i\I i 11 $0. 8 Zaterdag 29 April i ;t2e Jsiarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX, Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrtJdagnainiddag EEN ure. Onlusten te Dublin. De minister van Ierland deelt mede Gisternamiddag braken te Dublin on lusten uit. Een groote, meerendeels gewapende menigte, behoorende tot de revolutionaire vereeniging, bekend als Sinn Fein, bezette de Saint Stephens Green en nam met geweld bezit van het postkantoor, waar zij de telegraaf- en telefoonverbindingen doorsneed. Zij bezette ook huizen in de voornaamste stralen en langs de kaden. In den loop van den dag kwamen soldaten uit het kamp van Currach en de overheid is den toestand thans geheel meester. Voor zoover hier bekend is zijn drie officieren, 4 of 5 soldaten, twee loyale vrijwilligers en 2 politie beambten ge dood, 4 of 5 officieren, 7 of 8 soldaten 6 loyale vrijwilligers gewond. Over de verliezen der Sinn Feiners zyn geen nauwkeurige opgaven ont vangen. Berichten uit Cork, Limerick, Ennis, Tralee en Tipperary toonen aan dat daar geen onlusten zijn voorgevallen. N. R. <it. DE OORLOG. De East Anglian Daily Times vau Ipswich zegt, dat het Engelsche eskader lichte kruisers en torpedojagers, dat Dinsdag deelgenomen heeft aan de ontmoeting ter zee bij Lowesiott, "eilig in de haven terug is gekeerd. Twee van de lichte kruisers dragen teekenen dat zij getroffen zijn, hoewel niet op gewichtige plaatsen. Er waren enkele gekwetsten, niemand was echter ernstig gekwetst. Een torpedojager, die reeds vroeger een levendig aandeel aan een gevecht op de Noordzee genomen had, was in de machinekamer getroffen, maar leed geen verliezen aan menschen- levens. Men schat, dat er in het geheel 25 dooden en gekwetsten zijn. Het blijkt duidelijk, dat de vijand, na ge durende twintig minuten deonbescberm- de stad Lowestoft beschoteu te hebben, de vlucht nam. Er is niets bekend omtrent het lot van de vijandelijke schepen, maar men meent, dat ze niet ontkwamen aan de Engelsche kanonnen. De admiraliteit meldtIn den och tend van den 23sten April hebben Engelsche vliegtuigen, ofschoon het zeer ongunstig weer was, een bomaanval gedaan op het vijaudelijk vliegkamp te Mariakerke. Er werd hevig op de Engelsche machines geschoten, maar zij slaagden erin behouden terug te keeren. Voor zoover men heeft kunnen waarnemen, werden goede resultaten verkregen. Eén van onze vechtmachines viel een vyandelijk vliegtuig aan en dreef het naar beneden. Toen men de vijandelijke machine het laatste zag, was zij dicht bij den grond en zonder controle. Den volgenden morgen werd op het zelfde doel een tweede aanval uitge voerd in samenwerking met onze Bel gische bondgenooten. Er werden een groot aantal bommen neergeworpen. Alle machines werden beschoten, maar de Engelschen hebben geen verliezen geleden. Er schijnen zeer goede resul taten te zijn bereikt. In den loop van denzelfden dag (24 April) heeft een Engelsch vliegtuig ongeveer 5 mijlen voor Zeebrugge een vijandelijk vliegtuig aangevallen. De vijandelijke bestuurder werd gedood, de machine viel, de bestuurder werd eruit geslingerd terwijl zij nog 3000 voet boven den zeespiegel was, het vliegtuig werd tegen het watervlak verpletterd en zonk. Gedurende de operaties tegen het eskader vijandelijke liniekruisers, het welk in den ochtend van den 25sten voor de Oostkust verscheen, zijn twee Zeppelins door land en watervliegtui gen over een afstand van 60 mijlen vervolgd Zij wierpen bommen eu pijlen, maar oogenschijulijk zonder ernstige uitwerking. Een land en een watervliegtuig heb ben Duitsche schepen voor Lowestoft aangevallen en zware bommen naar beneden geworpen. Ook vier Duitsche duikbooten zijn aangevallen. Eén water vliegtuig geraakte in hevig vuur van de vijandelijke vloot, maar de bestuur der, ofschoon ernstig gewond, slaagde erin zijn machine behouden op het land te brengen. Wij betreuren te moeten melden, dat één vlieger wordt vermist. Hij is tijdens den Zeppelinaauval vroeg inden morgen opgestegen. Volgens de berichten heeft hij voor Lowestoft een Zeppelin aange vallen. Sedert dien heeft men niets meer van hem gehoord. N. R. crt. Het bombardement van Zeebrugge. Aan de Tel. wordt d.d. 25en bericht Van alle zij leu is men't er over eens dat het bombardement van Zeebrugge nooit zoo hevig is geweest als gisteren Over het aantal opgemerkte Engelsche schepen zijn de berichten wat uiteen loopend, maar dit aantal is iu elk geval meer dan 60. Een 50 tal, Engelsche trawlers strooiden onder dekking vau de achterliggende vaartuigen mijnen in het vaarwater der Duitschers voor de Belgische kust. Vóór de actie bakenden de Eugelschen de Nederlandsche terri toriale watereu met boeien af, om alle vergissingen te voorkomen. Een der boeieu dreef in de Nederl. wateren De Nederlandsche marine meldde du aau de Engelsche en ruimde de boei op De Engelschen boden hun veront schul iigiugenoverdit kleiueiucideutaau De Engelschen hebben hun vaartuigen tegen aanvallen van Duitsche onder zeeërs door netten beschermd. Dat een der Duitsche torpedobooten getroffen werd, wordt heden bevestigd De „Times" vermeldt, dat de Duitsche verlieslijsten in Maart verliezen ver melden tot een aantal van 63,545, n.l 12,353 gesneuvelden, 2352 overledenen aan ziekte, 1725 gevangenen, 3518 vermisten, 10,325 zwaar gewonden 2360 gewonden, 26,237 lichtgewonden en 4675 gewonden, die bij hun troependeel bleven. De totale verliezen der Duitschers (Pruisen, Beieren, Saksers, Wurtember gers), behalve die der koloniale troepen en der marine, bedragen 2.730,917 aldus verdeeld: 642,531 gesneuvelden of aan wonden bezwekenen, 38,906 overlede nen aan ziekte, 129.891 gevangenen, 203,597 vermisten, 372,585 zwaar ge wonden, 251,110 gewonden 983,827 licht gewonden 108,470 gewonden die bij hun troependeel bleven. De Duitsche verliezen voor Verdun worden, zegt de „Times", verschillend geschat, maar de la igste schatting stelt ze nog op ruim 200,000. Een denkbeeld van den om.vang der verhezen kon verkregen worden uit de uit betrouw bare bron komende opgaven van de verliezen van verschillende troepenaf- deelingen. Het 3e en 18e Duitsche legercorps verloren respectievelijk 22,000 en 17,000 man. Van de 121 ate divisie verloor het 7e regiment meer dan de helft van zijn effectief voor Vaux, de regimenten no. 60 en 19 verloren 30 proc., de 13e compagnie van het 19e reg. werd geheel vernietigd. Het 37e reg. verloor 500 man en andere troepeudeelen leden niet minder. Avp. De duikbooten. Het Nederlandsch stoomschip „Berkel stroom", van Amsterdam naar Londen, is op de Noordzee aangehouden door twee Duitsche duikbooten en na onder zoek der scheepspapieren, en nadat de bemanning gelast was het schip te verlaten, door kanonvuur tot zinken gebracht. De lading van de Berkelstroom, groot 366 Eng. registertonnen, behoorende aan de Hollandsche stoombootmaat schappij, was Zondagavond afgevaren De lading bestoud uit 536 ton stuk goederen, vooral carton, 1000 zakken cacao en ongeveer 10 ton visch. Ook had het stoomschip de Engelsche mail aan boord. De Londensche berichtgever van het Hbld. meldt, dat, daar één boot van de Berkelstroom langen tijd naast de duik boot had gelegen en door het botsen beschadigd was, de gezagvoerder op merkte, dat het voor de bemanning te erg was om in zulk een boot te worden achtergelaten. De Duitsche com man dant antwoordde toen: „Dat is be lachelijk. Wij hebben in Duitschland geen vrienden en geen medelijden Elk schip, dat goederen naar Engeland brengt, zal in den grond worden ge boord." Toen verscheen een tweede duikboot en werden aan boord van de Berkelstroom bommen geplaatst, die het schip vernietigden. De bemanning telde, met inbegrip van den kapiteiu, 24 koppen. Zij bevond zich in drie booten en werd te elf uur door een Eagelsch schip opge pikt en naar een plaats aan de Oostkust vau Engeland gebracht. Allen zijn nu veilig en wel te Londen. Het schip had ook eenige zakken mail aan boord. De bemanning is verontwaardigd over de behandeling van de Duitschers ondervonden. Te IJmuiden is uit Hamburg aange komen de stoomtreiler St. Nicolaas IJM 137, die in het begin van November van het vorige jaar door een onbekend gebleven Engelsch oorlogsschip werd overvaren. De bemanning werd gered door den stoomtreiler Greuvers. De St. Nicolaas dreef in het Duitsche mijn- veld en werd later door een torpedoboot in zwaar beschadigden toestand naar Hamburg opgesleept. Na vele formali teiten werd eindelijk vergunning gege ven, den treiler te Hamburg te doen herstellen eu ua een oponthoud van ruim 5 maanden is de treiler terugge keerd. Hij wordt thans weer voor de visscherij in gereedheid gebracht. N. R. Crt. Tweedekker geland. Woensdagmorgen tusschen half vijf en vijf uur heeft een Fransche twee dekker, die door de kustwacht beschoten was, tusschen Souburg en Ritthem een noodlanding gedaan. De machine wa» op verschillende plaatsen geraakt, de beide inzittenden waren ongedeerd en werden geïnterneerd. Van andere zijde meldt men nog, dat de vleugels van de Fransche vliegma chine doorzeefd waren van kogels. Het vliegtuig was in gevecht geweest met Zeppelins. TV. R. crt. Kunstmest. Naar het Hbld. meldt, zal aan de Nederlandsche landbouwers, die het eerst hun bestellingen deden, voorloopig 50 pet. van hun bestellingen Chilisal- peter geleverd kunnen worden. De Kunstmestcommissie is tot deze regeling in staat gesteld door het veilig aankomen van de Maasdijk, die 22 dezer te Rot terdam binnenliep. Verwacht wordt nu nog de Maartensdijk, die eveneens een betrekkelijk groote hoeveelheid kunst mest als lading heeft. Wanneer dit stoomschip veilig aankomt, zullen ook de later ingekomen bestellingen van kleine landbouwers worden uitgevoerd en kan het percentage, dat beschikbaar is, waarschijnlijk op 60 pet. worden gesteld. De Colombia. Men meldt uit iJrauiden aan het Hbld. dat het Ned. s.s. Colombia, dat op rei» van Baltimore naar Amsterdam met een lading mais voor de regeeriaa, nabij de Galloper boei op een mijn stiet en met het voorruim en den voorpiek vol water, onder assistentie van het Noor* sche s.s. Nanna de Theems kon bereiken na aldaar eenige voorloopige reparatie te hebben ondergaan, Dinsdagavond op eigen kracht behouden te IJmuiden is aangekomen. Onder het voorschip was nog, als veiligheidsmaatregel, een groot zeil gespannen. Het schip zal na lossing, afdoende repareeren en dau worden afgeleverd aan de Grace Steamship Cy. te New- York, die het schip beeft aangekocht van de Noorsche firma, welke de Colom bia met de zusterschepen Venezuela en Ecuador van deu Kon. West-Indischen Maildienst had overgenomen, doch ze dadelijk weer aau genoemde Amerikaan- sche maatschappij overdeed. KRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1