No. 80. Woensdag 12 Januari 1916. 31e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naa plaatsruimte berekend. Plaataing 3/2 maal. Advertentiën worden fr*n«o ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrtJdagnamiddag TTVEE aren. DE OORLOG. Volgens de Brusselsche correspondent van de N. R. Crt. wordt te Gent het volgende bekend gemaakt Op het grondgebied der gemeente Waesmunster, waar ditzelfde feit zich al vroeger bad voorgedaan, zijn met misdadig opzet op de spoorlijn Waes munster Belcele de wissels ontred derd en vastgezet met sintels. Het treinverkeer liep daardoor groot gevaar. De herhaling van zulk een aanslag in dezelfde gemeente bewijst bij de bewoners een geestesgesteldheid, welke i weinig vertrouwen inboizemt. De op perbevelhebber van het leger heeft daarom de gemeente Waesmunster tot een boete van 3000 mark veroordeeld En verder De landbouwerLenaertsuitKieldrecht heeft zijn paard niet voorgeleid op de scbouwiug, welke de etappenkomman- dautuur van Sint-Nikolaas verordend had en dat onder het voorwendsel, dat het dier aan zijn broeder, die te Calloo woont, toebehoorde. Zonder de juistheid dezer bewering na te gaan, heeft de burgemeester van Kieldrecht een arab telijk attest afgegeven, dat Lenaerts het paard van ziju broeder geleend had. Dientengevolge heeft het paard later niet volgens de orders, welke daartoe waren uitgevaardigd, zijn merk kunnen krijgen. Ingevolge deze nalatigheid in het opvolgen der bestaande voorschriften, heeft het opperbestuur van het leger de gemeente Kieldrecht veroordeeld tot een boete van 1000 mark. Een correspondent in België van de Tijd. meldt De voormalige bureel overste in het Belgische ministerie van oorlog, Jozef Freyling, te Etterbeek, is ter dood veroordeeld, omdat hij naar het heet zich heeft schuldig gemaakt aan oorlogsverraad, door manschappen naar den vijand over te brengen en door schriftelijke betrekkingen van oorlogs zaken te hebben onderhouden met personen van het vijandelijk leger Wegens helpen verspreiden van ophit sende geschriften, is hij bovendien ver oordeeld tot een jaar gevangenis Het doodvonnis is nog niet voltrokken wegens den slechten staat van gezond heid, waarin Freyling verkeert. Boven dien is hij nog beschuldigd een organi satie te hebben in het leven geroepen om manschappen in staat te stellen zich bij het Belgische leger te voegen. Tegelijk met dit vonnis zijn nog een 20 tal andere veroordeelingen tot ge- vangenisstral en boete uitgesproken. Deze veroordeelingen hebben alle be trekking op het bevorderen van ver spreiding van ophitsende geschriften en van oorlogsverraad door manschappen j naar dou vijand te voeren. Onder de lijst der veroordeelden worden aangetroffenpater Serafiuus Vermeulen S. J. te Brussel, wegens het op verboden wijze bezorgen van brieven, veroordeeld tot acht maauden gevange nisstraf: Julius Petit, onder-pastoor te Brussel, wegens het helpen verspreiden van smaadschriften, tot drie maanden gevangenis, met aftrek van een maand voorloopige hechtenis, plus 100 mark boetePaul Damiens, geestelijke te Elsene, tot een maand gevangenisstraf en 500 mark boete, wegens het helpen overschrijden der grens; pater Paul Dom S. J., te Brussel, tot 300 mark boeten wegens hetzelfde feit. Voorts luiden eenige der veroordee liugen Adolf de Keyser en Marie Henry ieder tot 12 jaar en 1 maand dwang arbeid, wegeus het brengen van man schappen over de grens en het helpen verspreiden van geschriften. Voor dezelfde feiten Lodewijk Poleunis tot 15 jaren dwangarbeid. N. R. crt. Het dagblad Patris maakt een onder houd openbaar, dat de directeur van de Fransche school te Athene vóór hij in Griekenland terugkeerde met gene raai Joffre gehad heeft. „U kunt me- dedeelen, heeft Joffre gezegd, dat wij alle reden hebben om zeker te zijn van de eind overwinning. Wij beginnen op een volstrekt zekere wijze op te merken, dat de macht van Duitschland aan het zakken is. Er bestaan aanwijzingen, die tot oordeelen bevoegde menschen niet kunnen bedriegen. Die aanwijzin Tsaar hebben toegejuicht, toen hij de troepen dankte voor de toewijding en zeltverloochening in den dienst betoond. Hij zeide, dat hij er zeker van was, dat zij den vijand zouden terneerslaan en dat de jonge soldaten den ouden roem van hun regimenten zullen weten hoog te houden. De Tsaar bezocht onder andere ook de schuilplaatsen der soldaten, die een heele onderaardsche stad vormen en woonde in een zoodanige schuilplaats een kerkdijken dienst bij. Ook klom hij op de hoogten vanwaar men den vijand kon zien en corrigeerde het vuur van de zware artillerie. Bij die gelegen heid was de Tsaar slechts vergezeld van generaal Evert, opperbevelhebber op het Westelijk front, generaal Racoza legercommandant, en generaal Koero patkine, corpscommandant. In ettelijke veldkeukens proefde de Tsaar van het soldatenvoedsel, hij be zocht de saniteitscolonnes en de barak ken voor de gewonden, waar hij vroeg hoe zij het maakten en hoe zij gewond waren gekomen. Hij deelde bij die gelegenheid St. Joriskruizen uit. N. R. crt gen, die bewijzen hebben betrekking op het moreel van de Duitsche troepen. Hun aantal en hoedanigheid, de toestand van hun materiaal doen ons tot de gevolgtrekking komen, dat het tijdperk van uitputting onzer vijanden begonnen is. Duitschland put zich uithet feit is zeker, maar beteekent nog niet, dat het reeds uitgeput is. Wij moeten nog een groote inspanning verrichten, maar met het bewonderenswaardige geduld van ons leger, de volharding van de gansche natie en van onze bondgenooten zijn wij zeker van de overwinning" A. R. crt. Men deelt aan de N. R. Crt. mede In het land van Luik, waar het hoofd bestanddeel der bevolking uit mijnwer kers en andere werklieden bestaat, ziet het er voor die menschen niet goed uit. Het brood, dat voor een groot gedeelte uit Maastricht aangevoerd wordt, kost door den lagen koers der franken 65 centimen, terwijl het in Maastricht 20 cent kost; de groene zeep meer dan 3 franken het kilo petroleum 2.30 frank den literspek fr. 4.70 het kilo een pak kaarsen fr. 1.65witte kool 80 centiem. Gelukkig zijn er meer dan voldoende erwten en boonen. De mijn werkers zijn weer druk aan den arbeid doch alle andere industrieën liggen stil. De Tsaar is van zijn reis langs het Westelijk front te Tsarskoje Selo terug gekeerd. Hij is het front van ziju gansche lengte langs gegaan. Hij heeft zich op de hoogte gesteld van het leven der troepen, ook in de vooruitgeschoven stellingen, hij heeft keunis genomen van de moeilijkheden, die moeten worden overwonnen en zich rekenschap gegeven van de volharding van den Russischen soldaat. Het bezoek van den Tsaar heeft een onbeschrijfelijke geestdrift ontketend b i de troepen, die met ge weldige hoera's alle woorden van den De Java-Bode schrijft „In de Straitsbladen vinden we thans det belangwekkende, officieele verslag der zitting van den krijgsraad, waarvoor he commandant van „wijlen" de Zemts- joeg, baron J. A. Tsjerkassof en de luitenant-commandant N. B. Koelibin, waren getrokken. In het requisitoir stonden de volgende punten vermeld De Zemtsjoeg verliet Wladiwostock op 25 Augustus 1914, met bevel zich te plaatsen onder commando van den Engelschen admiraal Jerram, die de oudste officier was op de Engelsche vloot in de Indische wateren. Baron Tsjerkassof werd beschuldigd van in gebreke te zijn gebleven aan de orders van admiraal Jerram te voldoen een rooster aan te leggen voor de wachten aan boord een wisseling van de wacht onder de bemanningen van het geschut gedurende den nacht streng toe te passen. Voorts werd de commandant er van beschuldigd de torpedolanceerbuizen ongeladen en zonder bemanning te hebben gelaten. Hij liet toe dat de kruiser met volle verlichting en met slechts ééu man op den uitkijk iu open reede lag! Hij liet toe dat vreemdelingen den kruiser bezochten en zich vrij daarop bewogen. Toen de kruiser in de Philippijnsche wateren lag, op zoek naar vijandelijke transportschepen, zond de commandaut een draadloos telegram naar de Askoed, zonder het telegrafisch-bericht in cijter schrift te stellen, waardoor hij den vijand aanwijzingen verstrekte waar zijn schip lag! 'in een onverdedigde haven nabij de Andaman-eilauden verliet hij zijn schip met vijf officieren en bracht den nacht aan de kust door, terwijl zijn schip kolen laadde. De Zemtsjoeg had alle lichten op, doch de kanonnen waren niet bemand en de torpedobuizeu waren niet geladen, en dit wel, terwijl hij wist dat de Einden drie malen deze plaats was gepasseerd. Hij liet toe dat zijn echtgenoote ge durende de kruisingstochten hem ver gezelde zij volgde hem in een ander stoomschip van haven tot haven. Op 26 October, na het speuren naar den vijand in de Golf van Bengalen, ankerde de Russische kruiser in de haven van Penang. De commandant gaf last alle granaten en patronen naar het magazijn te retour- neeren en de torpedobuizen te ontladen. Hij vroeg toen aan den Engelschen admiraal hem te willen bijstaan, ten einde de ketels te doen reinigen. 13 ketels werden geledigd. Slechts een hield stoom op. Hij deed den uitkijkpost niet ver scherpen en gaf aan de bemanning vergunning om zonder eenige wacht, op dek te slapen. Te zes uur n.m. op dien dag ging hij aan wal om daar den nacht door te brengen. In den vroegen ochtend werd de Zemtsjoeg aangevallen en binnen vijf minuten door de Emden vernield. De krijgsraad sprak over beide be klaagden het schuldig uit en in over weging nemende hun vlekkeloos ver leden en het feit dat deze officieren in den Russisch-Japauschen oorlog goede diensten hadden bewezen, werd het vonnis aldus vastgesteld Beide officieren verliezen alle burger lijke rechten, worden ontslagen uit den dienst, met intrekking van alle ver leende decoraties. Kapitein Tsjerkassof verliest zijn baronnentitel en ondergaat bovendien een gevangenisstraf van drie en een half jaar. Luitenant Koelibin kreeg anderhalf jaar gevangenisstraf. De minister van marine heeft deze vonnissen naar den Tsaar gestuurd om deze te bekrachtigen. N. R. Crt. De militaire deskundige medewerker van de Times heeft op grond van millioeneustudies uitgemaakt, waaneer de oorlog gedaan kan zijn. Hij schat het aantal Duitschers, die zijn gedood, zwaar gewond, gevangen genomen of ziek zijn, op 3.500.000. De verliezen der Duitschers schat hij op 200.000 per maand. „De bloem van het Duitsche volk is tot op groote hoogte reeds ver nietigd in 17 maauden oorlog." Een eenvoudige rekensom geeft dezen militairen medewerker de zekerheid, dat tusschen Mei en October de Duit schers geen menschen genoeg meer zullen hebben om naar twee fronten te vechten. Dat zou dan voor hen het einde zijn. Met zijn voorspellingen is deze des kundige tot dusver er veelal naast geweest. Men z il dus wellicht goed doen bij het lezen van zijn voorspel lingen het devies van Asquith wait and 3ee" (wacht en zietj indachtig te zijn. N. R. crt AXELSCHE li .COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1