\o. 81. Zaterdag 15 Januari 1916 31e 4aarg. mg i^rrim mj IJ L Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAiA le. 'f Buitenland. I, Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor. Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. 311 n, iie des te. VI 7,25 7,55 7,57. 8,27 8,45 DE OORLOG. Langs het Westelijk operatietooneel treedt nog dagelijks op meerdere plaat- len de infanterie actief op kleine suc cessen worden zoowel aan de een als andere zijde behaald. Nadat den 7den Januari aanvallen der Duitschers nabij Armentières, volgens de berichten uit Londen, was atgeslagen, zijn deze in deu nacht van 8/9 Januari hernieuwd ol hiermede bepaalde voordeelen zijn behaald, vali uit de betreffende be- richten niet op te maken. Met meer tucces streden de Duitschers iu Cham pagne en in de Vogezenin eerstge noemde streek hebben zij, ten Noord westen van het uit vroegere gevechten ia Champagne bekend plaatsje Marsiges den tegenstander een gedeelte (vermeld wordteenige honderden meters) van lijn voorste loopgraven ontrukt, waarbij tevens een aautal tegenstanders zijn gevangen gemaakt. In de Vogezen was iet ten Zuiden van den Hartmansweiler 810 i :opf, waar de Duitschers bun vijand lebben teruggedrongen. Zij vermees terden daarbij eenige punten, die de Fransehen in December hadden ge nomen. Van Fransche zijde wordt gemeld Tusschen Somme en Oise heeft onze irtillerie bedrijvigheid aan den dag ;elegd. Een vijandelijke afdeeling heeft een loging gedaan om een onzer posten in len sector van Armancourt (in het ;ebied van Roye) te vermeesteren, doch s teruggedreven door ons vuur. Ten Westen van Soissons hebben ooze schansmortieren eeu vnurpijldepot rernield in deu omtrek van Autrécbes. Nieuwe berichten uit Champagne bevestigen dat ons geschutvuur ter verdediging van onze loopgraven en en tegenaanval den belaugrijken vijan- ielijken aanval, waaraan ten minste 3 livisies hebben deelgenomen, ten eene- male hebben doeu mislukken. iu deu afgeloopen uacht hebben wij ioor een tegenaanval en bomgevechten en vijand verjaagd uit de door hen lezette luisterposten, behalve uit eeu il«inen vierhoek ten Westen van de loeve Taison de Champagne, waar dit roepje zich met moeite handhaaft. Ons vuur, vooral dat van onze artil- srie, heeft deu Duitschers uiterst zware ierliezen toegebracht. Onze troepen hebben den indruk dat een belangrijk voordeel hebben be laald. Gisteren hebben drie van kanonnen voorziene vliegtuigen boven de Duitsche ioies bij Dixmuiden eeu reeks gevechten [eleverd met vijandelijke vliegtuigjagers 'an het type Focker. Een onzer vlieg tiigeu, dat door een Focker were, aan :evallen, heeft moeten landen, doch et vijandelijk vliegtuig werd op zijn leurt door een der onzen aangevallen, lie op 25 meter afstands mitrailleurs [rauaten op hem atschoot. Hot toestel verd neergeschoten. Eeu derde toestel er Franschen heeft eveneens eeu mderea Focker aangevallen, die iu het ikt. bosch van Houthulst ten Zuidoosten vau Dixmuiden neerstortte. De Duitschers zijn op 10 dezer over gegaan tot een grooteu aanval op de twee vleugels van deu scherpen hoek, dien de Fransche linie maakt tusschen het gebied ten Noorden vau Mesnil-les flurlus eu het gebied van Villesur- Tourbe. De beteekenis van dezen aan val blijkt hieruit, dat het front ervan zich uitstrekte over omstreeks 8 kilo meter en er een groote bedrijvigheid van de artillerie, met gebruikmaking van stukken van zwaar kaliber en van stikgas, mee gepaard ging. Ondanks de aanwending van deze middelen, is de aanval gestuit door het Fransche geschutvuur. De Duitschers konden slechts op twee punten de voorste loop graven binnendringen over een breedte van enkele honderden meters. Een Fransche tegenaanval heeft er hen trouweus bijua onmiddellijk uit verjaagd. Zij kouden zich slechts handhaven iu een als luisterpost ingerichte vooruit eschoveu loopgraaf vau enkele meters, die van weinig beteekeDis is. N. R. Crt. Uit Duinkerken wordt gemeld: Ter wijl meer dan een maand lang de artil lerie een geweldige bedrijvigheid aan den dag legde, is de infanterie behou dens plaatselijke uitzonderingen, werke loos. Het regent dag en nacht in de koude stelliugeude verzorging der soldaten laat echter uiets te weuschen over eu de aflossingen hebben ouder de troepen der geallieerden menigvuldiger plaats. Ten Z. van Souchez hebben de Duit schers 10 dezer eeu aanval oudernomen met sterke afdeeliugen infanterie. De heuvelkammen van Vimy beheerscheu dit terrein en het platgeschoten Sou chez. Op verschillende plaatsen zijn zware stukken opgesteld. Deze aanval had niets anders dan misleiding tot inzet. Zeker is dat de Duitschers het front van Atrecht tot Souchez hebben ver zwakt ten behoeve van de operaties, N. van Vimy en Givenchy en Cocbelle waar Leus iu beschermiug moet geno men worden voor de Eugelscheu, die nieuwe bewijzen vau leven hebben gegeven. Het heuvel- en het boschge- bied is evenwel ook daar in het voordeel der Duitschers, die de kunst verstaan hun artilleriestellingen meesterlijk te verbergen. De open „kale" plekken hebben de Duitsche troepen zoo ver sterkt dat een aanval daar zeer moeilijk zou zijn. Bij Souchez mislukte de aanval vol komen en het bataillou, dat onder dek king van een hevig artillerie-en macbi- uegeweervuur tot dien aanval overging werd door de Fransche soldaten kalm opgevangen en gedecimeerd. De Duit schers lijdeu enorme verliezeu, welke die der Engelscheu eu Franschen ver overtreffen. Atrecht, de stad van stukken, ver duurt thaus weer een geregeld artille rievuur. Avp. De Belgische correspondent van de Tijd. meldt dat Zoudag tijdens de hoog mis in de parochiekerk aan deu Aden- kerkschen weg, waar het koD ufij echtpaar deu dienst bijwoonde, de Duitsche vliegers bommen op De Panne hebben geworpen. Het kleine kerkje aan zee, waar gewoonlijk het koninklijk paar komt, is gedeeltelijk vernield, de groote kerk bleef gespaard, al vielen iu de nabijheid twee bommen. Een 50 tal doodeu vielen er te betreuren. Er ont stond een groote paniek, naar de Koning voorkwam door zijn groote kalmte eu ziju bezadigd optreden erger. Op Monteuegrijnsch gebied is de stryd na een langdurige periode vau betrek- kelijkeu stilstand weer hevig ontbrand. Zoowel langs Montenegros's Oostgrens als langs die in het Westen eu Zuid- Westeu treden de Oostenrijkers aanval lend op. De groote strijd iu Galicië is eeniger- mate verflauwd wel wordt hier en daar uog geworsteld om het bezit vau gunstig gelegen puuteu, maar vau de zijde der Ceutralen kan voorhands worden vast gesteld, dat de grootsche poging der Russen om naar het Westen door te breken is tot staan gebracht. Avp. Bezoeken van Duitsche vliegers, zegt de correspondent van de Times aldaar, is nu te Saloniki al eeu dagelijksche gebeurtenis geworden. Het schijut, dat te Saloniki uogDuitsch Turkscbe bladen verschijnen, althans haalt deze correspondent een artikel aan, dat aan zoo'n blad, naar hij mee deelt, is ontleend. Het artikel houdt zich bezig met de kans vau een aanval op Saloniki, en zegt, dat er voorloopig geen pijl op te trekken is, wanneer dat offensief moet worden verwacht. Echter, zegt het ongenoemde blad verder, de onbewegelijkheid van de Duitschers eu Oostenrijkers is maar schijubaar. Groote krijgsbedrijven tegen de Engelsche bezittingen in Azië eu Afrika worden voorbereid. Ofschoon geenszins noodzakelijke voorwaarde voor zulke ondernemingen, gebiedt toch de voorzichtigheid de verwijdering van de bedreiging van de verbindingslini'ën van Saloniki uit. Evenwel worden de geallieerden in Salouiki met deu dag sterker, en dat is den centralen mogend heden niet onbekend. De hervatting van de worsteling in Macedonië is dus iedereu dag te verwachten. Aldus het artikel, dat naar men ziet, ook al niet veel nieuw licht vermag te ontsteken Hebben inderdaad de een tralen niet voorloopig van een offensief tegen Salouiki afgezien, dau zou meu drieë.lei veronderstelling, als oorzaak van dit uitstel, voor de hand liggend kunnen achten ten eerste onderhandelingen tusschen de centrale mogenheden eu hun bond- genooteu op den Balkan; ten tweede: ouderhandelingen met Griekenland en voorbereidiug tot verdediging van dat land tegen aanvallen van de entente ten derde voorbereiding vau een expe ditie, sterk genoeg om ook met redelijke kaas van slagen op te treden, ingeval zich Griekenland aan de zijde der entente mocht scharen. Uit Athene seint men aan de Times, dat men daar de activiteit van de Duitsche vliegers als een voorbode van de hervatting van het offensief be schouwt. Men bevestigt te dier plaatse, dat een vijandelijk vlieger neergeschoten is. N. R. Crt. Reuter meldt uit Londen Het mi nisterie van buitenlandsche zaken maakt een missive van de Oostenrijksch- Hongaarsche regeering openbaar, ont vangen door bemiddeling van den Ame- rikaanschen gezant, waarin gevraagd wordt bizondere maatregelen te nemen ter verzekering van de veiligheid van het stoomschip Golconda, waarmee een aantal Oostenrijkers binnenkort van Britsch-Iudiè zullen repatrieeren op order van de Engelsche regeering. De missive behelst een verzoekschrift van de betrokken Oostenrijkers, waarin zij vragen het stoomschip duidelijke merk- teekenen te doen voeren, waardoor zijn bestemming wordt kenbaar gemaakt, en verzekert dat de Oostenrijksch-Hongaar* sche regeering de Engelsche regeering aansprakelijk zal stellen voor de levens van deze passagiers, die meerendeels, zoo wordt er aan toegevoegd, tot beteren stand behooren. Grey geeft in zijn antwoord uiting aan de verwondering, dat de O.-H. regeering, zelf een van de bewerkers van het gevaar waarop blijkbaar wordt gedoeld, het oorbaar heett geacht dit verzoekschrift te steunen. Ik zou wel eens willen weten gaat Grey voort waarom de welgestelde volksklassen meer aanspraak zouden hebben op be scherming tegen duikboot aanvallen dan andere noncombattanten, maar hoe dit moge zijn, voor het gevaar van den aangeduiden aard dat de' passagiers van de Golconda bedreigt, zijn de Duitsche en de O. H. regeering alleen verant woordelijk. Zij zijn het, en zij alleen, die een nieuwen, onmenschelijken vorm van oorlogvoeren hebben ingevoerd en door gezet, welke alle totdusver aanvaarde volkenrechtelijke beginselen miskent en noodzakelijkerwijze de levens van non combattanten in gevaar brengt. Door bizondere voorzorgsmaatregelen te vra gen ter bescherming van haar eigen onderdauen aan boord van Engelsche koopvaardijschepen, erkent de Oosten- rij ksch Hongaarsche regeering de onver mijdelijke konsekweutie van haar duik- bootpolitiek en geeft zij toe dat de misdaden van het zonder waarschu wing in den grond boren van de Lnsitania, de Persia en'een aantal andere schepen niet voortkwamen uit de onmenschelijk heid van vijandelijke officieren, doch deel uitmaakten van de vooraf beraamde politiek harer regeering. Onuoodig, hieraan toe te voegen, dat Harer Majesteit's regeering zich niet voorstelt om ten behoeve van Oosten- rij ksch Hongaarsche onderdanen eeni- gerlei voorzorgsmaatregelen te nemen, die zij niet ten behoeve van haar eigen onderdanen neemt. De ware bescher ming tegen dit gevaar is, dat Oosten rijk Hongarije en Duitschland de gewone regelen der mensehelijkheid bij hun oorlogvoering in acht namen. N.R.Crt. Effl 7 56 8 03 8 17 8 24 9 25 9 35 9 47 9 52 .0 00 10 05 10 25 jn II taakt. 5 7.- -5 7,30 5 ,30 8 -,41 tram. tr»m

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1