No. 101. 31e Jaarg. Zaterdag 25 Maart 11)16 Nieuws» en Adyertentieblad v oor Z e e u w s c li - V1 a a n d e r e n. F. DIELEMAX ie. ax E I.; Buitenland. ikt. Dit blad verschijnt, eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos..5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaateing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. a. 66. DE OORLOG. Een vliegtuig eskader bestaande uit >0 Engelsche, Fransche en Belgische liegtuigjen en watervliegtuigen en 15 ilagvliegtuigen heeft Maandagmorgen roeg een aanval gedaan op de basis .er Duitsche hydroplanes te Zeebrugge ïn op het vliegkamp te lioultade bij le plaats. Ieder vliegtuig was voorzien van gemiddeld 200 pond bommen. Waargenomen werd dat belangrijke schade is veroorzaakt. Alle vliegtuigen tijn ongedeerd teruggekeerd. Een Bel gisch officier werd ernstig gewond. De Engelsche vliegtuigen, die aan ien aanval deelnamen behoorden alle tot de vloot. De marine-deskundige van de Times 8 24 schrijft: Weer hebben, na een lange. tusschenruimte, Engelsche vliegers, samenwerkende met Fransche en Bel- 9 26 rische collega's, een vruchtbaren aanval 93fi'h>oven vijandelijk gebied uitgevoerd. 52 Maandag uitgevoerde aanval tegen ke. Zeebrugge en Houltade bewijst, dat onze vliegers niets van hun bekwaara- ïeid en geschiktheid voor aanvallende verrichtingen hebben verloren. Men zal het wapenfeit ook toejuichen als een aanwijzing dat de overheid den wensch van de natie zal hebben erkend, dat de luchtdienst nieuwe gelegenheden zou krijgen. Het volledig succes van den aanval van Maandag bewijst dat aan dat natuurlijke verlangen zonder ernstig gevaar voldaan en terzelfder tijd resultaten van bijzondere militaire waarde bereikt kunnen worden. Eer lang moet men nu de Zeppelinloodsen die zulk een uitstekend doel opleveren, eens met projectielen bestoken. N. R. Crt. Volgeus berichten uit Parijs werd de aanval tusschen Vaux en Damloup door 40000 man van de beste troepen uitge voerd na een urenlang bombardement. De Duitscher3 werdeD na een verwoed vuur, met meer dan 10000 man aan verliezen, teruggeslagen. Van de Frausche tot aan de Duitsche stellingen liggen de lijken ran Duitsche soldaten opgestapeld. De „Voss. Zig." meldt van het Was telijk front over de gevechten bij Ver dun: De oorlog van Verdun is geen menschenwerk meer hij is de hel. En slechts die den hemel in hei hart hebben kunnen hem verdragen. Niemand kan stormloopen over velden met prikkel draad, door hindernissen, voetangels en wolfskuilen, tegen snelvuurkanonnen en machinegeweren. Aan den stormenden troep moet de dood voorafgaan dood, schrik en verwoesting. Met de verdedigingsmiddelen nam ook de macht der vernietiging toe. Zoo jl.reeg de oorlog zijne tegenwoordige gedaante. Dat is geen oorlog meer, geen worstelenenstrijden vanmenschen. Dat is'n natuur-eveuement, een woeden van ontketende krachten der elementen. Deze oorlog is het eerste en het laatste. Hij keut de primitieve wapenen vau den grauwen voortijd: vuist en tanden, en laat met de geraffineerde strijdmid •delen der moderne techniek de schrik beelden van toekomstige oorlogen voor zien, in welke het schieten misschien verouderd en gasvlammen enelectriscbe stroom zijn plaats geheel en al zullen hebben iogenomen. Het is geen minderwaardigen tegen stander, dien wij voor ons hehben, aan manschappen en materiaal met uit zondering van de grootste kalibers, de 42 c.M. niet zwakker dan wij. Geen middel van moderne, geraffi neerde oorlogstechniek is de Franschen vreemd. Geen middel en g en tegen- middel. Zoo wegen ten slotte alle verfijningen* der techniek wederzijds tegen elkaar op, en eindelijk staat weder man tegen man. Avp. Uit België. Een correspondent van de /V. R. Crt. schrijft uit Brussel, dat het jongst verschenen Wet- en Verordeniugsblad o. a. deze besluiten bevat De gouverneur generaal in België benoemt de plaatsvervangers van af wezig zijnde notarissen in de land streken van Frankrijk, die tot het ge bied van het generaal-gouvernement in België behooren. Alle wettelijke be palingen, die met deze verordening in strijd zouden zijn, zijn hierbij opge heven. En verder V-oorraden cementzakken, grooter dan 1000 stuks, moeten aange slagen en den generaal van het inge nieur- en pionierkorps ter beschikking gesteld worden. Dienvolgens zijn voor zulke voorraden koopverdragen, weg voeren en ander rechtszakelijk beschik ken zonder toestfemming vau dien gene raai verboden. Mat ten hoogste 2 jaar gevangenis en met een boete van ten hoogste 5 maal de waarde der voor werpen, waarop de strafbare haudeling betrekking heeft, of met een vaD beide, wordt gestraft hij, die deze verordening overtreedt. De pogiug tot overtredin is strafbaar. Naast de straf kan ook verbeurdverklaring der voorraden wor den uitgesproken, onverschillig of zij den veroordeelde toebehooren of niet Tot oordeelvellen zijn de krijgsrecht banken bevoegd. Uit Geut verneemt het blad nog het volgende Naar het achijut hielden de boeren, die te Gent vee ter markt brachten, zich geenszins aan de vastgestelde hoogste prijzen en hierdoor werden de slagers eveneens verplicht bij den vleeschverkoop boven den maximum prijs te gaan, hetgeen voor hen ver volging en veroordeeling medebracht Zij staken toen de hoofden-bij elkaar en namen in een vergadering een be sluit aan, dat den voike bekend werd gemaakt en waarin werd m ;degedeeld dat zij geen stak vee meer zouden koopen, noch op de markt, noch bij de boereu, zoolang aan de m iximutn-prijzen de hand niet werd geüouden. Het gevolg was dat op 5 Maart verreweg de meeste slagers hun winkels sloten en de Gentenaars zonder vleesch waren en aldus een aantal gedwougeu vleesch looze dagen tegemoet gingen. Zooals echter in deze tijden vanzelf preekt, bemoeide de Duitsche militaire overheid zich terstond met dezen ab- normalen toestand en riep de burge meesters van alle gemeenten, welke tot de Gentsche kommandantuur be hooren, bij elkaar. Hier werd uitge maakt, dat elke gemeente verplicht is op de weekmarkt zooveel vee te leveren als voldoende is voor de voeding der inwoners, tegen l fr. 10 tot 1 fr. 45 levend gewicht. Landbouwers, die bij de levering aan hun gemeente moeilijk heden maken, worden streng gestraft de verkoop op de markt aan de slagers vindt voortaan onder Duitsch toezicht plaats. Vleesch mag van nu af slechts verkocht worden aan hem, die een vleeschkaart bezit en niet meer dan 125 gram per hoofd en per dag. De Parijsche Matin van enkele dagen leden had een verhaal over een avontuur van den bekenden vlieger luitenant Gaynemer, die al verscheiden Duitsche vliegtuigen had vernield. Guy nemer is voor Verdun gewond doch naar het schijnt - niet ernstig. Na een paar weken rust in een ziekenhuis zal de vlieger zijn werk weer kunnen hervatten. Een dag ot wat geleden was Guynemer opgevlogen voor zijn dage- lijksche jacht; hij bezigde daarbij een nieuw eu kleiner vliegtuig dau hij ge woonlijk gebruikte. Echter kon hij met het nieuwe vliegtuig eeu groote snelheid ontwikkelen. De vlieger ontdekte al spoedig twee Duitsche vliegers in de lucht en begon een van de twee te vervolgen. Toen hij op goeden schots afstand was genaderd, opende hij het vuur op het Duitsche toestel, dat met kogels werd doorzeefd, omsloeg en viel. Thans vervolgde Guynemer den tweeden Duitscher. Door ziju te groote snelheid schoot hij echter het doel voorbij en de. Duitscher kreeg gelegenheid den Franschman onder gunstige omstandig heden onder vuur te nemen. De machinekast van Guynemer's vliegtuig werd herhaaldelijk geraakt, en een splinter trof den vlieger in het gelaat en bracht hem vrij diepe wonden toe in wang eu neus, terwijl hij ook twee kogels door den linkerarm kreeg. Het gevecht werd hoog in de lucht gevoerd; en Guynemer liet zich nu met zijn toestel vallen tot vlak bij den grond. De Duitscher dacht, dat hij zijn vijand buitcni gevecht had gesteld en vervolgde zijn weg. Doch Guynemer had nog weten te lauden zonder zijn machine te vernielen, hij steeg even later weer op en bet stuur voerende met eene hand slaagde hij er in de Frausche linie te bereiken. A. R. Crt. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen BËRLIJ v, 21 Maart. (Wolff Officieel Ten westen vau de Maas üebbeu Beier sche regimeuten en Wurtembergsche landweer lataljous na zorgvuldige voor bereiding do sterk bevestigde Fransche stellingen bij en in het bosch van Avocourt stormenderhand genomen Benalve aanzienlijke bloedige verliezen heelt de vyaud tot dusver 32 officieren onder wie twee regimentscommandanten en meer dan 2500 man aan ongewonde gevangenen, benevens veel nog niet geteld oorlogstuig verloren. Tegenaanvallen door den vijand be proefd hebben hem geen voordeelen maar wel verdere zware verliezen ver oorzaakt. Ten oosten van de Maas is de staat van zaken onveranderd gebleven. PARIJS, 21 Maart. (Havas.) Officieel bericht vau hedenmiddag Een Duitsche verkenningsafdeeling die in de Frausche linies was gedrongen ten noorden van de brug van Boesiughe, iu België, is er onmiddellijk duor een tegenaanval der Franschen uit ver dreven. Iu Argonne is de Frausche artillerie krachtig iu de weer geweest tegen den zuidelijken zoom van het bosch van Cheppy. Ten westen van de Maas hebben de Duitschers in den loop van den nacht herhaaldelijk hun aanvallen hervat tegen het front Avocourt—Malancourt, waar het bombardement met zware granaten onafgebroken werd voortgezet. De aanvallen gingen vergezeld van het bespuiten met brandende vloeistoffen door afdeelingen Duitsche soldaten, die daartoe van bizondere toestellen waren voorzien. Ondanks de zware verliezen, den Duitschers door het Fransche vuur toegebracht, slaagden ze er na hevigen strijd in zich voet voor voet meester te maken van het zuidoostelijk gedeelte vau het bosch vau Malancourt, dat de Franschen bezet hielden en dat den naam draagt van bosch van Avocourt. Alle pogingen der Duitschers om zich van dat bosch uit te ontplooien, mis lukten. BERLIJN, 21 Maart. (Wolff.) Officieel De Russen hebben hun aanvallen ook tot den uitersten noordelijken vleugel uitgebreid. Teu zuiden van Riga zijn zij bloedig atgeslageu, eveneens aan het Dunalront, en ten westen van Jacobstadt sterke vijandelijke verkenningsafdee- lingen. De vijand heeft tegen het Duitsche front ten noordwesten van Postawy ön tusschen de meren van Naroez en Wiszniew dag en nacht zeer hevige maar vruchtelooze aanvallen onderno men. De verliezen vau den vijand zijn in overeenstemming met de zeer sterke strijdkrachten die in het vuur werden gebracht. De ver vooruitspringende smalle bocht in ons front ten zuiden van het Naroez meer is ter vermijding van een omvattend vuur eenige honder den meters op de hoogten bij Blisniki teruggetrokken. STOCKHOLM, 20 Maart. (Havas.) De Zweedsche regeering heelt, overwe gende dat Duitsche mijnen gelegd zijn ten zuiden van het rif van Falsterbö en het stoomschip Knippla door eeu dezer mijnen is vernietigd, haar gezant te Berlijn opgedragen dienaangaande bij de Duitsche regeering te protesteeren. St. PETERSBURG, 21 Maart. (P. T. A.) OfficieelTeu zuiden van de streek van^Dunaburg duren de levendige ge- schutgevechten voort. IBSESt 7 56 8 08 8 10 8 17 10 00 10 05 10 25 6 6 46 7 44 7 10 7 16 7 24 7 28 7 32 7 44 VI 7,20 7,50 7,52 8,22 8,40 en II 5,45 6,15 oogste e 1 de .ng de 15 7 L5 7,30 15 8,30 ;8 8,41

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1