te No. 26. 32e Jaarg. Woensdag 5 11116. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELEMAfl, axel. Buitenland. aje I kc. s M Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITG EVER tot 4 regels 25 Centvoor Groote letters worden naar AOVëRTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag EEN are. DE OORLOG. De Petit Parisien geeft een beschrij- ring van de schitterende herneming van iet verdedigingswerk bij Thiaumont, iraaruit de hardnekkigheid vanden strijd ilijkt. De Petit Parisien voegt er bij, lat de slag waarschijnlijk niet geëindigd 8. De Duitschers zullen trachten rhiaumont te hernemen, maar het feit, iat zij Vrijdagavond geen t genactie lebben kunnen ondernemen, bewijst iat zij hun strijdkrachten opnieuw ge 'roepeerd hebben, als gevolg van de Eagelseh-Fransche bedrijvigheid op het rerdere noordelijke front. Men weet, dat Frankrijk gedurende verscheidene maanden van den slag bij Verdun niet slechts geen beroep op den steun der bondgenooten gedaan had, maar held haftig alleen de zware taak vervuld, ten einde de plannen voor eeh gezamen- lijk offensief niet te verstoren. De verdienste van deze lange opoffering treft dubbel, wanneer men het telegram liet, dat de correspondent te St. Peters burg van het Journal vandaag zendt. Hij seintSedert het midden van April en het begin van Mei had Italië er met klem op aangedrongen, dat het ontlast zou worden. De Russen hebben voor dat beroep van Italië niet dool willen blijven. De Tsaar besloot Italië te steunen, waardoor mogelijk sommige andere plannen gestoord werden. Een correspondent in het Britsche hoofdkwartier in Noord-Fraukrijk meldt dd. 30 Juni Ik heb bijua de geheele uitgestrekt heid van ons 90 mijl lange front afge reisd, en ik ben getroffen door de klaar blijkelijke overmacht van onze artillerie. Duitsche deserteurs verklaren, dat ten gevolge van de hevigheid van de Britsche beschieting, zij drie dagen lang in de loopgraven niets te eten hadden gehad, hun loopgraven waren totaal vernield en de verbindingen met het achtergelegen terrein werden door de kanonnade tot doodsgevaarlyke wegen gemaaktware vallen. Het Britsche leger slaat thans toe met een kracht, die totdusver nog niet was betoond. Aanvallen op de vijandelijke loopgraven hebben verder opheldering verschatt over de positie en den aard van alle Duitsche bataljons in de ljnies van de Uzer totdeSomme. Het resul taat waartoe wij gekomen zijn, is, dat de Duitschers van dit gedeelte van hot front geeu enkele van hun formaties hebben weggenomen. Echter is met zekerheid vastgesteld, dat de Duitschers de 11de Beiersche divisie van voor Verdun hebben weggenomen, verder het 22ste reserve-lererkorps en het 10de legerkorps uit Champagne. In den jongsten tijd zijn zes kabel ballons van den vijand vernield; dit schijnt dezen tak van militairen dienst te hebben gedemoraliseerd. Gedurende het bombardement heb ik slechts vijf Duitsche ballons gezien, terwijl ik dezen middag in één sector veertien Britsche ballons waarnam. Aan het heele front ontwaakt de actie seinde Vrijdag de Parijsche correspondent van de Times. De Duit schers brengen bij Verdun een zorg vuldig overlegd aanvalsplan in praktijk. Het beoogt het geheele vooruitsprin gende stuk van het front daar te ver delgen en, zoo mogelijk, zijn verdedigers af te snijden. De vijanden schijnen, onbekommerd door het gedonder van het geschut aan het Engelsche front, dat plan door te zetten. In 't Noorden passen de Engelschen hetzelfde stelsel toe als de Duitschers voor Verdun en geven blijk dat nauw keurig te hebben bestudeerd. Het ver schil is, dat de Duitschers slechts op, het kleine stuk front aanvallen, terwijl de Engelschen den aanval ziju be gonnen over een uitgebreid front. Zij zijn overvloedig van geschut en munitie voorzien en gaan langzaam maar zeker. N. R. Crt. Uit Rome wordt d.d. 30 Juni geseind Tusschen de Etsch en de Brenta hebben onze troepen van nu af aan voeling met de stellingen, waarin de vijand hardnekkigen weerstand denkt te bieden, gesteund als hij wordt door machtige linies verschansingen en door een groot aantal kanonnen en machine geweren. Ons krachtig offensief slrekt zich thans uit over het heele front der krijgsverrichtingen. In de Vall'arsa hebben wij de linie Valmorbia en de Zuidelijke helliugen van den Monte Spil bereikt. Aan de Pasubio is de felle strijd tegen de vijandelijke verdedigingswerken in het gebied van Cosmagnon voortgezet. Langs het Posina front hebben wij Griso en de Zuidelijke helling vau dan Monte Majo, het kleine Zara-dal (tus schen Castaua en Laghi), sterke stel lingen op den Monte die Galgari en de Sagli Bianchi ten Zuiden van den Monte Seluggio bezet. N. R. Crt. In de Daily Mail beschrijft een cor respondent de verzoiging der gewonden in een zeeslag. Zoo de vloot niet na een zeeslag naar haar havens terugkeert, wordeu de gewonden in den regel met hospi taalschepen naar land gezonden. Keert de vloot echter naar haar basis terug, dan staan er zoo noodig ambulance treinen gereed. De kleine vaartuigen uitgezonderd, heeft ieder oorlogsschip twee dokters aan boord, die onder leiding van den vlootdokter staan. Als een oorlogsschip in den strijd gaat, dan nemen de dok toren hun plaats in, de eene in het voor de andere in het achterschip. Hun plaats is beneden, in een goed gapaut serde ruimte gelegen en voorzien van al wat voor een operatiezaal noodig is. Zoodra de strijd pen aanvang neemt loopen baardragers de dekken af om de gewonden weg te halen, die zij dan door een daarvoor dienend luik in de operatieruimte neerlaten. Zoodra de gewonden daar de eerste hulp hebben gekregen worden zij naar de ziekezaal of' een andere geschikte ruimte, die voor tijdelijk hospitaal is ingericht, gebracht en daar blijven zij totdat zij vervoerd kunnen worden. Daar het haardrogers in de hitte van het gevecht niet altijd mogelijk is, de gewonden onmiddellijk weg te. voeren nadat zij- gevallen zijn, leeren de zee lieden allen de eerste hulp varleenen. Iedere man, die tot de bediening der stukken behoort, heeft een tasch met verbandmiddelen bij zich, zoodat on middellijk aan iederen gewonde voor- loopige hulp kan worden verleend. De Jantjes binden dan ia den regel een opgerolden zijden doek om hun midden vóór zij aan het gevecht gaa,u deelaemen en deze doet bij eeo ongeval uitmuntend dienst als driehoekig verband bij een verwonding. De marine dokter aau boord moet zijn werk in heel wat moeilijker omstandig; heden zien "klaar te spelen dan zijn collega bij de landmacht. Zoolang een slag aan den gang is, moet hij midden in den strijd blijven, want hij kan er niet uitkomen. Aau boord van een schip heeft men nu eenmaal niet zoo iets als een verbandplaats achter de gevechtszone. Temidden van het ge donder der vallende projectielen en met het geluid aer ontbrandingen en ontploffingen voortdurend inzijnooren, moet hij zijn beste krachten wijden aan den stroom van gewonden, die hem geregeld wordt toegevoerd. Intusschen kan het schip waarop hij werkt ieder oogenblik in den grond geboord worden, in welk geval zijn kaus om gered te worden, evenals die van allen, die beneden zijn, zeer gering is. Bij den zeeslag in de Noordzee deden de marine dokters en hun personeel schitterend werk en velen van hen hebben op hun post den dood gevonden. Omtrent de ongeregeldheden, welke te Berlijn bij de betoogiug op de Potz- dammerplatz ten gunste van Liebknecht gehouden, hebben plaats gehad, wordt nog gemeldDoor een gedeelte van het publiek werd met stokken tegen politie en militairen gevochten. Door de militairen werd een tiental burgers zwaar gewond, doordat door hen op het publiek werd gevuurd. Ongeveer 50 personen, hoofdzakelijk socialisten, wer den onder hevig verzet in hechtenis genomen; hierbij werd een militair zoo üevig met eeu stok geslagen, dat hij ernstig gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De Potziammerplatz is thaus door eenige compaguieën infauterie atgezet volksverz imelingen mogen daar niet plaats vinden. Men verwacht schijn baar nog meer relletjes, daar het gar nizoen te Berlijn versterkt is geworden met 2-400 man infanterie, die vau Bres lau kwamen. Ook de politiemacht is versterkt geworden. Aop. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- ieenén we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen -, LONDEN, 1 Juli. (Reuter.) Officieel Teu Nooiden vau de Somma is in samenwerking met de Franschen een aanval ondernomen. De Engelsche troepen drongen door in het voorste stelsel van verdedigingswerken van de Duitschers over een tront van 16 En gelsche mijlen (25600 M.) De strijd duurt voort. De Franschen vallen aan. Op het overige tront zijn patrouilles er opnieuw in geslaagd, op vele punten in de vijandelijke verdedigingswerken binnen te dringen, den vijand verlies toe te brengen en eenige gevangenen te nemen. LONDEN, 1 Juli. (Reuter.) Reuter's correspondent in het Engelsche hootd- kwartier meldt van hedenochtend hall tien Omstreeks half acht vanochtend heèft het Engelsche leger een krachtigen aanval ondernomen over een tront, dat zich ruim 20 mijlen (32 K.M.) ten N. van de Sorame uitstrekte. Een ver schrikkelijk bombardement van onge veer anderhalf uur ging aan den aanval vooraf. Het is nog te vroeg om iets anders dan zeer voorloopige bijzonderheden mede te deelen, daar de strijd zich verder hevig ontwikkelt, maar de En gelsche troepen hebben reeds de voorste Duitsche linie bezet en vele gevangenen genomen. Voorzoover men er zich van kan vergewissen, zijn de verliezen der Engelschen niet zwaar. De ontwikkeling van den slag ken merkte zich door gestadig toenemende hevigheid gedurende den heelen dag. Vooral ten Noorden van de Aucre wordt fel gevochten. Iu verscheidene dorpen bood de vijand hardnekkigen tegenstand doch op verscheidene sterke punten hebben wij geleidelijk terrein gewonnen. Fricourt is nu vrijwel omsingeld. Meer naar 't Noorden staan onze troepen ter weerszijden van den vooruitspringenden hoek van Gomuecourt. Het dorp Mametz is geheel in onze handen. Een Duitsche tegenaanval bij Montauban is met goed gevolg gekeerd. Totdifsver zijn in deze streek, voor zoover bekend, 1500 krijgs gevangenen gemaakt, maar het juiste getal is natuurlijk nog niet op te geven daar er nog meer worden binnenge bracht. De krijgsverrichtingen worden door fraai weder begunstigd. BERLIJN, l Juli. (Wolff.) Officieel: Op vele plaatsen hebben zich ook 's nachts de voorwaartsche verkennings bewegingen van de Eugelschen en de Franschen herhaald, die o.veral afgesla gen zijn. Gevangenen en materieel bleven veelal in onze handen. De be wegingen werden door krachtig artillerie vuur en gas aanvallen of ontploffingen voorbereid. Vaaochtend is de militaire bedrijvigheid aau weerszijden van de Somme aanmerkelijk toegenomen. Ten N.O. van Reims en ten N. van Le Mesnil mislukten kleine ondernemin gen van de vijandelijke infanterie. Ten W. vau de Maas plaatselijke infanterie-gevechten. Op den Oostelij ken oever beproefde de vijand onze stelling op den K udeu Grond (Froide Terre) en in het gepantserde werk Thiaumont te hernemen, doordat hij, 8 81 85 8 i Si 95 91 9 9 I 10 101 10 7 7 7 7 7, 7, 7, 8, 8, en t> OOg! :5 7. 5 7. t5 8, 8 8,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1