Zaterdag 17 Juni 1916. No. 21. 32e «Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAiV Buitenhuid. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 ragels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franoo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen ST. PETERSBURG, 11 Juni. (P. T. A.) OfficieelBlijkens de ingekomen rap porten is ons offensief 'in Wolbynië, Oalicië en de Boekowina voortgezet en heeft het nieuwe vorderingen gemaakt. De vijandelijke legers blijven alleen al aan krijgsgevangenen ontzaglijke ver liezen lijden. Onze troepen brengen den vijand onstuimige slagen toe en de oorlogsbuit valt op 't oogenblik nog niet nauwkeurig op te maken. Zoo hebben wij in één enkel vak der door ons ver meesterde vijandelijke stellingen ge wonnen 21 zoeklichten, 2 konvooien, 29 veldkeukens, 47 onderstellen van machinegeweren, 12,000 poed prikkel draad, 1000 betonnen leggers, 7 millioen blokken beton, 10,000 poed steenkool, geweldige hoeveelheden munitie, een grooten voorraad wapens en ander materieel. In een ander vak30,000 machinegeweerpatronen, 200 kisten met handgranaten, 1000 bruikbare geweren, 4 machinegeweren, 2 pointeer-instru- menten, een splinternieuwe Nortoa in stallatie (draagbaar toestel voor het boren van water). Een zoo ontzaglijke voorraad oorlogsmateriaal, door den vijand voor verschillende werken ge reed gehouden, levert wel het bewijs, hoe raak de slag is geweest, dien wij den vijand hebben toegebracht. In den loop der gevechten hebben wij weder l generaal, 409 audere o.ffi eieren en 35,100 manschappen krijgs gevangen gemaakt, 30 kanonnen, 13 machinegeweren en 5 bom werptuigen veroverd. Totdusver hebben wij in deze geveebten dus krijgsgevaugeu ge maakt 1 generaal, 1649 officieren, meer dan 106,000 manschappen, en vermees- terd124 vuurmonden, 180 machine geweren en 58 bomwerptuigen. Ten Zuidoosten van Zaleszczyki heb ben wij door een krachtigen stoot den vijand overhoop geworpen en tot den aftocht gedwongen. De vijand beeft het station Joerkoetz in de lucht laten vliegen. Turkmeensche ruiters hebben den terugtrekkeuden vijand overvallen en zijn terugtocht in een wanordelijke vlucht doen verkeeren. Teneinde den toestand te redden, heeft de vijand op tal van plaatsen woedende tegenaanvallen ondernomen, o. a. gisteren bij 't krieken van den dag in de streek van Semki, ten Oosten van Koiki. Overmachtige vijaudelijke strijd krachten tasteen onze voorste at'dee lingen aan en dreven hen onder dekking van concentrisch vuur op den rechter oever van de Styr terug, doch den zelfden dag hebben wij elke verdere ontwikkeling van dit offensief gestuit. De vijand biedt bizonder hardnek kigen tegenstand in het gebied van Torgowiza aan de Styr, benedenstrooms van Luck, waar een bloedig gevecht woedt. De gezamenlijke resultaten van de hevige slagen, die onze troepen in het tijdvak van 4 tot en met 10 Juni onaf gebroken aan den vijand hebben toe gebracht, geven een duidelijke voor stelling van de indeuking van de vij andelijke linies aan het front van al onze legers, die in het uitgestrekte Zuidwestelijke Russische woudgebied strijden tot aan de grens van Roemenië. Van de verschillende geveebten en episodes valt in 't bizonder te vermei den: De dappere strijd van onze jonge lichtingen bij Rojiesj aan de Styr, be neden Luck Hier hebben de Duitschers hulp aan de Oostenrijkers trachten te verleenen, doch zij werden door een aanval van ons voetvolk, onder dekking van ons zware geschut verdreven, met verlies van meer dan 2000 gevangenen, 2 kanonnen en 1 machinegeweer. Onze troepen vervolgden de terugtrekkende Duitschers. De troepen die in de streek van Dubno optreden, hebben in een scherpe vervolging van den vijand de stad en het fort Dubno genomen. Enkele af- deelingen trokken over de Ikwa en ontwikkelen verder hun offensief. Een deel dezer afdeelingen heeft het dorp Damidowka bezet, aan den grooten weg van Mlynof naar Berestetsjko, en het vijandelijk garnizoen van het steunpunt Mlynof tot de overgave gedwongen. Bij de verdrijving van den vijand uit zijn voornaamste stellingen ten N. van Boetsjatse hebben wij talrijke krijgs gevangenen gemaakt, waaronder de stal van een Oostenrijksch bataljon, en een groote boeveelheid wapens ver overd. Wij wierpen er den vijand iii de Strypa. Bij Ossovtzie, ten Noorden van Boets jatse, heeft een onzer regimenten een gebeele batterij van 4 10 c M. stukken genomen. Ondanks den hardnekkigen tegen stand van den vijand en hevig flank en zelfs spervuur en mijnoutploffiugen, hebben de troepen onder generaal Letsjitsky de vijandelijke stelling ten Zuiden vau Dobronovtze, 20 wersten ten N.O. van Czernowitz, genomen. Alleen in dit gebied hebben wij 18,000 manschappen, 1 generaal en 347 offi eieren krijgsgevangen gemaakt en 10 kanonnen genomen. Bij de verzending van dit rapport werden steeds nieuwe Krijgsgevangenen aangebracht. WEENEN, 13 Juni (Wolff.) Officieel Aan de Proeth, ten Zuiden van Rojau, is een Russische aanval afgeslagen. Vijandelijke ruiterij is Zadagora, Snia tyn en Horodenka binnengerukt. Bij Boerkaaof, aan de Strypa, zijn verscheidene Russische aanvallen mis lukt. Ten Noordwesten van Tarnopol zijn onze troepen onafgebroken in gevecht gewikkeld. Bij Sapanot if een Russische aanval door ons geschutvuur verijdeld. Ten Zuidwesten van Dubno hebben wij afdeelingen vijandelijke ruiterij terugge Ireven. In Wolhynië heeft de vijandelijke cavalerie het gebied van Torczyn be reikt. Er heerscht over 't algemeen rust. Bij Sokoel, aan de Styr, heeft de vijand troepen tot den aanval opge dreven, die terug zijn geworpen. Ook bij Koiki zijn alle pogingen der Russen, om de rivier over te steken, mislukt. Het aantal daar binnengebrachte ge vangenen is tot 2000 gestegen- ST. PETERSBURG, 13 Juni. (P. T. A.) OfficieelDoordat de Oostenrijksch dongaarsche en Oostenrijksch Duitsche troepen op tal van plaatsen het aan- valsgebied onzer Zuidelijke legers heb ben ontruimd! is het aantal gevangenen, in het officieels bericht van gisteren meegedeeld, op dit oogenblik niet zeer toegenomen. Het totaal is thans om trent 1700 officieren en 114,000 man schabpen. Het is gebleken, dat de troepen onder generaal Letsjitsky van 't begin vao de krijgsverrichtingen al hebben gevangen genomen 3 regiments commandanten, 754 officieren en 37,832 manschappen, en buitgemaakt: 120 machinegeweren, 49 kanonnen, 21 bomwerptuigen en 11 mijnwerptuigen. Ten Noordwesten van Gojistsje nade ren onze troepen, na de Duitschers te hebben verdreven, de Stokbod. Ten Westen van Luck hebben onze troepen Torczyn bezet en blijven zij den vijand terugdrijven. Aan het front der Strypa duurt de hardnekkige strijd ten Noorden van het dorp Boboelintsje voort. Het dorp Zarvanitza, dat verwoed werd verdedigd, is door ons genomen. Iu verscheidene vakken zijn sporen van vijandelijke verdedigingswerken aangetroffen, diefln staat van voorbe reiding verkeerden. In het vak van den Dnjestr en meer naar 't Zuiden hebben onze troepen, na de rivier te zijn overgetrokken, zich aan de overzijde van tal van versterkte punten meester gemaakt. Ook bij 'Zalszeziki houdt de vooruit- gaug aan. Het dorp Horodenka, ten N. W. van Zalszeziki, bevindt zich in onze handen. Verschillende berichten. In de „Daily Chronicle" komt de volgende beschrijving der laatste aan vallen der Duitschers op het lort van Vaux voor: Twee Duitsche regimenten trokken tegen de westelijke stellingen van het lort op en kwamen in het vuur der batterijen terecht. Vijf minuten, nadat het vuur geopend was, viel er van de geheele grijze linie der aanvallers niets meer te zien. Er waren zelts geen lijken meer waar te nemenslechts stukken van, wat kort tevoren meuschen geweest waren, lagen over het veld verspreid. De strijd in de noordelijke stellingen was het ontzettendste, wat ik nog ooit heb gezien. Linie op linie werd vooruit geworpen. De mannen vochten met messen, sabels en revolvers. Twee van onze soldaten, die al hunne wapens kwijt waren, gebruikten hunne stalen helmen om mee te vechten. Een van hen sloeg daarmede een „Ober- leutnant" de hersens in. Zoo vochten wij 18 uur lang pn telkens werden aan beide zijden nieuwe versterkipgen aan gevoerd. Nog nooit tevoren hadden de Duit schers zooveel gebruik gemaakt van de „flammenwerfer". Stroomen vloeibaar vuur vielen op onze stellingen, die gedeeltelijk ontruimd moesten worden, maar later, bij een tegenaanval, herno men werden. Bijzondere staaltjes van dapperheid werden er vertoond. Een kapitein, die afschuwelijk aan gezicht en hals ver brand wa8 en den dood voor oogeu zag keerde toch, zijn pijn vergetend, naar zijn compagnie terug om die aan te voeren. Een sergeant wierp zich in het heetst van het gevecht op een Duitscher die een „Flammenwerfer" droeg, ontrukte hem dit toestel en wendde het tegen de Duitschers, waarvan hij er een aantal verbrandde. Nog een bijzonder moedige daad werd verricht door drie brancard-dragers een van hen is de zoon van een bekend generaal. Drie uren lang bleven zijl kameraden, die brandwonden hadden opgeloopen, op het slagveld opzoeken en redden zoo meer dan 150 man van een afschuwelijken dood. Eerst toen zij zelf ernstige brandwonden hadden gekregen moesten zij hunne taak neer leggen." Avpi In „The Teachers World" behandelt een medewerker de vraag, ot de vrede spoedig verwacht kan worden, vau Engelsch standpunt, en zegt o.a. Uit het uitstellen van de Pinkster- vacantie tot in den zomer heeft men gemeend logisch te mogen afleiden, dat er omstreeks het begin van Augustus heel belangrijke dingen zullen zijn voor gevallen. Het is echter ongerijmd zich voor te stellen, dat de oorlog tegen dien tijd zal geëindigd zijn hierop bestaat niet de minste kans en zelfs is de kans gering, dat hij in den loop van dit jaar zal zijn afgeloopen. Uit den stand der oorlogs verzekeringen blijkt, dat de kansen op vrede voor dit jaar geacht worden zich te verhouden als l tegen 4ten aanzien van eene beëindiging vóór 31 Juli 1917 als 3 tot 1 te staau en ten gunste van een afloop vóór einde 1917 gelijk te staan. De ware beteekenis van hei uitstel len van de vacantie is waarschijnlijk geen andere, dan dat wij juist nu alle krachten tot het uiterste zullen hebben in te spannen, met het oog op een offensief van dezen of genen aard, waartoe het, al ware het slechts om dea op de Franschen te Verdun uitgeoefen- den druk te verlichten, zeker zal moeten komen. Intusschen worden steeds nieu we ammunitie werkplaatsen aangebouwd die niet vóór het volgend jaar in vollen gang kunnen zijn. Er is een groot verschil gaat hij voort tusschen gezond en oa jekookt optimisme. Het is dwaas te g ioovon, dat de oorlog zal kunnen worden ten einde gebracht door een gegeven aantal troepen of in een bepaalden tijd het

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1