1916 i&jy Zaterdag 32e Jhutrg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zee uw sc li- Vlaand eren. F. DIELEMAN, r Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdae- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot» letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. r DE OORLOG. Naar de Corriere della Sera uit Parijs verneemt, verwacht men binnenkort een nieuw offensief van de Duitschers in het Noorden en een grooten slag aan de Yser. In het stuk tusschen Ieperen en Noordzee hebben de Duitschers zoo heet het verder veel geschut samengetrokken en in de Belgische steden achter het iront zijn geweldige versterkingen aan troepen aangekomen. Daarom ook heeft de Nederlandsche regeering aan de Nederlandsch Belgische grenzen een groote troepenmacht saam getrokken; immers is het niet uitgesloten dat een gevecht aan de Yser met een terugtocht van de Duitschers zal eindi gen. Alles wijst er op, dat de Duitschers een aanval beramen op een terrein, dat er gunstiger voor is dan dat bij Verdun. De entente-bondgenooten hebben echter alle maatregelen genomen om de noo- dige versterkingen naar de meest be dreigde punten te zenden. Men ziet dan ook het nieuwe offensiet zonder vrees tegemoet. N. Ft. Crt. Volgens het Journal heeft zich te Parijs een verbond van onzijdigen ge vormd met het doel de verdrageu te verdedigen teneinde de onzijdige landen voor het lot van België eu Luxemburg te behoeden. Aan het hoofd vau de oprichters staan Wenizelos voor Grie kenland, de teekenaar Ramaekers voor Nederland, Pilipescu en Jonescu voor Roemenië en Machon (een Pransch Zwitser en correspondent voor Fransch- Zwitsersche bladen die al een 40 jaar in Parijs woont) voor Zwitserlaud. Het verbond zal zijn zetel te Parijs, maar afdeelingen in de onzijdige landen hebben. N. Ft. crt. Er loopen telkens geruchten, zegt de Temps, dat het den Duitschers gelukt is duikbooten zouder periskoop te bou wen. Het blad merkt daarbij op, dat men bij tal van torpedeeriogen in den laacsteu tijd wel de bellebaau van een torpedo, maar geen periskoop van de aanvallende duikboot gezien heeft. Dat deze geruchten maar niet slechts een vermoeden zijn, wordt bewezen door een technisch opstel in het Nederland sche tijdschrift Landstorm, waarin van zulke duikbooten gesproken wordt. Een vernuftige plaatsing van lenzen en spiegels in den scheepsromp zou den kapitein in staat stellen de noodige waarnemingen te doen om zijn duikboot te sturen. Wel is waar zouden zulke duikbooten zich meer aan de oppervlak te van het water ophouden, maar daar zou dau als voordeel tegenover staan, dat zij, onder water zijnde, door het ontbreken vau een periskoop niet de opmerkzaamheid van andere schepen trekken. N. R. Crt. Uit Pargs wordt geseindDe Duit schers deden, na een verwoed bom bardement met massale troepen een hevigen aanval op Mort Homme. Door dat de Fran8Chen daar veel geschut hadden samengetrokken, leden de Duit schers zware verliezen. Een regimeDt der Duitschers, wien het gelukt was tot aan den voet des heuvels te naderen, werden met handgranaten verrast. De verliezen der Duitschers bij deze be storming, die evenwel bijna geheel mislukte, zijn aanzienlijk; meer dan 7000 lijken van Duitsche soldaten liggen voor de Fransche stellingen. .4op- De oorlogscorrespondent in Frankrijk van de Morning Post meldt het vol gende over de sterkte der Duitsche troepen voor Verdun. Bij het begin telden ze 298,000 man, maar sedert den 25en Febr. heeft de vijand ten minste 80 bataljons moeten aanvullen en an dere versterken. Het geheele aantal in het vuur gebrachte troepen moet dus ten minste 400,000 man bedragen. De verliezen der Duitschers kunnen worden geschat op een derde daarvan, dus ongeveer 150,000 man. Als men er de verliezen, veroorzaakt door ons geschutvuur achter de vijandelijke linies en door ziekte bijvoegt, krijgt men een minimum-cijter van 200,000 man. Ft.. rt. onmogelijk, zich voor de Paaschdagen en voor den inleg van eieren te voor zien. Er zijn o. a. verleden week via Winterswijk meer dan U/s miliioen eieren naar Duitschland verzonden. Zoo zal het ook aan de andere grens stations, waarlangs de uitvoer mag geschieden, het geval zijn. Zou de Minister geen regeling weten te treffen, dat de Nederlandsche be volking in haar land met overvloed van eieren, niet veel meer zal behoeven te betalen dan in gewone tijden Hij stelle een maximum prijs, in overeen stemming met die van normale jaren, de hoogere voederkosten worden dan wel betaald door den hoogeren prijs voor de exporteieren gemaakt. Maar zooals het nu is, is het ondoenlijk. In Duitschland beweert men, dat de uit voer van eieren weldra verboden zal voorden. Nekkramp. Naar aanleiding van de in den laat- sten tijd verschenen berichten, omtrent het voorkomen van gevallen van nek kramp ouder de troepen van ons leger, heeft tiet Haagsch correspondeutiebu reau zich om inlichtingen gewend ter plaatse, waar men volledig op de hoogte kan zijn en daar vernomen, dat zich in verschillende garnizoenen eenige verspreide gevallen van die ziekte voordoen, waaronder te 's Gravenhage een achttal. Te gelijker tijd werd de verzekering gegeven, dat door den militairen geneeskuudigen dienst alle mogelijke maatregelen werden genomen, om door een streuge isoleering als anderszins uitbreiding dezer besmette lijke ziekte te voorkomen. Maandagnacht is. tengevolge van nek Kramp te Groniugen overleden de 20 jarige student in de rechten, de heer Kijlstra. De landweersoldaat Van der Slikke, afkomstig uit Poortvliet, is in zijn gar nizoen 's-Gravenhage aan nekkramp bezweken. Avp. Paascheieren t Men schrijft uit den Oosthoek van Gelderland aan de Tel. Zullen we dit jaar uok Paascheierea eten Ziehier, een vraag, die op veler lippen ligt maar door ieder ontkennend beantwoord wordt; want niettegen staande de enorme hoeveelheid eieren die de kippen juist in dezen tijd leggen, is er tot dusverre van eene prijsver mindering nog niets te besDeureo. Nog steeds moet particulier 64 cent per pond betaald worden, terwijl de con- ienthouders ze zelfs voor 75 cent per pond durven opkoopen. In gewone jaren kosten de eieren om dezen tijd niet meer dan 28 ceut per pond- Os enorme uitvoer naar Duitschland maakt het dus voor den gewonen burgerman Nieuwe oorlogsbrood-periode. (Officieel.) De kwaliteit van den Amerikaanschen tarweoogst van 1915 maakt de tarwe over het algemeen slecht bewaarbaar. De regeering heeft zich dan ook reeds gedurende geruimen tijd genoodzaakt gezien, bij den aaüvoer met dit feit rekening te houden. In den aanvang van dit jaar is met de Holland- Amerika-Iij n, den Kon. Holl. Lloyd en de Ned. Reedersvereeniging een overeenkomst gesloten, welke, als er overigens geen moeilijkheden bij den aanvoer ontstonden, een volkomen vol doenden aanvoer van tarwe zal waar borgen. Tepgevolge van het vooral in den laatsten tijd steeds bezwaarlijker scheep vaartverkeer is de aanvoer van tarwe kleiner geworden dan met het oog op het m iken van een voorraad wensche- üjk geoordeeld mag worden. Getracht is en wordt om met behulp van de Schepenuitvoerwet verbetering in den toestand te brengen. Er doen zich thans nieuwe moeilijk heden voor. Zes schepen van de Hol- land-Amerika lijn, bestemd om in April ongeveer 45,GOJ ton regeeringstarwe van Amerika te verschepen, worden hier reeds sedert geruimen tijd opge houden tengevolge van een geschil tusschen directeuren en personeel en zullen dus .ook bij spoedige oplossing van dit geschil veel later dan verwacht was, de tarwe kunnen aanvoeren twee andere schepen, bestemd om na aan komst te Rotterdam tarwe te gaan halen, zijn met schade op zee aangetroffen, terwijl een derde schip wegens schade moet worden gedokt. Hoeveel schepen nog in een gelijke omstandigheid zullen komen, is uit den aard der zaak niet aaa te geven. De Lodewijk van Nassau, van den KoninklijKen VVest-Iudiscben Maildienst, geladen met chilisalpeter voor de Nederlandsche regeering, wordt reeds sedert 22 Maart in de Duins vastgehouden. Deze boot was voor haar vólgeuae reis ook bestemd voor den aanvoer van graan. Ook de voortaan te volgen reisroute om het Noorden van Schotland zal, zooals vanzelt spreekt, den duur van de reis aanmerkelijk verlengen. Uit een en ander mag veilig worden afgeleid, dat de aanvoer van granen in de e. k. tijden groote bezwaren zal ondervinden, reden waarom de minister van landbouw, nijverheid en handel besloten heeft maatregelen te nemen om de zuinigheid bij het tarweverbruik. te bevorderen. Van 14 dezer af zullen de meel fabrikanten voorloopig geen tarwe bloem meer mogen malen. Zoodra de in den lande bij de fabrikanten en bakkers aanwezige voorraad bloem is verbruikt, doch in ieder geval uiterlijk van Maandag 24 de^er af, zal slechts bruin tarwebrood (brood van ongebuild tarwemeel) g e- bakken mogen worden. Het j Rijksgraanbureau zal echter op verzoek van de burgemeesters bloem beschik baar stellen ten behoeve van die per sonen, voor wie op medische gronden het gebruik van bruin tarwebrood on raadzaam geoordeeld wordt. De be trokken personen zullen een verzoek daartoe moeten doen bij den burge meester hunner gemeente, onder over legging van een geneeskundig attest. De minister van landbouw, nijverheid en handel meent te mogen verwachten, dat zoodra algemeen bruin tarwebrood zal moeten worden gebruikt, dit voor hen, die tevoren gewoon waren witte brood te gebruiken, geen redeD zal zijn om zich te bedienen van het goedkoope bruin tarwebrood, dat op broodkaarten wordt verkrijgbaar gesteld. N. R. Crt. Hulp aan België. Sedert de vorige opgaaf beeft het internationaal comité Aide a la Belgique 43,000 aan gitten uit Nederland ont vangen, waarvan f 15,000 van de Nederlandsche Gist eu Spiritusfabriek te Delft. R. crt. Opkomst van miliciens en landstorm mannen uitgesteld. (Officieel.) Het departement van oorlog deelt mede, dat, in vei band met het voorkomen van gevallen van nek kramp in verschillende gemeenten van ons land, de opkomst van de miliciens der lichting 1916 en landstormmannen, die in het tijdvak van 16—20 dezer was vastgesteld, tot een later te be palen tijdvak wordt uitgesteld. N. R. Crt. Verklaring van de Fransche regeering. (Officieel). Het departement van bui- tenlandsche zaken deelt mede, dat do Fransche gezant met machtiging vau zijn regeering aan den minister van buitenlandsche zaken de verzekering heeft gegeven, dat, noch Fran vrijk, noch een van'zijn bondgenooten er ooit een oogenblik aan heef tgedacht, rechtstreeks of ^zijdelings de onzijdigheid van Neder land of de onschendbaarheid van zijn grondgebied aan te tasten, onder bij voeging, dat de laatstelijk te Parijs gehouden conferentie der geallieeideu zich in het geheel niet met Nederland heeft bezig gehouden. M. crt I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1