Xo. 82 Woensdag 19 Januari 1916 31e Jaargï Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch»Vlaanderen. F. DIELEMAN, De gevolgen van liet Noodweer. 0 Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Uit verschillende korte berichten zal de lezer reeds weten, welk een ramp de storm van Donderdagnacht heeft gebracht over sommige deelen van ons land. Er hebben daar omstandigheden meegewerkt, die in weerwil van het dood getij, toch een ontzaglijke stijging van het water veroorzaakten. De streken die er door getroffen worden zijn van ouds in dit opzicht berucht, n.l. aan den Maasmond en langs de Zuiderzee. Aan de Maasmond was de zeer hooge stand van het rivierwater de oorzaak dat de zee het opstuwende water tot ongekend hoog peil brachten in de landen van de Zuiderzee was men het water nog met kwyl dat door den storm van eenige dagen te voren den rand vau den kom had doen overvloeien. Allereerst laten we hier echter nog eenige berichten volgen over gebeur tenissen, welke we ontleenen aau de M. crt In Zeeland. De schade aan de oeververdediging van den Oud-Noordbevelandpolder (ge meente Colijnsplaat) heeft zich niet bepaald tot het wegslaan van de bazalt bekleediug alleen van den Oostelijken Nol. maar op verschillende plaatsen langs de geheele kust is schade aange bracht aau Bazait en Vilvoordsche glooiing. Vooral het gedeelte van af bet dorp tot het Westeiude des polders is erg beschadigd. De schade bepaalt zich voornamelijk tot de glooiing grond- verlies is er betrekkelijk weinig. Te Krabbendijke is de motorboot van den heer van der Best uit Den Haag, welke boot in de haven geladen lag met aardappelen, met het achterschip op den wal geslagen. MeD heelt het schip moeten lossen. Te Philippine stond het geheelehaven terrein diep ouder, zelfs op de hoogste gedeelten peilde men 30 c.E. Schut- balken en zakkeo zand moesten dau ook aangebracht worden om het water buiten'het dorp te houden. Een mossel schuit, die van haar ankers was wegge slagen, werd den volgenden morgen op de helling vau den kanaaldijk gevonden. Ook aan de dijken der naburige polders werd hier en daar schade aangericht. Zoo werd van den dijk aan den Gr. Isabellapolder de kruin gedeeltelijk weggeslagen. Het moet er daar een oogenblik gespannen hebben. In Zuid Holland. Te Rotterdam bereikte het water Donderdagnacht een hoogeren stand dan ooit was geregistreerd met het gevolg dat een groot deel der stad onder water liep, waardoor de in de kelders opge stapelde goederen voor een groot deel werden bedorven. Een groote men- schenmassa was op de been ten einde bet zeldzame schouwspel gade te slaan. Verschillende polders zijn tengevolge van het bezwijken van den dijk, onder geloopen, waaronder de Varkeuoordsche polder. Met roeibootjes werden daar de menscheu uit hunne woningen gehaald. De rangeerder v. E. had ziju twee kinderen van 5 en 7 jaar uit zijn woning medegenomen. Hij had het ongeluk te vallen in een put, die het water in de straat had geslagen. Hijzelf wist zich nog overeind te helpen de beide kin deren werden echter door den feilen stroom meegesleurd en kwamenjamrner- lijk om. Dat een massa vee in de polders is verdronken, spreekt vanzelf. Vooral de varkeus, geiten en kippen hebben het moeten ontgelden. De doorbraak in de Varkenoordschen- polder blijkt nog meer slachtoffers te hebben geëischt. Bij juffr. Smit, wier man in dienst is en die met acht kinderen in den polder woonde, werden maar zes kinderen en de vrouw gered. Twee bleven in huis en verdronken, men vond een der kleinen ouder de kachel. Bij het redden van de andere kindereu was de moeder met een der kleinen op den arm eenige malen in het koude water uitgegleden, en daardoor is ook dit kind overleden. De te Rotterdam aangerichte schade is enorm. Het moet in de honderddui zenden loopen. Volgens de N. R. Crt. hebben tabak, koffie, rijst en andere koopmansgoederen, door veemen opge slagen de gevolgen van den hoogen waterstand te verduren gehad. Ook de rijstpellerijeu hebben groote schade. Het spoorwegverkeer van Rotterdam naar het Zuiden is tijdelijk zoo geregeld dat de treinen van Uselmonde vertrek ken. Reizigers moesten per fiets, auto, rijtuig of stoomboot vau Rotterdam naar IJselmonde gaan, alwaar ook de treinen uit het Zuiden komen. Gelijk gemeld wordt, heeft een dijkdoorbraak het spoorwegverkeer tus schen Rotterdam en Dordrecht ge stremd. Het water heeft in zijn razende vaart vlak achter de bezweken dammen den ■spoorweg ondermijnd, waarvan derails in een zwaren bocht te zweven hangen. De bodem is daar als door een aard beving mishandeld, vol diepe gaten en inzinkingen, waar beken doorheen vlie ten Wegwerkers zijn bezig al deze gaten te dichien met grind, dat per extratreinen aangevoerd wordt. De directeur-generaal van de S.S. jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, is vergezeld van den heer W. A. van Aalst, inspecteur der exploitatie in de inspecte Rotterdam, den toestand komen opne men om te overleggen, hoe de storing op de snelste wijze hersteld kan worden. Tal van ingenieurs»uit deze en andere inspecties waren mede tot overleg aanwezig. Het gat in dén spoorweg is 50 Meter breed en 4 Meter diep. Den volgenden morgen liep het water er weer met kracht in en werd nog meer vernield. De hoofdsporen voor het ge regelde treinenverkeer Rotterdam Dordrecht haugen over het water. De iugeuieurs kuunan nog niet bij benade ring zeggen, wanneer de weg hersteld zal zijn. Eau groote aanvoer van zand is hiervoor noodig. Dat ook te Dordrecht en in alle aan de riviermondingen gelegen plaatsen het water tot groote hoogte is gestegen, spreekt vanzelf; overal is natuurlijk groote schade aangericht. Zulks is niet alleen het gevolg ge weest van het water, doch ook van de buitengewone windkracht. Zoo werden b.v. in het Westland de ruiten der broeikassen bij houderden ingedrukt cn de daarachter liggende jonge groenten onbruikbaar gemaakt. Te Scheveningen heeft de storm nogal schade toegebracht aan het Wandel hoofd. De balustrade aan den kop is zoo goed als geheel weggeslagen en een der daar aanwezige booglampen is weggerukt. Aau- de verdere strandgedeelten is een loods voor de artillerie uiteeenge- slagen. Langs de geheele kust hebben de duinen sterk geledengroote hoeveel- beden riet en helm van de beplantingen zijn weggerukt. In het bijzonder op het strand te Oost- voorne heeft de stormvloed ongenadig huis gehouden. De duinen ziju 13 a 14 M. weggeslagen. Van de gewapend- betonnen zeewering zijn slechts enkele overgebleven. De betonnen trap voor „Zee en Duin" staat nu eenzaam als een schilderhuis op het strand. De weg voor de hotels aldaar, waar de stoomtram op reed, bestaat niet meerde rails liggen op het strand. Te Rotterdam heeft zich reeds een voorloopig comité gevormd, dat de door den storm geleden schade zal onderzee ken pn, waar noodig, financieele hulp wil bieden. In dat comité hebben o.a. zitting genomen een der wethouders en verscheidene gemeenteraadsleden. In Noord Holland. Langs de kust van de Zuiderzee in deze provincie is op drie plaatsen door dijkdoorbraak, het achterliggend land overstroomd. Ie. Ten Noorden van het IJ in Water land, door een doorbraak bij Kaldam 2e. de streek tusschen Monnikendam en Edam door een doorbraak bij Kat- woude 3e. in den Anna Paulowna polder (tegenover Wieringeu). Voorts "is tusschen Naarden en Muiden het geheele kustland onder water gezet. In de Avp lezen we hieromtrent de volgende bijzonderheden Nabij Purmerend is de dijk bij het dorp Katwoude doorgebroken. De toe stand is zeer ernstig. Naar men meldt heeft de noodklok van Iloendatn geluid. Alles om Broek en Waterland stond blank. Het vee liep los iD dePurmir. Men zag er het water aankomen. Tengevolge van deze doorbraak kon den de melkboeren uit L rudsmeer niet naar Amsterdam komen. Te Naarden werd het vee uit de Meent binnengebracht. Men heeft verzunnd de uoodwater- keering aan te brengen. De stad stond gedeeltelijk ouder water. De kazernes stonden eveneens midden in het water Vele bewoners zijn naar den zolder gevlucht. Het verkeer was in vele straten geheel gestremd. In Maiden is 40 M. weg met de rails van de stoomtranf weggeslagen. Be woners hebben de huizen verlaten. Verscheiden stuks vee z n verdronken Het stoomtramverkeer is gestaakt. By de kruitfabriek is een gedeelte van den weg door het water wegge slagen. Ook aan den kant van Muiderberg staat de weg onder water, zoodat ook van dié zijde de Gooische stoomtram niet in de stad kon komen. Bij Maiden leverden de forten een fantastisch gezicht op. Ze waren bedekt met honderden runderen en paarden die door de omwonende boeren in allerijl in veiligheid waren gebracht. De weg door Muiden was totaal ver sperd. In Muiden stond in een straat over 'n afstand van een honderd meter, zoo véél water, dat de drempels der raam kozijnen niet meer zichtbaar waren. Er dreigt nog een ernstige dijkverschui- ving. In allerijl zijn militairen aan het werk getrokken om te trachten den dyk te steunen. De golfslag was in den Eemnespolder zoo hevig, dat de dijk langs den Rijks weg door Eemues op drie plaatsen werd stuk geslagen. Aan het einde van Eemnes hij de Meent, ontstond een gat van 20 M. lengte, waardoor het water met onweerstaanbaar geweld over de Venen binnenstroomde. De bewoners van de boerderijen, die hier gelegen zijn, kregen spoedig last van het water. 'tVe® werd uit de omgeving van Laren en Blaricum overgebracht. Van een boerderij is de gevel ingedrukt. Het water stond bij enkele bewoners tot het dak en zij hielden zich dan ook op, op den zolder. Spoedig waren een 300 tal soldaten aanwezig om te trachten de gaten in den dijk te stoppen. Boomen en zakken zand hielpen echter weinig en werden soms weer met het water meegevoerd. Men wil trachten een schip in het gat te werken. Ook is men bezig een nooddijk aan den Rijks weg Eemnes— Laren aan te leggen, om het nog steeds rijzende water te kunnen keeren. Duizenden wandelaars fietsers en automobilisten trokken heden naar Eemnes, om de overstrooming te zien. Te Durgerdam begon het water van de Zuiderzee angstwekkend te wassen. Om hall elf ging de vuurtorenwachter Engel met vrouw en kindereu, benevens levensmiddelen in den toren. Om kwart voor twaalf was het water in het fort zoodanig gewassen, dat de militairen uit de chambrée3 moesten worden ver wijderd en op het dak van de bomvrije ruimte moesten overnachten. Vanaf 12 uur tot 's morgens 8 uur heeft daar eeu bezettiug vau 60 man met dekens over het hoofd in de open lucht gebi vakkeerd. Door den veldwachter van Durgerdam werd met vier botters assistentie verleend, nadat door den fortcommaudant van den vuurtoren eeu COIJBAIVT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1