1 32e .laars*. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Nieuws- en Advertentieblad Zaterdag 10 1916. F. DIELEMAN, Wegens het Pinksterfeest verschijnt a. s. Dinsdag de Axelsche Courant niet. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Op het Westelijke front duren ge vechten van weergalooze hevigheid voort. In de eerste plaats op het front bij Yperen. Het is den Engelscheu totnogtoe niet gelukt de voordeelen, die de Duitschers ten Z.O. van peren in de richting van Ziliebeke, ten Z. en Z.W. van Hooge, behaald hadden, te niet te doen. Een telegram van den correspondent van de Times uit het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk deelt bijzonderheden over den strijd in die buurt mede. Daar blijkt dan het volgende uit. Na een geweldige voor bereiding door hun artillerie hebben de Duitschers daar een deuk gemaakt in de bolronde lijn van een front van ruim 3 K.M., dat door de Canadeezen bezet was.' Gelijk bij den eersten grooten aauval op Yperen in April van het vorige jaar, toen de Duitschers vooi het eerst hun gasaanvalleu in praktijk brachten, moesten ook nu weer de Canadeezen het spits bieden. De Cana deezen weken honderden meters terug, maar ondernamen later een tegenaanval, die hen weer in de opgegeven loop graven bracht. Nauwelijks waren ech ter de Duitschers verdreven, of de Duitsche artillerie richtte een tweede roffelvuur op de stelling der Canadeezen, waarin nu geen levende ziel het uit kou houden, en andermaal moesten de Canadeezen terug. Vermoedelijk staan de loopgraven nu weer ouder Eugelsch artillerievuur, maar het blij Kt niet, of dit dezelfde kracht als het Duitsche kan ontwikkelen en de stelling voor de Duitschers onhoudbaar maken. Op een betrekkelijk smal front, zooals bij den eersten Duitschen aanval in de richting van Verdun, hebben de Duitschers nu ook tegen een gedeelte van de Eugeische linie een geweldige macht aan artillerie en infanterie samengetrokken en is daar een slag gaande, waarbij ongeloofelijke hoeveelheden munitie verbruikt worden. In het Maasgebied zitten de Duit schers nog altijd dicht op het fort Vaux. De Duitsche infanterie bestookt het in het front en van opzij uit de inzinking tusscheu het fort en het dorp Damloup. De Franschen handhaven zich ten Z. van het Cailette-bosch, in het bosch van Chapitre en in het bosch van Fumin, welke beide ten N.W. van het fort liggen. Dat de Duitschers het fort Vaux echter, vermoedelijk van het Noorden uit, dicht zijn genaderd, blijkt wel uit i het ofïicieele Fransche bericht, volgens hetwelk de Duitschers de bezetting met vlammen-projectors bespoten hebben. Onderwijl houdt de zware Duitsche artillerie het ouder vuur. Het laatsie Fransche bericht meldt, dal de toestand bij het fort .onveranderd" is, wat op zijn hoogst beteekent, dat de Franschen zich nog konden handhaven. Het Russische offensief in Wolhynië, Podolië en aan het front van Bessarabië blijkt Zondag begonnen. De officieelp Russische en de Oostenrijksche berich ten melden eensluidend, dat de ge vechten gaande zijn langs de geheele linie van de Pripet-moerassen tot aan de Proeth, aan de grens van Roemenië. Als bijzondere brandpunten van den strijd noemen de Oostenrijkers o. m. Koiki, dat ten Z.W. van Tsartorisk, aan het zuidelijke einde van de kniebocht van de Styr in Russisch gebied ligt de streek ten N.W. en W. van Tarnopol op Oosteurijksch gebied; de streek van Nowo Aleksiniets, waar de linie van Russisch op Oostenrijksch gebied over gaat; en de streek van Doebno, een van de drie Russische vestingen (Doeb no Luck-Rowno), waarvan de twee eerste in Oostenrijksche handen zijn. De Russen melden voordeelen, maar zwijgen over de plaatsen waar die be haald zijn; zij geven te kennen, dat hun artillerie nog op verschillende punten bezig is den aanval van de infanterie voor te bereiden. De Oosten rijkers zijn overal defensief en maken alleeD melding van afgeslagen -anvalleu of tegenaanvallen, die den toestand hersteld hebben. De slag is intusschen nog in zijn begio en men zal eenigen tijd geduld moeten oefenen, voor blijken kan, of de bestaande linie wijzigingeu van beteekenis zal ondergaan. N. R. Crt. de dood van Kitchener voor Duitschland gelden als een overwinning. Het is weerzinwekkend om te bedenken de wijze, waarop het loerend sluipwapen een reus als Kitchener kan vellen, het blijft niettemin een oorlogsdaad die vol^ komen te billijken is. De „Hampshire" schijnt van geen andere schepen verge zeld te zijn geweest en torpedobootjagers die eenigen tijd na net bekend worden van de ramp de zee afzochten hebben geen booten gevonden. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat alle 650 opvarenden vau den kruiser zijn omgekomen. Ou willekeurig vraagt men zich af, nu de ramp geschied is, hoe was het mogelijk dat de admiraliteit de „Hampshire" alleen die reis kon doen ondernemen maar dan stelle men zich voor oogen, dat de reis liep ojrer een zeegebied waar van mijnen of onderzeeërs nog nimmer sprake was geweest, waar de Duitsche vloot zich nooit vertoonde en dat men in Engeland klaarblijkelijk Kitchener's reis voorloopig stil wilde houden, wellicht juist om de gevaren te verminderen. Met Kitchener gaat een man heen, die in de geschiedenis van zijn land een groote rol heeft gespeeld. Zal Kitchener's verscheiden van in vloed zijn op den oorlog Ongetwijfeld was hij een zoo niet de leidende figuur en eenige verwarring moet zijn plotse linge dood wel stichten, maar een beslisseuden invloed verwachten wij toch niet. tuiging der vaderlandlievende offervaar digheid van de kerkelijke overheid, die alles zal' doen wat in dezen mogelijk is, aau haar de regeling van de in te leveren klokken heeft overgelaten. Klokken van kunst historische waarde vallen niet onder het inleveringsgebod over het algemeen worden daartoe ge rekend die welke vóór 1800 zy'n gegoten. Ongeveer een derde gedeelte der thans voor kerkelijke doeleinden gebezigde klokken zal voortaan, ih plaats van tot vrede te luiden, opwekken tot dood en verwoesting. De staat zal de gerequireerde klokken betalen met 4 Kronen per K.G. bruto gewicht. Het geld wordt gebruikt voor een fonds, waaruit later nieuwe klokken worden betaald. Kicliener verdronken. Nog is de wereld onder den indruk van den geleverden zeeslag, waarbij weer^ millioenen ten gronde gingen en wederom melden de bladen een wereld schokkende gebeurtenis welke is bekend gemaakt door de Eugelsch Admiraliteit De „Hampshire", op weg naar Rusland met lord Kitchener en zijn staf aan boord, is Maandagavond ten Oosten van de Orknev-eilanden (N. van Schotland) op een miju geloopen of getorpedeerd. Het schip zonk in korten tijd. Er stond een hooge zee en hoewel er on middellijk booten ter hulp zijn gezonden, is er weinig hoop dat er nog.personen gered zullen zijn. Het schijnt wel vast te staan, dat Kitchener bij het vergaan .van de „Hampshire" den dood in de golvea gevonden heeft. Een stille ontroering bevangt ons indien de levensdraad van een groot man plotseling wordt afgesne den, en vooral als dit geschiedt op zoo tragische wijze. Kitchener, de Engel sche minister vau oorlog, de vertegen woordiger van het onverzettelijke im perium de deskundige bij uitnemendheid in den raad der geallieerden, begaf zich met eenige leden van zijn persoonlijkeu staf naar Rusland. Wat hij daar ging doen, is onbekend. Zelfs het feit, dat hij er heen gaan zou. Hebben de Duitschers het geweten Uit net bericüt van de admiraliteit schemert de over tuiging door, dat de „Hampshire getorpedeerd is. In dat geval, als ten minste de duikbootcommaudant, die het scnip naar den kelder hielp wist welk een kostbaren last het vervoerde, mag Verschillende berichten. Nu de burgemeester van Neurenburg verklaard heeft, dat Fransche vliegers op 2 Augustus 1914 in het geheel geen bommen in den omtrek van Neuren burg hebben geworpen en dat bijgevolg de oorlogsverklaring van Duitschland aan Frankrijk op een verdichtsel be rustte, heeft dit onder het geheele Zwitsersche volk een grooten indruk gemaakt. De Dépóche de Lausanne schrijft naar aanleiding hiervanLiegen is altijd gemeen en weerzinwekkend, maar als dit tot .gevolg heeft, dat er een allervreeselijkste oorlog door ontketend wordt en er stroomen bloed vergoten worden, is het een afschuwelijke mis daad, die tot den hemel om wraak roept De straf daarvoor verdient tot in het vierde geslacht neer te komen op de hoofden dergenen, die er aau schuldig of medeplichtig zijn. N. R. crt In verbaud met de den laatsten tijd veelvuldig voorgekomen ontvluchtingen vau krijgsgevangenen is de Duitsche grenswacht langs de Nederlaud3che grens in Rijnland en Westphalen aan merkelijk versterkt, zoodat nu op zeer korte afstauden telkens een schildwacht is geplaatst. TV. Rcrt. De Weensche correspondent van de Tijd scnijft: De oorlogsbehoefte houdt aaD, en indien dit jaar geeu vrede komt zullen steeds meer kerkklokken aan den afgod Mars ten offer moeten vallen. De minister voor eeredieust en ouder wijs heeft yqeklaard, dat hij in de ofer- Het bombardement van Vaux. Bij het hevige bombardement van de Fran sche stellingen in het fort Vaux is van Duitsche zijde druk gebruik gemaakt vau vergiftige gassen. Na de artillerie voorbereidingen gingen twee infanterie- regimenten tot den aanval over. Deze regimenten hadden zeer te lijden van het vuur der Fransche batterijen nadat honderden den dood gevonden hadden, moest de rest haar heil zoeken in een wilde vlucht. De lijken der Duitschers lagen over een front van nauwelijks 800 metor opgestapeld. De verliezen worden op minstens 3000 geschat. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen WEENEN, 6 Juni. (Wolff.) Officieel: De veldslag duurt bijna op het geheele 350 K.M. breede front met onvermin derde hevigheid voort. Ten noorden van Oky (vermoedelijk tlkna, aan de Dnjestr) hebben wij na zwaren wisselvalhgen strijd onze troe pen uit onze voorste, in elkaar ge schoten, stellingen teruggetrokken op een 5 K.M. zuidelijker gelegen voorbe reide linie. Bij Jaslowice, aan de beneden Strypa, heeft de vijand vanochtend na krachtige voorbereiding door artillerievuur een aauval gedaan, doch is overal terugge slagen, hier en daar in een handgemeen. Ten westen van Trembowla (aan de Serelh, ten zuiden van Tarnopol) is terzelfder tijd een sterke aauval der Russen in ons geschutvuur gebroken. Ten W. en ten N.W. van Tarnopol is eveneens verwoed gevochten. Waar de vijand tijdelijke voordeelen behaalde, is hij onverwijld weer achteruit ge worpen. Voor het front van een onzer bataljons liggen 350 lijken van Russen. Ook bij Sapanow hebben talrfike voorwaartsche bewegingen van den vijand niet tot eenig resultaat van be teekenis geleid. Tusschen Aliynow aan de lkwa en het vak ten VV. van Oiyka, waar de Russen zich voortdurend hebben ver sterkt, is onafgebroken een verwoeae 3trijd gaande. ST. PETERSBURG, 6 Juni. (P. T. A.j OfficieelIn de streek van Dunaburg hebben de Duitschers ten noorden van I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1