1:vo. ti Woensdag 10 '1916 32e «laarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IIIEl aEMAX, Buitenland. Binnenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos 5 Cent DRUKKER A X UITGEVER EL. ADVERTENTIKN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. S OE OORLOG. Op het geheele Westelijke front dqurt de positie oorlog voort en zelfs rond Verduu heett het allen schijn, dat de toestand evenals tevoren bij Yperen en in Champagne er zoo bij voortduring zal blijven. Want nu de Duitschers er sedert een drietal weken niet meer hebben kunnen vooruitkomen, is het niet waarschijnlijk meer, dat de stelling Verdun het zal moeten opgeven. Wél doen de Duitschers nog nu en dan krachtige aanvallen, maar de tegen weer der Pranschen is even sterk, zoodat van Duitsche vorderingen geen sprake meer is. Uit de berichten der vorige week kan men opmaken, dat er zeer hevig gevochten is bij de hoogte 304. Het Duitsche legerbericht zegt er geen woord meer over, doch het Fracsche communiqué laat den toestand duide lijker uitkomen in het hier volgend telegram „Ten Westen van de Maas hebben de Duitschers gisteren (Zondag) na een verwoede beschieting tegen het eind van den dag in dichte gelederen een geweldigen aanval gedaan op de loop graven, die ten Noorden van de Mort Homme door de Pranschen waren ver overd. Het gordijn- en machiuegeweer- vuur der Franscberi berokkenden ont zaglijke verliezen aan de Duitschers, wier stormloopen alle werden gebroken. Ten N. van Cumières zijn omstreeks hetzelfde uur twee Duitsche tegenaan vallen, op een door de Pranschen ver meesterde loopgraat gericht, afgeslagen. By eeu derde poging hebbeu de Duit schers, die vasten voet hadden ver kregen iu de Fransche linies, zich niet kunnen staaude houden en zijn onmid dellijk met ernstige verliezen verdreveu. De hevige beschieting van hoogte 304 en de streek vau V iux wordt voortgezet. In Woevre een rustigeu nacht." Zoo gaat het nu voortiu plaats vau vooruit te komen, moeten de Duitschers zich sterk defensief tegenstelleD, willen zij zelf de reeds gemaakte vorderingen niet moeten prijsgeven. Het wordt alzoo twijfelachtig, of zij nu nog de bedoeling hebben Verdun te bemach tigen, dan wel door hier aanvallend op te treden, en groote Fransche troepen machten vast te houden en daardoor het tegen het voorjaar aangekondigde groote offensief der bondgenooten te verijdelen. Ook bij de Entente vertrouwt men de zaak niet; hier verwacht men, vol gens Entente-berichten, dat de actie tegen Verdun moet dienen om de aan dacht af te leiden van een groote onder neming tegen het tront in Vlaanderen 1 ot in het Somme gebied. De Pranschen verbeuzelen intusschen bun tijd niet met te zoeken naar de ware oorzaakhun druk neemt van dag tot dag meer toe, vooral ten O. der Maas, waar Fransche afdeelingen een aanval gedaan hebben ten Zuid Oosten van het fort Douaumont en volgens hun bericht een Duitsche loop graaf van 500 meter lengte genomen en een honderdtal gevangenen genomen hebben. Omtrent de operaties bij Douaumont meldt het officieele Duitsche bericht „Ten Z. vau de vesting Doüaumont en in het Bois de Caillette werd een aanval der Pranschen door de Duit schers, in een handgemeen, dat ver scheidene uren duurde, afgeslagen. De Duitschers konden hun stellingen "ge heel behouden." De legerberichten der laatste dagen geven den indruk, dat de Duitschers in hoofdzaak een defensieve houding schijnen aan te nemen, hetzij bij voor bereiding van nieuwe aanvallen, fegen de vesting, hetzij dat zij op een ander deel van het froüt voornemens zijn een actie te ondernemen. Inmiddels is te Marseille Dinsdag weer een nieuw contingent Russische troepen geland. VVanneer deze en de vorige afdeelingen aan het front zullen optreden, zal spoedig genoeg iets blijken omtrent hun getalsterkte. Naar particuliere berichten willen, zoudeu deze troepen bet al veelbe sproken en verwachte offensief der Prausch Eugelsche troepen moeten ouderst6unen. Met zekerheid valt daaromtrent nog niets te zeggen, even min als trouwens van de meening of de geallieerden dan wel de Duitschers het eerst tot een offensief zullen over gaan. Vrijdagochtend tegen 2 uur werd Saloniki gewekt door het vuren vau de oorlogsschepen in de haven, die 3 roode vuurpijlen oplieten. Enkele se conden later kreeg een zoeklicht den aanvaller juist boven bet midden van de stad te pakken. Een orkaan van projectielen volgde den weg van den Stralenbundel. De nieuwe Fransche brandbommen waren bijzonder merk waardig om gade re slaan, daar zij op hun hielen weg naar boven toe licht gaven. De Zeup'liu scheen zich uiet cneer te kunu m orienteereo en stevende zeewaarts, waarbij hij een prachtig doel voor de volle laag van de oorlogsschepen vormde. Een projectiel sprong dicht bij het achtereinde en bet monster scheeu te kronkelen en draaien. Het viel een stuk lager en werd daarna aan bet gezicht onttrokken, doordat het zichzelf blijkbaar in een wolk van damp gehuld had. Eeu half uur hoorde men niets meer. Toen weerklonken twee luide kuallen, gevolgd door het scbijasel van een vlam. Dit bewees dat het lucht schip bij den mond van de Wardar door zijn noodlot achterhaald was. Tegelijkertijd deed een luid gejuich vau boord vau de oorlogsschepen den toeschouwers van het, succes kond. Een Fransche vlieger, die in den donker was opgestegen, houdt staande, dat hij boven den Zeppelin kwam en met twee bommen bet lucbt;cbiD trof. N. R. Crt. Vier Italiaansche torpedojagers heb ben Woensdag tien vijandelijke torpedo booten opgejaagd en hen voortdurend beschoten. Zij gaven de jacht eerst op, op tieu mijlen van Pola, toen vijande lijke kruisers die haven venieten om de torpedobooten te helpen. Watervliegtuigen beproefden tever geefs de Italiaansche torpedojagers met bommen te bestrooien. Donderdag hebben vijf vijandelijke vliegtuigen Brindisi gebombardeerd. De materieeie schade is onbeduidend. Voornamelijk werd het hospitaal be schadigd. Vier patiënten zijn gedood, vijf gewond. Een Fransche duikboot heeft Donder dag in de beneden Adriatische Zee een vijandelijken torpedojager in den grond geboord. N: R. Grt. IJmuider stoomtreilers rapporteeren bij aaukomst te IJmuiden over vloot- manoeuvres van Eugelsche oorlogssche pen op de Noordzee, waarbij hier en daar een treffen heeft plaats gebad. Zoo deelt een hunner mede. Donder dagmorgen te elf uur getuige geweest te ziju van een treffen tusschen een Zeppelin en een Engelsche oorlogsflo- tielje die uit 21 scbepen, groote en kleine bestond, en zich op 55 30 N.B. en 7.2 O L. bevond toen een Zeppelin boven de flotielje veiscbeen en twee schoten loste op een der grootste oorlogsschepen. De flotielje verspreidde zich snel doch twee slagschepen met drie scboorsteenen schenen het gevecht met de Zeppelin te willen aanbinden. Van eeu der slagschepen werden kort aebter elkander drie schoten op de Zeppelin gelost waarop deze de vlucht nam, oogenschijulijk ongedeerd, doch nog slechts tien minuten na het passee- ren van den stoomtreiler stortte het luchtgevaarte in wilde weutelingea naar beneden et» in zee. De treiler, aan boord waarvan men het gevecht met de grootste spanning bad gadegeslagen wilde naar het in zee gevallen luebt schip stoomen om zoo mogelijk hulp te verleenen doch hem werd de gelegen heid daartoe afgesneden daar het lucht schip tusschen de inmiddels terugge komen Engelsche flotielje geraakte. Aan boord van den treiler meeut men zeker dat de geheele bemanning van het luchtschip is omgekomen, 't Was een Zeppelin met twee beminde schuiten ouder aan het luchtschip. Vóór de Zeppelin naar beneden stortte bad men een geweldige ontplot flag gehoord en bad men een dichte, zwarte rookkolom het luchtruim zien instijgen. De bemanning' van den trawler was nog zeer onder den indruk van het gebeurde, bovenal van het uit de lucht iu wilde schommelingen neer tuimelen van het reuzengevaarte dat met een donderende slag in de zee plofte. N. R. Cvt. Amerika cn Duitsckland. Men kan niet peggen, zoo meldt de correspondent van de Times uit Was hington, dat een breuk met Duitschlaud als ouvermij lelijk wordt beschouwd. De spauniüg is niettemiu groot. Eeu bewijs daarvoor ziju de uitvoerige maat regelen, die, naar men geloott, genomen zijn tegen de mogelijkheid van een Duitschen opstand in den trant van het oproer te Dublin. Te New-York, waar misschien 20,000 Duitsche reser visten wonen, is de politie versterkt en dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn elders genomen, om watertorens en spoorbruggen te beschermen. Indien in de komende 48 uur dringende maat regelen noodig mochten zijn, zal het werk van de overheid verlicht worden door de omstandigheid, dat de militaire autoriteiten misschien niet geheel en al toevallig, eenigen tijd geleden een groote proefneming met een mobilisatie in overleg met de telefoon- en telegraaf- maatschappijen hebben voorbereid. De niet officieele tekst van de Duit sche nota wordt door Wilson zorgvuldig overwogen. Het kabinet heeft zich voornamelijk bezig gehouden met een beraadslaging over de nieuwe bevelen aan de Duitsche duikbootcommandauten nopens de door het internationale recht erkeode onaantastbaarheid van koop vaardijschepen, aangezien Duitschland's interpretatie van dat recht als onduide lijk wordt beschouwd. In officieele kringen heeft men twee verschillende opvattingen over de nota. De eerste opvatting is, dat, nu Duitsch- land blijkbaar bet voornemen te kenuen heeft gegeven, om van de tegenwoordige metbode van den duikbootoorlog at te zien, de Amerikaansche regeering ge dwongen zou kannen zijn, om af te wachten, of die methodes werkelijk zijn opgegeven. De andere opvatting is, dat, aangezien Wilson Duitschlaud reeds te verstaan heeft gegeven, dat de Ver- eenigde Staten geen eischen aangaande den duikbootoorlog kunnen stellen, welke afhankelijk zijn van den uitslag van de onderhandelingen over de En gelsche blokkade, aan de Vereenigde Staten piets anders overblijft dan de betrekkingen met Duitschlaud af te breken. Zoolang Wilson echter geen besluit heeft genomen over de aan nemelijkheid van de Duitsche nota, wat onwaarschijnlijk is voor de officieele tekst is ontvangen, zal er over de hou ding van de regeering geen mededeeling gedaan worden. TV. E. Crt. De Daily Chronicle en Daily News hebben hoofdartikelen over de nieuwe terechtstelling van 4 Iersche rebellen. Een snelle bestraffing is ouvermijdelijk, maar wij hopen, zoo zegt de Daily News, nu voor het laatst van een terechtstelling te Dublin vernomen te hebbeD. Men moet geen nieuwe marte laren onder de Ieren gaan maken. N. R, Crt. Generaal F H. A. Sabron f Te Utrecht is overleden de g'epeus. luitenant generaal F. 11. A. Sabron, Oud- Minister van Oorlog. De heer Sabron was in 1849 te Utrecht ge'ooreu, werd aan de Kop. Mil. Acade mie opgeleid tot officier eu in 1870 benoemd tot 2e luitenant. Na in rang te zijn bevorderd, werd hij geplaatst AXELSCHEM COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1