Ao. 00. Woensdag 16 Februari 1016. 31e Jaarg. r Nieuws- en Advert e n t i e b 1 ad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. f. !>ie;ij:ma\ Buitenland. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent;- voor eiken regel meer 5 Cent. Grsete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentie» worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. DE OORLOG. Naar aanleiding van het bericht van den Duitscben marinestaf over het zeegevecht bij de Doggersbank, ver klaart de admiraliteit: „de kruisers, bedoeld in hSt telegram uit Berlijn, waren vier mijn vegers, waarvan drie behouden zijn teruggekeerd". De marine deskundige van de Daily News schrijft over het zeegevecht bij Doggersbank Het is natuurlijk geen groote daad voor een klein en snel oorlogsvaartuig om op zoo'n manier zijn slag te slaan en onzen altoos werkzamen patrouilledienst te verschalken en een gemakkelijk slachtoffer in den vorm van een mijnveger of drifter, waarvan er altijd eenige honderden voortdurend in de weer zijn, te maken. Het front in de Noordzee heeft een lengte van ongeveer 700 mijlen en zijn volledige bescherming tegen zulke onbeteekenen de strooptochten als deze zou eeu ver bazingwekkende karwei zijn. Er is altijd gevaar, dat het vertrouwd zijn met de blijkbare onmacht van den vijand een gevaarlijke minachting voor de dingen waar hij toe in staat is, meebrengt. Maar er bestaat ook een mogelijkheid, dat degenen die aan het werk ziin, hun aandacht bepalen tot grover wild dan torpedo-booten toch is dit in den regel geen gezonde politiek. De overdrijving van hun succes door de Duitschers is typisch. Op dit oogenblik moet de vijand al een heele lijst opgemaakt hebben van „slachtoffers", die nooit vernietigd zijn. Behalve de Tiger hebben zij al de Arethusa (herhaaldelijk) „iu den grond geboord" en bij den laatsten Zeppelin aanval den lichten kruiser Caroline en de torpedojagers Edeo en Nich. „In den grond geboord" is ook al 15 maanden geleden de Thunderer, door middel van een mijn, bij Gallipoli heetteen Duitsche vlieger eenlinie-schip van de Nelson-klasse met bommen bestookt en „vernietigd". In al die verhalen is geen sikkepit waarheid, gelijk de vijand nog gewaar zal worden als hij de schepen, die hij zoo gemak kelijk naar den kelder heelt gezonden, „in levenden lijve" ontmoeten mocht. TV. R. Crt. De Times publiceert een hoofdartikel over het Duitsche memorandum nopens de behandeling van gewapende koop vaardijschepen „Het wordt te Washington als vast staand aangenomen" aldus het blad „dat wij en onze bondgeuooten onze koopvaardijschepen niet zullen ontwa penen. Wij houden het er voor, dat het memorandum zoo goed als geen resultaat zal hebben om de eenvoudige reden, dat Duitschland reeds lang tot de volvoering van zijn dreigementen was overgegaan. Overal, waar en wanneer het maar de kans kreeg, heeft het de ergste dingen ten uitvoer gelegd, waarmee het thans dreigt. Erger huishouden dan het al reeds doet, kan niet worden verwacht, door al degenen, die zijn optreden in België, Polen- en Servië hebben gadegeslagen. Enkel vrees zal Duitschland er toe brengen zich te beteren. Duitschland zaL voortgaan aan een niet ouopmerk zame wereld te toouen, wat een soort vrije zeevaart het aan de wereld zou vergunnen, iudien het er in slaagde de oppermacht ter zee te veroveren. Wij zullen voortgaan met onze wettige rechten te doen gelden en de erkende beginselen der humaniteit en van het internationaal recht uit te breiden, zóó dat zij worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dat is wat onze voor vaderen deden in alle groote worste lingen ter zee, en wat de Amerikanen nog veel stouter, deden in hun burger oorlog." TV. R. Crt. Uit Rome komt het volgende drade- looze nieuws: „Prins Willem van Wied, de vroegere mbret van Albanië, is te Skoetari aan gekomen en door de Oostenrijkers en „prius" Bibdoda verwelkomd. „Prins" Bibdoda is in Albanië minister van den prins geweest, na vroeger het beschei den beroep van straatventer van noten te hebben uitgeoefend." TV. R. crt. De Hamburger Nachrichten meldt, dat burgemeester Max van Brussel, die nog altijd in Duitschland geïnterneerd is, binnenkort vrijgelaten zal worden, en dat hij verguuning sal krijgen, om zich in Zwitserland te vestigen. N. R. Crt. De „Tel. Union" meldt een ontplof fing in de springstoffenfabriek Cengio bij Savona. Als bij een uitbarsting van de Vesuvius vluchtten niet alleen de 2000 arbeiders, maar ook de inwoners lienen met hun kiuderen op deu arm vol schrik het vrije veld in. Volgens eeu „Secolo"-corr. biedt de plaats het tooneel van eeu vreeselijke oven. Af deelingen inf. en art. kwamen per extratrein uit Turijn. Ook de brand weeren van ade plaatsen in den omtrek. Het reddingswerk was uiterst moeilijk, daar de voorhanden groote flesschen met gevaarlijke zuren en de voorraden dynamiet en andere springstoifen ver dere ontploffingen veroorzaakten. De materieele schade beloopt in de milli oeueu. Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld. Totnogtoe is slechts 'tlijk van een luitenant geborgen en zijn drie gewonde karabiniers iu veiligheid gebracht. Bij de ontploffing zijn groote stukken ijzer meer dan een K.M. weggesliugerd. Avp. De „Berl. Tagebl." corr. te Constan tinopel had een onderhoud met Enver pacha. Deze noemde den Balkantrein een groot succes voor de Centrale mo gendheden en hun boudgenooten. De politiek der Entente op den Balkan was z.i. mislukt. Aangaande de krijgsverrichtingen der Turken zei Euver Wij hebben gedaan wat wij kouden. Ons besluit was echter niet gering daar wij van onze bondge uooten waren afgesneden en er zooveel ontbrak wat niet gemist kan worden. Onze soldaten zijn niet beter dan die, welke in deu Balkanoorlog gevochten hebben, maar hebben overal vertrouwen op de overwinning. Wij hebben echter buitengewone moeilijkheden te overwin nen, zooals wat de moderne transport middelen betreft, welke op Gallipoli, iu den Kaukasus en op het Irakfront niet konden worden aangewend. Euver gaf verder zijn waardeering te kennen over de hulp van het Oosten- rijksche geschut dat had medegewerkt om de Pranschen en Eagelschen van Gallipoli te verdrijven en betoonde zich voldaan, dat bij de bestorming van den Lovcen Mohammedanen hebben mede- gestreden. Het bezetten van Saloniki zoo z.i. ook ongelukkig uitvallen voor de Entente zij zouden vandaar moeten terugtrekken om niet als op Gallipoli in zee te worden gedreven. Avp. Een luchtheld. Dezer dagen ver meldde een communiqué der geallieer den den naam van den vlieger Guyne- mer die zyn vijlde vijandelijke machine naar beneden haalde. Dat was een afwijking op de gewoonte. De Parijsche „Daily News" corr. ver telt nu wat naders van Gaynemer. Toen de oorlog ontbrandde, zat hij Dog op de schoolbanken. Zonder af te wachten tot ziju lichting zou worden opgeroepen nam hij dienst en haalde HO April zijn getuigschrift als bestuur der. Hij is nu 21 jaar. 5, 8, 11 en 14 Dec. vernielde hij Duftsche vliegtuigen. Hij is reeds in het bezit van het Legioen van Eer en de Militaire Medaille en bovendien vier malen eervol vermeld. Avp. Ontdekt complot. De „Daily Tel." verneemt uit New-York: Een Duitsch complot om een inval te doen in Cana da en het Wellaudkanaal te vernielen is ontdekt door Canadeesche geheime agenten te New York. Volgens de „N. Y. Herald" moeten de samenzweerders reeds in het bezit zijn van 2.000.000. Mausers; enkele weken geleden is het vervoer naar verschillende punten van Canadeesche grens bagounen. De vernieling van de parlementsgebouwen eh verschillende munitiefabrieken in het land moet op rekening worden gesteld van deze mis dadigers. Het onderzoek, zegt de „Herald" heeft aan het licht gebracht, dat talrijke Duitsche officieren, onlangs als Belgische vluchteliugen vermomd, in Amerika zijn aangekomen, om het bavel op zich te nemen van de Canada biunenvallende strijdmacht. De Cana- deezeu van middelbaren en ouderen leeftijd, door 't gevaar op hun hoede, vormden legerafdeelingen ter verdedi ging van huis en erf. Avp. De City ot Marseilles (8250 ton) een nieuw schip van de Liverpoolsche Hall- lijn, dat in de Mersey is aangekomen bericht dat het op de uitreis naar Indië door een duikboot beschoteu is. Twaalf projectielen werden afgevuurd, die alle te kort vielen. De 175 passagiers, onder wie 35 vrouwen en kinderen waren, werden onderdek gehouden. TV. R. Crt. De Daily Teiegraph verneemt van zijn correspondent te Montreal, dat in heel Canada het gevoelen veld wint, dat de brand, die het parlementsgebouw te Ottawa heeft vernield, en een aantal andere verdachte branden te Ottawa en in munitiefabrieken in andere Cana deesche plaatsen het resultaat waren van een complot, aangesticht, hetzij door de Duitsche ambassade te Was hington, hetzij door pro Duitschers. In verband hiermee hebben de auto riteiten in verschillende Canadeesche steden veel last van lieden, die hen erin laten loopen door alarmeerende waarschuwingen omtrent gefingeerde complotten. Zoo ontving de burge meester van Montreal een telefonische waarschuwing naar het heette van Duitsche zijde dat op een bepaald uur het stadhuis zou worden opgeblazen. De burgemeester, die door het gebeurde met het parlementsgebouw toch al over stuur was, liet wachteu om het stadhuis plaatsen, alarmeerde de brandweer en waarschuwde alle employees, die zich in het gebouw bevonden. Zoo was men op de explosie voorbereid, die echter gelukkig uitbleef. Een dergelijke mystificatie viel voor in ToroDto, waar de burgemeester een mededeeling z.g. van de Zwarte Hand ontving. Q>eze magistraat» persoon gaf echter den spotters geen gelegenheid om te lachen. Er werd weinig notitie van het schrijven ge nomen. Niettemin zijn thans overal in Canada bij de groote openbare gebou wen en bij de munitiefabrieken wachten geplaatst. De invloed van het bovenvermelde heeft zich o. a. doen gevoelen door eeu toeneming van het aantal vrijwillige dienstnemingen. N. R. Crt. De Zeitschr. für hrztl. Fortbilduug deelt mede, dat het kleine Montenegro met ééu artikel de wereldmarxt be heerscht, en nog wel een, waarnaar tegenwoordig sterke vraag is het in sectenpoeder, vroeger Perzisch insecten poeder genoemd, maar atkomstig van een plant, die in groote hoeveelheden in de landen aan de oostkust van de Adriatische zee ia het wild groeit Pyrethrum cinerariaefolium. In 1840 had een arme Duitsche vrouw te Ragusa, die het onkruid uit haar tuintje gewied en iu eeu hoek had geworpen, bemerkt, dat in den omtrek van dien hoek de insecten dood lagen. Met hulp van den apotheker Dorba heeit zij toen uit deze pyrethrum een poeder bereid, dat wel dra grooteu aftrek vond. Sedert 1865 is het een wereldmarkt-artikel geworden. N. R. Crt. Een bizondere correspondent van de* Times heeft te Vlissingen gesproken met Eagelschen, die in Duitscaland gevangen hadden gezeten en, om tegen Duitsche gevangenen in Engeland te worden uitgewisseld, op hun doorreis daarlangs kwamen. Een vaa die Ea gelschen vertelde aan den correspondent dat een partij van 12 man naar het Noorden van Duitschland was gestuurd, om daar aan het bouwen van eeu Zeppelinloods mee te werken. Zij wei gerden en werden veroordeeld tot 12 maanden gev&ngenisstrai.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1