o. 89. Zaterdag 1.2 Februari 1916 31e ®ijy v„o r Zeeuwsch-Vlaanderen. L. Nieuws- en Advertentieblad F. Dl EL EM AA, de '9 en m, ue Binnenland. ,akt des D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AX EL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 6 Cent. Groate letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentièn worden frame ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. achten 4euzei 3 la tei ;er dai waar Ministerie van financiën. Twee belangrijke mededeelingen be- reffende de ministerieële crisis worden ;emeld Ie. dat mr. dr. A. van Gijn, thesau rier-generaal aau het departement van Financiën, tot Minister van Financiën it benoemd 2e. dat de afdeeling arbeidersver tekering wordt overgebracht van Finan ciën naar Waterstaat. De Midd. Crt. brengt in herinnering, dat de arbeidersverzekering bij de in stelling van het nieuwe departement Laudbouw, Nijverheid en Handel door het Ministerie De Meester in 1905, daar werd ondergebracht, en dat zij daar bleef totdat 19 Dec. '14 de heer Treub dat departement overging naar Financiën, en toen die atdeeling mee nam, wat in de praktijk gebleken is geen gunstige combinatie te ziju. Nu gaat de atdeeling naar Water staat, en komt bijgevolg onder Minister Lely, die daarmee voor een moeilijke taak wordt gesteld. Er wordt gemeld, dat hij allereerst de voorziening in de ouderdomsrente tal ter hand nemen. Hoe, zullen we moeten afwachten, maar na bet ge beurde met Minister Treub is het een delicate zaak geworden. Want ook hij zal toch wel zekerheid moeten hebben, over de noodige fondsen te kunnen beschikken. De heer Treub gaat dus weg. De hoop, dat er nog een oplossing mogelijk zou zijn waarbij hij als Miuister, zij 'took zonder sociale verzekering, be houden kon blij ven, is niet verwezenlijkt De roep van groote bekwaamheid op financieël gebied, die van den nieuw benoemden minister van fiuanciën uit gaat, doet het beste verwachten, daar de heer Van Gijn in zijn nu verlaten betrekking van thesaurier generaal zoo volkomen van die bestuurstak op de hoogte is gekomen De heer mr. dr. Anton van Gijn, in 1866 te Dordrecht geboren, heeft een ambtelijke loopbaan gevolgd eerst bij de prov. griffie van Z. Holland en bij de Generale Thesaurie vau bet Minis terie van Financiën, waar hij sedert 1909 thesaurier generaal is. Maar daar naast beeft bij zich doen kennen als iemand die groot belang stelt in bet openbaar leven. In de dagbladen wordt de maatschap pelijke loopbaan van den nieuwen mi nister als volgt beschreven Mr. Van Gijn was aanvankelijk lie vau de Vrijz. Democratische partij, doch is sinds 19 L0 lid van de Liberale Unie Met mr. Kerkdijk was hij de oprichter van Ons Huis, de bekende Toynbee Vereeninging te 's Gravenbage. Ook bewoog de heer Van Gijn zich op het '45 8$ gebied der drankbestrijding en nam bij een werkzaam aandeel iu een onderzoek naar de werking van de banken van leeuing door de bekende Nutscommis sie, welke den stoot heeft gegeven tot de oprichting van de Vereeniging tot Bestrijding van den Woeker, waarvan bij ondervoorzitter is. Op oecouomisch gebied verschenen verschillende door wroebte ariikelen van ziju hand in onderscheidene tijdschriften, 0. a. iu De Economist", van welker redactie hij sinds 1900 deel uitmaakt. Mr. Van Gijn heeft ook deel uitge maakt van de Staatscommissie voor de verdediging van Ned.-Indiëmen her iuuert zich, dat bij het rapport der commissie een belangrijke afwijkende nota van zijn hand was gevoegd. Gelijk men weet werd mr. Van Gijn bij het optreden van het kabinet Cort van der Linden reeds aangezocht, daar in zitting te nemen, doch meende hij toen daarvoor te moeten bedanken. H. M.,de Koningin heeit Woensdag ochtend te kwart voor tienen den nieuwbenoemdeu minister van finan ciën, mr. dr. Anton vau Gijn, ter be- eediging ontvaugen. Nadat mr. Treub in den loop van den ochtend van de verschillende chefs der afdeeliugen van bet departement atscbeid had genomen, heeft hij om streeks 12 uur het beheer van het departement aan zijn opvolger over gedragen. Bij Kon. besluit is aau mr. M. W. F. Treub, op diens verzoek een eervol ontslag verleend als minister van fiaau- ciën, met dankbetuiging voor de vele en zeldzaam belangrijke diensten, den lande in deze moeilij te tijden bewezen. Ter aanvulling van de levensbeschrij ving van den heer Van Gijn kan nog gemeld worden, dat hij deel heeft uit gemaakt van een aantal Staatscommis sies, als de telefooucomiïiissie, de spoor wegcommissie, de Suriname-commissie en de vlootcommissie ook was hij lid van de intendance-commissie. Verder is hij vice-voorzitter van de commissie iu zake credietverleening aan 'den kleinen middenstand in verband met de oorlogscrisis. TWEEDE KAMER. Woensdag werd in de zitting der Tweede Kamer o.m. behandeld het wetsouder^erp tot verhooging en wijzi ging van hoofdstuk X der Staatsbegroo- ting voor 1916 (kosten van de maat regelen ter bestrijding van mond en klau wzeer 2.000.000). De heer Lohman wijst er op dat het afmaaksysteem tegen de wet ingaat en de Kamer de gelden voor het afmaken als stelsel voortaan moet weigeren. De Minister mag niet vasthouden aan zijn opvatting dat er tusscheu afmaken en doorzieken geen middenweg bestaatde wet toch schrijft het nemen van maat regelen voor. Eu daarbij beeit de miuister zich uiet at te vragen, wat de landbouwkundigen kuunen, doch wat bij zelf kan. Als de Kamer instemde met doorgaan met het afmaaksysteem zou zij, dat zich nieuwe feiten hebben voorgedaau, terugkomen op een kort geleden genomen beslissing. Evenwel behoeit men uiet tegen het ontwerp te stemmen. Er staat namelijk iu het ontwerp geen woori over de wijze van besteding der gevraagde gelden. Daarom dringt spr. er op aan, dat de Minister nog eens zal overwegen wat bij de behandeling der motie-Teen stra over andere bestrijdingsmiddelen is gezegd. Hij hoopt, dat bet ontwerp zal worden teruggenomen, of dat de Minister zal begrijpen, dat het ontwerp hem niet meer bevoegdheid zal verlee- nen dan hij bezit. Avp. Telefoongebruik door militairen. De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft o.s. schrijven gezonden aan de commandeerende officieren Herhaaldelijk ontving ik klachten over de vertragingen, die het particulier telefoonverkeer in toenemende mate en in vele gevallen noodeloos ondervindt door het voeren van .militaire ge sprekken". De directeur generaal der Posterijen en Telegrafie vestigt er de aandacht op, dat die vertragingen eensdeels hieraan te wijten zijn, dat zeer vele gesprekken worden gevoerd over niet spoedeischen- de aangelegenheden, die even goed per brief ot dienstkaart konden worden be handeld anderdeels daaraan, dat de militaire gesprekken dikwijls noodeloos lang duren, doordat zij gevoerd worden door minder ontwikkelde personen, die de geschiktheid missen om een onder werp in enkele minuten af te handelen en bovendien zich in vele gevallen niet onthouden van het daarna toevoegen van particuliere mededeelingen, die met de te behandelen dieustaangelegnheid in geen verband staan. Het landsbelang vordert, dat bij de beschikking over de telefoon voor de behandeling van militaire dienstaange legenheden, met de ceonomische belan gen zooveel mogelijk rekening wordt gehouden. Dientengevolge verzoek ik u er voor te waken en uw onderhebbend personee" er met nadruk op te wijzen dat van de Rijkstelefoon, voor militaire aange legenheden alleen gebruik mag worden gemaakt in die gevallen, waarin het noodig is voor het beoogde doel, en dit door gebruik te maken van de post of de telegraaf niet zou worden bereikt, en voorts dat bij het voeren van mili taire gesprekken steeds de meest moge lijke kortheid moet worden betracht Daardoor zullen tevens de militaire belangen worden ingediend, aangezien het thans dikwijls voorkomt, dat de bespreking vau inderdaad spoedeischen de militaire aangelegenheden vertraagd wordt doordat de telefoon vctor niet spoedeischende besprekingen in beslag is genomen. De Tweede Kamer heeft gisteren met 4532 stemmen aangenomen de sup pletoire landbouwbegrooting betreffende de bestrijding van hètmond-en klauw zeer. Avp. Watersnood. H. M. de Koningin beeft onmiddel lijk na bet vernemen vau de tijding omtrent de overstroomingen op Java den Gouverneur-Generaal van Ned. Indië 5000 doen over maken ten bate van de slachtoffers van den watersnood De Prins heeft een bedrag van 500 aan het watersnoodcomité voor Ned. Oost Indië geschonken. Avp. Woensdagnamiddag halftwee heeft Z. K. H. Prins Hendrik een bezoek gebracht aan Zaandam, om ook daar tennis te nemen van de wijze, waarop de zieke vluchtelingen door de zorgen van het Roode Kruis worden verpleegd. Te dien einde werd een bezoek gebracht aan het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente in de Oostzijde, waar thans ongeveer twintig zieken worden ver pleegd. Z. K. H., die gekleed was in gene raalsuniform, werd door dr. Rebel in de zalen rondgeleid en toonde zicb zeer tevreden over de door het Roode Kruis getroffen regelingen. Van Zaandam vertrok Z. K. H. per auto naar Wormerveer, Hier heeft Prins Hendrik de uitge breide voorzorgsmaatregelen bezichtigd voor het geval de watersnood zich ook tot die gemeente zou uitbreiden. Ook hier was het de afdeeling van het Roode Kruis, die de leiding op zich had geno men en in het weeshuis, de katholieke school en het ziekenhuis verschillende lokalen in gereedheid had gebracht, om zoo de nood aan de man kwam, zieken vluchtelingen te kunnen opnemen. Aan elk der genoemde gebouwen staat een geneesheer aan het hoofd. Met veel belaugstelling heeft de Prins van een en auder kennis genomen, hopende, dat deze voorzorgen niet in toepassing zouden behoeven gebracht te worden. De Prins, die uit Wormer veer nog een bezoek bracht aan Uitgeest was vergezeld van jhr. Backer, zijn adjudant en jhr. van Riemsdijk, gewès- telijk commissaris van het Roode Kruis. N. R Cit. De Artemis. Wolff seint uit Berliju aan de N. R. Crt. In den nacht van l op 2 dezer is het motorschip Artemis van de Ned. Indische Tank-stoom bootmaatscbappij door een Duitsche torpedoboot aange vallen en door een torpedoschot be schadigd. Het schip heeft met a very de haven kunnen bereiken. Volgens hier tot nu toe bekende be richten geloofde de kommaudaut van de duikboot, dat de Artemis zich ver zette tegen het bevel, de duikboot te volgen teneinde een onderzoeking moge lijk te maken. Om dit verzet te breken viel hij de Artemis aan. Het onderzoek van dit geval, waarbij ongelukkigerwijze een onzijdig schip als gevolg van den oorlog beschadigd werd, is nog niet ten einde gebracht. Geïnterneerden. Er zal een overeenkomst worden ge sloten tU8»chen Holland en Duitschlaud. volgens welke laatstgenoemd land aau de in Holland geïnterneerde Belgen zal vergunnen tweemaal per maand naar België te schrijven. Om elk misverstand te vermijden, zullen de Holian ische postzegels, tot dit doel ter beschikking der geïoter neerden gesteld, een bijzonder merk dragen. Avp IJRAiV 7 56 8 03 8 10 8 17 8 24 9 2J 9 35 9 47 9 2 10 00 10 05 i 10 25 6 - 6 46 7 41 7 10 7 15 7 21 7 28 7 32 7 14 ,45 7, ,15 7,3 ,58 8,4

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1