Xo. 8'i. 31e Jaar**. Zaterdag 22 Januari 1916 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAA De Watersnood. D>t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. A UVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Centvoor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing S/2 maal. Advertentiën worden franc» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Dinsdagmiddag heeft H. M. de Konin gin een langdurig bezoek gebracht san het eiland Marken, dat door den waters nood zoo zwaar beproefd is. Te voet kon H. M. zicb naar de Kerkebuurt begeven, daar het pad daarheennu weer droog ligt. Zij toefde bij de ver nielde huisjes en sprak deelnemend met de menschen, o.a. met weduwe De Waard en bakker Schouten Daarna ging het per schuit naar de Moeniiwerf om de verwoesting daar te zien en de zwaar getroffenen toe te spreken. Ten slotte begaf Hare Majesteit zich ook naar de Rozeuwert, de Witte Werf. Het bezoek vau plaats even nadat de Groote Werf en de Koningin vond elf van de zestien slachtoffers ter aarde waren besteld. Ds. Klomp sprak eerst in de kerk, en daarna op de begraafplaats een lijkrede uit. Het was een plechtigheid, die diepen indruk maakte op allen, die haar bij woonden. H. M. de Koningin bezocht ook de andere streken. Dinsdag heeft minister Posthuma, in gezelschap van den directeur-generaal van den landbouw, den heer P. van den Hoek, en den inspecteur, den heer P. B. Löhnis, een bezoek gebracht aan het Tolhuis, het hoofdkwartier van de Mili taire Verplegingscommissie. In het geheel had de commissie ongeveer 80Ö0 stuks vee uit Noord- Holland „verwerkt". Voorts, een hon derdtal paarden. Tot dusver zijn de beesten meest alle gestald in (Je oumid- delijke nabijheid van Amsterdam; op het terrein bij de Superphosphaatfabriek staan er ongeveer 450, in het Stadion eenige honderden, en zoo ook in het Abattoir. In het kamp aan den Laauweg over het IJ zijn eenige duizenden scha pen verzameld. Daar de toevloed van vee uit het ondergeloopen land echter nog altijd niet ophoudt, zullen er nu transporten vertrekken naar den Haar- lemmermëerpolder, Diemerbrug, enz. Er is ook veel pluimgedierte aaugevoerd uit Landsmeep. Het laatste is onderge bracht in het Asyl voor Noodlijdende dieren aan de Spaarudammerstraat. Dinsdagavond ontving de commissie bericht, dat er te Uitdam (gem Broek in Waterland) groote behoefte bestaat aan levensmiddelen en brandstoffen. Onmiddellijk zijn er maatregelen geno men om daarin te voorzien. J\. R. crt. Uit Amsterdam wordt gemeld, dat de Koningin den heer S. van Eeghen ten paleize heeft ontvangen, in zijn kwaliteit van voorzitter van Administrateuren der Algemeene Vereeuigde Commissie tot leniging van rampen door Waters nood, ten einde van den -lieer Van Eeghen eenige inlichtingen te verkrij gen omtrent de werkwijze dier com missie. De Koningin heeft den heer Van Eeghen meegedeeld, dat zij bereid is met een gift van tiendu zeinl gulden de lijst te openen met dien verstande, dat wanneer mocht blijken dat later meer noodig is dan de dan ingekomen giften mochten bedragen, H.M. het voor- uemen heeft een tweede gift te laten volgen. H.M de Koningin Moeder heeft, naar aanleiding van den watersnood aan de algemeene vereenigde commissie ter leniging van rampen door watersnood in Nederland 5000 doen toekomen. Te Spijkenisse is Woensdagmorgen om 10 uur Z. K. H. Prins Hendrik aan gekomen om een bezoek te brengeu aan den Oostbroekpolder, waar enkele woningen bezocht werden, die bij de overstrooming tot aan het dak in het water hadden gestaan, doch nu weer zijn vrijgekomen Fan Spijkenisse ging de prins per auto naar Ridderkerk. Bij zijn bezoek aan Nijkerk en eenige bewesten daarvan aan de Zuiderzee gelegen, door de overstrooming geteis terde plaatsen, begaf prins Hendrik zich van Nijkerk over Amersfoort naar Hoogland om verder per roeiboot naar Bunschoten terug te keeren. Vervolgens ging de terugtocht per wagen langs beslijkte modderige wegen naar Hoog land vanwaar de prins naar Utrecht reed om per spoor Den Haag weder te bereiken. De prins, die geen oogenblik- opzag tegen de moeilijkheden van den rondgang, bezocht verscheidene boerde rijen en onderhield zich met vele inwo ners over de ramp. Om halt twee arriveerde te Rotterdam per auto de Prins, tot het brengen van een bezoek aan het door de overstroo ming geteisterde stadsgedeelte. Het eerst werd naar het stadhuis ge reden, waar de burgemeester plaats nam in de auto. Vervolgens reed men naar het over stroomde terrein aan den West Varken- oordschen weg, alwaar aanwezig waren de vertegenwoordiger van de Staats spoor en de directeur van gemeente werken. Daarna begaf men zich naar het huis van den burgemeester, waar de Prins eenige ververschingen gebruikte en vervolgens naar den Haag terug keerde. De heer Thierry, ingenieur van den provincialen waterstaat van Noord- Holland, heeft aan het Hbld. eenige inlichtingen verstrekt. „Wat tot dusver is geschied behoort, zoo zeide hij, tot het onvermijdelijke gevolg van de eerste doorbraak. Toen de Waterlandspolder ouder was ge- loopen, wisten we, dat ook de Oostzaan- polder zou volgen. Daartusschen is slechts een lage dijk, een kade om het binnenwater te keeren. De vraag is nu slechts, of de dijk, die den Oostzaan- polder van den Westzaanpolder scheidt, in staat zal zijn aan de kracht van het water weerstand te bieden. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. En de groote polders, de Purmer, de vVormer, de Schermer en de Beemster „Ja, veel zal afhangen van het weer. Maat direct gevaar dreigt er niet. Overal zijn militairen. Van alle kanten wordt de meest mogelijke medewerking verleend. In het Noorden vormt de spoordijk de afscheiding, die het water van den Anna Paulownapolder tegen houdt. „Denkt u, dat het herstel van de dijken langen tijd zal vorderen „Dat valt nog niet te zeggen. We kennen de grootte van de gaten nog niet precies. Het groote publiek heeft daar niet zoo'u begrip van. Maar zoo lang als dat water met woeste kracht naar binnen stroomt, is het onmogelijk met de werkzaamheden te beginnen. Het beste zou zijn, als de wind spoedig naar het Zuidoosten draaide. Dan krij gen we in de-Zuiderzee den iaagsten waterstand. Maar daarop zullen we natuurlijk niet wachten. Zoodra er kans is, gaan de gaten dicht. Overal wordt gewerkt. Hier en daar is de meening verkon digd, dat de dijken niet goed onderhou den zouden zijn. Maar dat is onjuist. Dat de meening onjuist is, blijkt ook uit het feit, dat de steenglooiingen weinig geleden hebben. De'enorme vloed en anders niets is de oorzaak geweest. De dijken, toch reeds van den regen door weekt, werden eerst weggevreten door het zoogenaamde buiswater (spatwater). Dan vormde zich een geultje en zoo zijn vermoedelijk de doorbraken ont staan. „Hoe komt het water weer uit de polders weg „Daarvoor zullen de stoomgemalen dienst moeten doen. In den Waterlauds- polder zijn er bv. drie die,, een geza menlijke capaciteit hebben van ongeveer 600 kubieke meter per minuut." „Wanneer zouden de polders weer droog kunnen zijn?" 't Valt moeilijk te zeggen, maar het bouwlaud is toch voor langen tijd bedorven. Wanneer het grasland einde Maart weer droog is, zal daarvan nog wel iets terecht komen." „En de schade, wie draagt die?" „Tot dusver was de regeling zoo, dat de gezamelijke polders tot Schaardam, de Dijkvereeniging van Noorder-IJ, de kosten van het dijkeponderhoud droegen tot éen bedrag van 48,000. Waren de kosten hooger, dan droeg aan de volgende 16,000 ook het achterland bij. En stegen de kosten boven f 64,000 dan droegen ook de ingedijkte meren bij aau de volgende 36,000. Daarboven geschiedde dóór rijks en provinciale subsidie-, maar nu hebben de menschen niets dan hun krediet. Het rijk en de provincie zullen nu wel het grootste gedeelte van de kosten moeten dragen." De Soldatenkrant schrijft: Geen ongeluk zoo groot, of er is een geluk bij. Indien de noodlottige over strooming, die een deel van Noord- Holland teistert, niet toevallig in den mobilisatietijd zou zijn gevallen, dan zou de ramp nog veel grooter afmetingen hebben aangenomen en ernstiger ge volgen hebben gehad. Onze gemobiliseerde troepen in de geteisterde gebieden hebben nu dadelijk getoond, ui: wat hout de Hollandscne soldaat gesneden is, Hier en daar is door de militairen met schier boven- menschelijke krachtsinspanning ge werkt om doorbraken te voorkomen en te stuiten, om zwakke punten in de waterkeeringen te versterken. Overal hielp men de verschrikte bevolking nog bij de redding van have en goed, leidde men het vee weg, bood hulp, waar menscheulevens in gevaar verkeerden. Uit alle berichten en verklaringen blijkt, dat zonder de hulp van onze soldaten -— die nu overal spoedig bij de hand waren de verliezen in alle opzichten veel grooter zouden zijn geweest. Reeds goeden invloed oefenend door hun orde-scheppend en kordaat optreden hebben onze miliciens en landweerman nen zich bij deze ramp uitstekend ge dragen en daarvoof verdienen lij de hulde en dank der natie. Visschvangst in de kazerne. In Mijnden, bij Naardeu, waar de over strooming zwaar heeft huisgehouden, de polders een halven meter onder water zettend, de schuurtjes achter de huizen der armen vernielend, kippen, geiten en schapen verloren deed gaan, liep bet water ook in de Slotbatterij (kazerne). Nadat Dinsdag ongeveer 5 c.M. water uitgemalen was, trok een der officieren in de slot batterij om eens poolshoogte te nemen van de aangerichte schade. Tot hun groote verwondering zwom men daar als in een aquarium een flink aantal brasems, bliekjes en baarzen rond Binnen een kwartier tijd hadden de heeren op die wijze in de onder officierskamer 10 pond versche zoet- watervisch gevangen, zoo vertelt de Tel. Naar men aan de Avp. mededeelt neemt onze Rbgeering het standpunt in, dat, waar in de oorlogvoerende landen zoovele en ernstige nooden aanspraak hebben op de openbare offervaardigheid, Nederland, hoewel diep waardeerende de hartelijke gevoelens die bij gelegen heid van de jongste overstroomingen uit den vreemde tot ons zijn gekomen geene stoffelijke hulp zou mogen aan vaarden uit inzamelingen die in bedoel de landen tot leniging van den nood mochten worden voorgenomen. De gezant der Fransche Republiek had namens zijne Regeering reeds 5000 francs aangeboden, terwijl een aantal gezanten, ev-eneens namens hunne Re geeringen minister Loudon deelpeming met de ramp hadden betuigd. Een telegram van het Corresponden tiebureau te Weenen meldtDe Neue Freie Presse" schrijft: Iu Oostenrijk Hongarije, waar een vriendschappelijke gezindheid jegens Nederland heerscht, zullen de berichten over de verwoes tingen door het hooge water aangelicht levendige deelneming wekken. Ook de Engelsche en Fransche pers wijden woorden van groote deelneming met de ramp. De koning van -Engeland heeft tele grafisch onze Koningin ziju diep gevoel de deelneming betuigd met de ramp, waarvoor H. M. telegrafisch dankte. IIRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1