So. 14. Zaterdag 26 1916 32e Jaarg. 71 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F.. IHELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Ceat. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. Op het front van Verdun melden de Duitschers zwakke en vruchtelooze aanvallen der Franschen. De Franschen noemen deze voorstelling van zaken onjuist en zeggen, dat het de Duitschers zijn, die zwakke en vruchtelooze aan vallen doen. Beide partijen zijn heter dus over eens, dat er niets van belang is voorgevallen ea dat de toestand on veranderd is. Schermutselingen in Argonne en Champagne (om de aandacht van Verdun at ta leiden, zegt een Fransch bericht) alsmede op het front der Engelschen. Van meer belang zijn ae berichten van het Itallaausch-Oostenrijksche front. Er is daar hard gevochten, tengevolge van aanvallen der Oostenrijkers op ver schillende plaatsen. Het belangrijkste komt ons voor hetgeen in Zuid Tirol is geschied. .Gesteund door rofïelvuur," $oo luidt het iu het Oosteurijksche bericht, .hebben onze troepen de voorste vijandelijke stellingen op den Armen- terrabergrug op de hoogvlakte van Vielgereuth eu ten Zuiden van Rovereto bestormd." Het Italiaansche bericht «preekt van aanvallen met sterke troe pen infanterie op het Italiaansche front tusschen het Etschdal en de Boven Astico. .Na den eersten tegenstand (waarbij den vijand zeer ernstige ver liezen werden toegebracht) zijn onze troepen op de hootdverdedigingsstelling teruggetrokken Een volkomen beves tiging dus van het Oosteurijksche bericht hetwelk er nog bij vermeldt, dat de Italianen 65 officieren, ruim 2500 man 11 machinegeweren en 7 kanonnen in Oostenrijksche handen moesten laten. Het gevechtsterrein, waar zich (naar uit den buit valt op te maken vrij overhaast) de Italianen uit hun voorste stellingen hebbeu moeten terugtrekken ligt ten Zuidoosten van het dal vau de Brenta en strekt zich uit tot het dal van de Etsch. Het dal van de Brenta (Val Sugana) is aan toeristen welbekend. Een geliefd tochtje was altijd door dit dal langs het meer van Levico stroom atwaarts naar Borgo, dat thans in handen der Italianen is. Ten Zuiden van dit dal namen de Oostenrijksche-Hongaar- sche troepen een stelling op den Armenterrarug. Zij hebben ook verder op, op de hoogvlakte van Vielgereuth aangevallen. De torten op deze hoog vlakte hebben sedert een jaar aan zwaar Italiaansch vuur blootgestaan, maar zijn niet gezwicht. De wederzijdsche linies bereiken de Etsch ten Zuiden van Rovereto (welke plaats biunen het vuur der Italiaansche Kanonnen ligt) en loo pen tusscüen More en Ala doortot daar heeft zich de offensieve beweging van de Oostenrijkers uitgestrekt. Het is, offensiet gesproken, de nardste klap die zij tot nog toe aan de Italianen hebben uitgedeeld. Dat is echter het eenige, wat voor hands vaststaat. Nauw keurige aanduidingen over den atstand waarover de vooruitgang zich uitstrekt ontbreken, maar iu dit ougelooflijk moei lyke terreiu zal dikwerf een beweging hoewel betrekkelijk van belang, onmo gelijk in een communiqué topografisch kunnen worden bepaald. J Reedr geruimen tijd geleden wees men op de levendige werkzaamheid der Italianen op het Tiroolsche front en vele teekenen schenen aan te duiden, dat generaal Cadorna, na de veelvul dige teleurstellingen aan het Isonzotrtmt, het zwaartepunt van de operaties naar Tirol wilde verleggen. In de laatste dagen doken in de Zwitsersche bladen berichten op' over groote verplaatsingen van Italiaansche troepen. Zijn deze berichten juist, dan is mogelijk deze aanval der Oostenrijkers bestemd, om den vijand bij de voorbereiding van zijn offensief te storen. Wil men er het begin van offensieve beweging der Oostenrijkers in zien, dan zou men zich kunnen voorstellen, dat hun doel was, laugs de Vallarsa en in de richting van het Italiaansche Schio vooruit te komen of wel eenvoudig langs het Etschdal. Maar, zooals gezegd, het is nog te vroeg om dat te beoordeelen, verdere berichten zal men moeten afwachten voor zich hierin perspectief opeut. Ook op andere plaatsen van het front zijn de Oostenrijkers actief opgetreden en hebben zij eenige voordeplen behaald. De Italianen zullen dit wel' terecht als ifieidende aanvallen kenschetsen. N. R. Crt. In de „Petit Journal" geeft een Frausche officier eene beschrijving van een vlammengevecht in Frankrijk. Hij en zijne manschappen lagen in de loopgraven waar te nemen, hoe die van den vijand door de 75 mm. ka nonnen der Fransche batterijen onder vuur genomen werden. De granaten vielen zoo dicht by de Fransche stel lingen, dat zij dekking moesten zoeken tegen de scherven, die in het rond vlogen. Tegen het vallen van den avond werden handgranaten uitgedeeld en toen het signaal werd gegeven stormden de mannen over de honderc meters grond, die de beide stellingen scheidden en drongen tot in de loop graven van den vijand door. Daar aangekomen wierpen zij hunne hand granaten en aauvaukelijk werd hun aanval niet beantwoord eu leken er in de loopgraven slecht» dooien te zijn Plotseling openden de Duitschers echter het geweervuur. De Franschen wierpen nog meer handgranaten en deden toen een bajonetaanval. Zij stietten niet op weerstand tot zij de verbmdiugsloopgraat bereikten en toen ontstond er een gevecht met hand granaten. „Het leek alsof twee troepjes kin deren een sueeuwballengevecht hielden. Terwijl deze strijd bezig was, riep een van mijne korporaals mij. Hij had een zeer belangwekkende ontdekking ge daan, waardoor het mogelijk werd de bordjes te verhangen. Hij nam mij mede naar eeu soort bus, die hij vóór de borstwering van, de Duitscbe loop graaf had gevonden. Ik herkende het als een apparaat, dat de Duitschers gebruiken om vlammende vloeistoffen mede te spuiten en bestudeerde het mechanisme inderhaast bij het licht vau een zaklantaarn. Het was zeer eenvoudig. Men behoefde slechts een pomp te bewegen en het toestel was gereed om ons te ontvangen, natuur lijk. Snel droegen wij het helsche apparaat naar den mond van de loop graaf, waarin onze kameraden streden. Sommigen van ben waren reeds ge vallen en baadden in hun bloed. Da duisternis kwam ons te hiilp en wij stelden bet toestel op zonder gezien te worden. Eeu vonk, en toen welk een schouwspel Sissend spoot een groene en roode vlam als een vurige sla,ng naar voren en verspreidde zich tot een enormen waaier van vlammen, die de gebeele loopgraat vulden. Ik zal nooit die snerpende kreten en dat heesche gegil vergeten. Het klonk als de kreten der verdoemden. Het vlam mengordijn verraste de dertig Duit schers, die dekking hadden gezocht achter een slagboom van Spaaasche ruiters en van daaruit op ons schoten. Zij werden door het vlammengordijn overvallen zonder te kunnen vluchten. Zij trachtten uit hun schuilplaats te kruipen, maar hunne ledematen waren met brandwonden overdekt, zoodat zij die piet gebruiken kouden en hunne oogeh waren verblind. Na een ver- geefscbe poging vielen zij neer om niet meer op te staan. De strijd was afge- loopeu, de vijand met zijn'eigen wapen verslagen. De loopgraaf was in ons bezit en in den loop van den nacbt versterkten wij onze nieuwe stelling. Avp. Aan de Tel. wordt bericht Op het oogenblik vertoeft prins Adal bert, zoon van den Duitsclien keizer, te Brugge. Hij heeft de woning van den heer de Cloedt op St. Anna-Rei betrokken, die door de vele inkwar tieringen reeds zeer geleden had, doch het gebouw werd thans gerestaureerd. Kort voor de aankomst van den prins waren drie burgers wegens spionnage ter dood veroordeeld, door ziju tusschen- komst werd dit vonnis iu levenslange gevangenisstraf veranderd. Op een eigenaardige wijze waren de Duitschers een der beschuldigden een ouden gendarme, op hel spoor gekomen. Deze haf brieven geschreven aan zijn broer, die iu het Belgische leger aan de Yser streed. Deze broer sneuvelde eu de Duitschers vonden op ziju lijk de brieven, die uit Brugge kwameD, gedateerd eu door den persoon in kwes tie geteekend waren. De gevangenis te Brugge is te klein, zoodat vele veroordeelden moeten wach ten, tot anderen hun straf uitgezeten hebben. De gevangenis is tegeawoordig in twee afdeeliagen verdeeldéén voor Belgen en één voor Duitscbe soldaten, deze laatsten worden voor het geringste vergrijp tegen de tucht ten strengste gestraft. In Cbarlottenburg zouden van ge meentewege keukenwagens rijden, waar men voor 30 pl. een maal van erwten varkensvleesch en aardappelen zou kunneD krijgen. Een menigte van duizenden bestormde de wagens, en daar maar 600 L. eten beschikbaar waren, moesten de wagens spoedig buiten dienst gesteld worden. Er zal nu eeu andere voorziening tot verdeeling van de spijzen getroffen worden. In Schöneberg, waar men voorzien had, dat het uitrijden van zulke keukeu- wagens groote volksoploopen zou ver oorzaken, heelt men er de voorkeur aan gegeven, in verschillende wykeu volks keukens te openen. Te Berlijn is nu bepaald, dat de slagers alleen vleeseh tegen vertoon vau de broodkaart zullen verstrekken. Volgens bet Berliner Tageblatt, zal de levensmiddeldictatuur in Duitscbland in dier voege geregeld worden, dat bet geheele complex van voedingsvraag stukken van het rijks ministerie van binneulandsche zaken wordt afgeschei den eu onder een rijksdepartement voor voedingsvraagstukken komt. Het nieu we departement zal geen staatssecretaris maar een president aan zijn hoofd krijgen die rechtstreeks onder den rijks kanselier staat. Hij zal de besluiten van den Bondsraad en alle kwesties van levensmiddelpolitiek voorbereiden en naast die besluiten ook alle maatre gelen moeten uitvoeren, waartoe de Bondsraad den rijkskanselier machtigt. De voornaamste moeielijkheid van het vraagstuk schuilt in de kwestie van de uitvoerende macht, d.w.z. hierin, hoe bet nieuwe departement in staat zal worden gesteld, zijn maatregelen zelf standig, dus langs den weg van direkte verordeningen aan de overheid van de bondstaten door te zetten. Daartoe zal voor den duur van den staat van beleg een militaire instantie dienen aan het nieuwe departement zal in den persoon van een commandeerend generaal, misschien van den opperbevelhebber in de Marken (Brandenburg), een chef van de uitvoerende macht worden toe gevoegd die door den Keizer gemachtigd zal worden, aan alle militaire overheden bindende lastgevingen op het stuk der levensmiddelenvoorziening te verstrek ken. Dat zijn ten naaste bij de voor stellen, die op dit oogenblik de Bonds raad en het Pruisische ministerie in overweging hebbeu. Als leider van het nieuwe departement poemt men een Pruisisch opper-president, die vele jaren lang bij het bestuur van drie groote oostelijue gewesten een rol gespeeld heeft. Opnieuw zal men in Duitschland overgaan tot vereenvoudiging vau de maaltijden in de restauratiewagens der treinen. Deze zullen voortaan slechts bestaan uit soep, ééu vleescbgerecbt met aardappelen en grpeute, en dessert waartoe bij voorkeur een voedzame meelspijs zal worden gebezigd. Op de vleeschlooze dagen wordt het vleasch vervangen door visch. De prijs dezer diners wordt van 3 Mark op 2.50 Mk. gebracht. N. R. crt. Men seint uit Parijs aau de Tel. De Duitsche regeering outKeut tnans alle verautwoordólijkheid voor de ver nietiging van de Tubantia. De Duit- UBANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1