Woensdag 5 April IIIH), Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. F. Dl EL EM AA, De Toestand. Huitenlaiid. *iV Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent, Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X EL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentie!) worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. De bijzondere maatregelen, waarvan melding is gemaakt, houden (naar met stelligheid aan de (V. R. Crt. wordt medegedeeld) geen verband met eenigen diplomatieken stap, wensch of eisch, en evenmin met de conferentie te Parijs. Zij zijn door de militaire autoriteiten uitgelokt en dragen geheel het karakter van voorzorgsmaatregelen, overeenko mende met die, welke getroffen werden toen de strijd nabij onze grenzen woedde of althans een treffen en massale troe penverplaatsingen in de nabijheid dier grenzen in de naaste toekomst niet vol strekt onmogelijk geacht werden. Het eerste commuuiqué van het Correspon dentie bureau (dat geen regeeringscom- muniqué, geen invloeisel van eeugeuiten wensch der regeering was en in dit licht beschouwd moet worden) heeft hier en daar eene ongerustheid gewekt, welke verergerd werd door dwaze bulletins van een der Haagsche bladen maar waarvoor geen grond blijkt te bestaan, als men overweegt, dat een toestand gelijk die, welks mogelijkheid ditmaal voorzien wordt, in het jongste verleden meermalen werkelijkheid is geweest zonder dat nochtans ons land in den oorlog betrokken werd. Thans staat vast, dat het comité- generaal van de Tweede Kamer a.s. Dinsdag voormiddag bij den aanvang der zitting zal worden gehouden. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag meldt Naar aanleiding van hst van ver schillende zijden geopperde vermoeden dat de maatregel om de gebruikelijke periodieke militaire verloveu voorshands niet te verleenen, verband zoude houdeu met de quaestie van de vernieling van Nederlandsche schepen op de \oordzee kunnen wij op grond van inlichtiugeu van bevoegde zijde melden, dat tusschen beide aangelegenheden niet hetgeriugste verband bestaat. Verder meldt het Correspondentie bureau Vau bevoegdezijde deelt men ons mede, dat de berichten, als zouden alle bestaande verloven zijn ingetrokkenen er beslag zou zijn gelegd op alle goe derentreinen, volstrekt onjuist zijn Echter wordt opgemerkt, dat het niet mogelijk is, alle soortgelijke fantastische berichten te doen tegenspreken. De buitengewone ministerraad, die Vrijdagnamiddag in het gebouw vau het ministerie van justitie, waar de ministerraden gewooulijk plaats vinden is gehouden, ving te 4 uur aan en heeft geduurd tot kwart over zes. Naar de Nieuwe Crt. verneemt, onder vond de verzending van particuliere telegrammen naar Engeland Vrijdag belangrijke vertraging wegens de groote massa regeeringstelegrammen, die voor gaan. Kalmte. Tot kalmeering van de opgewonden heid, waartoe verschillende berichten en praatjes vooral aanleiding gaven, schrijft de N. R. crt. het volgend ge ruststellend artikel. Het Vrijdag door het Haagsche corre spondentiebureau verspreide bericht heeft van zelf in alle deelen des lauds alarm verwekt. Voor de rust ouder de burgerij is ook de volstrekte onbekend heid omtrent de beweegredenen tot de genomen, naar wij thans vernemen, voorloopige militaire maatregelen niet bepaald bevorderlijk geweest. Allerlei geruchten hebben nu uit den aard der zaak vrij spel verkregen. Wij voelen ons niet geroepen, ze verder te ver breiden, te meer niet, omdat ze alle met elkaar in tegenspraak zijn eu voor controle onvatbaar. Voor zoover wij den toestand kunnen beoordeelen is er Diets onmiddellijk dreigends, en heeft men bij de maat regelen, waarop het bericht van het Haagsche correspondentie-bureau doelde in hoofdzaak te doen met voorzorgs maatregelen, om bij mogelijke verande ringen op het oorlogsterrein op alle gebeurlijkheden voorbereid te ziju. Dit stemt ook overeen met hetgeen de „Nieuwe Courant" van Vrijdagavond vermeldt. „Of, schrijfr dit blad, datgene wat de Regeering bl kbaar ducht, maar omtrent welks aard wij geeuerlei zeker heid konden bekomen, zich binnen een week of een maaud zou kunnen voor doen, dan wel slechts in een in 't alge meen voor ons land meer kritiek geworden toestand zou bestaan, weten wij niet. Slechts wagen wij de gissing dat de verandering in den toestand welke mogelijk geacht wordt, een uit vloeisel zou zijn van de Donderdag gesloten Geallieerden conferentie te Parijs. Met die gissing laat zich ook het plotselinge vaD de zich in de Zaterdag verspreide berichten openbarende be zorgdheid verklaren. Reeds Vrijdag middag in den ministerraad moeten besprekingen gehouden zijn, die tot beraadslagingen van de Regeering met de hoogste militaire autoriteiten leidden en tot de overweging van het houden van een comité generaal der Tweede Kamer. Dit laatste zal ecflter verraoe delij niet plaats hebben vóór aanstaan den Dinsdag, na de opening der ver gadering die uormaal bijeengeroepen is om een aanvang te maken met de behandeling van het ontwerp ouder domsrente." VaD andere, niet onbevoegde zijde, werd ous op een vraag omtrent het comité generaal zelfs geruststellend gezegd: „misschien komt het heelemaal niet." Er begon zich Vrijdagavond eene eenigszius zenuwachtige stemming te openbaren onze teletoon kan daarvan land ernstige tijden niet uitgesloten schijnt. Zulke oogenblikken heeft ons land in de twintig maanden, dat de oorlog reeds duurt, meer doorgemaakt, en doorleefd, zooals dat in een welgeordend land behoort. Lateu we dus op straat, en in de café's op de Beurs en andere gelegenheden van samenkomst elkaar niet verder gaan opwinden, doch onze kalmte bewaren. Wij Hollanders gelden soms voor phlegmatiek wat hebben wij eraan, als wij ons, op dagen, wanneer ons onze rustige geaardheid te pas zoude komen, door zenuwachtigheid laten overman nen Hoe zullen we dan moeten worden, indien er eens wél onmiddellijk gevaar dreigt Onze regeering heeft ons tot nu toe veilig geleid, en wij mogen in haar vertrouwen behouden. Komt er dadelijk gevaar, wij zullen het op andere wijs te weten komen, dan door een bericht als er ons Vrijdag een heeft bereikt. Daarom, laten we vooral toch aan opwinding niet toegeven; geruchten laten voor wat zij ziinen zonder on- noodige, doch zeer nadeelige, beroering de komende dagen afwachten, opdat, als er eens iets ernstigs mocht komen te dreigen, ons laad nog een land met maunen zal zijn. getuigen eene stemmiug, die zoo gemakkelijk overslaat tot een dwaze paniek, gelijk wij in de Augustusdagen van 1914 hebben beleefd. Daarvoor is geen aauleiiing. Wij laten in het midden, of voor zulk eene opwinding ooit reden kan zijn, doch op het oogenblik is zij er zeer zeker uiet. Er is geeu reden om zijn kalmte te verliezen; er is geen dadelijk dreigend gevaar. Al wat gezegd kan worden is, dat de mogelijkheid van voor ons DE OORLOG. Zaterdag wareu de berichten over den strijd bij Verdun voor de Franschen weer iets minder gunstig. Zij hebben Malancourt moeten ontruimen. Men herinnert zich, dat de Duitschers Dinsdag en Woensdag de stellingen der Franschen ten Noorden van dit dorp stormenderhand hebben genomen. De breedte van het verschoven frontdeel was ongeveer 2 kilometer. De ver scbuiving was ongeveer één kilometer. De Duitschers bereikten juist het Noord westelijke uiteinde van het dorp Ma laucourt. De Franschen legden er den nadruk op. dat de Duitschers ook het dorp haddèn willen vermeesteren, en be schouwden het als een voor hen gunstige omstandigheid, dat dit hun uiet was gelukt. Het heeft ditmaal echter maar zeer kort geduurd, voor de Duitschers op nieuw tot den aanval zijn overgegaan. En zij hebben het dorp Malancourt kunneu nemen. Men kan dit lezen in het Fransche bericht van Vrijdagmid dag: „Na een verwoed gevecht hebben de Fransche troepen het ver woeste dorp ontruimd," Het Duitsche bericht vau Vrijdag bevestigt deze mededeeliug „Het dorp Malancourt en de aan beide zijden aan dit dorp aansluiteude Fransche ver dedigingswerken zijn stormenderhand genomen." Het verlies van Malancourt door de Franschen is het voornaamste bericht van de onderscheiden gevechtsterreinen. In de Fransche mededeeling van Vrij dagavond leest men, dat de Duitschers ook ten Oosten van de Fransche stel lingen tusschen Malancourt en Béthin- court (waarvan nu de Westelijkste punt is teruggetrokken) hebben aangevallen, en wel in de streek van Mort Homme. Zij hadden daar echter, tot op het tijd stip van afzending van dat bericht, geen ander dan een zeer tijdelijk succes kunnen bereiken. Op het Oostelijk gevechtsterrein is de toestand volkomen ongewijzigd gebleven. De Russen hebben hun aanvallen voor het oogenblik gestaakt, maar het sterke artillerievuur, door hen op de plaatsen gericht, waar zij tot nog toe hebben aangevallen, schijnt aan te duiden dat zij op dezelfde plaatsen spoedig met nieuwe strijdkrachten zullen komen opzetten. Op het gevechtsterrein in het Kau- kasusgebied schijnen de Turken zich eindelijk tot een tegenbeweging te kunnen opmaken. Zij melden althans een langzamen opmarsch door het dal van den (boven) Tsjorok, een beweging die wel ten doel zal hebben het den Russen moeilijker te maken langs de kust Trebizonde te bereiken. N. R. Crt. Uit het Duitsche Oorlogsperskwartier wordt berichtNadat bij Malancourt een gelukkige aanval was gedaan, kwam nadat eenige dagen rust had geheerscht, de infanterie weer in actie. Dit werd zooals steeds, voorbereid, door een ge schutvuur, dat onafgebroken voortduur de en eensklaps buitengewoon hevig werd, zoodat het was alsof een reus achtige opslagplaats van munitie in de lucht vloog en duizenden granaten uiteenbarstten, tot het vuur, na uren geduurd te hebben, eensklaps werd gestaakt. De stormaanval, daarna on dernomen, gelukte met geringe verliezen aan Duitsche zijde. Over een front van 2 K.M. werd opgerukt en de Duit sche stellingen ten W. van de Maas aanzienlijk verbeterd. Deze aanval sloot aan bij de verovering van het bosch van Avoncourt op 20 Maart en die der hoogten van Haucourty 2223 Maart. De Duitschers wisten Malan court, waarvan de huizen zeer versterkt waren, te bereiken en de meest N. te bezetten. Vijfhonderd man werden gevangen genomen en veel materiaal buitgemaakt. De buit in vroegere gevechten by Verduu behaald ver meerderd met die van het laatste gevecht vormt een onafzienbare .hoeveelheid wapenen, munitie eu ge reedschappen van allerlei soort. De oorlogscorr. der bladen wijzen op de groote beteekenis van de inneming van Malancourt. De vijand verloor daarmede een tot de grootste volmaakt heid uitgebouwd verdedigingswerk. Op den linkeroever der Maas leed het Fransche Verdunleger een nieuwen stoot, welke het op zijn fundament deed schokken. De 20 Maart ontstane halve cirkelvormige zak, welke aan ous vuur is blootgesteld, is nu aanzienlijk ver kleind. Weer is een stuk voorterrein 61 o i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1