No. 7. Zaterdag 22 April 1916. 32e «laarg. Nieuws- en Advertentieb 1 ad JD voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Wegens het Paaschfeest verschijnt a. s. Dinsdag de Axeische Courant niet. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent, Afzonderlilke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER X X EL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Gent. Greet® letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. Met de inneming vau Trebizonde hebben de Russen de kroon gezet op de verovering van Erzeroem, waar Trebizonde, om zoo te zeggen, de haven stad van is. Men had evenwel na de verovering van Erzeroem, den val van Trebizonde reeds veel vroeger verwacht. Maar de Russische berichten gaven te kennen dat de troepen vau Nikolai Nikolaiwitsj in het kustgebied op groote moeilijk heden waren gestooten en dat de op marsch aan dezen kant niet anders dan langzaam kon gaan. Ja, het kostte zelfs zooveel tijd, om Trebizonde te bereiken, dat nog vóór dien tijd de Turken in staat waren «enige verster kingen aan te laten rukken, die in het dal van den Boveu-Tsoroch tot een tegenoffensief overgingen. Het doel daarvan was in de eerste plaats, de Russen van de kuststreek af te trekken en, door hun linkervleugel achteruit te brengen hen van een verderen opmarsch naar Trebizonde af te houden. Maar deze nieuwe Turksche troepen zijn op hun beurt verslagen en hebben den terugtocht moeten aanvaarden. In de officieele Turksche berichten is daar op de volgende wijze kennis van gege ven Nadat er gedurende eenige dagen was gezegd, dat er voortgang werd gemaakt in het dal van de Boven- Tsjoroch, kwam ineens de verrassende mededeeling dat da gevechten in dat dal het karakter van plaatselijke scher mutselingen hadden aangenomen, en daarna luidde het weer dagelijks, gelijk in de dagen van Erzeroemgeen ge beurteaissen van belang. Maar, zooals gezegd, de Russen hadden de Turken opnieuw tot den terugtocht gedwongen en de val van Trebizonde was niet meer te voorkomen. Het lot van Oostelijk Turksch Armenië is hiermee voorloopig beslist. De weg van Konstautinopel naar Erzeroem gaat over zee tot Tre'oi zonde. De zeeweg is bijna onbetwist in handen der Russen, die bij den op marsch langs de kust zeer veel hulp van hun vloot hebben gehad. De Turk sche vloot heeft wel getracht de Rus sische vloot in dit werk te hinderen, maar is daarbij ten eenen male te kort geschoten. De strijd zal nu verder nog gaaü om het volledige bezit van den weg van Erzeroem naar Trebizoude, die de Russen moeten hebben om Erze roem van al het noodige te voorzien, opdat het tegen een poging tot herove ring gevrij waard zij. De Turken zullen hier ongetwijfeld met de beschikbare troepen nog hardnekkigen tegenstaud blijven bieden. Maar of zij een voldoen de troepenmacht zullen kunnen aanvoe ren, om een ernstige poging tot her overing van Oost Armenië in het alge meen en van Erzeroem in het bizonder te doen, schijnt, in verband met het volslagen gebrek aan bruikbare wegen twijfelachtig. Om dezelfde reden (de onherbergzaamheid van het terrein) is het echter ook de vraag, of de Russen staat zullen zijn hun opmarsch be langrijk verder naar het Westen voort te zetten. West-Armenië evenwei zal wel vast in hun bezit bl ven. Wat de Russen hierbij het meest heeft geholpen is wel, dat zij op de Zwarie Zee de baas zijn. /V. R. crt. zekeringen van het tegendeel, voortgaan met het niets ontziend en zonder waar schuwing in den grond boren van vijandelijke en onzijdige schepen Het ongewapende Engelsche ss. Zent is den 2en dezer zonder eenige waarschu wing door een duikboot getorpedeerd en gezonken Men heeft de duikboot in het geheel niet gezien. De Zent is zeer snel gezonken en tengevolge daar van zijn 49 opvarenden omgekomen. Te Brussel zijn dezer dageu door een krijgsraad een aantal Franschen en Belgen wegens verspieding in Franschen dienst veroordeeld. Volgens de Lokal Anzeiger zijn de hoofdschuldigen, de teekenaar Óscar Hernalsteens uit Rou- baix, de teekeuaar Frans van Aerde uit Antwerpen, de inspecteur eener verze- keringsmpij. Julius Mohr uit Valencien nes en Emile Greffier uit St. Amand, ter dood veroordeeld, George Hernal steens, slotenmaker, is wegens mede plichtigheid tot levenslange tuchthuis straf veroordeeld, de spoorwegarbeider Gustave Desmui uit Gent, de bioscoop directeur Oscar Delnatte uit St. Groix, en de schilder Albert Cabuy, uit Brussel tot 15 jaar, de grondwerker Coustant Pattijn tot 12 jaar, hechtenis, de aan nemer Albert Lienard uit Valeneiennes, de poelier Jacob Brouillou uit La Plaigne de eigenaar van een steeubakkerij Jozef Vermeulen te Gent en prof. Jozef Goo- senaert, uit Gent, tot 10 jaar tuchthuis. De postbode Van Kenhove heeft wegens 't overbrengen van brieven voor de veroordeelden 21/, jaar gevangenisstraf gekregen, en wegens hetzelfde feit een vrouw en een dienstbode elk 6 maanden. De verspieding bestond in het maken van teekeningen en foto's van militaire werken, het verzamelen van iulichtin gen over Duitsche troepenbewegingen en het uitleveren daarvan aan Fransche agenten. W. R. crt. Thans zijn bijzonderheden bekend geworden aangaande de herdenking van den geboortedag vau koning Albert te Brussel. Men zag op straat slechts weinig personen, maar deze hadden zich gekleed als voor een feestdag. In de magazijnen had men di waren zoo uitgestald, dat de nationale kleuren werden gevormd, terwijl in de kerken het „Te Deum" werd gezongen ter eere van den kouing. Door den gouverneur waren manifestaties verboden en was het garnizoen geconsigneerd. In 1914 hadden de Duitschers in België den Duitschen tijd ingevoerd, maar de be volking had zich daaraan niet gestoord. Toen het voor de Duitschers officieel middernacht was, was het voor de Belgen eerst 11 uur. Toen begonnen de klokken te soelen, terwijl de Brusselaars hier en daar op kalme wijze manifesteerden onaer het zingen vau de Brabauconne" Allen waren echter reeds huiswaarts gegaan, toen de Duitsche politie wilde ingrijpen. Avp. D3 Engelsche admiraliteit publiceert de volgende iulichtingeu, waaruit blijkt dat de Duitschers ondanks, hun ver- Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aac de N. R. Crt. de volgende telegrammen r PARIJS, 19 April. (Havas.) Een storm heeft in het gebied van Verdun de militaire bedrijvigheid vertraagd. De Duitschers hebben geen actie met hun infanterie beproefd, wat bewijst dat hun tegenslag van gisteren ernstig ge weest en hun op zware verliezen te staan gekomen is. De beweging van den vijand tot omtrekking van de Cöte du Poivre (Peperheuvel) mislukte vol komen De vijand drong wel in eenige stukken loopgraaf door, maar de schit terende tegenaanval met handgranaten en de bajonet van de infanterie bracht het grootste gedeelte aau de Franschen terug. De aanval van de Duitschers werd uitgevoerd door twee divisies, waarmee zij vermoedelijk pas versterkt waren. Hun verliezen waren zwaar en worden op 30 pet. van de troepen die bij den aanval betrokken waren geschat, in bedwang gehouden op den linkeroever van de Maas de hoogte van den Mort Homme (Dooden Man) en hoogte 304 aanvallen, die hij met kanonvuur bestookt. Da verwachte aanvallen kunnen echter niet de minste zorg baren. BERLIJN, 19 April. (Wolff.) Officieel Ten Oosten van de Maas namen onze troepen, ter aanvulling van de voor deelen die zij eergisteren behaald had den, vannacht de steengroeve ten Z. vau het gehucht Haudroraont. Een groot gedeelte van hare bezetting viel in een verbitterd bajonetgevecht. Ruim 100 man werden gevangen genomen verscheidene machinegeweren werden buitgemaakt. Een tegenaauval van de Franschen tegen de nieuwe Duitsche linies ten N.W. van het gehucht Thiaumont mis lukte. Kleine vijandelijke infauterie-afdee liugen, die op verschillende plaatsen vau het front onze loopgraven trachtten te naderen, zijn door handgranateuvuur vau onze infanterie afgeslagen. Duitsche patrouilles drongen op de Combres hoogte in de vijandelijke stel lingen door en brachten l officier en 16 man aan gevangenen binnen. ROME, 18 April, (Stefani.) Officieel. Op de steile hellingen vau den Monte S lerone (Ledrodal) zetten wij onzen vooruitgang stelselmatig voort. In den loop van den 16den April hebben wij nieuwe schansen genomen en tegen den vijand versterkt. Op den zelfden dag heeft de tegen stander, na een krachtig artillerievuur met ongeveer 14 bataljons onze voor uitgeschoven stellingen aangevallen tusschen den Maggiowaterval en Mont® Cilio (Suganadal). Door een tegenaan val werd hij echter teruggeworpen, 206 gevangenen, waaronder 3 officieren in onze handen latend. In den namiddag van denzelfden dag trokken talrijke vijandelijke batterijen hun vuur samen op onze stellingen van San Osvaldo. Om onnoodige verliezen te vermijden trokken zich onze troepen uit deze stelling terug op het dorp Volto. In den loop van den 17den April deed de vijand nog drie aanvallen op ons front tusschen Volto en het midden van het Brentadal, maar werd telkens met zware verliezen teruggeslagen. Langs de Iszonzo en op de Karst is de toestand onveranderd. In den atgeloopen nacht hebben vijandelijke watervliegtuigen een aanval gedaan op Treviso en een dertigtal bommen neergeworpen. Er zijn tien dooden en een twintigtal gewondan. Eenige gebouwen zijn beschadigd. Een watervliegtuig is neergeschoten. De bemanning van twee koppen, waarvan één een officier was, is gevangen ge nomen. ST. PETERSBURG, 18 April. (P. T. A.) OfficieelTrebizonde is genomen. De vereenigde krachtige pogingen der troepen van het Kaukasische leger en van de Zwarte Zee-vloot zijn bekroond met de verovering van dit meest be langrijke versterkte punt op de kust van Klein-Azië. De dappere troepen van het Kauka sische leger hebben na bloedigen strijd op den 14en dezer aan de rivier Kara- dere den Turken geen rust gelaten en ze onder overwinning van ongelooflijke moeilijkheden van dichtbij vervolgd, hun hardnekkigen tegenstand overal brekend. Door krachtige medewerking van de vloot kon een stoutmoedige landing worden bewerkstelligd en het scheeps geschut heeft de troepen, die in de kuststreek opereerden, voortdurend ge steund. Deze nieuwe overwinning is ook be vorderd door de flinke hulp van de troepen, die in andere richtingen in Klein-Azië opereerden. Door hun held haftig optreden hebben zij hun best gedaan om de taak van de troapen in de kuststreek te verlichten. Nadere inlichtingen over de inneming van Trebizonde worden ingewonnen. Een officieel telegram uit Weenen meldt In de kuststreek hebben de Italianen Dinsdag hier en daar groote bedrijvig heid ontwikkeld. Twee vijandelijke vliegers hebben bommen op Triëst geworpen, 2 burgers gedood en 5 gewond. Onze vliegers hebben hen tot Gr ado vervolgd, waar zij een Italiaansche torpedoboot met bommen hebben getroffen. Op den zuidelijken sector der hoog vlakte vau Doberdo en bij het brngge- hoofd van Görz zijn geschutgevechten geleverd. AXELSCHE COKRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1