So. 09. Zaterdag 18 Maart 1016. 31*? Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeen wsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent,. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8'2 maai. Advertentiëü worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE «ren. II Over den prijs der sigaren. In een artikel van De Sigarenwinkelier over den toestand in de sigarenbranche lezen we o. a. het volgende „De tabak, voornamelijk omblad en binnengoed zijn zoo duur geworden, dat wij, om niet genoodzaakt te worden tabakssteleu en anderen afval in de sigaren te verwerken, verplicht zijn, de prijzen der sigaren met 1/2 cent per stuk te verhoogen". Zoo ongeveer luidden op 1 Februari de berichten van fabrikanten aan winke liers en van winkeliers aan de rookers. En nog geen maand later zeggen fabri kanten aan winkeliers bijna zonder uitzondering: „Wij zijn maar besloten de oude prijzen te handhaven, want wij krijgen last met onze afnemers." De Sigarenwinkelierzet dan voor den leek uiteen hoe dat zit. De ouderen van dagen weten zich heel goed te herinneren dat zij, een 40 —50 tal jaren terug, voor 2, 21/» en 3 ct. een geheel andere, (d. i. betere) sigaar kochten dan thans voor hetzelfde ^geld, waarmede te constateeren valt, dat de sigaren óf duurder óf minder geworden zijn. Daarover bestaat dan ook waarschijnlijk geen meeningsver schil. Ook de jongere rookers, oor deelende over een veel korter tijdsbe stek, verklaren dezelfde ondervinding te hebben opgedaan. De oorzaken zijn in 'teerste g^val voor 't grijpen: wij behoeven alleen maar te herinneren aan het waardeverschil van het geld, toen en heden; maar ook in 't tweede geval wordt niet overdreven. Het laat zich in 't tweede geval zelfs beter na gaan, omdat wij in den laatsten tijd hebben gekregen het zgn. merkenstelsel. De fabrikant noemt een bepaald soort sigaren „Pietje", en tracht dat Pietje zoolang mogelijk „eender" te fabri ceeren eigenlijk zou hij het hoe langer hoe beter willen maken zijne reputatie is er mede gemoeid en zoodoende hoon hij Pietje liever roemen dan afkammen Maar ook het 25jarige Pietje, de 15- jarige Speenhof en de 5-jarige Klaas, (om van de tweejarige en jongere Gene raals, Ministers en Burgemeesters te zwijgen) zijn minder geworden. Naar gelang de prijzen der grondstoffen en de loonen stegen, zijn de qualiteiten der sigaren telkens verminderd, en omdat men tegenwoordig een bepaald merk rookt, valt de verandering ge makkelijker waar te nemen en te constateeren. Nu zijn het geen reuzensprongen ge weest, die de prijzen der grondstoffen etc. vóóruit en de qualiteit achteruit gemaakt hebben, redenen waarom men tot nog toe liever qualiteitsvermiuderiua der resp. merken dan dier prijsver- hooging toepaste, ofschoon de eerste methode veel moeilijker is dan de laatste. Wanneer de fabrikant aldus handelde deed hij het in het belang van den winkelier, voor wien kl iue fracties van munt eenheden bij den détailverkoop niet in toepassing gebracht kunnen worden. Zestiende, achtste en kwart centen zijn voor hem onberekenbare groot- ofte wel kleinhedeneen halve cent is het kleinste bedrag, waarmede hij bij den stuksgewijzen verkoop rekening kan houden, en voor den opslag van l/2 cent per sigaar bestoud totnogtoe geen volstrekte noodzake lijkheid. Wanneer men nagaat, wat momenteel in de sigarenbranche voorvalt, zou men, oppervlakkig oordeelenoe, zeggen ook heden wettigt de toestand nog geen opslag van l/t cent. Ware de nood zakelijkheid werkelijk aanwezig, dan zouden de fabrikanten, die dezen opslag proclameeren, voor 't grootste gedeelte niet teruggekrabbeld zijn en waren de anderen gedwongen geweest, hun voor beeld in eersten aanleg te volgeu. Toch staat die redeneeriug, meent De Sigarenwinkelierniet in logisch ver band met de feiten. Immers de prijzen van de tabak voor de mindere soorten sigaren z in wel terdege in de laatste U/j jaar zoodanig gestegen, dat een opslag der 2 ets. sigaren met 25 pCt. meer dan gewettigd is en de sigaren van 21/, en 3 ct. ook pl.m. 20 pCt. in de hoogte moeten, wil fabrikant en winkelier er nog iets aan verdienen. Het blad wijst daarna op den te ver wachten strijd tusschen patroons en sigarenmakers, als in Aug. a. s. dé arbeidscontracten moeten .worden ver nieuwd. Dat vooruitzicht van hoogere loonen en de dure tabaksprijzen deden onge veer 30 pCt. der fabrikanten besluiten den opslag met V/s ct. te proclameeren. De andere fabrikanten volgden echter niet, en toen trokken ook die eersten de verhooging in. DE OORLOG. De militaire medewerker van de Times zegt in eene beschouwing, dat de slag bij Verdun het voor iedereen duidelijk heeft gemaakt, dat het Weste lijke front het beslissende is. Op den Balkan hebben de Duitschers maar gebluft. Ten Zuiden van de Douau zijn maar drie of vier zwakke divisies en wat ruiterij. De Duitschers hadden verleden jaar ook illusies nopens succes tegen de Russen, toen dezen gebrek aan muni tie hadden, maar daar kwam niets van. Het offensief tegen Verdun was werkelijk een van die gevallen waarin de vijand moest doen wat hij deed, omdat hij niets beter kou doen. Geloovende dat al de geallieerden in het voorjaar of den zomer tegelijkertijd zouden aanval len, besloot Falkenhayn hun voor te zijn Wij kunnen ons zegt de medewerker van de Times de Duitsche strategie verklaren' en haar zelfs goedkeuren Maar moesten ook denken aan geueraa Deimliug's dagorder aan zijn troep. volgens welke dat het laatste offensie tegen Frankrijk is en mogen wel ge- looven, dat, wanneer de on waarschijn lijkheid vau een overwinning of de buitensporige prijs aan" den dag komt, dau ook dui ielijtc zal worden, dat het politieke doel opgegeven moet worden en de vrede minder ver af moet zijn dan hij was. De vraag, of aldus in het Westen een nieuw Duitsch offensief ondernomen zal worden, hangt grootendeels af van het aantal divisies die Falkenhayn aan de algemeene reserve (zonderdereserves langs de verbindingslijn en de plaatse lijke reserves mee te rekenen) heeft kunnen onttrekken. Indien men terugziet naar Mei 1915, toen de groote aanval op Rusland begon zal men zich herinneren, dat de Duit schers ongeveer 90 divisies in het Westen hielden en dus dit aantal voor verdedigende doeleinden op dat oogen blik als het minimum beschouwden .Nu zijn er 118 Duitsche divisies aan het front in het Westen. Blijkbaar kan Falkenhayn dus 25 divisies bij Verdun gebruiken, zonder de rest van zijn linies te verzwakken. Indien er bij Verdun een snel en niet te kostbaar succes behaald was, had er een algemeene Duitsche optnarsch kunnen volgen, maar wij kunnen thans niet zeggen, welke uit'werking de verliezen van de Duit scbers op hun besluiten hebben gehad, jiet is geenszins een Duitsche theorie om met 25 divisies aan te vallen en met 93 toe te zien. Noch is het een Duitsche regel, om, wanneer de aanval begint, alleen een gedeelte van de vijandelijke linie aan te vallen. Vermoedelijk heeft het plau van de Duitschers zich nog niet ten volle ontwikkeld. Het is best mogelijk, dat niet meer dan 10 tot 20 ongebruikte divisies nog bij de alge meene reserve zijn, maar indien men het besluit neemt, om een tweeden aanval in Champagne of elders te be giunen, zullen de Duitschers vermoede lijk hoog spel spelen eu op het laatste oogenblik de verdedigingslinieontblooten teneinde voor den aanval een grootere strijdmacht beschikbaar te hebben. De tweede aanval zal misschien ook athan gen van het succes voor Verdun. In deze omstandigheden behoeven de Russen hun offeusiet niet te bespoedigen. Wij zijn slechts goed 6 weken van 1 Mei af, en als de DuLschers in drie weken 150,000 man verloren hebben en op diezelfdq manier voortgaan, zullen de geallieerden voor Mei met eeu half rnillioeu Duitschers afgerekend hebben. Daar zullen de Russen en de audere geallieerden dan in het voorjaar geen last meer van hebbenen het is beter bestuit de man van de Times dat onze Russische vrienden ermee voort gaan zich opnieuw te wapenen, wat zij zoo goed doen, dan zich door kostbare en voorbarige aanvallen in den winter uit te putten. N. R. c^r. De Fransche pers is algemeen van oordeel, dat de Duitschers nieuwe ver woede aanvallen op de Fransche stel lingen voor Verdun voorbereiden. In de Matin zegt majoor Givrieux dat ondanks de verzekeringen in de Duitsche pers het offensief tegen Verdun was bedoeld als een groote strategische krachtsinspanning om door het Fransche front heen te breken. In het Journal publiceert Lucien Chassaigne raededeeiingen van een jon gen JJuitschen vlieger, die door de Franschen gevangen is genomen. Daar uit blijkt, dat de tegenstand der Fran schen het Duitsche opperbevel heeft verrast. De Duitschers meenden voordat tot hun eersten infanterie-aanval werd overgegaan, dat hun artillerie er in was geslaagd de Fransche soldaten te ver nietigen. Zij bemerkten echter dra hun dwaling. De jonge vlieger, die op verkenning werd uitgezonden, zag dat de Fransche verdedigingslinies onbe schadigd waren. De generaal, wien hij rapport uitbracht, zeide toen op ernsti- gen toonIndien de Franschen er in zijn geslaagd om hun troepen terug te trekken en ons een terrein hebben laten bombardeeren waar geen troepen meer waren, zou dat een der schitterendste feiten uit de oorlogsgeschiedenis zijn. N. B. Crt. Dinsdag werden van Fransche zijdede volgende officieele berichten gepubli ceerd Ten W. van de Maas is het bombarde ment met zwaar geschut tegen onze stellingen, die zich uitstrekken van Béthincourt tot Cumières, verdubbeld. In den namiddag hebben de Duitschers een zeer krachtigen aanval op dezen sector gedaan. Deze aanval is over het algemeen met groote verliezen afgesla gen. Alleen op twee punten vatten de Duitschers vuet in onze loopgraven tusschen Béthincourt en Mort Homme. Ten O. van de Maas en in Woëvre is de werkzaamheid van de artillerie levendig geweest, maar is de infanterie niet in actie getreden. Ten N. van St. Mihiel hebben onze batterijen een grooten brand veroorzaakt in het station en de opslagplaatsen van La Marche. In Woëvre hebben wij een vijandelijke colonne ten N. van Delme onder vuur genomen. In Lotharingen is de artillerie van beide partijen zeer actief geweest. In de Vogezen hebben wij met succes overvallen uitgevoerd in de buurt van Stossweier en Carspach. Ten N. van de Aisne hebben de Duitschers driemalen tevergeefs getracht in onze loopgraven in het Bois des Buttes door te dringen. In de Argonne heeft onze artillerie met uitwerking de spoorwegen, de wegen en de verdedigingswerken in de buurt van Moutlaucon en Avicourt be schoten. Elf Fransche vliegtuigen hebben twee- en-veertig zware bommen geworpen op het station vau Brieulles. Talrijke luchgevechten in de buurt van Verdun. Drie Duitsche vliegtuigen hebben wij binnen de Duitsche linies zien neerval len. Een Fransche vlieger, door vier Duitsche vliegers aangevallen heeft met hen een gevecht aangegaan, er één neergeschoten en behouden terugge keerd. Na drie dagen respijt is het offensief bij Verdun vauiaag met verdubbelde hevigheid hervat en het derde bedrijt van den slag begounen. De vijand spande al zijn krachten in ten Westen van de Maas over een front van 4 tot 5 KM. tusschen Béthincourt en Cumières. COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1