.\o. 87, 31 f Zaterdag 5 Februari l63l(>, riarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh- Vlaanderen. F. IMËLOIAV Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A XE b. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot« letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden tranen ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Het vluchtoord Ede. De eerste Februari was voor vele inwoners van het vluchtoord Ede een dag, die herinnerde, allereerst natuurlijk aan veel leed, veel kommer en doorge stane ellende, maar ook aan groote naastenliefde, weldadig hulpbetoon het was de dag, waarop het vluchtoord op de heide bij Ede' voor het eerst zijn poorten opende voor de arme bannelin gen. En al liet in den eersten tijd verpleging en verzorging nog wel eens wat te weuschen over, spoedig, zelfs zeer spoedig is men er in geslaagd, dank zij de krachtige en energieke leiding van kolonel Mingels, den te- geeringscommissaris, en zijn rechter hand den adj. regeeringscommissaris majoor Plas, het. vluchtoord te maken tot een zeer geriefelijk woonoord, dat in alle opzichten de scherpste cridek kan doorstaan. Dat men dit in zulk een korten tijd, ondanks de steeds toenemende bevol king, heeft kunnen bereiken, is ook voor een niet gering deel te danken aan de Belgen zelf, die krachtig hebben mee gewerkt aao de verbetering der ver schillende toestanden. Thans staat een uitgebreide staf van ambtenaren en beambten, onder leiding van een door de bewoners zelf gekozen dorpsraad, de regeeringsambtenaren ter zijde. Het is een goed geordende gemeenschap geworden, waarin ieder zijn plaats in neemt, zich op zijn wijze verdienstelijk maakt. Het was dan ook geen wonder, dat de Belgische bevolkiug den eersten Februari, waarop het eenjarig bestaan van het kamp werd herdacht, niet on opgemerkt wensebte te laten voorbij gaan. De tyd en de omstandigheden waren er niet naar om feest te vieren maar toch wilde zij uiting geven aan haar dankbaarheid jegens de Nederland- sche regeering en aan den regeerings commissaris kolonel Mingels. Reeds vroeg in den morgeu had men gisteren het kamp een feestelijk aanzien gegeven. Aaa den hoofdingang wapperde tus- schen een bescheiden versiering vau dennenslingers de Belgische vlag, naast den Nederlandsche, terwijl ook op de voornaamste gebouwen de Neder landsche driekleur was gehescben. Met groote vreugde had men verno men, dat de prins en de prinses de Ligne bij de aanbieding van een hulde blijk aan Kolonel Miugels tegenwoordig wenschten te zijn. Omstreeks halt drie waren de school kinderen met hun onderwijzers langs den straatweg voor het kamp opgesteld terwijl zich binnen het kamp, bij den ingang, het grootste deel der bevolkiug had verzameld. Aan, den iugaug, werden de regee rmgscommissaris de adj. regeeringscom missaris, vergezeld van hun datnes, met hun gasten, de prins en de prinses de Ligne, ontvangen door den dorpsraad, onder voorzitterschap van den voorzit ter Fl. Decroix, terwijl de kamp kapel de Nederlandsche volksliederen speelde. Na de begroeting, waarbij de voornaam ste autoriteiten en beambten werden voorgesteld, boden drie jonge meisjes de dames bouquetten aan. Namens de Belgische bevolking sprak daarna de voorzitter van den dorpsraad kolonel Mingels toe. Bevrijd van strijd en oorlogswee, aldus spreker, hebben wij, Belgische vluchtelingen, in den scboot van het gastvrije Nederland de kracht en de troost geput, die liefdadigheid alleen vermag te schenken. Door een oprecht gevoel van dankbaarheid en erkente lijkheid heeft de bevolking het zich als een heilige plicht gerekend, hulde te brengen en dank te zeggen aan de Nederlandsche regeering en haren ver tegenwoordiger, den regeeringscommis saris. Nagaande wat in het afgeloopen jaar is gedaan, staan wij in stomme bewon dering voor de taak, die de Nederl. regeering op zich heeft genomen en tot een zoo schoon resultaat heeft weten te leiden. Zij stelde zich niet tevreden, de duizenden en duizenden, die de grens overstaken, te helpen, neen, zij zocht zelfs aldus spreker onze ongelukkige medebroeders, de ramp zalige kinderen in het land zelf op en bracht ze aan haar discb. Spreker zette daarna uitvoerig uiteen, wat Nederlaud voor de arme Belgen heeft gedaan. Schatten van geld heeft het gekost, maar geen en iele stern verzette er zich tegen. Iutegendeel, ieder wilde helpen Vurig hopen de Belgen dat Nederlaud van den oorlog bevrijd zal blijven. Wanneer ua vele jaren, aldus ver volgt spr., de geschiedenis van den tegenwoordigen oorlog zal gewagen, dan zal ze spreken van twee broederlanden, waarvan het eene bezweek in den storm, maar door het andere als door een reddenden engel werd bijgestaan, getroost en gesterkt. De Belgische bevolking brengt daar voor hare üederige hulde en dank aan dien reddeuden engel in den persoon van H. M. Koningin Wilhelmiua. De ruim 5ÓÜ0 Belgen, die thans in het vluchtoord Eie vertoeven, zijuoog getuigen geweest vau het onverpoosd streven van het kampbestuur en van alle Nederlandsche ambtenaren om bet stoffelijk welzijn van dit oord te ver grooten en in dit opzicht een ideaal te verwezenlijken. Ontroerd brengt de Belgische bevolking daarvoor allen dank. Spr. schetste dan, hoe kolonel Mingels voor allen steeds is geweest een zacht moedige brave vader, die alles deed om hulp en troost te brengen. Spreker dankte hetn daarvoor en ook den ad juuct regeeringscommissaris majoor Plas die met zijn krachtdadigheid en initia tief de stoutste plannen aandurfde en wist uit te voeren ook den Z.Eerw. heer Padberg, door de regeering belast met de zorg voor de geestelijke belangen der vluchtelingen, dr. Rijnders, den geneesheer eu alle anderen die mee werkten. Spreker eindigde ten slotte met den weuscli, dat het Belgische volk de er keutelijkheid aan Nederlaud in het harte moge meedragen, aan zijn kinderen moge inprenten, aan vrienden en ken nissen moge herhalen, opdat er tusschen de twee broederlanden een immer- durende band van innige liefde moge gesmeed wprden, grooter en sterker nog dan deze, die liefdadigheid in den ramp spoed tusschen België en Nederland heeft gelegd. Kolonel Mingels, den spreker beant woordende, verklaarde met dankbaar heid de hem gebrachte hulde te aan vaarden, doch niet alleen voor hemzelf maar ook vooral voor zijn talrijke mede werkers, die hem zoo krachtig ter zijde stondenook voor de Belgische be volking zelt, die flink in alle3 heeft mede gewerkt, door hun dorpsvoorzit ters, geestelijken, onderwijzers, de chefs der zalen, enz. Dikwijls moest streng worden opgetreden, doch het heeft het goede resultaat gehad, dat ieaer thans weet, hoe het hoort. Namens de bevolking vaD het vlucht oord bood daarop prins de Ligne den regeeringscommissaris met eeuige waar deerende woorden, waarin ook hij zijn dank uitsprak voor de treffende zorgen aan zijn landgenooten besteed, een zilveren herinneringsmedaille aan en aan majoor Plas en dr. Bartholdy Rijnders een fraai bewerkte oorkonde. Aan prinses de Ligne werd namens de Belgische bevolking door eenige meisjes een bloemstuk aangeboden. Terwijl de muziek de Brabangonue inzette, had daarna" een défilé plaats van de gymnasten in hun keurige sportpakjes en van de honderden school kindsreu allen getooid met de Belgische kleuren en geschaard om de Belgische vlag. Hierna werden de voornaamste inrichtingen van het kamp bezichtigd Meermalen gaven de bezoekers hun groot'e bewondering te kennen voor hetgeen hier was tot stand gebracht. Belangstellend informeeren zij naar de verschillende bedrijven, die in volle werking waren en onderhielden zij zich met verschillende bewoners van het kamp. In de kraaminrichting toefden zij langen tijd, zich met de jonge moe ders onderhoudende en aan de ver pleegsters hun dank betuigende voor de keurige inrichting. Na4at in de ontvangzaal de thee was gebruikt, betuigden de bezoekers nog maals hun groote bewondering voor hetgeen hier voor huu landgenooten werd verricht, waarna van de autori teiten een hartelijk afscheid werd ge nomen. N. R. Crt. Minister Treub. Naar gemeld wordt heeft minister Treub schriftelijk zijn ontslagaanvraag als minister van Financiën bijH.M.de Koningin ingediend. Verkiezing lid Eerste Kamer. Door de Staten van Noord-Holland is Dinsdag gekozen tot lid der Eerste Kamer in de vacature Ferf, de heer Mr. J. Kappeyne van de Coppello (lib. met 50 stemman, tegen 20 stemmen op Prof. Fabius (antirev.). Bij eerste stemming werden uitge bracht Mr. Kappeyne 33, Prof. Fabius 19 en W. H. Vliegen (s.d.a.p.) 16 st.- Landstorm jaaarklsse 1912. Het thans nog overschietende gedeelte der land8tormjaarklasse 1912, hieronder begrepen zij, aan wie is bekend gemaakt dat zij met het tweede of laatste ge deelte dezer jaarklasse onder de wape nen moeten komen, zal worden in dienst gesteld': in de provincie Groningen op Don derdag 9 Maart 1916; in de provincie Drenthe op Vrijdag lOVlaart 1916, en in de overige provinciën op Donder dag 9 en Vrijdag 10 Maart 1916. St crt. Huweiyk van gemobiliseerden. Een der soc. dem. Kamerleden stelde op verzoek van Het Volk op het Dep. van Oorlog een onderzoek in naar de thans geldige voorschriften omtrent het uitkeeren van militaire vergoedingen aap gemobiliseerden die in het huwelijk treden, een kwestie waaromtrent allerlei geruchten liepen. Hij deelt het volgende mede Een algemeen besluit dat soldaten, die na 1 Jan. 1916 in het huwelijk ge treden zijn geen aanspraak meer kunnen maken op vergoeding, bestaat niet Men is echter op het Departemeut van oordeel dat van de militaire ver goedingen door velen misbruik wordt gemaakt, die met het oog daarop in het huwelijk treden, terwijl dan b.v. de vrouw ua de huwelijksvoltrekking, evenals daarvoor bij hare ouders blijft inwonen. Daarom stelt men naar de omstandigheden van hen, die wegens het treden in het huwelijk voor het vervolg vergoeding verlangen, tegen woordig (maar reeds langer dan sedert 1 Januari 1.1.) een nauwkeurig onder zoek in. Het is niet uitgesloten dat door een of meer burgemeesters sedert 1 Jauuari 1916 als regel wordt aangenomen, dat nieuw gehuwden niet meer voor ver goeding in aanmerking komen. Aan het Ministerie van Oorlog is dit echter niet bekend. M. crt. Belgische schepen. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel brengt ter kennis van belanghebbenden. dat is gebleken, dat door de Dnitsche autoriteiten bet staud- punt wordt ingenomen, dat gedurende den oorlog geen Belgische schepen zon der toestemming van de Duitsche over heid iu andere banden mogen overgaan. Is die vergunning niet verleend, dan wordt een borgstelling geeischt. St. crt. Het weer in Januari. Het Meteorologisch Instituut iu cte Biidt heeft de volgende voorloopige mededeeling gedaan over het weer iu Januari. De afgeloopen maand Januari is bij uitstek zacht geweestde gemiddelde temperatuur was 4 a 5 graden Celsius boren de normale. Het maandgemid-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1