kerkelijke richting en 128 landelijke bonden en I Mill I I—II IHT— 805 814 8 25 8 33 8 42 3 9 25 0 9 35 2 9 47 7 9 52 10 00 0 10 05 - 10 25 715 7 24 7 28 7 32 7 45 VI .0 7,20 3 7,50 I 7'52 I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1