No. 23 Zaterdag 24 1910. 32e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuvvsch-'Vlaan der en. Aan onze A bonne's. E. Dl EL KM AS, Provinciale Staten van Zeeland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Centvoor Gróate letters worden naar A DVERTENTIEN van 1 elkeD regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Tengevolge van de tijdsomstandig heden zijn alle bedrijfsmaterialen, dus ook het papier, enorm in prijs gestegen. Reeds maanden lang hebben wij den fmancieelen druk daarvan ondervonden, doch tot nog toe hebben wij dien niet op onze trouwe abonné's willen overbrengen. Thans is echter zulk een plotselinge 'en aanzienlijke prijsverhooging in getreden, dat wij wel gedwongen worden tot het nemen van, laten wij hopen, een zeer tijdelijken maat regel. Met ingang van 1 Juli a.s. zal de abonnementsprijs op ons blad per kwartaal met 10 cent verhoogd worden en dus 60 in plaats van 50 cent (franco per post 70 cent) bedragen. Wij vertrouwen, dat onze abonné's zich deze kleine verhooging wel zullen getroosten, aangezien de maatregel slechts tijde lijk is en, zoo spoedig de omstandig heden zulks toelaten, de abonne mentsprijs weder op het gewone bedrag zal worden bepaald. DB UITGEVER. 0p de agenda vau de op 4 Juli a.s. te openen zomerzitting van de Staten van Zeeland komen 0. m. de volgende punten voor onderzoek van de geloofs brieven van de bij de periodieke af treding in Juni j.l. herkozen en nieuw gekozen ledeningekomen stukken terslag van den toestand der Provincie over 1915 verschillende mededeelingen van Ged. Statenbenoeming van de leden van Ged. Staten tengevolge van de periodieke aftreding van de heeren A. van Rompu, J. H. Blum en J. G. vau Nittrik en van het buitengewoon |lld der Ged. Staten. Msdedeeliugen van Gedep. Staten omtrent de uitvoering van het besluit der staten vau 10 Dec. 1915 betreffende aanleggen van een verhardeu ver- "udiugsweg tusschen Oostelijk eu Wes ehjk Zeeuwsch- Vlaanderen de uitvoering van het besluit der jtaten van 17 Juli 1914 tot het instellen 'au een onderzoek betreffende de lectriciteitsvoorzieniug in Zeeland. Voorstellen van Gedep. Staten tot iftuhouding vau een verzoek vau den Algemeenen lederiandscben Wielrydersbond om an vulling van het reglement op de tegen en voetpaden van een onderzoek van het dag- bestuur van het waterschap voor de uitwatering door de Sluis in de Piet om wijziging van de, inrichting van het waterschap van het verzoek van het bestuur der Prov. Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose om subsidie voor 1916; van het onderzoek Daar de wenscbe- lijkheid en mogelij-kbeid van een pro vincialen (iieast voor de keuring van levensmiddelen en andere waren Voorstellen van Gedep. Staten tot wijzhzing van de verordening tot regeling van de jaarwedden van de ambtenaren en bedienden ter pro vin ciale griffie toekenning van een subsidie ten be hoeve van onderwijzers aan land- en tuinbouwcursussen in Zeeland; verleening van een jaarlijkscbe sub sidie van ƒ.70 voor de jaren 1917 tot 1919 voor den wagendienst Hulst- Nieuw Namen verkoop van grond langs den weg OostburgZuidzande aan de veilings- onderneming Avicultura te Oostburg; afwijzing van het verzoek van bet bestuur van de R. K. Militaire vereeni ging te Neuzen, om een jaarlijksoh subsidie voor een op te richten Militair Tehuis verleening van een duurtet'oeslag uit de Provinciale kas voor de verpleging van arme krankzinnigen sluiting van een geldleening van ten hoogste 360.000 vaststelling der rekening en goed keuring der verantwoording van de provinciale inkomsten en uitgaven over 1914; wijziging van de begrooting der pro vinciale inkomsten en uitgaven voor 1916 vaststelling van de begrooting der provinciale inkomsten en uitgaven voor 1917. M Crt. De Koninklijke familie. Ten einde te kunnen genieten van duin en zeelucht en tevens Hare werk zaamheden op de gebruikelijke wijze voort te zetten heeft H. M. de Koningin besloten zich gedurende eenigen tijd met H. K. H. de Prinses te vestigen te Katwijk Buiten. De Prins is voornemens gedurende dien tijd een reis naar Zwitserland te ondernemen ten einde daar bergtochten te maken. Het Lcidsch Dagbl.meldt, dat de Koningin dezen zomer voor eenigen tijd Haar verbhjr zal vestigen in de villa Duinlust vau mevrouw de wed. A, de Koster, dicht bij den tol tusschen Katwijk-Binuen en Katwijk aan Zee. Een groot duin terreiu ligt om deze viiia heen. Stemplicht. Naar de Tel. meldt, üeeft de Regeering besloten in de ontwerpeu Grond wetsher" zieuing alsnog een bepaling op te nemen waarbij stemplicht wordt ingevoerd. Vroege aardappelen. De minister van Landbouw brengt ter kennis, dat een gedeeltelijke uitvoer van vroege aardappelen eerst dan in overweging kan worden genomen, wan neer een voldoende aanvoer op de binnenlandsche markt tegen redelijke prijzen verzekerd is. Op dit oogenblik kan dus ten aanzien van het tijdstip, waarop die gedeeltelijke uitvoer kan worden toegelaten, geen mededeeling worden gedaan. Alle be richten omtrent datums, waarop uitvoer zou worden toegestaan, zijn derhalve uit de lucht gegrepen. Avp. Rogge cn tarwe. Volgens de Limb. Koer. zal de regee ring de geheele opbrengst van den te velde staanden rogge oogst opvorderen en ook ten aanzien van den tarwe oogst doortastende maatregelen nemen. Uitvoer van gecondenseerde melk. Het uit Weenen ontvangen bericht in ons vorig nummer betreffende een ver zoekschrift van de ëchtgenoote des burgemeesters van Weenen aan Konin gin^ Wilhelmina, nopens gecondenceerde melk voor kraamvrouwen en kindereu behoeft verbetering in zoover, als het niet een gift doch een uitvoervergunning voor de bedoelde, door het gemeente bestuur van Weenen bestelde melk betrot. Het verzoekschrift werd op de gebruikelijke wijze in baDden van de betrokken departementen gesteld, en de vergunning tot uitvoer werd daarop verleeud. V er. tot Christ, verzorging van Krank zinnigen in Zeeland. In de Woensdag te Middelburg gehou den vergadering van bovengenoemde vereeniging werd döor den secretaris, bet jaarverslag uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend Het getal der afdeelingen werd met drie vermeerderd, namelijk met die te Kortgene, Meliskerke en Vrouwepolder. Op verscheidene plaatsen werdgespro- ken in het belang van de vereeniging en hare stichting. De samenkomsten vonden niet overal de gewenschte belangstelling. Betreffende den gezondheidstoestand van het personeel wordt medegedeeld, dat het aantal ziektedagen van verple gers bedroeg 406, waarvan 332 voor 1 verpleger en 58 voor een anderen verpleger en voor 24 verpleegsters en auder vrouwelijk personeel waren er 201 ziektedagen. Dankbaar wordt mel- diLig gemaakt van den ijverigen en trouwen arbeid van velen van het personeel. Het aantal verpleegden klom van 188 tot 214 mannen en van 186 tot 230 vrouwen. In gbzinsverpleging zijn 3 maDueu en 3 vrouwen. Opgenomen weiden 93 mannen en 126 vrouwen. Ontslagen werden 43 mannen en 40 vrouwen. Van dezen werden 11 mannen en 10 vrouwen naar een ander gesticht overgeplaatst, terwijl 14 mannen en 18 vrouwen als niet hersteld, werden ont slagen. Overleden zijn 25 mannen en 31 vrouwen. Onder de overledenen waren 21 boven de 70 jaar. Omstreeks 13 patiënten trachtten te ontvluchten. Voor Omgevallen bleet de inrichting niet bewaard. Een patiente pleegde zelf moord. 3ij werd beschouwd als her stellende, over verlof werdreedsgedacht. Zij had te voren nimmer een poging tot zelfmoord gedaan. Tengevolge van de tijdsomstandig heden ging het verkrijgen van levens middelen niet zonder moeite, terwijl hooge prijzen moesten betaald worden. Ook de kleeding kostte veel meer dan anders. De patiënten genoten van enkele muziekuitvoeringen. In September werd een terreinfeest gehouden. Vele patiënten waren werkzaam in land- en tuinbouw. Anderen verrichten koperslagers- metsel- en verfwerk. Niet weinigen vervaardigden matten én manden. De vrouwelijke patiënten waren tot hulp in den arbeid in de paviljoenen. Anderen hielden zich onle dig met breien, naaien en borduren. Ook werd door hen keukenwerk ver richt en de droge wasch behandeld. In het beloningsstelsel kwam eenige verandering. Werden tot nu toe voor den verrichten arbeid versnaperingen verstrekt thans wordt geld gegeven zoodat de verpleegden zelf het begeerde runnen aanschaffen. Dit stelsel bracht verbetering ea vermeerdering van den arbeid mede. Gebouwen en terreiuen werden als vroeger verzorgd en waar noodig her stellingen en verbeteringen aangebracht. Het administratiegebouw kwam gereed. Tegenover de administratie werd een apotheek gebouwd. Over de tuinderij kan men tevreden zijn. De geldelijke opbrengst der vruchten was niet gering en zou nog aanmerkelijk hooger geweest zijn indien het verkeer met het buitenland door den oorlog niet zoozeer belemmerd werd. De resultaten van de boerderij waren niet zoo gunstig als een vorig jaar. Het droge voorjaar- was niet voordeelig voor de zandgronden. Gewonnen werd 35.000 Kilogram hooi, terwijl ruim 800 H.L. aardappelen werden geoogst. Er werd aan de stichting afgeleverd 73,890 L. melk of ongeveer 3500 L. per koe. Einde December waren aanwezig 22 melkkoeien. Verkocht werden 42 vette varkens en 7 zijn geslacht voor eigen gebruik. Aangekocht werden 6L biggen en loopvarkens. Door eigen fokkerij werden 54 biggen verkregen. Einde 1915 waren 114 varkens aanwezig. De opbrengst aau eieren bedroeg 1300 stuks. Iu het verslag van den geestelijk- verzorger wordt de aandacht gevestigd op de behoefte aan een steenen kerk. M. crt. Hooi vordering. Het vorig jaar hebben vele landbou wers aan den intendant belast met de hooivordering te kennen gegeven, tijdig gaarne bericht te ontvangen, wauneer door de militaire autoriteiten wederom tot het vorderen van hooi zal worden overgegaan. Alsdan zou het opleggen van koren, erwten, boonen, stroo enz.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1