Xo. 91 Zaterdag 19 Februari 1916. 31e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX, _L Binnenland. D't blad verschijn i eiken Dinsdag- en Vrij dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent.. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groots letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdas- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Koninklijk bezoek. H. M. de Koningin en Prinses Juliana zijn Dinsdagmorgen met den gewonen trein van 10 u. 40 uit den Haag voor eenige dagen in de hoofdstad aange komen. We lezen omtrent dit bezoek in de N. R. ert het volgende Op het perron was ter verwelkoming aanwezig de burgemeester van Amster dam, de heer J. W. O. Teilegen. De trein, die ongeveer tien minuten tlaat aankwam, werd tot voor de koninklijke wachtkamer gereden, waarna Hare Majesteit onmiddellijk uitstapte en op den burgemeester toetrad. Hare Maje steit was gekleed in een donkergrijs mantelcostuum en droeg een donkeren hoed. Prinses Juliana, die in een grijs bontmauteltje gehuld was, droeg een bosje tulpen en een marokijnleeren tascbje in de rechterband. Nadat de Koningin zich eenige oogenblikkeu met den burgemeester bad onderhouden, begaf Zij zich door de koninklijke wacht kamer naar de gereedstaande hof.tuto, waarmede de Vorstin en het Prinsesje naar het paleis op den Dam reden. Hr. Ms. gevolg bestoud uit een hof dame en den adjudant, jhr. C. Hooft Graafland, alsmede jonkvrouw van de Poll. Ten Paleize werd het Koninklijke gezelschap ontvangen door den inten dant, jhr. C. C Th. Six. Onmiddellijk na aankomst werd de koninklijke stan daard op den toren geheschen. Bijna terstond na aankomst ten Paleize reed de Koningin uit tot het brengen van eenige bezoeken. Het eerste bezoek gold de vroegere studentensociëteit aan den Heiligen weg waar een aantal vluchtelingen uit Wa terland onder dak gebracht zijn. Wethouder Jitta reed ditmaal inden koninklijken stoet mede. De directrice, zuster J. Peck, aan H. M. voorgesteld door wethouder dr. N. M. Josephus Jitta, ontving de hooge bezoekster in de toevlucht. Daarna werd allereerst de eetzaal bezocht, waar H. M. met elk der aauwezige vluchte lingen een vriendelijk woord wisselde. De menschen waren beduusd en bijna niet in staat te antwoorden, doch het gelukte H. M., die informeerde naar den toestand van de familie en naar dien van de huisjes, toen de bewouers genoodzaakt waren die te verlaten, de menschen aan het spreken te krijgen. Het kostte zr. Peck heel wat moeite, de mannen en vrouwen er toe te krijgen bij het met de Koningiugevoerdegesprek op te staan. De vluchtelingen wisten niet, wie de vriendelijke dame was, die zich nauwkeurig van hun toestand op de hoogte wilde stellen en de vrouwtjes bezig aau het schoonmaken van den vloer, waren met moeite er toe te be wegen even haar werk te staken. Voor het kinderzaaltje toonde H. M. buitengewone belangstelling. Zij sprak de kleiutjes moederlijn toe en in den z.g. wintertuin van deze voormalige studentensociëteit bleef de vorstin bij de zandhoopeu staan, waar de kinderen speelden en vroeg, of er ook kasteelen werden gebouwd. Na ongeveer 40 minuten in het gebouw vertoefd te hebben is H. M. met kiein gevolg weer naar het paleis vertrokken. Om 1 uur kwamen de hotauto's wederom voor. Ditmaal ten einde een bezoek te brengen aan de geteisterde streex aan de overzijde van het Y. Van het Paleis werd naar bet Y-veer gereden en met de pont, op welke niemand anders was toegelaten, werd het hooge gezelschap overgezet. De stoet reed aan de overzijde vau bet Y gekomen, in de richting van Buiksloot en Schel lingwou ie. Te Buiksloot werd even haltgehouden H. M. sprak een vrouwtje aan, dat met haar kind op den weg- wandelde en informeerde belangstellend naar baar toestand. Het vrouwtje, dat zeer onder den indruk van het oogenblik scheen, bad moeite een antwoord uit te brengen. Vervolgens werd gereden tot den ver bindingsweg te Schellingwoude, alwaar H. M. en Prinses Juliana de auto ver lieten, om zich te voet te begeven naar het kerkje te Schellingwoude, dat thaus als school dienst doet. De burgemeester vau Ransdorp, de heer Calkoen, voegde zich hier bij het hooge gezelschap en verstrekte alle inlichtingen. Daarna keerde het vorstelijke gezelschap naar de auto's terug, om vervolgens langs de Volewijkslanden Amsterdam weer te bereiken. Met de pont werd opnieuw overgevaren, waarnde auto's langs de De Ruyterkade, het Prins Hendrik plantsoen en het Damrak naar het Paleis terugkeerden. Om kwart v or drie was men ten paleize teruggekeerd. Nauwelijks was Hare Majesteit om kwart voor drie ten Paleize terugge keerd, of de hotauto kwam opnieuw voor. Thans reed H. M uit in gezel schap van een hofdame en Haar adju dant jhr. C. Hooft Graafland, om een bezoek te brengen aan het blok wonin gen van de vereenigingArbeiderswoning in de Javabuurt. In de auto der politie had tot het geven van inlichtingen mede plaats genomen de heer A. Harmsen Jr., secretaris-penningmeester van het be stuur der genoemde woningbouw ver eeniging. Hare Majesteit was eenvoudig gekleed in een donker mantelcostuum met een donkeren hoed, zoodat Haar komst in de wouingen, waarin thans vluchtelin gen onder dak gebracht zijn, weinig opzien baarde. Voor de Begkoelenstraat, aan den hoek dar Javastraat, waar het door Berlage ontworpen monumentale blok is verrezen, werd balt gehouden. Nadat men te vergeefs getracht had op num mer 4 der Benkoelenstraat binnen te komen de bewoners waren blijkbaar afwezig ging de Koningin de woning op nummer 12 binnen. Haar komst was voor de aanwezige bewoners een groote verrassing. Een inwoner uit Holysloot, een huis vader van zes kinderen, van wie de jongste op den dag van den watersnood nauwelijks acht etmalen telde, ontving de Koningin, terwijl hij in zijn huiselijk négligé rondliep. In huis was het kraakzindelijk. De bedden en matras sen mochten gezien worden bet was alles keurig opgemaakt. Ook het kleine wicht in de wieg werd door H. M. be keken. Jammer, dat moeder zoojuist was uitgegaau om in de koepok inrich ting over de inenting te gaan praten. We dachten eerst, dat de dame van de gezondheid" was of van het woning toezicht en je wilt het toch graag knap hebben. Niet zoo'a smerige rommel hoor, daar houd ik niets van", zeide de Holysloter tot ons, toen de Koningin vertrokken was. De man was toch zoo in de wolken „bezoek van de Koningin; och! och! ik heb er wat dikwijls veur geloopen en nu kwam ze bij mijn! ik vergeet 'et mijn heele leven niet!" Twee Zuderdorpers waren ook in de kamer bij het gesprek geweest. Een klein meisje, een dochtertje van den Holysloter, sprak aanvankelijk voortdurend van „ja juffrouwen of haar vader, die tengevolge van de menigte menschen, die in de buurt saamgeschoold was, begrepen bad welke Hooge gast te zijuent was gekomen, zijn dochter al waarschuwde om toch de vormen beter in acht te nemen, het mocht niet baten het kind bleet maar juffrouwen". Nog eenige andere woningen werden bezichtigd en tot 3lot op verzoek van den opzichter de gemeenschappelijke tuin, om welken de huizen gebouwd zijn. Toen de auto wegreed, was de Java buurt in grooteu getale uitgeloopen de gansche buurtbevolking bracht aan H. M. eeu hartelijke ovatie. De*heer Harmsen werd ten paleize, alwaar men om half vijf teruggekeerd was, nogmaals bij Hare Majesteit ont boden. De Koningin drukte den heer Harmsen Hare groote voldoening uit voor hetgeen Zij in die wouingen gezien had. Er was hier een mooi sociaal werk verriebt. De heer Harmsen sprak de hoop uit, dat het Hare Majesteit zou mogen behagen ook eens een bezoek te brengen aan eenige andere woningen dezer bouwonderneming, bv. in de Van Beuningenstraatde Koningin beloofde een volgend maal dit bezoek te zullen afleggen. Tengevolge van het stormachtige weer heelt 11. M. de Koningin heden de aan vankelijk voorgenomeu tocht naar Mon nikendam niet gemaakt. Om tien uur kwam een hofauto vóór waarmede de Koningin, vergezeld van een hofdame en den adjudant jhr. C. Hooft G raafland, zich naar het Panorama gebouw begaf, teneinde een bezoek te brengen aan deZuiderzee tentoonstelling (verzameling Hartkamp). Te elf uur k erde H. M. ten Paleize terug. Prinses Juliana reed om halielf uit tot een bezoek aan Artis. H. M. werd in het Panoramagebouw ontvangen door de heereu C. L. van Kesteren, directeur van de Panorama- Maatschappij, H. G. Schadd, lid van het bestuur der Zuiderzeevereeniging en den heer H. Th. Hartkamp. H. M. heeft zich daarop door den heer Hart kamp alles wat op deze tentoonstelling betrekking heeft laten zien. De hooge bezoekster betoonde voor de historische watersnoodprenten groote belangstelling en gaf blijk zoo van alles op de hoogte te zijn, dat de heeren, die haar verge zelden, daarover later hun groote ver wondering te kennen gaven. En toen zij al die prentan en afbeel dingen had aanschouwd van de vroegere overstroomiugen, zei de Koningin: Meneer Hartkamp, ik wist wel, dat ons land erg door watersnood is geteisterd, doch dat het zoo erg is geweest, wist ik niet. Met groote belangstelling heeft H. M. voorts de schilderijen, alle op den jongsten watersnood betrekking hebben de, van den artist Hobbe Smith aan schouwd. f En bij haar vertrek, na ongeveer 40 minuten in de zaal te hebben vertoefd, dankte zij de heeren hartelijk voor hetgeen haar was getoond. Te kwart voor elven is H. M. daarna weer naar het paleis vertrokken. Na den middag heeft Hare Majesteit een bezoek gebracht aan de gemeente Zaandam. Te ongeveer twee uur stapte Hare Majesteit op het gemeentehuis af, waar de vorstin ontvangen werd door het dagelij ksch bestuur der gemeente. De burgemeester, de heer K. Terlaan, sprak bij de ontvangst een kort wel komstwoord. Daarna werden de in de raadszaal samengekomen genoodigdeu die allen op de een of andere wijze hun diensten in betrekking tot den watersnood hadden bewezen en nog steeds bewijzen, aan H. M. voorgesteld. Opgemerkt werden, behalve burge meester Ier Laan en de wethouders Donia en van der Laan, het bestuur van het watersnoodcomité van den polder Westzaan, het kleerencomité, de com missiën van toezicht op ae scholen waar vluchtelingen zijn ondergebracht. Nadat alle aanwezigen aan Hare Majesteit warenvoorgesteld, werd een tocht door de Oostzijde langs het over stroomde gebied gemaakt en bezoeken gebracht aan de scholen, waar de vluch telingen onder dak zijn gebracht en aan de Doopsgezinde Kerk, waar de zieke vluchtelingen worden verpleegd. Daatna werd naar het heerenhuis op de grens van de Wijde Wormer gereden waai' de zoogenaamde Kal verdijk werd bezichtigd. Inmiddels was het in wijden kring bekend geworden, dat H. M. een bezoek aan Zaandam bracht, en overal langs den weg hadden zich groepen menschen opgesteld, die de Koningin hartelijk toejuichten. Met belangstelling bezichtigde H. M. de zit en slaaplokalen en herhaaldelijk betuigde Zij Haar ingenomenheid met de getroffen maatregelen. Ook vroeg H. M. belaugstellend naar de lotgevallen der gevluchten, hoe en wanneer zij waren gevlucht en of zij nog al tevreden waren. Het deed H. M. blijkbaar veel

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1