No. 12. jm.u uJ Zaterdag S3 1916. 32e Jaarj». Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F, DIIXFMVA, axel. Landbouw. Jaarlijkscbe Mgemeene Vergadering Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Qent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Gent. DRUKKER—UITGEVER AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regela 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. van deelgenooten van de Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagelsckade in Zeeland, uitgezonderd het voormalig IVe district, gehouden op Maandag 8 Mei 1916, des namiddags i1/, ure in het hotel „Het Wapen van Zeeland", te Hulst. Na opening der vergadering door den Voorzitter, herinnert hij de leden eraan, dat zooals uit het jaarverslag blijkt de vereeniging in April j.l. 25 jaar bestaan heeft. Spreker brengt hulde aan den Onder voorzitter, den heer Cam. van Waes te Westdorpe, door ongesteldheid ver hinderd hier tegenwoordig te zijn, wien de eer toekomt het initiatief te hebben genomen tot het oprichten dezer maat schappij. Hij wenscht den heer Vau Waes een spoedig herstel toe. Het verheugt hem dat vanaf de op richting nog verschillende leden aan wezig zijn en dat den goeden gang van zaken zeer zeker moet worden toege schreven aan de Bestuursleden, Com missarissen, Schatters en den Secre taris-Penningmeester, die hij dank zegt voor hetgeen door hen is verricht ge worden. Dankbaar memoreert hij ook hen, die ons door den dood ontvallen zjjn en brengt hulde aan hunne nagedachtenis. Vervolgens leest de Secretaris, de heer Fraugois van Waesberghe, een bij hem ingekomen schrijven voor van den Oudervoorzitter, waarin deze zijn leed wezen uitdrukt, wegeus ongesteldheid verhinderd te zijn 'deze vergadering bij- te wonen; zulks spijt hem te meer omdat hij het zich als Ondervoorzitter tot plicht gerekend zoude hebben den Voorzitter namens het Bestuur en de deelgenooten geluk te wenscheu bij de herdenking van het 25-jarig bestaau der Hagel verzekerings-Maatschappij. Schrijver zou ongeveer als volgt zijne gedachten hebben willen vertolken: Mijnheer de Voorzitter „Het is mij hoogst aangenaam als „Ondervoorzitter onzer Maatschappij en „als tolk van bestuur en leden U, „mijnheer den Voorzitter, onze geluk- „weuschen te mogen aanbieden ter „gelegenheid van het 24-jarig bestaan „der vereeuiging". „Mijnheer de Voorzitter, de oprichting „onzer vereeniging ligt mij nog verscn „in het geheugen". „Ik was te dien tijde bevreesd voor „de gevaren, welke den landbouwers „dreigden bij hagelslag en daaruit ont- „stond bij mij de gedachte te trachten „eene onderlinge verzekarings maat schappij tegen hagelschade in het „leven te roepen". „Mijn denkbeeld vond bij mijne ken „nissen in verschillende gemeenten „instemming, doch toen de hand aan „de ploeg moest worden geslagen, waren „de bezwaren legio, zoodat ik nog wat „geduld moest hebben en eene atwach ,tende houding aannemen". „Maar ziet, onverwachts en zonder „dat ik zulks had durven hopen, kwam „U, Mijnheer de Voorzitter, als de red dende engel opdagen en dank aan „Uwe veelzijdige kennis en Uw orga nisatietalent, gesteund door onzen Ajverigen secretaris en eenige vooraan „staande landbouwers, mocht het U „niet alleen gelukken eene verzeke- rings-maatschappij tegen hagelschade „tot stand te brengen maar haar tevens tot een zegen voot onze streek te doen zijn". „Over de ontwikkeling en bloei onzer „vereeniging zal ik niet uitwijden, aan „gezien door de heldere en zaakrijke verslagen, welke onze kundige secre taris elk jaar uitbrengt, een ieder met den gunstigen toestand ouzer maat schappij geheel op de hoogte is". „Allen zullen dan ook ongetwijfeld onzen geachten Voorzitter feliciteeren „met het behaalde succes en den weusch uitspreken dat het hem gegeven moge „zijn, zich nog geruimen tijd in den „bloei en vooruitgang onzer maat- „schappij te verheugen". Op verzoek van de Bestuursleden en mede uit hun naam sprekende, zegfde Secretaris, dat hij met den inhoud van het schrijven, voorwat den Voorzitter betreft, volkomen instemt. Hij wenscht den Voorzitter eveneens geluk met zijn 25-jarig voorzitterschap en deelt mede, dat het Bestuur en de Secretaris, uit waardeering voor de degelijke en aangename wijze, waarop de vergaderingen door den Voorzitter geleid worden, hebben gemeend dezen dag niet voorbij te mogen laten gaan zonder hem een souvenir daarvan aan te bieden. Sprekende brengt do Secretaris een zilveren kelk van fraai model ter tafel met gravure „Het Bestuur der Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagel schade aan zijn Voorzitter K. J. A. G. Baron Collot d'Escury." „1891 11 April 1916/' Hij biedt die den Voorzitter aan, de hoop uitsprekende, dat het hem vergund moge zijn de Vereen, nog tot hoogeren bloei te brengen en nog vele jaren het voorzitterschap waar te nemen met denzëlfden lust en opgewektheid, in het genot eeper goede gezondheid, geluk en voorspoed, omringd van zijn dierbare echtgenoote en kinderen. (Applaus) De Voorzitter daarna het woord nemende, dankt het bestuur, leden en den Secretaris voor het prachtige ge schenk, hetgeen hem zeer verrast heeft, doch dat hjj op hoogen prijs stelt. Hij beveelt zich bij vernieuwing in hun vriendschap en medewerking aan en spreekt de beste wenschen uit zoowel voor hun aller welzijn, als voor den bloei en groei der Maatsch. (Applaus De notulen der vergadering van 25 April 1915 worden voorgeleden, goed gekeurd ea gewaarmerkt. Ge rekening over 1915 met de daarbij behoorende bescheiden nagezien en accoord be vonden door de Heeren J. F. de Maat- Staal te Stoppeldijk en Ch. Ysebaert te St. Jansteen wordt thans definitief vastgesteld, onder dankzegging aan de Commissie voor de genomen moeite en den Secretaris-Penningmeester voor zijn nauwkeurig béheer. Het verslag over den toestand der Maatschappij, dat zeer bevredigend is, wordt voor kennisgeving aangenomen. Het luidt als volgt Voldoende aan het voorschrift very at in art. 132o van het reglement, hebben wij de eer hierbij verslag uit te brengen over den toestand der Maatschappij en hare verrichtingen gedurende het vijl en twintigste boekjaar. Tot ons leed wezen moeten wij dit verslag aanvangen met U mededeeling te doen van het verlies, hetwelk de Maatschappij heeft geleden door het overlijden van den Heer E. B. Plasschaert, sedert de op richting lid van het Bestuur. Verder willen wij onder Uwe aandacht brengen, dat het op 11 April jl. 25 jaar geleden was, dat de Maatschappij hare werkzaamh den aanving onder het Bestuur van de Heeren K. J. A. G. Baron Collot d'Escury te Kloosterzande, P. Moes te Ter Neuzen, J. A. Pateer Ez. te Hontenisse, E. B. Plasschaert te St. Jansteen, Cam. van Waes te West- dorpe, L. van Waesberghe-Janssens te Hulst en B. C. Ysebaert te Axel, terwijl de Heer Francois van Waesberghe te Hulst op gemelden datum benoemd werd tot Secretaris-Penningmeester. Van deze Heeren zijn nog in functie de Heeren K. J. A. G. Baron Collot d'Escury als Voorzitter, Cam. van Waes als Onder-Voorzitter en Francois van Waesberghe als Secr.-Penningmeester. Het afgeloopen jaar was voordeVer eeuiging buitengewoon gunstig. Geen hagelschade moest worden uitgekeerd, hetgeen eveneens het geval was in de jaren 1892 en 1895. Sedert het vorig jaar nam het aantal deelgenooten met 3 toe en vermeerderde het aantal verzekerde gemeten met 115 De Maatschappij telt thans 499 deel genooten, die 20449 gemeten (9112 H A.) hebben verzekerd. Van deze 20449 gemeten zijn er 11993 verzekerd door 319 deelgenooten mede deelgerechtigd in het „Afzonderlijk beheerd Kapitaal" (art. 22b rgt.) bestaan de uit f 27000,3% Obligatiën Amster dam 1895 in bewaring bij de Neder landsche Bank, benevens een bedrag van 388,62 ingelegd bij de Rijkspost spaarbank, zoodal het aandeel in dat gemeenschappelijk bezit op 31 Decern ber jl. bedroeg 1,76 per gemet. Gezamelijk bezitten alle deelgenooten (art. 25 rgt.) 14000,4% Obligatiën Rotterdam in bewaring bij de Neder landsche Bank benevens een bedrag van 169,30 ingelegd bij de Rijkspost spaarbank, zoodat het aandeel in dat gemeenschappelijk bezit op 31 Decern ber jl. bedroeg 0,61 per gemet. In de algemeene vergadering, gehou den te Hulst op 25 April 1915, werden de heeren C. van Esbroeck te Hengstdijk en J. F. Buysrogge te Clinge, aan de beurt van aftreding, als bestuursleden herkozen. De benoemden lieten zich hunne ver kiezing welgevallen. De vereeniging heeft tijdens haar 25-jarig bestaan aan hare deelgenooten reeds ongeveer een en negentig duizend gulden 90799,05) voor schadevergoe ding uitbetaald en bezit thans nog 34000,—. Na vorenstaande mededeelingen ach ten wij eene 'verdere aanbeveling of aansporing tot toetreding overbodig ons, overtuigd houdende, dat dfe Maatschappij gedurende 25 jaar het doeltreffende van verzekering tegen schade door hagel aan de veldgewassen duidelijk heeft aangetoond. Voor ieder die nog tot de Vereeniging wenscht toe te treden kan het laag entréegeld (slechts een en zestig cents per gemet in de afdeeling „Nieuw Kapitaal" art. 25 rgt.) geen beletsel zijn. Het Bestuur K. J. A. G. COLLOT D'ESCURY, Voorzitter. FRANgOIS VAN WAESBERGHE, Secretaris Penningmeester. De heer Vital Cortvrientft te Hoek, aftredende als bestuurslid, wordt her kozen, terwijl in de vacature van be stuurslid, ontstaan door het overlijdèn van den heer E. B. Plasschaert te St. Jansteen, benoemd wordt de zoon van den overledene de Heer C. H. M. Plas schaert te St. Jausteen. De benoemden laten zich hunne verkiezing welgevallen dankende voor het in hen gestelde ver trouwen en de verzekering gevende, dat zij de belangen der Maatschappij met al hun vermogen zullen voorstaan en bevorderen. Vervolgens overgaande tot de benoe ming eener Commissie van drie perso nen en van hunne plaatsvervangers, die in 1917, 1918 en 1919 de rekening zal nazien, blijkt dat met groote meerder heid van stemmen herbenoemd zijn tot vaste leden de Heeren Alois Govaert te Westdorpe, B. C. Puijlaert te Zuid- dorpe Ch. Ysebaert te St. Jansteen en tot plaatsvervangende leden de Heeren J. F. de Maat-Staal te Stoppeldijk, Cyr. J. van Waes te Westdorpe en Henri Bonte te Koewacht. Nadat de Voorzitter de rondvraag heeft gedaan of een der deelgenooten nog iets in het belang dezer vergadering te zeggen heeft en niemand daarop het woord vraagt, sluit de Voorzitter de vergadering. Hulde aan dr. Bos. Dinsdag werd de vergadering der Tweede Kamer door den Voorzitter, mr. Goeman Borgesius, geopend met een heriuneringsrede aan het overleden lid der Kamer, dr. Bos. Spr. herinnert er aan, dat de Tweede Kamer den laatsten tijd zwaar wordt beproefd. Nog maar eenige weken is het geleden dat ze den heer De Steurs verloor en nu weer een harer cory- pheeën. In April voerde dr. Bos bier nog het woord, en niemand vei moedde dat het de laatste maal zou zijn. Op betrekkelijk jeugdigen leeftijd werd dr. Bos lid der Volksvertegenwoordiging. A NT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1