No. 79. Zaterdag 8 Januari 1916. 31e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden fratuM ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. DE OORLOG. Met de wisseling des jaars hebben de gekroonde en niet gekroonde staats hoofden betuigd, dat hun vertrouwen in de uiteindelijke overwinning van hun rechtvaardige zaak zoo vast als een rots was. Volstrekt niet minder vast was hun besluit om door te vechten tot het einde (waarvan men nu al vast met zekerheid zeggen kan, dat het voor alle partijen „bitter" wezen zal), mits gaders hun trouw aan de bondgenooten. Men leest in die nieuwjaarsmanifes taties, dat de centralen willen door vechten tot de „volledige" overwinning, terwijl van Engelsche zijde wordt ge zegd, dat de Duitschers en Oostenrijkers moeten worden „uitgeroeid". Aangezien er voorloopig evenmin kijk op is, dat Engeland door Duitscbland „volledig" zal worden overwonnen, als op een „uitroeiing' van de centralen, zou men geneigd zijn op groud van die betuigingen van vastberadenheid aan te nemen, dat de vrede nog vele jaren op zich zal laten wachten, indien de geschiedenis niet had geleerd, dat men te harder van doorzetten spreekt, naar mate zich de gronden voor ophouden beginnen te vermeerderen, gelijk de regeeringen ook hun vredelievendheid pas dan luide te kennen geven, als er kans op oorlog is. Een groote krachtmeting in den loop van het voorjaar en den zomer van dit jaar schijut echter onvermijdelijk, maar het is toch niet overdreven optimisme om, indien ook die geeu beslissing brengt, althans te hopen, dat er daarna eens over vrede zal worden gepraat. Aldus begint de A. R. Crt. hare be schouwing over don toestand. Op het front tusschen Boekovviua en Bessarabië zetten de Russen hun krach tige aanvallen voort, zouder nochtans een succes vau beteekeuis te behalen. Op de overige gevechtsterreinen niets van beteekeuis. Op deu Balkaa nog wat schermutselingen tusschen Oosten rijkers en Monteaegrijnen aan de Tara, voor het overige ook daar geenerlei krijgsbedrijf. De Frausche generaal Sarrail gaat voort in Salouiki dictatoriaal op te treden. In Duitsche bladen wordt vau een toekomstig offensief der bondge nooten van Salouiki uit, als vau eeu vaststaand feit gesproken. Graat Re ventlow schrijft iu de Deutsche Tages- zeituug, dat de centralen zich niet moeten laten verleiden, naar verhoudiuö te veel troepen naar den Balkan te zenden, maar over hetgeen Duitschlaud wel denkt te doen, verneemt men niets. Intusschen schijnt het moeilijk voorde Grieksche regeering zich bij de ge vangenneming der consuls,' afge van een protest, neer te leggen, zonder in ernstige botsing te komen met de rijken, welker consuls het geldt. Oorriere d'Italia meldt op vau een Jtaliaausche beambte, die te Kairo uit Jeruzalem was aange komen De gezag middelpunt was geworden van een koortsachtige bedrijvigheid, in verband met de voorbereiding eener militaire expeditie tegen Egypte. Door Palestina worden nieuwe wegen aangelegd, en Duitsche officieren zijn druk bezig met het iu snel tempo doen uitvoeren van het werk. Er bevindt zich iu Jeruzalem een groote Turksche strijdmacht, en er is een besluit afgekondigd, waarbij alle jongelingen en mannen tusschen de 17 en de 60 onder de wapenen worden geroepen. Ook aan de kust worden verdedi gingswerken aangelegd. Alle handel it stop gezet, omdat da spoorw,egen uitsluitend voor militair vervoer worden gebezigd. N. R. Crt. Een aardig trekje van de wijze, waar op Joffre, zich de genegenheid van zijn soldaten woet te vérwerven De opperbevelhebber in het Fransche leger inspecteerde een cómpagnie aan het front. Een sergeant-majoor, die wegens zijn flinkheid vau soldaat tot zijn tegenwoordigen graad was bevor derd en die zoowel met de militaire medaille als met het kruis begiftigd was, werd voor Joffre geleid, die hem vroeg: „Wil ik je tot luitenant be vorderëh Het antwoord was Neen, generaal, daar heb ik geeu boekeuge ieerdheid genoeg voor." Dan" zei Joffre „bezit je alles wat je wenscht eu ik kan je dus niets aaubiedeu. Maar dau moet je- ook morgen bij me komen koffiedrinken Den volgeuden dag kwam Joffre's auto om deu sergeant-majoor te halen voor het koffiedrinken aan de tafel van Joffre. A. R. Crt. Het in deu grond boren van de mailboot Glensyle, waarbij mogelijk Amerikanen zijn omgekomen, verleent een ernstig aanzien aan de nieuwe duikboot-crisis. Volgens berichten uit Washington is president Wilsou iu allerijl derwaarts teruggekeerd om zich weer aan het hoofd vau de rageeringszaken te stellen Garrels, de Amerikaansche cohsul te Alexandrië, Egypte, seint dat de Persia geschut voerde. Dit stelt de vraag aan de orde iu hoeverre koopvaardijsc-hepen bevoegd zjn geschut te voeren. Naar uit Washington verluidt, zal de regeering zich waarschijnlijk op het staudpuut stellen dat schepen, die zich willen vrij waren voor duikboot aanvallen uiet voorzien behooren te zij a van wapens, berekend om duikbuoten in den groud te boren. De pers wijst op het feit, dat er geen duikboot is gezien, hoewei een officier van de Persia verklaart de baan van eeu torpedo te hebben waargenomen. Enkele bladen opperen twijfel of eeu diplomatiek optreden zou kunnen wor- deü gegrond op een zoo poover bewijs. Uit Alexaudrië seint Reuter nog De meeste overlevenden vau de Persia zijn erg gekneusd eu hun ver houden ledematen tooueu wat zij hebben moeten uitstaan. Een vrouw is met gebroken been in bet ziekenbuis weinig van de ramp te vertellen, want alles heeft zich zoo snel afgespeeld, dat zij zich nauwelijks rekenschap hebben gegeven van hetgeen er gebeurde. Men zat juist aan bet noenmaal toen een vreeselijke ontploffing het heele schip van boeg tot achtersteven schud den deed. Dadelijk daarop heide de Persia sterk naar bakboord over. Alleen zij die dadelijk wegsnelden en zij die nog niet in de eetzaal waren hadden eenige kans om den dood te ontkomen. Verscheidene passagiers leken verlamd en zaten als verstijfd op hun stoel. Sommigen van hen die het dek wisten te bereiken raakten dadelijk van de beenen en gleden in zee, anderen wer den door de golven weggeslagen. Man kon slechts vier booten aan één kant strijken en zelfs dat was -een kranig stuk werk. Er was uiet de minste paniek, alles ging snel en ordelijk in zijn werk. Een jonge dame heeft medegedeeld Ik zat juist aan tafel toen de ontploffing kwam. Ik liep dadelijk naar mijn hut om mijn reddingsgoËdel te halen. In de gang viel ik tweemaal door het overhellen van het schip, maar ik bereikte toch mijn hut, greep den reddingsgordel en stormde aan dek het stoomschip maakte toen zware slagzij. Ofschoon ik nog eens viel en vrij ernstig gekneusd werd, deed ik haastig miju reddiugsgordel aan en sprong iu zee. Na eeu kwartier werd ik gered. De verhalen van andere geredden komen vrijwel op hetzelfde neer. Versoheidenen hebbea gezien dat moe ders hun kinderen nog gingen zoeken, om nooit terug te keeren. Er ziju slechts twee kiuderen en een hofmeesteres gered. De geredden hebben alles verloren en dertig uur iu de booten moeten vertoeven. Zij leden erg van de kou. Geeu huuner had warme kleeren en wat zij die te water hadden gelegen, hebben moeten doorstaan, kau men zich voorstellen. Grant, een Amerikaan, heeft ver klaard toen het schip zonk, ging ik mee naar beueden, doordat ik met mijn schoen in een touw verward was geraakt. Ik wist echter los te komen en toen ik weer boven kwam een stuk wrakhout te grijpen. Het laatste wat ik vau de Persia heb gezien was de boeg die hoog boven water uitstak en dat was slechts vijf minuten na de ontploffing.. Het was een vreeselijk gezicht toen de Per-da zonk het water was zwart als inkt, sommige menschen schreiden luid, andere riepen elkaar „vaarwel" toe. Ik heb drie uur te water gelegen, voor onze booten mij oppikten. A. R. Crt. Tengevolge van den aanval van Duitsche vliegtuigen op Salouiki nemen de geallieerden buiteugewone maatrege len om herhaling van dergelijke voor vallen te beletten. Er is Duitsche ruiterij teu uoordeu vau de Grieksche greus gezieu. een dat laatstgenoemde stad het opgenomen. De geredden weten maar 't Is mogelijk dat de Servische gene rale stat zied naar Salouiki begeeft, ten einde met de geallieerden te beraden over de beste wijze om gebruik te maken van het Servische leger. De Servische gezant gaat naar Saloniki om met den koning overleg te plegen. Volgens een telegram uit Saloniki duurt de inhechtenisneming van vijan delijke onderdanen voort. Alle ver dachten worden na ondervraging aan boord van een oorlógschip der gealli eerden gebracht. De geallieerden zijn besloten de stad van alle verdachte elementen te zuiveren. Het gebrek aan levenmiddelen te Saloniki wordt bij den dag grooter. De handeliren hebben de regeering ge vraagd den aanvoer te vermakkelijken, om de bevolking van het noodige te kunnen voorzien. Avp. Berichten uit Bulgarije bevestigen hoe langer hoe meer dat de Duitschers dat land onder hun juk hebben gebracht door het van zijn geheele economische en militaire onafhankelijkheid te be- rooven. Duitsche garnizoenen hebben alle belangrijke steden in Bulgarije in hun bezit; voorts zijn alle spoorwegen, de draadlooze stations, de politie te Sofia en de generale staf in de macht van de Duitschers. Een militair kamp is te Xauthi ingericht. Eerste levens middelen wordeü zonder omslag opge vorderd door een bijzondere commissie, die met groote macht bekleed is. Het doel is Duitscbland zooveel mogelijk met mondvoorraad te voorzien. Dat comité doet alle betalingen, volgens den verplichten koers van 100 mark gelijk aan 127 Bulgaarsche franken in Duitsch bankpapier. Alle gekochte goederen worden naar de Zentrale Einkaufsgesellschatt ot den Kriegsausschuss gezonden, waar zij daarna verdeeld worden. Te Sjoemla en Sofia werken twee slachthuizen, koelinrichtingen zijn in aanbouw Al deze behandelingen van de Duit schers zullen onvermijdelijk tengevolge hebben, dat voor BulgSirije de dag zal aanbreken waarop het van alle voor raden verstoken zal zijn. Dau zal het de stomme slaaf van Duitschland zijn, dat het slechts zal geven, wat het wil. Bulgarije heeft deu tweeden termijn van de Bulgaarsche oorlogsleeniug nog niet ontvangen, terwijl toch de oorlogs kosten voor dat land 50 millioen in de maand bedragen. Bulgarije zal alle sommen, die het te vorderen heeft, ontvangen door bemiddeling van een consortium van Duitsche banken, en die sommen zullen het slechts betaald worden bij wijze van voorschotten, en naar de mate van de behoefte opdat Bulgarije tot aan het einde van den oorlog van alle financieele onafhanke lijkheid verstoken zal zijn. Avp. De „Times"-corr. te Milaan meldt dat, volgens telegrammen uit Saloniki, eeu aviateur van de geallieerdeu bom men heeft geworpen op een munitie fabriek te Haskeni aan den Gouden Hoorn. De fabriek is in de lucht ge vlogen. Er moeten 500 Turken bij zjjn omgekomen. Avp. AXELSCH COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1