No. 84. Woensdag 24» Januari 1916. 31e rlaarg. Nieuws- en Advertentieblad yoor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verscfiljnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot A regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franoo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Bergen in brand. De correspondent te Kristiana van de A. R. Crt. meldt d.d. 16 Januari Een ontzettende ramp heeft de oude koopmansstad Bergen getroffen, een ramp welke in omvang die vau Alesund in 1901 overtreft. Het midden der stad is in de asch gelegd, een oppervlakte van 500 bij 200 meter, waarbij een gedeelte der oude stad, een aantal groote hotels, een groot aantal der voornaamste winkels drie eourantenbureau's en drie scholen zijn vernield. Men kan de stad als het ware in drie deelen verdeeleu. Ie. Het gedeeltegeb-'gen op de landtong tusschen Puddefjorden en de havenkom Vaagen, bekend door deD zeeslag van 2 Aug. 1665 tusschen de Hollanders en Engelschen. Dit gedeelte is ca. U/s kilometer lang en ]/2 kilometer breed en is een dicht bebouwde streek, met tal van kris kas loopende nauwe steegjes en slopjes, houten woonhuizen en pakhuizen. Het tweede gedeelte is de bekende »Tyske bryggenc, liggende aan de noordelijke zijde van Vaagen, met zijne eeuwenoude houten pakhuizen, met Bergenshusvesting en als voortzetting daarvan Sandviken. Het 3e gedeelte der stad strekt zich uit van de vischmarkt naar en om het kleine Lungögaardswater daar zijn gelegen de domkerk, het stad huis, het groote brand weerstation, de vuornaamste hotels en restauraties, de musea, en een groot aantal winkels; bij dit gedeelte sluit zich het deel der stad aan, Nygaard geheeten, met het daaraan grenzende groote stadspark. De brand ontstond in een der pakhuizeü van een ijzerhandel bij Muralmenningen, in het eerstgenoemde deel der stad; hier waren duizenden vaten teer opgeslagen zoodat het vuur onmiddellijk voedsel vond en zich met ontzettende snelheid uitbreidde aangewakkerd door een sterken Noordoostenwind. De vlammen sloegen vau het eene pakhuis naar het andere over, zoodat weldra het heele kwartier tot aan de markt een vuurzee was. De overigens uitstekend georganiseerde brandweer, met den flmken brandmeester Rolland aan het hoofd, stond machteloos tegenover de ramp wel werden onmid dellijk de drijvende brandspuiten in werking gesteld, maar wat vermochten zij tegen deze zee vau vuur? Inmiddels was de wind in kracht toe genomen, de huizen brandden als luci fers ioosjes eu de vlammen baanden zich na een weg in de richting van deD nieuwen schouwburg, die evenwel ge spaard is gebleven. Tegen 9 uur sprongen de vlanamen naar de overzijde der breede markt over, en nu stond ook weldra dit kwartier in lichtelaaie. De groote hotels Norge, Metropole, Holdts en Victoria, benevens drie scholen en drie couranteu 'bureau's: die van Bergens Tidende, Bergens Aften blad, en Gule Tidende, werden weldra een prooi der vlammen, terwijl de brand zich aau weerszijden van her. kleine Lungögaardswater uitbreid de. In de onmiddellijke nabijheid daar van is ook het museum van kunst gelegen dat galukkig gespaard is gebleven. Een oogeublik vreesde men voor het spoor wegstation, maar vlak daarbij werd de brand beperkt. Iu het gedeel te der stad, dat platgebrand is, stonden de meeste groote winkels en zaken de schade bedraagt dan ook milli oeuen. Men had daar de groote zaken in koloniale waren, die de geheele kust tot aau Noordkaap voorzienvoorts Berstad's en Wallendahl's groote winkels en magazijnen van ijzerwaren de boek winkels van Beyer en Gjertsen, de groote manufactuurwinkels van Zuckerinann en ten slotte ook Bergen's nieuwe telefoon centrale, de eerste automatische in het land die eerstdaags in gebruik zou worden genomen. Het is wel treffend dat Bergen door deze ontzettende ramp wordt getrof fen, juist in een tijd dat er in die stad zulke ontzettende sommen verdiend zijn door reeders en kooplieden. Nog kort geleden wist men te vertellen dat Bergen nu honderd raillionairs telde, terwijl de schade die de stad nu lijdt, door sommigen op honderd millioen kronen wordt geschat. Gij kunt u geen beter denkbeeld vor men van het aanzien dat het centrale Bergen nu aanbiedt dan door illustraties op te slaan, waarin afbeeldingen staan van in dezen oorlog verwoeste steden. Hier zijn de natuurelementen aan het werk geweest, waarvoor wij ons buigen, als voor oen door alle menschen erkende macht. De brand was ontstaan in den Noorde lijksten hoek van het nu uitgebrande stadsdeel, in een loodsje, nabij Mural menningen gelegen, waar geteerdehennep en lood bewaard werd Iemand schijnt de onvoorzichtigheid begaan te hebbeg om daar met een brandende kaar» rond te loopen, waardoor waarschijnlijk de geteerde hennep vuur heeft gevat, dat zich met een ontzettende snelheid ver breidde, doordien op dal oogenblik een ware orkaan uit het Noorden blies. De brand werd 5.15 n.m. aan het brandsta- tion gemeld en om 5.17^ was de eerste spuit op het terrein. Bij den geheelen brand is slechts het verlies van één menschenleven te betreu- ien. Maar wat ware het geweest, waaneer de brand later op den avond ontstaan was, als de menschen reeds te ruste zijn gegaan Men mag aan dit geval eigenlijk niet denken, of liever men moet er wel aan denken, om iedereen aan te sporen toch voorzichtig te zijn. Terwijl de verbrande perceelen van het stadsdeel, tusschen Muralmenningen en markt gelegen, een oppervlakte beslaan van ongeveer 100,000 M3., bedraagt de oppervlakte van de verbrande perceelen der oostelijke marktzijde ongeveer 35,000 M2., tezamen een 384 panden, die voor een bedrag van 12 millioen verzekerd waren, terwijl de geheele waarde van zoowel verbrande perceelen als goederen op een 100 millioen kronen wordt ge raatnd. De verzekering is over een aantal Noorsclie maatschappijen verdeeld die op hun beurt voor eeD groot deel de s trumeo bij buiteolandschemaatschappijen hebben herverzekerd. In hoeverre deze laatste maatschappijep in dezen oorlogstijd aan hun verplichtingen zullen kunnen of willen voldoen zal men dienen af te wachten. Deze brand heeft vele men schen dakloos gemaakt. Men schat hun aantal op een 3000, waaronder ook een aantal min of meer behoeftigen, voor wien wel voorloopig hulpbarakken ge bouwd zullen moeten worden, want er zal wel 1 of 2 jaar mede heengaan voor het afgebrande deel der stad weder op gebouwd zal zijn. Het ziet er naar uit alsof men in dit geval vlug zal gaan handelen en den heelen dag is men heden al bezig geweest om de puinhoopen op te blazen. Het heeft al van den vroegen morgen af geknald en gebomd in de stad alsof er gevochten werd, en daarbij hoorde man het doffe gerommel van ineenstorten de muren. Vau alle kanten van het land stroomen giften en kleeren toe voor de behoeftigen die alles bij den brand verloren hebben. De koning en de koningin teekenden voor 20,000 kronen, en er zij reeders die in eens voor 50,000 kronen teekenden. Gebrek zal er dus niet geleden worden. DE OORLOG. De oorlogscorrespondent vau het Berl. Tageblatt schrijft uit Montenegro, dat de ten uitvoerlegging van den over eengekomen wapenstilstand op velerlei moeilijkheden stuit, welke dealgemeene ontwapening vertragen. Deze moeilijkheden hangen deels samen met de verre afstanden en slechte verbindingswegen in Montenegro, welke een snelle schikking met de verstrooide, als guerillabenden op bijna ontoeganke iijke bergpassen ageerende troepen, in den weg staan. Ten deele zijn de moeilijkheden ook te verklaren door de eigenaardige oorlogsgewoonten van het bergvolk bezield met een sterk gevoel van onafhankelijkheid, zonder kijk op het historische en politieke verband der militaire gebeurtenissen, onttrekken zich enkele deelen van het leger en van de bevolking aan de noodzakelijkheid van de onvoorwaardelijke overgave. Zij zijn nog niet besloten of zij den hopeloozen kleinen oorlog tegen den overmacbtigen tegenstander zullen voortzetten. In afwachting dezer bij zondere omstandigheden, laat de Oosten- rijksch-Hongaarsche legeraanvoering aau de Montenegrijnsche regeering den tijd om zich met de weerbarstigen te verstaan, ten einde een stelselmatige geruststelling der bevolking en onder werping te verkrijgen. Als gevolg hiervan zal de inlevering van wapens aan de militaire bezetting vau het land niet heden of morgen plaats hebben, doch nog eenigen tyd in beslag nemen. A. R. Crt. Een correspondent uit België vau de Tijd schrijft Otschoou het in België schijnbaar rustig toegaat, wordt het de Duitsche bezetting niet overal even gemakkelijk gemaakt, Behalve dat er niet weinig Belgen met volharding en scherpzinnig heid weten te ontkomen aan allerlei Duitsche bepalingen, die de Belgische vaderlandsliefde prikkelen, blijkt deze vaderlandsliefde ook in vele gevallen metterdaad. Dat er geen enkele Belg meer, ondanks de electrische versper ring aan de grenzen, het front aan de IJzer zou weten te bereiken, gelooft niemand. De „Echo Beige" heeft gemeld, dat een man, Nels de Rode geheeten, die miss Cavell aan de Duitschers verraden heeft en er zijn werk van maakte Belgische patriotten, die de grens over wilden om in het Belgische leger te komen, bij de Duitsche overheid aan te brengen, te Brussel door wrekende hand gevallen is. De Belgische over heid heeft naar den dood van De Rode een streng onderzoek ingesteld. Echter is het haar niet gelukt uit te vinden wie den man heeft doodgeschoten. Naar de „Echo Beige" thans mededeelt, heeft geueraal von Bissing aan de stad Brussel een boete van 500,000 mark en aan de gemeente Schaerbeek, op welker grondgebied De Rode gevallen is, een boete van 50,000 mark opgelegd. N. R. Crt. Volgens berichten uit het bezette gedeelte van Servië ontvangen zijn 4000 Servische burgers naar Monastir getransporteerd, alwaar zij gedwongen worden aan het herstellen der wegen aan de Grieksche grens ten behoeve van de Centralen te werken. Volgens berichten van de Rumeensche grens zijn te Czernowitz acht land stormregimenten aangekomen, die de gedunde gelederen der Oostenrijkers op dit front moeten aanvullen. Verschillende Oostenrijksche regi menten die bij Czernowitz aan de Pruth streden, zijn totaal vernietigd. De „Giornale d'Italia" van Donderdag publiceert een bericht uit Cettiuje, volgens hetwelk dien ochtend een hevig gevecht opnieuw begon over het ge heele front. Uit Athene wordt geseindDe „Ethnos" publiceert een bericht uit Saloniki dat het hoofdstafkwartier der boudgenooten bericht heeft ontvangen dat Bulgaarsche troepen drie dagen geleden terugtrekken uit deu sector Uoirau-Strumnitza-Petritch het aautal dezer troepen is nog niet bekend. Belangrijke infanterie strijdkrachten zijn met spoed noordwaarts gezonden, waarschijnlijk om het voortdringen der Russen te beletten. Het aantal der Duitsche troepen dat zich nog in de streek van Monastir be vindt, wordt op 16.000 geschat. Uit Milaan wordt aan de „Daily Chronicle" gemeld Het prachtige werk dat de Italiaansche kruiser gedurende de laatste drie weken van ingespannen samenwerking vau de vloten der bond genooten in de Egeïsche Zee heeft verricht, heeft een bijzondere eervolle vermelding uitgelokt door den Engel schen schout bij nacht, die de strijd krachten ter zee vau de bondgeuooten aanvoert. De Piemonte" verliet Saloniki op Oudejaarsavond, eu terwijl <je grootere oorlogsschepen der boudgenooten den terugtocht van het expeditieieger uit Sedd ul-Bahr dekten met zulk een ver- AXELSCHE SCO! BANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1