Zaterdag 6 Mei 1916 32e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. Dl EL EM AN, Gemeenteraad van Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. Zitting van 2 Mei 1916. Tegenwoordig de hh. Lamaïlre, Kruijsse, Oggel, Dieleman, Smies en Wolfert. Voorz. dhr. L. J. den Hollander Secretaris dhr. J. A. van Vessem. De notulen der vorige vergadering worden zonder aanmerkingen gearresteerd. I. Mededeeling ingekomen stukken. a. Missive van Ged. Staten houdende goedkeuring eener wijziging der begroo ting over 1915. Voor kennisgeving aangenomen. b. Idem van de begrooting over 1916. Voor kennisgeving aangeuomen. c. Idem van Ged. StateQ overwegeude dat de jaarwedden van Burgemeesters en Secretarissen behooren herzien te worden besluiten met ingang van 1 Januari 1916 de jaarwedden dier titula rissen vast te stellen op 1400., de pensioengrondslagen voorloopig vast te stellen op dezelfde bedragen en het besluit aan H. M. de Koningin ter goed keuring voor te dragen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. d. Circulaire van de Ned. Automobiel- club te 's-Gravenhage bevattende de meaedeeling, dat bij toenemen van het snelverkeer zich de behoefte doet ge voelen aan zooveel mogelijk vrij uit zicht over den weg. Dat in de bebouwde kom der gemeenten zeker een beter uitzicht zou verkregen worden wauneer bj eventueel bouwen of verbouwen rekening werd gehouden met afronden der straathoeken. De autoclub verzoekt daarom een desbetreffend artikel in de bouwverordeüiug op te nemen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. e. Idem van dezefde Club dat het meermalen voorkomt dat gemeentebe sturen om tegemoetkoming verzoeken in de kosten van het wegruimen van belemmeringen van snelverkeer als snijden van gevaarlijke bochten of hoeken, opruimen van gezichtsbelem meringen enz. Om voor zoo'n subsidie in aanmeiking te komen stelt de Club voor te besluiten dat de gemeente in voorkomende gevallen minstens voor de helft in de kosteu bijdrage. Wordt eveneens voor kennisgeving aangeno- mcA. Rekening der ontvangsten en uit gaven van de bewaarschool over 1915 ingezonden door den bewaarschool houder J. A. van Hoeve te Axel. Uit de rekening blijkt dat is ontvangen eene som van j 751.07 en uitgegeven eene som van 988.56, zoodat er een tekort is van 237,49. Wordt voor kennis geving aangenomen. g. Proces verbaal van kasopneming bij den gemeenteontvanger, waaruit blijkt dat in kas is de som van J 6662.611/s. Voor kennisgeving aange nomen. h. De Voorzitter deelt mede dat bij Ei W. het verzoek om ruiming van faecaliën va-uwege de gemeente in onderzoek is en zij in onderhandeling zijn met iemand over het aankoopen van een stuk grond voor het bergen dier meststof. Ook hebben zij geïnfor meerd naar den prijs van een -wagen voor reuklooze ruiming. Er is hier in Nederland maar eene fabriek, die zulke machines levert en die staat aanmerke lijk hooger dan een fabrikant in Brussel. Daar het voorloopig onmogelijk is om in België te komen is het misschien gewenscht met het onderzoek nog eenigen tijd voort te gaan. De mede deeling wordt voor kennisgeving aan genomen. t. Omtrent het verzoek van Ch. Cappon e. a. in zake verbetering van den waterafvoer van zoogen. Boutjés- putten deelt de Voorz. mede dat deze zaak ook nog steeds hangende is en eerst de vergaderingen der polderbe sturen moeten worden afgewacht vóórdat verder met deze kan worden overeen gekomen. Hij deelt nog mede dat door den gemeenteopzichter een rapport is uitgebracht waarin o.m. de rioleerkosten eene som van j 1341 zouden bedragen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. II. Aanbieden beredeneerd verslag ingevolge art. 52 der woningwet. III. Idem van den toestand der ge meente over 1915. Zullen aan de leden ter inzage worden rondgezonden. IV. Af en overschrijving van posten in de begrooting der gemeentelijke gas fabriek over 1915. V. Idem in de gemeentebegrootiug over 1915. VI. Wijzigengemeentebegrootingvoor 1916. VII. Idem begrooting Algem. Burgerl. Armbestuur over 1915. VIII. Wijzigen begrooting gasfabriek oyer 1916. Worden alle zonder'hoof delijke stemming goedgekeurd. IX. Aangaan geldleening voor de gemeentelijke gasfabriek, groot 5500. De Voorz. deelt mede dat gemelde leening moet worden getroffen niet zoozeer omdat de fabriek niet rendee- rend werkt maar voornamelijk door hare waardevermeerdering waaronder aankoop van verscheidene munt en andere meters, uitbreidiug van kanali satie aankoop voorraad steenkolen de voornaamste z\jn. Het cijfer van f 5500 zou evenwel noodwendig moeten worden verhoogd omdat de 4 retort-oven zóó ver versleten is dat de Directeur hem niet meer durft gebruiken. Dit ligt niet aan het slecht materiaal, maar is een gewoon verschijnsel, langer dan deze oven heeft ^gediend kunnen ze niet worden gebruikt. Daarom zou spreker willen voorstellen de aauschaf- fiug verder aan den Directeur als des kundige over te laten, die ook bereids prijsopgaaf heeft gevraagd en de zaak al zoover in orde heeft gebracht. Dhr. Dieleman geeft in overweging er later met de exploitatiekosten reke ning mede te houden dat zulke ovens maar een bepaald aantal jaren duren kunnen, anders komt men te kort. Dhr. Oggel zegt dat de levensduur van zoo'n oven ongeveer een jaar oi vier i». De Voorz. zegt dat de Directeur de voorkeur zou willen geven aan den heer Burgemeester die de vorige werk tuigen ook geleverd heeft, en dus de constructie kent. Deze fabrikant zou den oven kunnen leveren voor 800 waarbij dan nog een bedrag zou komen voor klimpijpen en andere buizen en plaatsing enz. van 250. Hij zou dus voorstellen voor dat doel te leenen 1500, dus samen f 7000, en de rente te stellen op hoogstens 6% met eea aflos van 20 jaren te beginnen in 1918. Dhr. Oggel zou gauwer willen aflossen en deukt dat er wel geld te krijgen zal zijn voor minder dan 6°/0. Dhr. Dieleman stelt voor te leenen 7000 rentende hoogstens 5% net eeQ jaarlijkschen aflos van 500. te be ginnen 1 Januari 1918, welk voorstel m. a. s. wordt aangenomen. X. Vaststellen rooilyn. De Voorz. zegt dat B. W. den Raad zouden willen voorstellen de rooilijn vast te stellen l M. achter de olmen boomen, terwijl dan aan den polder zal worden verzocht vóór de rooilijn eene klinker bestrating aan te brengen. Daar de vergadering van den betrokken polder nog moet plaats hebben, zal nog wat geduld moeten worden gebruikt. Dhr. Oggel was in de meening dat de straat daar door den polder verbreed zou worden. De Voorz. meent dat de polder daartoe niet kan worden verplicht. Dhr. Oggel't Is daar toch de kom van de gemeente, en het gaat er toch over om een straat aan te leggen. Dhr. KruijsseEr ligt daar een straat iets anders zou het zijn indien een nieuwe straat moest worden aan gelegd, dan zou in Axel wel aan geen enkele straat mogen worden gebouwd, want daar is er geen een breed genoeg. Besloten wordt de poldervergadering en het daarin te nemen besluit at te wachten. XI. Missive van H. H. Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland in zake verbindingsweg tusschen Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen. De Voorz. geeft lezing van het besluit van Ged. Stateu betreffende het aan Prov. Staten voor te leggen voorstel om 1/i in de kosten bij te dragen, benevens eene circulaire van het uitvoerend Comité, voorzitter de heer Ph. J. van Dixhoorn te Axel, om door Polderbesturen en gemeente samen l/i in de ko3ten bij te dragen. De andere helft zou het Rijk voor zijn rekening nemen. De Voorz. zegt dat wel allen het eens zullen zijn met het argument geopperd in de circulaire van het Comité, dat eigenlijk" het Rijk de aanleg alleen zou moeten bekostigen, aangezien het door indijking van Polders in den Braakman al enorme voordeelen heeft behaald. Evenwel is de Regeering van meening dat ook Provincie, gemeenten en Polders iets moeten doen, en hoewel de afge vaardigde voor dit District er zich bizouder voor heeft geïnteresseerd, heeft deze verklaard geen andereu weg te kunnen inslaan. B. W. hebben de zaak overwogen en haar van het grootste belang geacht voor de beide Vlaanderen» en daarom op het voorstel te moeten ingaan. Wel is door spreker gevraagd waarom wij door de Commissie bij de gemeenten der le klasse, betalende 4 cent per inwoner, zijn gerangschikt, en toen is er geantwoord dat er in onze gemeente nog al ingezetenen zijn, die daar eigendommen hebben liggen, dat er vele Axelaars familieleden hebben wonen, en dat de wekelijksche graan markten, die alhier gehouden worden er zeer door zullen worden gebaat. Dhr. Dieleman zegt dat in vele pol derbesturen van het land van Cadsand de meening voorzit, dat de weg nog al breed en daardoor kostelijk zal komen. Er wordt wel beweerd dat voor heel wat minder duizenden guldens ook een voldoende weg kan worden gelegd. Dhr. Smies vraagt hoe breed de weg wordt. De Voorz. weet het nieter is ook op de vergadering, die hij heeft bijge woond, naar gevraagd, maar daar was niemand, die het zeggen kon. Dhr. Oggel zou denken dat een weg van 7 M. breedte voldoende is, en wanneer men daarmede kan volstaan, en men maakt toch den weg breeder dan wordt er z. i. met het geld gemorst. Dhr. Dieleman zegt dat er wel een breede weg mag gemaakt worden. Het onderzoek naar de breedte, de opname enz. is uitgegaan door ingenieur», du» de breedte enz. zal wel bekend zijn. Dhr. Kruijsse zegt dat'allen het er wel over eens zullen zijn dat met het tegenwoordig allerlei druk verkeer gewenscht is den weg zoo breed mogelijk te maken, hoe breeder hoe beter. Nu zegt dhr. Oggel dat een weg van 7 Meter ook voldoende zou zijn, maar dat zou per inwoner nog geen cent minder kosten dus dat is de moeite niet. Het gaat hier den weg op als met zoovele plannen van uit te voeren werken of zaken, dan wordt er altijd naar kap stokken gezocht, om ze er aan op te hangen. Hij is het er volkomeD mede eens dat het beter was geweest door het comité een uitvoerige teekening enz. over te leggen, maar hoe het komt, dat hierin men in gebreke is gebleven, is hem niet bekend. Dhr. van Driel komt ter vergadering. Het onderwerp wat in behandeling is wordt door den Voorz. medegedeeld. Dhr. Van Driel verklaart er voor te zijn dat iedere gemeente naar evenre digheid in de kosten bijdraagt. Dhr. Smies ziet er voor Axel niet zooveel belang of voordeel in. Het Rijk heeft daar al zooveel verkochten kan als vergoediug daarvoor best dien weg alleen leggen. De Voorz. zou er beslist voor zijn de gevraagde bijdrage te verleenen, even wel onder protest dat de gemeente het bedrag niet toestaat uit oorzaak van billijkheid, maar om het algemeen belang der Zeèuwsch-Vlaanderens niet te kort te doen. Dhr. Oggel vraagt of de eer soms niet al te groot is om onder de voornaamste gemeenten gerekend te worden, als de ANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1