32e .iaarü 2* MJJ UJ rs 22. Woensdag 21 1916. Nieuws- e» Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. Aan onze Abonnes. F. DIELEMAIV e. Buitenland. yet Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nor. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. A DVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Centvow eiken regel meer 5 Cent. Greete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franeo ingewaeht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Tengevolge van de tijdsomstandig heden zijn alle bedrijfsmaterialen, dus ook het papier, enorm in prijs gestegen. Reeds maanden lang hebben wij den financieelen druk daarvan ondervonden, doch tot nog toe hebben wij dien niet op onze trouwe abonnéls willen overbrengen. Thans is echter zulk een plotselinge en aanzienlijke prijs verhooging in getreden, dat wij wel gedwongen worden tot het nemen van, laten wij hopen, een zeer tijdelijken maat regel. Met ingang van 1 Juli a.s. zal de abonnementsprijs op ons blad j per kwartaal met 10 cent verhoogd worden en- dus 6o in plaats van 50 cent (franco per post 70 cent) vertrouwen, dat zich deze kleine zullen getroosten, aangezien de maatregel slechts tijde lijk is en, zoo spoedig de omstandig heden zulks toelaten, de abonne mentsprijs weder op het gewone bedrag zal worden bepaald. DE UITGEVER bedragen. Wij onze abonné's verhooging wel DE OORLOG. Omtrent de krijgsverrichtingen ont kenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen WEENEN, 16 Juni. (Wolff.) Officieel. Ten Zuiden van den Dnjestr hebben onze troepen vijandelijke cavalerie teruggeslagen. Voor het overige in deze streek slechts schermutselingen. Ten Westen van Wisniowczyk (aan I d® Styr) duren de stormloopen van de Russische kolounes tegen onze stellingen voort. Twee Russische officieren en 400 fan bleven in handen der verdedigers. Bij Tarnopol geen bizondere gebeurte nissen. In Wolhynië ontwikkelen zich over bet heele front nieuwe gevechten. In bet vak tusschen de Strochod en de Styr zijn wederom verscheidene po gingen van den vijand om over U steken verijdeld. De vyaud leed daarbij nis altijd zware verliezen. ST. PETERSBURG, 16 Juni. (P. T. A.) Officieel. Aan het front der legers ten Zuiden vau Polesië duren de gevechten voort, in den loop waarvan den vijand zware verliezen zijn toegebracht. Om trent de gevechten in verschillende vakken zijn de volgende bizonderheden gemeld Bij een krachtigen, doch vruchte- loozen tegenaanval aan het Styr-tront bij Sokoel, ten Noorden van Rosistsje, hebben wij 20 officieren en 1750 sol daten krijgsgevangen gemaakt. In het gebied ten Westen van Luck heeft onze ruiterij bij de vervolging van den vijand verscheidene voordeelige gevechten geleverd. Ten Noorden van Kremenets hebben atdeelingen der vermetele troepen van generaal Sakkarof na een hardnekkig gevecht den vijand uit zijn versterkte stellingen aan de Plasje wka verdreven, tusschen Kozine en Tarnowka. Een oüze'r jonge regimenten, onder kolonel Tat'arof, is na een verwoed gevecht bij een ondiepte de rivier overgestoken. Tot den kin toe is het er doorgewaad. Een compagnie, die op een diepe plaats terecht kwam, heeft den heldendood gevonden. De vijand werd jn wanorde verdreven. Wij maakten 70 officieren en 5000 soldaten gevangen en verover den 2 kanonnen, tal van machinege weren, duizenden geweren en patronen en een ontzaglijken voorraad prikkel draad. Door een onstuimigen aanval maakte onze infanterie zich meester van (volgt een verminkte naam) en nam daar ge vangenen, machinegeweren en mijn- werpers. Door een heldhaftige inspan ning wierpen de troepen van generaal Tsjerbatsjef gisteren de Oostenrijkers in de streek van Hoiworonka en Gnila- wody op den linkeroever van de Strypa achteruit. Ten Noordwesten van Buczacz duurt het gevecht tegen de Oostenrijkers en de Duitschers, die hen helpen, nog steeds voort. Tot nog toe hebben wij 6000 gevangenen, kanonnen en ma chinegeweren genomen. Een vijandelijk vliegtuig heeft bommen op Tarnopol geworpen. De dappere Doukozakken hebben 7 officieren en 600 soldaten gevangengenomen. Bij benadering zijn gisteren in het geheel 100 officieren en 14,000 soldaten gevangen genomen, alsmede veel oorlogsraaterieel. Van de Duna tot de Pripet geweer- en geschutvuur. In de buurt van Duna burg heeft ons geschutvuur gisteren een hevigen brand veroorzaakt. Pogingen de;s vijauds om up verschillende punten tot den aanval over te gaan, werden door ons vuur verijdeld. De tsaar, opperbevelhebber van het leger, heeft bet volgend telegram van den koning van Italië, ontvangen „Met innige gevoelens van bewonde ring sla ik met het geheele Italiaansche volk het machtige offensief van je iegers jjade, dat zich zoo zegevierend ontwik kelt. Ik zend je mijn warme en vriend schappelijke gelukwenschen. Overtuigd, dat de gemeenschappelijke inspauniug de eindoverwinning zal brengen, ver zoek ik je te willen gelooven in mijn onveranderlijke vriendschap. (get.) Victor Emanuel." WEENEN, 16 Juni. (Wolff.) Officieel. De gevechten aan den Zuidelijken rand van de hoogvlakte van Doberdo zijn geëindigd met het afslaau van de aan vallen des vijands. Evenzoo mislukten aanvallen der Italianen tegen enkele van onze stellingen in de Dolomieten. Op de hoogvlakte van Asiago zijn hevige gescbutgevechten aan den gang. In het Ortlergebied hebben onze troepen den Tukelt- en den achtersten Madatschtop genomen. Ons eskader van watervliegtuigen heeft in den nacht, voorafgaande aan den 16den dezer, de spoorwegemplace menten te Porto Gruaro en Latisana en het daartusschen gelegen trajekt met bommen bestookt. Een tweede eskader heeft de militaire inrichtingen van Motta di Livenza, een derde eskader de stellingen van Monfalcone met succes gebombardeerd. Er werden groote branden waargenomen. Al onze vlieg tuigen zijn, trots hevige beschieting, behouden teruggekeerd. ROME, 16 Juni. (Stefani.) Officieel. Tusschen de Etsch en de Brenta heeft de tegenstander gisteren nog bloedige pogingen aangewend om onzen tegen stand te breken, die over het heele front zeer stevig is. In den nacht voor den löden vielen in het Lagarinadal zeer sterke vijandelijke strijdkrachten onze stelliugen van Serravalle en Coni Zugna aan. Na drie uren van hard nekkig handgemeen werden de vijande lijke koloanes op de vlucht gedreven en achtervolgd door het zeer juist ge richte vuur van onze artillerie. Op het Posina-Astico-front heeft de vijand, na een poging tot nachtelijken aanval in de Campiglia zone, zich gisteren tot een krachtig bombardement bepaald, waar onze batterijen op antwoordden. Op de hoogvlakte van Asiago, na een hevige voorbereiding door de artillerie, hebben vijandelijke massa's geschat op 18 bataljons, meermalen ons front aange vallen tusschen den Monte Pau en den Lemerle met een aemonstratie op de beide vleugels en eep krachtige actie in het midden. De onstuimige aanvallen van de vijandelijke infanterie, vooraf gegaan en beschermd door een hagel van projectielen, braken telkens op onze linies, waarvoor de tegenstander talrijke lijken liggen liet. Een geslaagde tegen aanval vau den Monte Lemerle leverde ons gevangenen en een machinegeweer op. In het geheel namen wij gedurende deze öperaties 254 gevangenen. Voorts geen gebeurtenissen van belang. PARIJS, 17 Juni. (Havas.) Officieele mededeeling van hedenmiddag: In België tamelijk hevige wederzyd- sche werkzaamheid van de artillerie in het vak van Lombaertzijde. Links van de Maas zijn aanvallen der Duitschers met handgrauaten tegen de redoute van Avocourt en op Fransche vooruitgeschoven posten ten Westen van heuvel 304 gemakkelijk teruggeslagen. Krachtig bombardement tegen de Fran sche stelliugen op den Mort flomme, zonder werkzaamheden van de infan terie. Rechts van de Maas hevig ar tilleriegevecht in het vak van Fleury. In de Vogezen is een Fransche af- deeling infanterie, na een hevig bom bardement, door de Fransche artillerie op de Duitsche werken op hoogte 425 ten Oosten van Thaun gericht, binnen gedrongen in de eerste en de tweede Duitsche linie en zonder verliezen met medeneming van gevangenen terugge keerd, na de vijandelijke loopgraven te hebben gezuiverd. In den nacht van den 16den op den 17den Juni hebben drie Duitsche vlie gers de streek van Duinkerken gebom bardeerd geen slachtoffers, weinig schade. Omstreeks 8 uur 's avonds is Barleduc door Duitsche vliegers gebom bardeerd. Er waren vier dooden en een dozijn gewonden onder de burger lijke bevolking. Later op den avond werden nog eenige bommen geworpen op Pont a-Moussou, zonder eenig resul taat. In den nacht vau deu 16den op den 17den heeft een Fransch luchteskader 29 granaten vau 120 millimeter en 4 van 55 millimeter op de stations Lon- guyoD, Montmédy en Audun-le-Roman geworpen. Een Engelsch correspondent aan het front in Trente beschrijft het verschrik kelijke karakter der daar geleverde gevechten. Hij zegt o.a. omtrent de Oostenrijksche nieuwe artillerie ,De Oostenrijkers hebben volgens de schatting van bevoegde deskundigen op gevechtsfront meer dan 2000 stukken geschut in actie. Daarbij zijn een groot aantal van zwaar kaliber. Scheeps- kanonnen van een enormen schootsaf stand worden tijdens den geheelen slag gebruikt en zeer handig bediend. Zij worden in reserve gehouden, vlak bij het front, en ofschoon zij slechts zelden afgevuurd worden, hebben zij een zeer verwarrende uitwerking omdat hun vuur tot ver achter het Italiaansche front reikt en daar tusschen deaanvallen door neervalthet zijn weliswaar slechts in het wiTde gedane schoten, die weinig schade aanrichten, maar den indruk geven alsof de Oostenrijksche troepen nog steeds voorwaarts rukken. Daar het gevechtsfront op het terrein van den doorbraak een lengte heeft van 22 mijlen, staan er ongeveer 100 stukken op iedere mijl of één op iedere 20 yards. De projectielen, die deze stukken wegschieten, zijn uitmuntend afgewerkt. Terwijl ik dit schrijf, staat er vóór mij op tafel een fragment van een 25 c.M. granaat, dat ik hier opgeraapt heb. Het heeft diepe scheurspleten, waaruit volgens kenners blijkt, dat het met goede ontploffingsmiddelen gevuld wat. Een majoor der Alpenjagers vertelde mij, dat alleen op zijne stelling geduren de de twee eerste dagen vaD het offen sief twintig duizend granaten werden afgevuurd. Neemt men dit cijfer als uitgangspunt dan lijkt het waarschijnlijk dat de vijand in dezen slag meer dan 1,000,000 projectielen verschoten heeft en nog steeds woedt het vuur met on verminderde heftigheid voort." A'. R. crt. De Limburger Koerier verneemt, dat sinds geruimen tijd Duitsche chemica liën via Kerkrade in ons land werden ingevoerd, en later haar weg voydeu naar Engeland. IIBANT 8 05 8 14 8 22 8 33 8 42 9 25 9 35 9 47 9 52 0 00 0 05 0 25 7 15 7 24 7 28 7 32 7 45 0. VI 7,-0 7,50 7,52 8,22 1,40 i II 35b 15 ■ste ,30 ,30 41

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1