Xo. 93 Zaterdag 26 Februari 1916. 3ie Jaar" Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nes. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentie» worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Een jaar duikbootoorlog. Men schrijft aan de N. R. Crt: Zooals bekend is werd op 4 Februari 1015 door de Duitschers meegedeeld, dat de duikbootoorlog, als maatregel van weerwraak tegen de Engelsche blokkade- ot uithongeringspolitiek op 18 Februari zou beginnen. Hieronder volgt, voor zoover wij de gegevens uit tal van dagbladen hebben kunnen nagaan, het resultaat van een jaar duikbootoorlog. In totaal zijn getorpedeerd geworden 670 schepen '244 stoomschepen (hieron der was de Van Stirum, een in Enge land voor Hollandsche rekening gebouw de boot, die door de Engelschen werd gerequireerd). 9 zeilschepen, 117 trei- Iers, 26 andere visschersvaartuigen en 1 motorboot, Tot de oorlogsvloot be- hooren 31 schepen, te weten 5 kruisers 12 hulpkruisers en transport-of proviand schepen, 5 torpedobooten, 2 kanonneer booten, (Egyptische), 4 onderzeeërs, 2 mijnleggers en 1 adviesjacht. Frankrijk heeft 44 schepen verloren. Hiervan waren 28 stoom- en 5 zeil schepen en 10 schepen behoorende tot de oorlogsvloot, n.l. 3 onderzeeërs, .1 transportschepen, 2 kruisers, l hulp kruiser en een torpedoboot. an de Fransche visschersvloot ging 1 treiler verloren. Van Rusland werden 29 schepen in den grond geboord, waarvan 8 stoom- en 12 zeilschepen, benevens 9 schepen tot de oorlogsvloot behoorende, n.l. 2 mijnlegtrers, 1 torpedoboot, 3 transport schepen en 3 kanonneerbooten. Italië zag 28 schepen verloren gaan. Hiervan behoorden tot de handelsvloot 19 schepen, n.l. 14 stoom-en 4 zeilsche pen, benevens 1 motorschoener, terwijl 9 schepen tot de oorlogsvloot gerekend worden, waarvan 3 kruisers, 2 torpedo en 4 duikbooten. Van België werden 6 stoomschepen en 2 treilers iu den grond geboord. Wat de verliezen van de neutrale mogendheden betreft komt Noorwegen bovenaan. Het verloor 54 schepen namelijk 32 stoomschepen, 20 bark schepen en schoeners en 2 motor schoe ners. In de tweede plaats komt Zweden met 14 schepen (10 stoom- en 4 zeil schepen), vervolgens Denemarken met 12 schepen (9 stoom- en zeilschepeu). Vau Griekenland werden in den grond geboord 4 stoomschepen, van Spanje 3, van Portugal 1 schoener. Van Neder land werden 3 schepen getroffen, waar van de Katwijk en de Medea zonken en de Artemis behouden bleef. Ook Amerika moest het ontgelden; van dit land ontvingen 6 schepen een torpedo schot, echter ging alleen de Leelanau verloren. De laatste maanden heeft Japan stoomschepen door duikboot-aanvallen verloren. Dan blijven nog over eemge gevallen waarbij de üationaliteit der in den grond geboorde schepen niet bekend werd gemaakt, doch waarvan men kan aannemen, dat een aantal zeilschepen, in de haven van Durazzo in den grond geboord, tot de Italiaausche handelsvloot behoorden. In een jaar tijds dus 670 schepen. Voor zoover wij konden nagaan, heb ben hierbij 14,000 menschen het leven verloren, waarvan 10,000 behoorende tot troepentransporten en de marine. De meest-betreurde rampen, waarbij vele levens van noncombattanten ver loren gingen zijn die van de Falaba, Lusitania, Arabic, Aucoua en de Ville de la Ciotat. Een Zeppelin welke van St. Méné hould naar het Zuiden op weg was, is door een afdeeling automobielkanonnen bij Revigny (ten Z. van de Argonne) neergeschoten. Een brandgranaat vloog dwars door het luchtschip, dat in den omtrek van Brabant le Roi, in vlammen gehuld, neerviel. AvP- De Neue Freie Presse acht de opgave van het aantal door de Russen te Erzeroem gemaakte krijgsgevangenen overdreven. Er kunnen zich, naar haar schatting, ten hoogste 40,000 man te Erzeroem hebben bevonden. Van het geschut was den vorigen zomer, meldt hetzelfde blad, reeds een groot deel weggenomen eu op andere punten opgesteld. W R- Crt. Volgens berichten uit Rome is een Japansch escader de Middellandsche Zee biunengevaren, en ter plaatse van best-mining aangekomem. Het heeft de reis zonder te ziju lastig gevallen ten eiude gebracht. Een groote hoe veelheid water- en gewone vliegtuigen zijn door het escader medegevoerd. Over het aandeel dat het escader in toekomstige oorlogs operaties zal nemen wordt nog niets naders medegedeeld. Avp. Essen in oorlogstijd. De stad Essen heeft- in 1915 de gemeenten Rubeek, Altenessen en Bredemv gean nexeerd en is daardoor tot 494000 zielen gestegen, met de oppervlakte van 9980 H.A. Ze legt nu.nog maar op 12 K.M. van het Rijn-Heinekanaal. Na den aan ie Rij nkaai .blijven liggen, alvorens ze mogen wegvaren. De schippers mogen niet meer aan den wal komen en mogen ook met niemand meer spreken, zelfs geen eten meer halen. Het is dan ook reeds verscheidene keeren voorgekomen dat in Hansweert schepen arriveerden, waarvan de be manning in geen enkele dagen brood had gegeten. De dagelijksche dienst van Braakman Co., te R'dam is door de genomen maatregelen geheel in de war. Verlenen week is de vischmotor „Sa lomon" vau IJmuiden naar Antwerpen gedaan en, naar binnenkomende schip pers rapporteerden, heeft men den eigenaar, die aan boord was, alsook den schipper van boord gehaald en gevan gen gezet. Avp. Een Russisch Communiqué van 21 Februari meldtIn de kuststreek hebben wij de Turken uit het dal van de Witse tot achter de Boyoek terug gedrongen. In de streek van Erzeroem hebben we nog eenige honderden Askari s ge vangen genomen. Het honderdste regiment kozakkqp heeft in de bergen een Turksche af deeling ontmoet, die uit infanterie met artillerie bestond. De kozakkeu vielen deze afdeeling dapper aan, verstrooiden de infanterie en vermeesterden drie batterijen veldartillerie met een groote hoeveelheid munitio. In de buurt van Chnys heeft onze cavalerie een groote massa Turksche infanterie aangevallen en verstrooid, en deed een troep cavalerie, die erbij behoorde, hetzelfde lot ondergaan. De Turken vluchtten en lieten veel dooden op hef slagveld achter. Ook maakten wij gevangenen. W. R. Crt. oorlog wordt de laatste industriehaven gebouwd en dan is Essen de haven rijkste stad van Duitschland. .5e hooge loonen hebben de belastingen op tijd doen binnenkomen er was natuurlijk ontzaglijk veel werk en er is buiteu- gewoon veel gebouwd. Voor de ver^ zorging met groenten ziju 62 H.A. land aan" 6200 gezinnen overgelaten, terwijl de stad zelf 100 morgen bebouwt. De spaarbank heeft bijzonder grooten toe vloed en is nu op twee na de grootste van Duitschland. Avp.- De Duitsche luitenant-vlieger die als waarnemer van het vliegtuig, t welk bij Karasoeli neergeschoten, gewond gevangen was genomen, is in het hospitaal te Saloniki overleden. Sedert een week hebben de Duitsche militairen voor de haven te Antwerpen nieuwe verordening >n gemaakt. Alle schepen en sleepbooten, welkt naar Holland of Duitschland willen vertrekken, moeten eerst vier dagen Aan een feestmaal, dat de het tog van Connaught Zaterdagavond in het regeeriugsgebouw ter eere van den Australiscben eerste-minister Hughes beeft gegeven, zeide deze laatste in een rede. Er is veel waardoor wij in twijfel gebracht kunnen worden, wat de wijze waarop de oorlog gevoerd is, betreft, maar ondanks alle teleurstellin gen en ontgoochelingen kan er in het gemoed van geen enkelen Brit ot zoon van Groot-Brittannië, zoo min in Enge land als in de overzeesche gewesten, eenige twijfel bestaan aangaande de einduitslag. Wij zijn hier om de Bnt- sche regeering te steunen, met om kritiek te oefenen, en wij in Australië hebben ons ervan onthouden een woord te zeggen over de leiding van den veldtocht. Hughes zeide, dat hij aan den uitslag van den veldtocht niet twijfelde; on verschillig of hij vandaag of morgen zou eindigen de overwinning vau Engeland zou volledig zijn. De minister voorspelde, dat het rijk ten gevolge van den oorlog in vooruitzichten en idealen uauwer te zaam verbonden zou worden. N. R. crt. In den loop van de beraadslaging in het Lagerhuis zei Mc Kena nogToen ik in Sept. zei, dat onze uitgaven ver. moedelijk voor het einde van het financieele jaar een bedrag van 5 millioen dollar daags zouden bereiken, sprak ik van de totale uitgaven, met inbegrip van burgerlijke diensten en den dienst van de schuld. Wij komen dat getal nu zeer dicht nabij en tegen het einde van dit financieele jaar geloof ik, dat die raming bereikt zal worden. Er is kritiek geoefend omdat wij geen behoorlijke stappen deden om ons ere diet te handhaven en daarbij is gewaagd van den wisselkoers op Amerika. Tk vraag het Huis echter om onzen wissel koers op Amerika te vergelijken met dien van alle andere oorlogvoerende landen. Op het oogenblik is onze koers 4 dollars 761/, Amerikaansche cent voor den sovereign. De regeering kan niet wenschen, dat hij hooger is. Hij is nog 10 cents beneden den normalen koers van 4 dollars 86 ct. en de regeering wenscht niet, dat hij tot de normale hoogte zal stijgen of die zal overtreffen om de zeer eenvoudige reden, dat men den invoer niet aanmoedigt door dien koers eenigzins beneden pari te houden en den uitvoer van goud naar Amerika tegenhoudt. Indien men den Engelschen wisselkoers met den Duitschen of Oostenrykschen vergelijkt, zal men zien hoezeer'het Engelsche crediet gehand haafd is. Het is eenvoudig een wonder dat na 18 maanden oorlogvoeren Enge land nog altijd bijna het eenige open goudland ter wereld is. Ons papier kan aan de Bank van Engeland tegen goud ingewisseld worden. Men had nooit kunnen gelooven, dat het Engel sche crediet de buitengewone eischen die er aan gesteld zijn, had kunnen trotseeren. Ondanks de zwaarte van die eischen, handhaven wij ons crediet. Mc. Kenna twijfelde er niet aan, dat bij nog zou kunnen aantoonen, dat Engeland zijn crediet ook een jaar later zou gehandhaafd hebben. Avp. Een Lusitania-herhaling De World zegt, dat de Amerikanen, die aan boord van de „Espagne" passage hebben be sproken, anonyme brieven hebben ge kregen waarin ze worden gewaarschuwd zich niet in te schepen en hun de Duitsche memorie over dé bewapende koopvaardijschepen in herinnering wordt gebracht. Het bij den tocht van Italiaansche vliegers naar Laibach door de Oosten rijkers neergeschoten, vechtvliegtuig is volgens het Berliner Tageblatt, een reusachtige tweedekker van het nieuw ste fabrikaat der Societa di Aviazone Caproni Faccononi, in Aizzola aan de Ticno. Dit toestel gold tot nu toe als het techuisch meest volmaakte type van vechtvliegtuig, en er een vau te bemachtigen, was geruimen tijd het doel der Oostenrijksch Hongaarsche vliegers, wier Albatros tweedekkers mee" voor verkeuningsdienst geschikt zijn. Niettemin gingen de O.-H. vliegers het gevecht onverwijld aan en de Caproni werd bij Marna neergeschoten. Het vliegtuig kan, behalve drie man, verscheidene honderden kilo's aan bom men vervoeren. W- R- ^rt- AXELSCHE (01 4i 7.- 1". 7,3( 45 ,3' 58 tf,41

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1