^o. 9. 32e Jaarg. If oensdog 3 Mei 1916. Nieuws- en Advertentieblad 04^ voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHFXKMAX, Buitenland. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent Afzonderlijke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER X RL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 2ö Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewaeht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. De opstaud van de Sinn Feiners zal wel spoedig onderdrukt zijn. Tegen over de geweldige middelen, die ge regelde troepen in huu moderne vuur monden hebben, houden opstandelingen, die zich gemeenlijk op hun geweren moeten verlaten, het niet lang uit. En als dan oorlogsschepen nog meespreken. Daarbij komt, dat de Siun Feiners een groot deel der lersche Katholieken tegen zich hebben. De nationalisten zijn, eerst door Paruell, later door Jonu Dillon en Redmond opgevoed in de gedachte, dat zij langs grondwettelijke wegen het doel zoudeu bereiken. Home Rule was zoo goed als verkregen. En nu zouden die Sinu Feiuers alles ba dervenWij hebben dan o «k reeds gelezen, dat een korps nationalistische vrijwilligers aan de demping van den opstand hadden meegedaan. Maar de Sinn Feiners hebben van Home Rule nooit willen weten. Ierland bleef er hun nog te zeer door aan Groot-Brittanje verbonden. De zelf standigheid die het land erbij zal krijgen is hun niet groot genoeg. In allerlei opzichten blijft het aan de rijksregeering en het rijksparlement ondergeschikt. Zij wilden Ierland geheel vrij hebben. De eeuwenoude haat van de Ieren tegen hun Britsche verdrukkers is in hen blijven leven. Zij zijn de voortzetters van de politiek van geweld, waarmee de Ieren nog in de vorige eeuw zoo dikwijls het geweld van hun overheerschers hebben beant woord. Vooral van 1861 al waren het in Ierland stormjareu. De Fenians woelden toen om een republiek te stichten. In 1865 werd een opstand nog uet voorkomen, maar in 1867 kwam het er op verscudleude plaatsen toe Suel werd nij ecnter onderdrukt. In 1870 begou het bednjt vau de maan- licnters, de moorden bij uacnt. Dat was ook de tijd van het boycott. In 1882 werdeu Cavendish, de minister van Ierland, en Burke, de onder mi nister, te Dublin vermoord. Later namen d lersche onverzoenlijken het dynamiet te baat en pleegden tot in Londen hun aanslagen. In 1887 kwam het nog tot botsingen. Ongetwijfeld heelt de oproerige hou ding van de Ulsteriauen in 1913 en 1914 en de slappe manier, waarop de regeering daartegen optrad, de Sion Feiners gestijfd in huu gedacnte, dat er met geweld wat te bereiken viel. Eu het lot van den opstand in Zuid- Atrika heeft hen blijkbaar niet afge schrikt. Een opmerkelijke episode in de ge schiedenis van Ierland is de inmenging van den paus in 1888 geweest. Enge land had zich toen den steun van Leo XIII verzekerd. Hij maande de Katbo lieke Ieren aan, van het boycott en andere maatregelen tegen het Britsche gezag at te zien. Maar toen bleek, dat de Ieren, hoe goed Katholiek ook, natio nalist in de eerste plaats waren. Zij wezen de inmenging van den paus in hun wereldsche zaken al. Dezer dagen verluidde in de pers, dat ook Benedictus XV zich vermanend tot de Ieren heeft gericht. Het zal op de Sinn Feiuers vermoedelijk geen invloed hebben. De kanonnen van de Britsche overheid zullen met meer gezag spreken. Een ooggetuige van de troebelen te Dublin die in Engeland is aangekomen vertelt: Maandag, toen de klok twaalf sloeg, renden de opstandelingen gehoor zamende aan dit afgesproken sein, naar een leegeu winkel, die vol geweren lag. Middelerwijl kwam een auto aanrijden en deelde munitie uit. Een vrouw in uniform matcheerde naast iederen man en droeg bandelieren vol patronen, die zij aan de mannen reikten naarmate de gevechteu zien ontwikkelden. De eerste botsing had plaats met een af- deeling ruiterij, die de rebellen met geweervuur beschoten Zij doodden een aantal paarden en woudien cavaleristen eu burgers. De rebellen bezetten bijua onmiddellijk het postkantoor waar zij hun vlag heschen en de meeste be ambten op de punt van de bajonet en door hun revolvers voor te houden, eruit wierpen. Het vuren lokte een groote menigte op straat, die over het algemeen den rebellen vijandig gezind was, maar door het machtsvertoon in bedwang werd gehouden. De rebellen vuurden op eiken soldaat en politieagent onder de menigte. Tal van burgers werden op die manier gedood engewoud. Nadat de telegraaf en telefoonlijneu waren afgesneden, richtten de rebellen barrikades van tafels en lessenaars biunen het postkantoor op en zetteü met geweren gewapende mannen als schildwacht op het dak uit, vanwaar zij de soldaten eu de politie voortdurend beschot m. Tegelijk met de bezetting van net postkantoor bestormden de opstandelingen een aantal openbare ;bouwen, waaronder de gerechtsge bouwen, het gebouw van de heelkundige faculteit, het gebouw van de wis en uatuurauudige faculteit, twee spoorweg stations, twee redactie-bureau's en een aantal huizen. Zij vuurdeu uit de ramen. Zij hielden treinen iu de stations op, braken het spoor op en wierpen de beambten eruit. Hun poging om het kasteel van Dublin te vermeesteren werd door de wacht verijdeld, nadat een politie-agent en eeu schildwacht aan den ingang gedood waren. De opstandelingen bezetten ook St. Stephens Green, het voornaamste plein van de stad, waar de fatsoenlijke huizen omheen staan. Zij begonnen naar barricades op te werpen en loop grachten te graven. De menscheu in het groote hotel, dat op dit plein staat zaten tot Woensdag feitelijk gevangen. Alle automobielen werden aangehouden. Op eeuige chauffeurs werd zonder waarschuwing geschoten. De auto's werdeu bijwijze van barricades dwars over straat gezet. De opstandelingen namen alle openbare gebouweu in de buurt in bezit. Verschillende bui zijn ge woud. De troepen kwamen Dinsdagochtend ter plaatse. Zij werden mét spoed naar verschillende punten gebracht om de opstandelingen te omsingelen. Daarop werd het vuur op de Sinn Feiners ge opend, die de Sackvillestreet en de Damestreet vast iu bezit hadden. De soldaten waren opgesteld op de daken van een schoolgebouw in de nabijheid, waar zij achter schoorsteenen dekking namen. Zij schoten op de oproerlingen die de school trachtten te naderen. Men besloot des avonds de oproerlingen uit een winkel te verdrijven, uit welke zij voortdurend schoten. Met een machinekanon werd de voorgevel inge schoten. De bezetting van den winkel werd gevangen genomen. Woensdag ochtend was de overheid den toestand volkomen meester. Niemand mocht op straat stil staan, en er werden welover wogen operaties ondernomen tegen het hoofdkwartier van de rebellen, die de groene vlag op de Libertyhall hadden geplmt. Twee veldkanonnen werden daartegen iu stelling gebracht. Iu 5 minuten werden 40 granaten afgescho ten en er was van het gebouw weinig over. Het gros van de opstandelingen kon zich terugtrekken. De soldaten namen daarna stormenderhand van de ruïnes bezit. Dit gebeurde Woensdag ochtend om 8 uur. De militairen sloten alle openbare gebouwen. De ooggetuige verliet Woensdagmiddag om 5 uur de stad. TV. R. Crt DE OORLOG. In de Morning Post beschrijft Provost Battersby het merkwaardige chirurgi sche werk dat in Frankrijk op de in den oorlog gewonden wordt verricht. Hij zegt o.a. „Hier is bijv. een geval waar van het gezicht van een gewonde, van onder de oogen tot aan den hals niets anders dan een gapende wond te zien is. Neus, verhemelte, tong, tanden, kaak, alles is weg. Niemand, die zichzelf zoo eens gezien had, zou wenschen te blijven leven. Het scheen zelfs twijfelachtig of hij van zijne wonden zou kunuen genezen. Toch is er thans geen verschil te zien tusschen dezen man en zijne medemenschen, eeu geweldig litteeken uitgezonderd. Hij heeft opnieuw een neus gekregen, die met huid uit zijn hals bedekt isover een kunstmatig zijn zijn kaak en zijn lippen weer hersteld, hij heeft weer tandenuit een gedeelte van de huid boven het oor werd een bekleeding voor de boven lip gemaakt, zoodat hij thans een mooie snor heeft, die alle naden en litteeken» bedekt. Een officier was uit het hospitaal ontslagen hersteld, doch zoo misvormd, dat hij z in gezicht niet durfde laten zien en niet kauwen kon. Men had hem zestien maanden lang zijn voedsel door een buis in de maag gebracht. In dien tijd was hij ontzettend ver magerd. Nu is hij opnieuw „opgemaakt", hij ziet er weer knap uit en kan zoo stevig eten, dat het noodig is geworden, zijne rantsoenen te verminderen. Merkwaardig is ook het geval van een man, die nog ontzettender misvormd was, zoodat hij dagelijks den dokteren de zusters vroeg hem uit zijn lijden te helpen en nu onlangs naar Engeland heeft geschreven, dat hij verloofd en de gelukkigste mensch ter wereld is. Onder de aldus weer voor het leven geredden is er een, die er zeer trotsch op is, dat hij weer kauwen kan met een kaak, die vroeger een stuk van zijn rib was en dat hij veel knapper is geworden dan hij ooit geweest is en dat met behulp van een in zijn gezicht overgeplaatst stuk van een zijner kuit- beenderen. Het is bij al deze bewerkingen noodig, levend vleesch te nemen om de open ruimten op te vullen, en dat vleesch of been wordt uit andere deelen van het lichaam vau den patiënt genomen, zoodat er een dubbele operatie plaats heeft, die somtijds uren lang duurt. De resultaten zijn des te merkwaardiger omdat de patiënten in den regel aan zware schokken hebben blootgestaan en het vaak zeer moeilijk is, hen te voeden. TV. R. Crt. verhemelte met daaraan bevestigde tanden zijn de resten vau de bovenlip met auder vleesch aangevuld, zoodat de geneele lip hersteld i3. Aan een overgebleven stuk van de onderkaak zijn andere stukken been bevestigd, vleesch van aulere lichaamsdeelen daarover heen geplaatst en zoowel de huid als de lip zijn iu normalen vorm gebracht. Zoo heeft hij weer een geheel en levend gezicht van vleesch en been gekregen; hij kan zelfs scheepsbeschuit kauwen en is vooral door zijn mooie oogen, weer een knappe mau geworden, terwijl zijn uieuwe neus mooier is dan ziju oorspronkelijke was. Eeu ander geval is dat van een man, die een „schampschot" van eeu niet- ontplofte granaat gekregen heeft, ten gevolge waarvau ziju beide lippen, zijne tanden en het voorste gedeelte vau zijn onderkaak werden weggescheurd. Thans Een oorlogscorrespondent schrijft in het Berliner Tageblatt dd. 23 April Alle begrippen van eerste, tweede en derde stelling vallen weg. Het land voor Verdun is door honderdduizend spaden in de lengte en in de breedte doorsneden en verdeeld. De Fransch- man ontwijkt den veldslag en blijft bij den loopgraat-oorlog, die meer gelegen heid biedt voor krijgslisten. Desniette min lijkt het tegenwoordige stadium van den strijd nog zeer weinig op 3tellingoorlog. De worsteling duurt voort, bloedig en hard. Het Fransche legerbestuur heeft daarmede rekening gehouden door een eindlooze reeks van achterstellingen aan te leggen. Onze vliegeriotografieën toonen het eene labyrinth na het andere. Met eiken nacht komen er nieuwe stellingen bij. Aardwerken en draadversperringen breiden zich uit tot een lijnennet van ongekende uitgestrektheid. Nooit heeft de Franschman zoo met de spade ge werkt. Ondanks bun aanzienlijke uit gestrektheid ziju de in achttien maan den voorbereide stellingen nog slechts onderdeelen van de algemeene werken. Voor het opgehoopte verdedigingsleger wareu zij niet meer voldoende. De troepen overstroömden de oude stellia- AXELSCHE ffi COERAXT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1