24 Woensdag 28 IA 16 32e Jaan Nieuws- en Advertentieblad voor Zeen iwsch- Vlaanderen. IA DIELEMAft, O Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. 0£ OORLOG. Er is bij Verdun weer iets aan den gang. In het Duitsche bericht is daar nog" niets van te bespeuren, maar uit het Parijscbe bericht blijkt het duidelijk. Eerst hebben de Duitschers een heelen nacht achtereen gebombardeerd en ver volgens hebben zij een reeks aanvallen ontwikkeld. Het geschiedde rechts van de Maas. Het Westelijk einde van het aangevallen tront der Franscheu was heuvel 321, die eenige honderden M. ten Westen van de hoeve Thiaumont gelegen is. Naar het Oosten strekte zich het aangevallén front uit tot een punt ten Zuidoosten van het fort Vaux. De N. R. Crt. gaat de resultaten van den aanval na, zooals zij door de b ran schen worden opgegeven. Allereerst vermeestering van de Fransche loop graven tusscben de heuvels 521 en 320 (tusscheu Thiaumont en Fleury). Dan de vermeestering van het werk Thiaumont. (Op sommige kaarten wordt dft werk als een fort aangegeven.) Zelfs drongen de Duitschers zoover naar het Zuiden door, dat zij het dorp Fleury konden bezetten. „Goor een scherpen tegenaanval werden zij echter terug gedreven," zoo meldt Parijs. Deze mededeeliug wijst erop, dat de Fran- schefa erin zijn geslaagd den opmarsch der Duitschers tot stilstand te brengen, maar dit is, naar het officieele Parijsche bericht aangeeft, toch niet gebeurd, voor en aleer de Duitschers weer een nieuwe deuk in de Frauscbe linie hebben geslagen. Voor zoover men uit het Fransche bericht kan opmaken, zijn zij over een breedte van ongeveer 2000 meter zoowat 1500 meter vooruitge komen en wel in de richting van het ravijn van Fleury. Op het Zuidoostelijk front meldt het officieele bericht uit St. Petersburg voor het eerst niet anders dan verschillende plaatselijke gevechten, uitdrukkelijk zoo genoemd. Een reusachtig transport. Uit Christiania wordt bericht: Een en twintig stoombooten, Engelsche en neu trale, van 3000 tot 15000 ton, zijn over den Atlantischen Oceaan naar Noord Rusland gevaren, begeleid door vier kruisers en twee duikbooten. Op 13 dezer stoombooten bevonden zich uit sluitend troepen, meest Oanadeezen, terwijl de 8 andere oorlogsmateriaal vervoerden, nl. geschut, pontons, auto mobielen, paarden en groote hoeveel heden munitie. Deze 8 schepen zijn uit Amerikaansche havens vertrokken en hebben zich op den Atlantischen Oceaan vereenigd met de eerste 13 van Canada vertrokken schepen, terwijl 4 kruisers hun tegemoet voeren. Er moeten vooral veel automobielen zijn medegevoerd om alles door het binnenland van Ruslaud naar het front te transporteeren. Zoodra de 21 stoom schepen zijn gelost, keeren zij naar Amerika terug om meer materiaal te halen. Van uit het nieuwe Russische vlootstation kruisen aauboudend torpe dobooten en Russische en Engelsche onderzeeërs, daar men een aanval vreest van Duitsche onderzeeërs. j De aangekomen Canadeezen zullen voor al worden gebruikt als bedienings manschappen voor het aangekomen geschut, voor pionierdiensten en muui- tiewerkzaamheden, aangezien men in Rusland gebrek heeft aan mannen, die hierin ervaren zijn. We vragen ons af wie in den slag aan het Skagerrak de overwinning d. i. de heerschappij der zee, heeftbevochten. Omtrent de aankomst van Engelsche of Russisch-Canadeesche troepen in Noord Rusland, meldt de correspon dent van de Vossische Zeitung te Chris tiania, dat hiervoor 13 schepen, ge deeltelijk onzijdige, zijn gebruikt, die door vier oude kruisers en twee Engel scbe duikbooten zijn geconvooieerd. De correspondent vernam, dat zoolang de Witte Zee nog ijsvrij is, zooveel mogelijk oorlogsmateriaal langs den zelfden weg uit Amerika naar Rusland zal worden vervoerd. N. R. Crt. Essad pasja, die onlangs werd opge roepen om voor een krijgsraad te kon- stantinopel te verschijnen wegens het heulen met vijanden van Sultauaat en Kalifaat, is thans bij verstek ter dood veroordeeld. Op zijn paleis te konstan- tinopel is beslag gelegd. Essad toeft te Parijs. N. R. crt. In een door de politie te Muuchen uitgegeven officieel bericht over samen scholingen op het Maria-plein leest men Zaterdagmiddag verzamelden zich op het Maria plein en bij de portierswoning van het raadhuis eenige vrouwen, die op de markt niets gekregen hadden en in het bijzonder broodkaarten verlang den. Zij werden verwezen naar de bureau's voor de verdeeliug van brood kaarten in de scholen. De ten deele opgewonden menigte deed nieuwsgie rigen te zamen loopen, die echter tegen den avond door persoonlijke tusscheu komst van den president van politie weer uiteengingen. Toen het donker werd, kwam meer pub.iek toestroomen, vooral mannen en helaas ook soldaten, meerendeels echter opgeschoten jon gens. Naar het heette, omdat uit ua- burige huizen water uitgegoten werd, werd het koffiehuis Rathaus met steenen bestookt. De samenscholingen van menscheu werden grooter, tot ten slotte de politie met militairen het plein zuiverden Een gedeelte van de jeugdige betoogers werden in hechtenis genomen en zien hun bestraffing tegemoet. De geheele vaderlandslievende bevolking en met name de verstandige volwassenen ver oordeelen, gelijk men van alle kanten kon hooren, deze soort van lieden, die tot eiken prijs herrie wilden maken. N. R. crt. Een Russisch blad, de Nowoje Wreng ja, meldt, dat de jongste Russische o ver wiuuingen een neerdrukkendeu indruk hebben gehad op de Duitsche bevolking, waar de paniek nu algemeen is geworden. Te Berlijn hebben dage lijks betoogingen plaats van vrouwen, en worden de winkels aangevallen. Toonaangevende bladen trachten het publiek tot bedaren te brengen, waarbij zij echter niet verzwijgen, dat er op den I9den een beurspauiek is geweest. De militaire deskundigen Gadke en Morath erkennen, dat de successen der Russen onwederleg'oaar zijn. De Parijsche correspondent der Daily Telegraoh verzekert gemachtigd te zijn tot de mededeeling, dat er onverwijld krasse maatregelen door de entente mogendheden tegen Griekenland zullen worden genomen. Er is toe besloten, toen minister Briand te Londen was. Het fietsverbod in Duitschland zal, naar het Bsrl. Tageblatt meldt, vermoe delijk tot een inbeslagneming van de aan het verkeer onttrokken fietsbanden leiden. Het verbod heeft alleen betrek king op een beperking van het fietsen voor genoegen en als sport. Wie zijn fiets voor de uitoeteniDg van zijn beroep gebruikt, zal zoo min mogelijk lastig gevallen worden. Bij de uitvoering van het verbod zullen ook nog andere ver schillen gemaakt worden. Zoo zal b.v. een wielrijaer, die door de week met zijn lichaam werkt van zijo Zondags tochtje afstand moeten doen, terwijl aan iemand, die met het hoofd werkt, onder zekere omstandigheden met het oog op zijn zittend leven het fietsen bij wijze van ontspanning veroorloofd zal worden. 2V. R. Crt. De Ternps deelt een gedeelte mede van een brief dien mevrouw Klöppel, de vrouw van een leeraar uit Stendal (Saksen) geschreven heeft aan een Duitschen krijgsgevangene te Etampes. Daaraan is het volgende ontleend Toen ik met mijn dochter te Berlijn was, hebben wij in het Adlon-hotel een familiebijeenkomst gehad. Meneer (de naam is in den brief vermeld, zegt de Temps, maar zij deelt dien met mede) was er ook. Hij is officier bij het groote Duitsche hoofdkwartier. Na tafel vroeg ik hem ziju meening'over Verdun. Hij vertelde mij, dat de aanval op Verdun in het algemeen niet voorzien was. De troepen, die nu voor die stad staan, moesten noordelijker gehruikt worden. De kroonprins vroeg een vol doend aantal versche jonge troepen tot zijn beschikking te stellen. Men wilde ze hem niet geven, maar hij heeft ziju wil doorgezet en zoo is het offensief op Verdun ontketend. Hij geloofde niet, dat wij er veel voordeel uit trokken. Het zou wat 'auders geweest ziju zoo Verduu de eerste veertien dagen ge nomen was. Maar thans heeft de tegen stander te Verdun al zijn beschikbare reserve samengetrokken en het zal moeilijk zijn een resultaat te verkrijgen. Ik wil daar natuurlijk niet mee zeggen, dat Verdun niet genomen 'kan worden. Maar zoo wij tot eeu resultaat komen, dan zullen we ons succes moeilijk moeten betalen. Het feit echter, dat de vijaud zijn krachten voor Verdun verzamelt moest ons op ons aauvanke lijk plan terug doen koineu. Het heelt mij toegescheuen, dat er in het officiers korps een strootning tegen den xroou- prins valt waar te nemen. Meneer von R heeft mij niets bepaalds gezegd, maar men kon uit zijn woorden een groote geïrriteerdheid tegen den kroon prins opmaken. Ik geloof, dat de jonge man ziju wil te veel doordrijft. N. R. crt. Bij huiszoekingen in Duitschland is gebleken, dat in vele huishoudingen in beslag genomen voorwerpen van rood en geel koper en nikkel achtergehouden waren, wat streDge bestraffing der eige naren tengevolge heeft. Volgens een Lloyds bericht van 20 Juni zouden op grond van een nog niet bevestigde mededeeling uit Toulon de s.s. Rona en Broutchy zijn getor pedeerd. Verder zijn de s.s. Rondine en Tavalore en de zeilschepen Fran cesco Padre, Era, Antonia V en Anetta alle van Italiaansche nationaliteit in den grond geboord. Dan is de Adelia uit Alicante in het Piombino-kanaal door een duikboot tot zinken gebracht. Voorts komt bericht uit Civita Vee- cia, dat het Italiaansch s.s. Tavalore op 12 mijl afstand van die plaats, een duikboot had ontmoet, die de bemanning van de Tavalore dwong, van boord te gaan. Daarna werd het schip beschoten. Ook had die duikboot een klein zeil schip, met een lading baksteen in den grond geboord. N. R. crt. Door de Duitsche grenswacht werden in de nabijheid der Nederlandsche grens vijf net gekleede heeren aangehouden, die met wandelstokken in de hand in de richting van het Limburgsche dorp Well wandelden. Daar zij geen legiti matiepapieren bezaten en slechts één hunner het woord voerde, stelden de militairen een nader onderzoek, in, waarbij bleek dat alleen de woord- voerder een Duitscher was. De vier anderen waren uit een kamp ontvluchte I Russische krijgsgevangenen. Hun Duit sche vriend had beloofd hen voor 400 Mark over de grens te geleiden, wat nu deerlijk mislukte. A. R. Crt. Volgens de Matin" heeft de Fransche vlieger adjudaut Rogier Tlibière bij Verdun den Duitschen vlieger kapitein Bölcke geveld. Kapitein Bölcke was een van de beste Duitsche luchtvechters. Iu Mei, her innert een Engelsch blad, had hij bij den Morthomme, volgeus het Duitsche bericht zijn 18e vliegtuig neergeschoten en sedert is dat aautal toegenomen. In Februari bracht hij een Engelsch vliegtuig tot dalen en de bestuurder werd gevaugen gemaakt. Bölcke gaf hem de hand. Ook luitenant Immelmann, volgens de Duitsche bladen de koenste en beste vecbtvlieger waarover de militaire luchtdienst in Duitschland beschikte, is, naar de Leipziger Neuesto Nach- richten verneemt, enkele dagen geleden met zijn vliegtuig neergestort eu aau zijn verwondingen overleden. Hij had den bijnaam van de adelaar van Rijssel. De Engelschen waren vol bewouderiug voor hun kranigeu tegenstander. Meer dan een dozijn vijandelijke vliegtuigen heeft Immelmann geveld. Hij waseen. )URA1\T.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1