32e .laar :\o. Woensdag 12 11)16 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, F. DIELEMAY Buitenland. D>t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Centvoor Groote letters worden naar A DVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden francs ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Uit Parijs wordt d.d. 7 April gemeld Onze zware artillerie heeft de Duitsche stellingen bij Middelkerke en Lange- marck gebombardeerd. De Duitschers hebben ten Oosten en ten Zuiden van Haucourt, ua een zeer hevig bombardement, op een front van twee kilometer aangevallen. Het vuur van onze artillerie en machinegeweren dwong hen naar hun loopgraven terug te gaan. Er zijn verscheiden gedood. De Franschen hebben stukken van de loopgraven, die de Duitschers ten Zuidoosten van Béthincourt hebben ge nomen, hernomen. Het bombardement-van Mort Homme en Cumières wordt voortgezet. Een Havas bericht meldt, nogDe Fransche troepen zijn Vrijdag verder voortgedrongen in de verbindingsloop graven van den vijand bij het front Douaumont. De verdedigingslinie gaat nu ongeveer 300 meter ten zuiden van het dorp en het fort Douaumont, die, blootstaande aan het vuur van de Franschen, onbruikbaar zijn om als steunpunten bij het offensief van den vijand te dienen, liet voordeel van den vooruitgang der Franschen in den sector, die een hoofdpunt in de verde diging van Verdun is, is daarmede aangetoond. Een Duitsche divisie aan den linker oever van de Maas heeft Vrijdag getracht van Haucourt uit de Fransche stellingen aan te vallen. Spervuur en machine geweervuur hebben den vijand belet zijn doel te bereiken en hem groote verliezen toegebracht. Den vorigen nacht hebben de Duitschers bij een nieuwen aanval op den Morthomme vasten voet weten te verkrijgen in de loopgraven teu Zuidoosten van Béthin court maar een onmiddellijk uitgevoerde teg naanval heeft hen uit het grootste gedeelte weer verdreven en de Fransche infanteristen zijn Vrijdag met behulp van banagranaten in de verbindingsloop graven vooruitgekomen, de Duitschers er allengskens uit verdrijvende. Het schijnt dus alsof de laatste gevechten ons den loopgraaf oorlog terugbrengen, waarop het algemeeue offensief van de Duitschers voor de verovering vau Verdun zal uitloopen. Uit Berlijn wordt d.d. 8 April gemeld Op den linker Maasoever hebben SiI ziscbe en Beiersche troepen twee sterke Fransche steunpunten, ten Z. van Haucourt, bestormd. Zij namen in dit gevecht de vijandelijke stelling op den rug van den Termietenheuvel over een breedte van 2 K.M. Een beproefde tegenaanval mislukte geheel en al onze verliezen waren gering, die van den vijand, ook ten gevolge van de verraderlijke houding van sommigen bijzonder zwaar. Bovendien werden 15 officieren en 599 man ongekwetst gevangen genomen, ouder hen tal van recruten van de lichting 1916 Op de hoogten ten O. vau de Maas en in Woëvre was de artillerie aan weerskanten zeer bedrijvig Op den Hilsenfirst (ten Z. van Son dprnacb in de Vogeezen) is een kleine Duitsche atdeeliug in een vooruitge schoven Fransche stelling doorgedron gen welker bezetting, op 21 gevangenen ua, in het gevecht viel.. De vijandelijke loopgraaf werd door een ontploffing ver nield. N. R. (t t. De keizer heeft Vrijdag uit het groote hoofdkwartier aan maarschalk Hinden burg een telegram gezonden, waarin hij hem gelukwenscht met zijn 50jarig dieustjubileum. „Met voldoening en trots aldus het telegram kunt gij op uw diensttijd terugzien. De in uw jeugd verkregen oorlogservaringen hebt gij in langen "en trouwen vredesarbeid weten te verdiepen en met voortreffelijk gevolg aan de scholing van leiders en troeoen dienstbaar te maken. Vooral herinner ik mij uw langdurige werk zaamheid aan het hoofd van het 4e legercorps, welks geest door u aange kweekt, ook in dezen oorlog schitterend is gebleken. U zelf is het beschoren, de zwaarste en hoogste plichten, die een legeraauvoeder te velde gesteld kunnen worden, met voorbeeldeloos gevolg te vervullen. Gij hebt een in getal veel sterkeren vijand met krach tige slagen uit de grensmarken verdre ven, door handige krijgsverrichtingen verdere invallen voorkomen, in een zegevierenden opmarsch uwe stellingen ver in het vijandelijk land vooruitge schoven en ze tegen de krachtigste stormloopen behouden. Deze daden behooren aan de geschiedenisik weet dat het leger en het geheele vaderland het met mij eens is, als ik u op dezen dag oprecht gelukwensch en verzeker dat de dauk en de waardeeriug vau alles wat gij tot stand hebt gebracht, nooit zullen verbleeken. Als uiterlijke gedachtenis schenk ik u miju beeltenis in olieverf, dat u vandaag zal worden toegezonden. Get. Wilhelm. iV R C,rt. Aangaande den aanval op het fort Douaumont deelt een ooggetuige mede, dat niet het 24e regiment Branden burgers daarbij de zwaarste taak ver vulde, maar een Rijnlands regiment. Dit laatste moest n.l. een schijnaanval doen om den Brandenburgers in de gelegenheid te stellen het fort ongemerkt te naderen. In plaats echter van een chijnaauv i te doen-, trok het Rijn Undsche regiment op tot in de onmid- '•-llijke nabijheid van het fort, zoodat uet al het vuur tot zich trok en zoo danig vernietigd werd, dat er nauwelijks 200 man overbleven. Daardoor bleven de Franschen meester van dit terrein, hetgeen verklaart dat de Brandenbur gers, nadat zij het fort veroverd hadden, daarin zoolang afgesloten konden blijven. De verliezen der Duitschers bij de aanvallen op Douaumont waren zoo zwaar, dat volgens een hooggeplaatst officier de lijken hier en daar wel een halve meter hoog lagen. Hoe groot de algemeene verliezen in den slag om Verdun waren blijkt daaruit, dat na den slag bij Fresnes alleen in de on middellijke nabijheid daarvan 6000 zwaargewonde Duitschers door de hospitaalsoldaten vervoerd werden naar de veldlazaretten. Dat de verliezen in het officierscorps ook buitengewoon groot waren, volgt daaruit, dat thans in Duitschland een groot aantal onderofficieren tot officier benoemd en dan geplaatst worden bij de om Verdun strijdende troepen. Avp. In de vergadering van den Rijksdag op Donderdag heett Haase zijn stand- puut nog eens uiteengezet. Hij spotte er mee dat Duitschland de Polen, Letten en Litauers vrij wil maken. Zij hebben steeds tegen het tsarisme gestreden, doch Duitschland heeft ze vroeger altijd als onruststokers en samenzweerders de deur gewezen. Laat hen nu zelf be slissen over hun toekomst en laat Duitschland hun geen weldaden op dringen. Spr. en de zijnen zullen zich tegen elke annexatie verzetten, niet alleen uit beginsel, maar ook omdat het ge- zon (verstand dat gebiedt. Vroeger heeft de annexatie-politiek Frankrijk in de armen van Ruslaud gedreven. Zal men nu Ruslaud in die van Engeland drij ven Op interrupties „daar is het al', antwoordde Haasedergelijke verbon den duren niet eeuwig, ze berusten op belangen en voor ons komt het er op aau duurzame belangen te scheppen. Wat België betreft, het mag zeker geen Fransche vazalstaat worden, maar evenmin een Duitsche. „Wij eischen ging sjor. voort het herstel van België's onafhankelijkheid, polititieke en economische zelfstandigheid. Alleen als Duitschland bereid 'is, het aan België begane onrecht weer goed te maken, kan er biunen afzieubaren tijd van vrede sprake zijn. De rijkskanselier heeft herstel van dat onrecht den 4en Aug. 1914 beloofd en ora de verklaring en de ruiterlijke erkenning van het onrecht heeft men hem in breede krin gen bewonderd, 't Was onverstandig dat hij later op 2 Dec. 1914, die ver klaring beperkte. Wien het nog niet duidelijk was, wat men met België voor heeft, zal de laatste rede van den kanselier uit den "droom hebben geholpen. Spahn heeft er dan ook dadelijk uit begrepen dat wij België in politiekeu, militairen en economischen zin in onze macht moet krijgen. Eu juist dat is de ergste vorm van aunexatie, waarbij men weliswaar een staat geen stuk land, maar zijn be langrijkste rechten ontneemt. Haase bestreed verder de meening van Payer dat de rede van den rijkskan selier den vrede nader heeft gebracht. „Ze heeft ons integendeel verder dan ooit van vrede verwijderd. Aau plato nische wenschen hebben we niets, en bij de staatslieden van alle staten mis sen we den wil óm metterdaad den vrede te bevorderen. Daarom moeten de volken zelf hun lot gaan beschikken." „In alle oorlogvoerende landen neemt de weusch naar vrede toe en de voor standers van vrede verlaugen elkaar over de grenzen de hand te reiken. Ook in de parlementen van Engeland, Italië en Rusland is deze vredeswil tot uiting gekomen (interrupties: „waar blijft Frankrijk In Frankrijk waar belangrijke provincies door den vijand bezet zijn, bestaat een gemoedstoestand, waarmee de wensch naar vrede moei lijk vereeuigbaar is, maar zelfs daar worden in arbeiderskringen steeds meer stemmen voor vrede gehoord. Als niet alle teekenen bedriegen, zal het woord van het communistisch manifest weer waar worden: „proletariërs aller lan den, vereenigt u, om den bloedenden volken den lang vprbeiden vrede terug te geven." De duikbootresolutie'was voor Haase onaannemelijk. „Wij willen de volken rechtelijke beginselen ondei alle om standigheden gehandhaafd zien en ver langen, dat vreedzame mannen, vrou wen en kinderen, ook als zij op vijan delijke koopvaarders reizen, niet aan vernietiging worden prijs gegeven. Avp. De opstand in Cliina. Uit Peking komt een Reuter-bericht, dat Kanton zich onafhankelijk beeft verklaard. Kanton is de hoofdstad van de Zuid-Chineesche provincie Kwan- toeng, van welke provincie de onaf hankelijkheidsverklaring reeds vroeger was gemeld. De stap, die thans te Kanton schijnt gedaan te zijn, kan vooral ook voor den Europeeschen handel van beteekenis worden, want Kanton is een van de allerbelangrijkste handelscentra van het Oosten, en geniet nog bijzonder belang door het feit, dat het zoo dicht bij Hongkong is gelegen. De stad is door een 10 K.M. langen, 12 M. hoogen en aan den bovenkant 7 M. breeden muur alsmede door grachten omringd en bestaat uit twee deelen, n.l. de voor de rivierzijde gelegen nieuwe stad en de door muren en grachten van deze gescheiden en vaD de geheele opper vlakte beslaande, oude Tatarenstad. Deze laatste is echter slechts in het zuidelijke deel met huizen bezet en bestaat voor het overige deel uit bouw land. Nieuw-Kanton met zijn nauwe straten en lage huizen is de eigenlijke handelsstad. Op den vlakken van tal rijke kanalen doorsneden oever (buiten den muur) woont, gedeeltelijk in paal woningen, gedeeltelijk op de tot bijna midden in de rivier gelegen booten der „Waterstad", eveneens een talrijke be volking De vreemdelingenkolonie be vindt zich op het eiland Schamien, dat vroeger een slijkbank vormde, doch van 1859 tot 1861 van regeeringswege voor een som van 325,000 dollar be woonbaar gemaakt werd. De Eugel- schen verkregen 4/6, de Franschen 1/6 deel ervan. In het eerste hebben zich ook Duitschers, Amerikanen en Neder landers gevestigd. Aan den rechter oever der rivier, juist tegenover Kanton, liggen de bijna geheel door boomgroepen verborgen huizen en hutten van Honan op het gelijknamige eiland. De be volking der stad bedroeg in 1912 900,000 zielen, waaronder 2000 monniken en nonnen (®/19 Boeddhistische). Meer dan 100,000 meuschen wonen op de 84,000 AXELSCHE

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1