Xo. 102 31e Jaarg. J li nenscfag 29 Maart 1916. Nieuws-^ en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELFJMAX, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X EL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal.- Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Onder aanwending van een geheel nieuw oorlogsmiddel, n.l. het spuiten met brandende vloeistoffen (kan men zich wreeder voorstellen is het aan Beiersche regimenten en Wurtemburg- sche Landweerbataljons gelukt enkele Pransche stellingen in het bosch van Avocourt, gelegen pl.m. 6 K.M. ten Oosten van Varennes te nemen. Het is het resultaat van herhaalde aanvallen die in de laatste dagen tegen het front Malancourt RegnevilleAvocourt zijn ondernomen. Men kan dit aanzien voor een poging tot omvatting van het front Malancourt, tegen welke linie reeds zoo talrijke aanvallen tevergeefs zijn ten uitvoer gebrachteen troepenmacht toch van gelijke sterkte als onlangs ingezet tegen het tront Malancourt Regneville zal, aangewend tegen dé veel kortere linie Avocourt—Malancourt jneer kans van slagen hebben vooral ook, omdat het vóór deze linie gelegen li Cheppybosch het gereed stellen der troepen voor den aanval aan 's vijauds flankeerend vuur uit de stellingen zuid van Vauquois en den noordrand van het Forêt de Hesse onttrekt. Bezwijkt dan het front AvocourtMalaucourt, dan worden de Frauschen ook ge 1 won gen tot ontruiming der stellingen in de lijn Malancourt —Regneville, ja, vermoe delijk zou een dergelijk resultaat den Duitschers ook nog talrijke krijgsge vangenen, afkomstig van laatstgenoemd trontdeel, opleveren. Gelet op het groot aantal stellingen, die in meerdere liniën achter elkaar gelegen door de Franschen overal zijn voorbereid, zullen, mocht het bovenstaande plaats grijpen, de gebeurtenissen daarna wel weer gedu rende eenigen tijd iu den evenwichts toestand terugkeeren. De bovenbedoelde aanvallen hebben aangetoond, dat de strijd om Verdun nog niet geheel als geëindigd moet worden beschouwd. Al geschieden de aanvallen op beperkte Schaal, aauvals- kracht zit er nog in de ter plaatse aan wezige legergroep en op verrassingen dient men dus nog te zijn voorbereid. Avp. Uit Berlijn meldt menZaterdag morgen zijn van twee, door een eskader kruisers een flottielje torpedobooten vergezelde moederschepen 5 Engelsche watervliegtuigen tot een aanval op onze inrichtingen voor luchtschepen ia Noord Sleeswijk opgestegen. Niet minder dan 3 daarvan, waaron der een vechtvliegtuig, zijn door den vroegtijdig ge waarschuwden verdedi- I gingsdienst op en ten O. van het eiland Sylt tot landen gedwongen. De inzit- tendén, 4 Engelsche officieren en 1 onderofficier werden gevangengenomen. Bommen zijn slechts in den omtrek van de Hoyersluis neergeworpen. Scha de is niet aangericht. In den ochtend van 25 Maart hebben Engelsche zeestrijdkrachten vliegtuigen overgebracht naar het Noordelijk deel van de. Noord-Friesche kust. De vliegeraanval is, gelijk het legerbericht van 26 dezer reeds gemeld heeft, mis lukt. Twee bewapende treffers, die zich op voorpost bevonden, ziju den Engel- schen schepen ten offer gevallen. Onze watervliegtuigen hebben de Engelsche zeestrijdkrachten aangeval len en een aantal malen getroffen. Een torpedojager is zwaar beschadigd. Van onze dadelijk uitgezonden zeestrijd krachten zijn slechts enkele torpedo booten in den nacht van 25 op 26 dezer op den afdeinzenden vijand gestuit. Een van deze torpedobooten is totdusver niet teruggekeerd. Uit Londen meldt men hieromtrent Engelsche watervliegtuigen hebben Zaterdagochtend de Duitsche luchtschip loodsen in Sleeswijk-Holstein ten Oosten van het eiland Sylt aangevallen. De vliegtuigen werden naar de afgesproken plaats dicht bij de Duitsche kust ge bracht door een eskorte lichte kruisers en torpedojagers. Drie watervliegtuigen worden vermist. De torpedojagers Medusa en Laverock zijn in aanvaring geweest. Men vreest dat de Medusa tengevolge van het stormweder is verloren gegaan, doch er bestaat geen ongerustheid omtrent de veiligheid der bemanning. Onze torpedojagers hebben tien Duit sche bewapende patroeljevaartuigen in den groud geboord. Nadere bizon ierheden omtrent den luchtaanval zijn nog niet bekend, doch volgens telegrammen aan Deeusche bladen schijnt hij doel te nebben ge troffen. A. R. Crt. In de eerste helft van Maart heeft Joffre aan het leger van Verdun den volgenden legerorder gericht„Soldaten van het leger van VerdunSedert drie weken ondergaat gij den vervaar lijksten stormloop, dien de vijand nog tegen ons heeft ondernomen. Duitsch land rekende op een goeden uitslag van deze poging, welke het voor onweer staanbaar hield en waarvoor het zijn beste troepen en zijn machtigst geschut gebruikte. Het hoopte, door de inne ming van Verdun bij ziju bondgenooteu den moed te verlevendigen en de on zijdige staten te overtuigen van Duitsch- land's meesterschap. Het had buiten u gerekend, die dag en nacht, ondanks een ongekend hevige beschieting, alle aanvallen hebt weerstaan en uwe stel lingen behouden. De strijd is nog niet geëiudigd, want de Duitschers hebben een overwinning noodig. Gij zuft hun die evenwel weten te ontwringen. Wij hebben volop munitie en sterke reserves maar bovenal rekenen wij op uw ontem baren moed en op uw vertrouwen in de toekomst der republiek. Het land heeft de oogen op u gevestigd van u zal men zeggenziedaar de soldaten die de Duitschers den weg naar Verdun hebben versperd." N. R. Crt. Een lezer van de N. R. Crt.. vroeg aan de redactie van dat blad, do vraag te beantwoorden, wie nu bij Verduu de nederlaag hebben geleden, de Duit schers ot de Franschen. De IS!. R. Crt. antwoordt hierop het volgeude Als men aan de woorden nederlaag en overwinning de befeekenis toekent, die daar tijdens een oorlog door de oorlogvoerende partijen aan pleegt te worden gehecht en ook in dezen oorlog door de oorlogvoerenden daar aan wordt gehecht, dan is de vraag gemakkelijk te beantwoorden. Beide partijen hebben iu hun eigen oogen de overwinning behaald, en beide partijen hebben in de oogen van de andere partij de nederlaag geleden. De geschiedenis heeft geleerd, dat in een land dat in oorlog is, alles wat den vijaffd overkomt een nederlaag is en alles wat het eigen leger doet, een overwinning. Dringen wij den vijand terug, dan is dat natuur lijk een overwinning, dringt de vijand ous terug, dan is dat toch een over winning, en wel om twee redenen ten eerste omdat zijn verliezen niet in evenredigheid zijn met de bereikte resultaten en ten tweede omdat hij er niet in geslaagd is ons nog verder terug, te drijven dan hij reeds heeft gedaan. Zoo is het heden ten dage nog. Maar als de oorlog tot de geschiedenis is gaan behooren beoordeelt men de slagen naar de eenig juiste maatstaf, naar het resultaat. Wij weten nu bijvoorbeeld, dat het resultaat van den slag aan de Marne in combiuatie van de mislukking van de doorbraak aan de Yser is geweest, dat de Duitschers voor 19 maanden tot stilstand waren gebracht en dat Duitschr land zich de hoop ontnomen zag, door een snelle verplettering van zijn voor- naamsten tegenstander te land aan de omsingeling te ontgaan. De slag aan de Marne mag derhalve als een neder laag der Duitschers worden bestempeld. De doorbraak bij Tarnow en Gorlice mag daarentegen een overwinning der centralen worden genoemd, omdat dit succes is ontwikkeld tot het terugdrij ven van de Russen uit Koerland Lit- haden, Polen pu Galicië. Hetzelfde is het geval met de doorbraak door Servië daar deze tot het terugtrekken van de Engelsche en Fransche troepen aan de Dardanellen heeft geleid, waaraoor de hoop, langs diens weg de verbinding met Rusland te herstellen, vervloog. Op dezen grondslag verderredeueerende is het onmogel k nu al van den slag bij Verdun te zeggen, wie overwinnaar is gebleven. St.el, dat de Duitschers niet in staat blijken Verdun te nemen, ja, dat hun verliezen van dien aard zijn, dat zij aan een volgend offensief vau de Franschen geen wehrstand kunnen bieden, dan zal men den slag bij Verdun een nederlaag voor de Duitschers moeten noemen. Maar of dit de ontwikkeling van den slag bij Verdun zal zijn, ligt nog volkomen in het duister. Zoolang de Duitschers zoo dicht bij da vesting staan als zij tegen woordig doen, en telkens nog kleinen vooruitgang maken, valt er over den afloop van den strijd om Ver-dun nog niets te zeggen. Een correspondent van de Tijd in België berichtNadat het bestuur van de Duitsche bezettingstroepen in België reeds herhaaldelijk moeielijkheden aan de personen uit de onmiddellijke om geving van Z. E. kardinaal Mercier, m. n. kanunnik Francken, heeft bereid, hebben thans Duitsche militairen een inval zonder opgave van redenen in de particuliere vertrekken van zijn secretaris gedaan. Zij zijn daarbij zonder eenige inacht neming van vormen opgetreden, hebben schrijfladen, de boekerij enz. het onder ste boven gehaald en niet geaarzeld zich te vergrijpen aan de particuliere correspondentie van den kardinaal en aan gehouden copiën van brieven. Onmiddellijk nadat deze inbreuk had plaats gehad op de vrijheid, de onaan tastbare rechten van het kerkelijk be stuur in België en het ongestoorde verkeer van een lid van het H. college met Z. H. den Paus (in Italië zelfs gewaarborgd door de garantiewet) heeft de kardinaal een nota van protest ge richt tot den gouverneur generaal. In deze nota protesteerde de kardi naal met klem tegen de schending van het zegel, dat alleen Rome kan ver breken en dat hier allerlei gevallen van het forum conscientiae niet be schermde tegen de willekeur van sol daten. De kardinaal zal aan den op persten rechter in deze, den H. Stoel, deze schending door het brutale geweld van het bestuursgeheim der zielen en van kerkelijke zaken signaleeren. De drukker van het herderlijk schrijven, dat op den eersten Zondag in alle kerken werd voorgelezen en hier en daar be- toogingeu uitlokte, is tot gevangenisstraf en geldelijke boete veroordeeld. Men meldt uit Esschen aan de iV.fl.cW, Dezer dagen zou een Brusselsch koopman in boter naar Holland gaan, waarvoor zijn passen in orde waren, toen hij hier plotseling aangehouden en in voorloopige hechtenis gesteld werd. Van deze aanhouding werd een te Roosendaal uitgeweken Belg, de heer Ameels, die met bovengenoemden koop man in handelsbetrekking stond, in kennis gesteld, daar de koopman hem wilde spreken aan den draad op de grens op een bepaald uur in den na middag. Toen de heer A. aau deze uitnoodiging gevolg gat en aan den draad verscheen, vond hij echter inplaats van den Brusselschen koopman een Duitsch militair, die den heer A. mededeelde, dat zijn Brusselsche vriend op het station iu arrest zat en voorloopig niet vrij kwam, maar dat hij verzocht had met hem evep per telefoon te mogen spreken, waarvoor de Duitscher hem gelegenheid wenschte te geven op het passenbureau, even over de grens aan den grooten weg gelegen. Do heer Ameels dezen uitleg geloovende, had de onvoorzichtigheid over de grens naar het passenbureau te gaansindsdien is hij niet teruggekeerd. Naar verluidt, zocht de Duitsche militaire overheid hem reeds lang als verdacht van berichten aan de vijande lijke pers over den toestand in bezet België over te brengen. Hij is thans van hier naar Antwerpen overgebracht. AXEL SifflBillMlim ANT. O

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1