\o. 92. Woensdag 23 Februari 1916. 31e Jaar". [y^3 6ö Nieuws- en Advertentieblad v Al, voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. DIELEMAX, Buitenland. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groste letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatetng 3/2 maal. AdvertentiëD worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. DE OORLOG. De val van Erzeroem. Over het groote Russische succes geven de Russen officieel de volgende beschrijving Het offensief tegen Erzeroem was buitengewoon moeielijk. De Russische troepen waren verplicht, door dikke sneeuw en bij een storm, dien een temperatuur van 25 graden vorst vreeselijk maakte, buitengewoon steile hoogten te beklimmen. De onverscbrok ken moed van de Russische regiment n was zooveel te opmerkelijker, daar sommige forten, die met geweldige kanonnen gewapend waren bijnazonder voorbereiding door de artillerie werden vermeesterd. De loodrechte hellingen maakten het namelijk onmogelijk andere dan bergstukken naar boven te brengen. De bestorming 'duurde van den och tend tot den avond en werd daarna in den loop van den nacbt bijzonder verwoed. Beurtelings was het een verwoed vuurgevecht en een bloedig handgemeen. Nadat op 15 Februari de centrale fortengroep van de eerste linie genomen was, zetten de Russische troepen hun voorwaartsche beweging in westelijke richting naar de kern vau de vesting voort en openden zij den aanval op de flankforten. Andere troe penafdeelingen ontplooiden zich reeds in het dal bij Erzeroem aan de Noord zijde, waar een bajonetgevecht ontstond. De Turken boden met onbeschrijfelijke hardnekkigheid tegenstand, vooral bij het aanbreken van den dag, toen zij verwoede tegenaanvallen deden, maar ten slotte werden zij verslagen, trokken terug en sloegen als verdwaasd op de vlucht. Tegen den namiddag van den!6den was de vesting reeds in de macht van de Russen. Hun ruiterij kwam Erzeroem het eerst binnen, gevolgd door de infanterie. De stad viel bijna onbescha digd in hun handen, op enkele regee ringsgebouwen na, die door de Turken in brand gestoken waren. De Russen maakten zich van het meerendeel van de kanonnen meester daar de vijand, wegens de snelle vermeestering van de vesting, slechts een klein aantal on bruikbaar had kunnen maken. De Turken leden ontzaglijke verlie zen. Sommige loopgraven voor de forten lagen boordevol met lijken. De Russische troepen vervolgen de Turken krachtig. Een poging van deze laatsten om zich op de hoogten op 15 werst van Erzeroem te herstellen mis lukte en de vijand, die voor een oogen- blik stand had gehouden, hervatte zijn wanhopige vlucht. De kranten wijden verdere beschou wingen aan de vermeestering van Erzeroem De Retsj zegt dat zijn val niet alleen een geweldige strategische slag is, maar nog een ander, veel grooter belang heeft, daar hij de voorbode is van de vernietiging van de vijf legercorpsen van het 3de Turksche leger, waarvan de gevechtswaarde door het verlies van dit kardinale steunpunt, dat als onneem baar bekend stond, tot nul terugge bracht is. De Turksche versterkingen j die twee legercorpsen omvatten en naar Erzeroem oprukken, zullen den vijand van geen nut zijn, daar zij in de nabij heid van de vesting zonder artillerie zullen aankomen. Deze laatste is over zee via Trebizonde naar Erzeroem gezonden' Het blad merkt op, dat ook het Turksche leger in Thracië nu verzwakt is, doordat de twee legercorpsen, die Erzeroem te hulp gezonden zijn, eraan onttrokken zijn- Het stelt de vraag of de linkervleugel van den vijand, die tegen Saloniki opereert, nu door Oosten rijksehe troepen versterkt zal worden, wat onvermijdelijk weer een verzwak king van de Oostenrijkers in Boekowina ten gevolge zou hebben. Dat zijn, zoo besluit de Retsj, de ontzaglijke strate gische gevolgen van den val van Erzeroem. Het bericht van den val van Erzeroem is in heel Rusland met waarlijk onbe schrijflijke geestdrift ontvangen. Te Tiflis volgden grootsche betoogingen elkaar den heelen dag op, waaronder die van de Armeniërs, die aan het Turksche bloedbad ontsnapt waren, het indrukwekkendst was. De grootvorst dankte de betoogers en verzocht hen de roemrijke wapeoaaden van het Russische leger voor altijd in hun herinnering te bewaren. In den namiddag celebreerde de Exarch, bijgestaan door vijf bis-eboppen op een openbaar plein te Tiflis, in tegenwoordigheid vau den grootvorst, een Te Deum. TV. E. crt. Men seint uit Parijs Volgens bericht uit Saloniki hebben de Franschen, alle Wardarbruggen bezet. De Grieken bezetten den rivieroever van Tiptekin tot aan de monding. Een bericht uit Saloniki meldt, dat een Fransche vlieger zaterdagmorgen een vijandelijkeu vlieger betrapte, van het nieuwste model, die bezig was foto grafieën te maken van de Fransche linies bij Karasoeli, ten N. van Saloniki. Er ontstond een gevecht, op een hoogte van meer dan 2000 M. met het gevolg dat het Duitsche toestel, waarin een officierwaarnemer en een bestuurder, beiden Pruisen gezeten waren, ten val werd gebracht. De officier was doode- lijk gewond; hij was door vijf mitrail leurkogels getroffende bestuurder, naar men meent eveneens gewond, slaagde er in te ontkomen. Een aantal bereden manschappen werden uitge zonden om hem te achtervolgen. Om beter te kunnen ontsnappen had bij zijn laarzen uitgetrokken en zijn pet weggeworpen. De Fransche vliegeren zijn toestel waren ongedeerd. Het Duitsche toestel, dat te Saloniki is tentoongesteld is feitelijk niet bescha digd. De fotografische platen worden ontwikkeld. De Fransche vliegers wer den door den generaal Sarrail ouder scheiden, de een kreeg het Legioen van Eer, de ander de militaire medaille. Avp. Gedwongen spaarzaamheid. De plaatsvervangende commandant van het 11e legercorps te Kassei heeft een bevel uitgevaardigd, waarbij jongelui gedwongen worden, het geld, dat zij na aftrek der kosten van levensonderhoud en vau eveneens gedwongen onderuteu niugen aan familieleden overhouden, op de spaarbank te zetten. Jongelui, die zich niet aan dit bevel mochten houden, zullen het loon dat zij verdiend hebben, niet uitbetaald krijgen- Dit zal in handen komen van hun wettige vertegenwoor digers (ouders of voogden), doch een gedeelte wordt ingehouden en voor hen tot het einde van den oorlog op de spaarbank gezet. Bovendien kan jongen lieden verboden worden, de gemeente waar zij wonen te verlaten. Avp. De Daily Mail" meldt, dat de regee- riug heeft besloten geen afzonderlijken minister van de luchtvaart te benoemen, maar eeu nieuw plan heeft goedgekeurd, waarbij de volledige verantwoordelijk heid voor de verdediging van de lucht op Lord French wordt gelegd. Lord Brench zal het bevel voeren over alle luchtgeschut en luchtvaar tuigen voor de verdediging, behalve de watervliegtuigen, die onder de ad miraliteit blijven, aangezien hun voor naamste taak is tegen vijandelijke oor logsschepen op te treden. Onder Lord French zal er in White hall (het departement van oorlog) een groot centraal departement voor de luchtverdediging worden ingericht. Het zal door afzonderlijke telefoongeleidin- gen verbonden zijn met de luchtver dedigiugsposten aan de kust, alle be richten krijgen over de nadering van vijandelijke luchtvaartuigen en zal de algemeene maatregelen van afweer voorschrijven. De kustposten en vlieg- tuigposten zullen worden versterkt. Er zullen duidelijke voorschriften wor den gegeven, wat er in geval van nood moet geschieden. Avp. De Engelsche afvaardiging, die in Frankrijk de oorzaken der reusachtige vermeerdering van de munitie-productie heeft nagegaan, heeft een verslag uit gebracht, waaruit blijkt, dat die ver meerdering is toe te schrijven aan de grootere intensiteit der voortbrenging, de inrichting van nieuwe en de uit breiding van bestaande fabrieken en de omzetting van bestaande fabrieken in munitiewerkplaatsen. Alle3 is iu Frankrijk ondergeschikt gemaakt aan het onwrikbare besluit, bij vrouwen zoowel als bij mannen, om den oorlog tot een zegevierend eind te brengen. Bijna alle fabrieken werken nacht en dag. Met uitnemenc gevolg wordt van vrouwenarbeid ge bruik gemaakt. De invoering van vrouwenarbeid en het gebruik van ongeoefende werklieden hebben niet de moeilijkheden ondervonden, die zich aanvankelijk in Engeland voordeden daar de beperkeude bepalingen der vakvereenigingen geheel zijn gemon teerd, meereudeels afkomstig uit Ame rika, vele ook van Engelsch of Zwit sersch fabrikaat. De wijze waarop de werkgevers in Frankrijk zich van machinerieën hebben voorzien, hun initiatief en geestkracht zijn boven lof verheven. Ten slotte zegt het verslag dat de verhooging der productie in Frankrijk te danken is aan dit ééne de vader landslievende geestdrift die er heerscht. Avp. De Petit Parisien bevat een verslag van een onderhoud, dat de Parijsche correspondent van de Secoio met Albert Thomas, den Franschen minister van munitie, heeft gehad. Deze zeide, dat er thans 250,000 werklieden, onder wie 120,000 vrouwen, bezig waren met den aanmaak van oorlogsmaterieel. In het voorjaar zal Frankrijk een ontzaglijke reserve aan munitie hebben. Het ia noodig, dat er tusschen de geallieerden nauwe, hartelijke en voortdurende aan raking is. Onze zaak vervolgde Thoma», zal geschaad worden, als wij elk op ons zelf werken, zonder ons schouder aan schouder te voelen, en als wij ons laten afleiden door drogbeelden en eigen oogmerken. Teneinde hun materieele kracht te ontwikkelen, ruilen de gealli eerden kanonnen en munitie met elkaar. Laten wij ook hun verwachtingen en hun vertrouwen ruilen en zoodoende ook hun zedelijke kracht versterken. N. R. Crt. De Berner Bund kan vertellen, dat er geregeld proeven met nieuwe Zeppe lins op het meer van Konstanz worden genomen. De Duitschers beweren, dat zij elke week een Zeppelin afleveren. Vorm en afmetingen der nieuwe lucht schepen hebben wijzigingen ondergaan. Zij zijn langer geworden en gelijken meer op visschen. De twee gondels, die lager schijnen te hangen, hebben geen onderlinge gemeenschap meer, tenzij er een onzichtbare verbinding bestaat door een gang binnen het om hulsel. De gondels zijn gepantserd eu bevatten elk 6 machinegeweren en l of 2 snelvuurkanonnen, en een bijzon dere inrichting voor het werpen van luchttorpedo's. De motoren der nieuwe Zeppelins zijo zwaarder en maken meer gedruisch. Bij de proeftochten bleek dat de snelheid is vermeerderdook het manoeuvreeren gaat vlugger in zijn werk. De laatste vinding is het vormen van kunstmatige wolken rondom het luchtschip met behulp van gassen. Hierdoor kan de Zeppelin van de aarde af volkomen onzichtbaar worden ge gemaakt. N. R. Crt. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen BERLIJN, 19 Februari (Wolff.) Offi cieel Ook gisteren hebben onze troepen een door sterk geschutvuur voorberei den aanval der Engelschen ten Z. O. van Yperen verydeld. In den sector ten Noorden en ten N.O. van Atrecht gevechten met mijnen en handgranaten. Wij hebben den trechter van de door ons tot ontploffing gebrachte mijn bezet. Op het front tusschen Aisne en Maas hier en daar krachtig vijandelijk artil lerie- eu mijnvuur. Door het laten AXEL

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1