32» »£uur". Zaterdag I I III 6. 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen, F. D VEL EM A buitengewoon oorlogscrediet. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco oer post 60 Cent. Voor België 70 Cent.. Afzonderlijke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER X X F. L. A OVERT ENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden iranto ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN" ure. De min. van Oorlog heelt zijn Memo- ie van Antwoord ingezonden op het /oorloopig Verslag betreffende het wets ontwerp tot aanvulling van de Oorlogs begrootiug 1916 (Buitengewoonnjrediet.) De aaubieaing vau het outwerp voor 1916 zoo kort na dat van 1915 had zegt de Minister geen ander doel dan zoo spoedig mogelijk op regel matige wijze aep de Regeering de be schikking te geven over de gelden, üe noodig wacpn ter "fcrstrijding van de eerste buitengewone uitgaven voor het eerstgenoemde dienstjaar. Het verstrekken van eene specificatie der benoodigde gelden die ook maar eenigermate het karakter eeuer be trouwbare begrootiug zou dragen, acht de Minister niet doenlijk. De eenheids prijzen van bijna alle artikeleu bewegen zich voortdurend in eene stijgende lijn. Daar het zich naar globale berekening laat aanzien, dat de voor het jaar 1915 bewilligde buitengewone credieten geen, althans geen belangrijk, overschot zul len opleveren en de buitengewone be hoeften, waarin voorzien moet worden, voorshands niet zullen verminderen, kan worden aangenomen, dat de bij dit wetsontwerp, zooals het oorspronke lijk werd ingediend gevraagde vijftig millioen niet veel verder zuilen kunnen strekken dan tot het einde van het loopende kwartaal. Het is uit dien hoofde, dat de Minister heeft gemeend, het aangevraagde crediet bij nota van wijziging te moeten verdubbelen, zoodat iet op honderd millioen gulden wordt ebracht. De Regeeriag staat ten opzichte van et vraagstuk der inkrimping van de nder de wapenen zijnde troepen nog geheel op het standpunt, dat uitvoerig werd ontwikkeld in de M. v. A. op het V. V. van de C. v. R., nopens het ontwerp van wet tot vastscefiing van het VlIIste hoofdstuk der Staatsbegroo- ,ing 1916, onder het hoofd: „Beleid »an den Minister". De politieke en militaire verhoudingen hebben sedert geen wijziging ondergaan en de Regee ring moet dus den eisch handhaven, dat wij te allen tijde gereed zijn om onverwacht intredend gevaar krachtig te kunnen keeren en binnen den kortst nogelijken tijd ouze volle weerkracht te kuunen aanwenden tegen een scheu iing van onze onzijdigheid. Gegeveu Dnze beperkte macht, kau eenige ver miuderiug daarvan niet worden toege laten. Wel tracht de Minister bij het met voorloopig (klein) verlot naar huis zen den vau land weerlicbtiugen, dat volgeus het ontworpen plan geregeld om de 40 dagen zou plaats vinden, het tijdstip van vertrek telkenmale ,e vervroegen, zooveel dit met den dienst is overeen te brengen. De dagelijksctie kosten der mobilisatie zouden thans met eeu bedrag van pl. m. 1,10 p. dag verminderen voor eiken man, waarmede de sterkte zou worden verminderdafgescheiden van de ver goedingen wegens kostwinnerschap, waarvan de vermindering met geen mogelijkheid is te begrooten. Ook de Minister is overtuigd, dat de meest vrijgevige verlofsbepalingen niet kuuuen voorkomen, dat door de mobili satie tal van kleinere bedrijven worden bedreigd en vele studeerenden ernstig verstoring vau hun srudie ondervinden en betreurt dat, doch wij*t er op, dat voor de belangen der natie in baar ge heel de persoonlyke belangen moeien wijken. Wat de officieren betreft kan geen sprake zijn vau gaan met klein verlot met 'u bepaalde laud weerlicbtine, aau- gezien niet de lichtingen huiswaarts gaau, maar slechts de dienstplichtigen vau een bepaalde lichtiüg, die op een gegeveu oogenblitt gemist kuunen wor den. De Minister ontkent teu stelligste, dat iu strijd met de bedoeling der Laud- weerwet zou worden gehandeld, doch wil gaarne de verzekering geven, aat met net toekennen van. verlot aau verlofsofïïcieren in het algemeen zoover gegaan wordt als het dienstbelang ver oorlooft. De toelage voor ongehuwde onder officieren buiten de woonplaats ad f 0,50 p. d. acht de Minister niet te gering en wijst op de 0,35 vergoeding voor levensmiddelen eu vrije buisves ting daarbij. Aan het verleenen van persoonlijke toelagen aan hen, die beter bezoldigde betrekkingen bebben prijs gegeveu valt niet te denken. Bij den dienst aan de grenzen heeft, voor zooveel niet de periodieke ver loven worden genoten, gestadige en regelmatige afwisseliug plaats. De grensdiensteu zijn niet te zwaar Dat de legering der mansebapp m hier en dair nog te weuschen schijnt over te laten, wordt niet onmogelijk geacht. Aan billijtce eischen wordt zooveel mogelijk tegemoet gekomen. Bij het gebruik vau schoolgebouwen tot inkwartiering van militairen worit, zoo eenigszins mogelijk, aau het ver zoek der besturen tot ontruiming vol daan door barakkenbouw als anderszins. Mede in verbaud met de kosten, is het niet altijd mogelyk. De omstandigheden in aanmerking genomen wordt, wat betreft het ver strekken van gelegenheid om den vrijen tijd met st.uiie en onts tanning door te brengen, im billijti dsch m voldaan su gegrou-ie klachten worlen iu dit opzicht niet verno non. De klachten betreff m le den genees- kuudigeu dienst te Amersfoort zijn niet gegrond gebleken. Redeu tot, ongerust- aeid betreffende den geneeskundigen dienst, waarop ^iju aandacht blijft ge vestigd, bestaat er naar het oordeel van den Minister niet. De beslissing betreffende de visschers verloven wordt aan het departement van Oorlog geuorn en iu overleg met den door don min. van Landbouw enz. aangewezen techuischen adviseur. Ze worden in zeer ruime mate verleend. Zij, li- stu iearan aan een inrichting van mill lbitf of hoogar onderwijs, staan ten aanzieu van bijzondere ver loven niet achter. Ook hier geldt echter het dienstbelang. Aan hen, die zich voor een examen bekwamen, wor- deu zooveel doenlijk naar vaste regelen bijzondere faciliteiten verleend. Meer dere faciliteiten aan medische studenten, die voor off. v. gez. studeeren en kader reservisten bij de genie geschieden op utiliteitsoverwegingen in het belang van het letter. Worden onbillijkheden ver moed, dan zal de Minister die gaarne vernemen. Aan het ongerief, dat het platteland ondervindt van het in dienst houden van de geneeskundigen, die als res. off. van gez. in het leger zijn, werd zooveel mogelijk tegemoetgekomen. Ook wat betreft het gebrek aan vee- artsenijkundige hulp ten platteiande werd door het toe,kennen van bijzondere verloven zoo ver gegaan, als met de eischen van den dienst is overeen te brengen. Tot herstel van schade als gevolg van de stormen en hooge vloeden in dit voorjaar en tot het weder opbouwen van eeu bij Naarden afgebrande artille rieloods, is een bedrag van plus minus 64.000 noodig. Avp. DE OORLOG. Het Duitsche ministerie van binnen lan Ische zaken heeft een vervolg uit gegeven op een, ongeveer een jaar geleden, uitgegeven brochure, die ten doel beeft, het volk in te lichten en gerust te stellen over de organisatie van de verzorging van het rijk met levensmiddelen. Daariu wordt betoogd, dat honger snood niet te vreezen is, omdat Duitsch- lani zulk een sterk ontwikkelden land bouw heeft. „Maar het overschot van den invoer van overzee, dat bij het begin van den oorlog aanwezig was, is allengs opgebruikt. Het kan slechts spaarzaam langs den door onze troepen naar het naburige Oosten geopenden weg aangevuld worden. De Duitsche huishouding is nog eenvoudiger ge wordeu. De beperking in vleesch en vet, die een jaar geleden voorzien weid, is nu noodzakelijkheid geworden. Bij de huishoudmoeilijkbeden in het kiezen van levensmiddelen zijn zorgen van wege de duurte gekomen. Hooge prijzen maken het den onbemiddelden moeielijk het huishouden te doen. Er is oorlogs- uood, ook aan den huiselijken haard, Hij moet gedragen worden, en hij kan gedragen worden, omdat het Duitsche volk de rustige zekerheid heeft, dat het gebrek in de huishouding nooit in uood kan overgaan, want Duitschland Ueeft levensmiddelen genoeg, om eiken duur van den oorlog mee door te komen." N. E. Crt. Men schrijft van de Oostgrens aan de N. Ft. Crt. We vernemen uit goede bron, dat in verschillende Duitsche grensplaatsen de manueu van 45 tot 50 jaar worden opgeroepen, om dienst te doen als grens- wacttt, daar de tegenwoordige grens wacht bevel ueeft gekregen, naar net front te vertrekken. Aangaande het zeegevecht op de Westkust van Sleeswijk-Holstein vernam Politiken Zondag uit Ésbjerg Vrijdag werden 30 Engelsche schepen ten Westen van Esbjerg waargenomen. Daar was een geweldig vaartuig bij, dat vijf watervliegtuigen ontscheepte. Deze vlogen in Zuidelijke richting weg. Eenige Deensche visschers, die hiervan ooggetuigen waren geweest en Zaterdag in den voormiddag in de buurt der Engelsche schepen iagen, werden door deze weggejaagd. Zij deelen mede, dat Engelsche torpedojagers de gewapende Duitsche stoomtreilers Braunschweig en Otto Rudolf bij de Roode Klip in den grond boorden. Een Engelsche torpe dojager zonk na een zware ontploffing. Twee Duitsche vliegers namen aau den strijd deel. Zaterdagmiddag om halt vijf werden de visschers gepraaid door 11 Duitsche kruisers. Zij zagen ook 48 kleine En gelsche schepen. De Duitschers gingen Zuidwaarts. Andere booten, die in Esbjerg binnenvielen, meldden, dat zij westwaarts 40 groote Engelsche schepen hadden gezien. 's Nachts om 2 uur hoorde men zwaar kanongebulder uit zee, heel uit de verte. Een tweede telegram, dat Politiken Zondag uit Esbjerg ontving, meldt wat ook reeds in hoofdzaak bekend is, n.l. dat het zeegevecht reeds Vrijdag begon toen vier Duitsche torpedobooten, van List op Sydt uitgevaren, op zee werden verrast door een atdeeling van de En gelsche vloot. De Duitsche torpedo booten riepen toen dradeloos de hulp in van het Duitsche Noordzee eskader dat bij Helgoland lag. Dit kwam met 5 kruisers en 20 torpedojagers, begeleid door het luchtschip L 14 en 5 water vliegtuigen. De wachter op den Saddingvuurtoren meldt, dat hij een van de Engelsche torpedobooten, die deelnamen aau den strijd met de Duitsche treilers, zag opblazen, hetzij door een ontploffing aan boord, hetzij door een schot van een der treilers. Uit Vedstsd wordt gemeld, dat twee Engelsche vliegers in een gevecht met drie Duitsche werden neergeschoten. N. E. Crt. Het einde van den oorlog. De koele, zakelijke Engelschman, die gewoonlijk met allebei zijn beenen in de werkelijkheid staat, spreekt op het oogenblik over niets anders dan over de profetieën van een pas gestorven Engelsch bankier. Een Eugelsch offi cier heeft de voorspellingen van den geldman openbaar gemaakt. „Ik ging", zegt de officier, „in den in den herfst van 1915 naar het front en bracht bij den profeet, die eeu vriend van me was, een afscheidsbe zoek". „Ge zult niet lang weg blij ven", voorspelde de vriend hem, „binnenkort kom je met een lichte wond aan je linkerhand terug." Eu werkelijk kwam de voorspeliiug uit, na enkele weken Iwerd de officier aan de hand gewond en keerde naar het vaderland terug. IToen hij na zijn herstel weer afscheid nam, zei de bankier: Ditmaal zult ge

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1