No.78. If oensdag 5 Januari 1916. 31e Jaarg II X i e u w s- eix A <1 v e r t e 11 t i e b 1 ad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Landbouw. 1 Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJ8: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer Cent. Greeta letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden fran*o ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Hoofdbestuursvergadering Zecuwsche Lnndbouw- Maatschappij Donderdag is te Middelburg de najaarsvergadering gehouden van het hoofdbestuur van de Z. L. M' onder voorzitterschap vau den heer J. H. O. Dominicus. Een voorwoord van waardeering werd gewijd aan den overleden secre taris, den heer Vorsterman van Oyen, de heer W. Kakebeeke te Goes werd herkozen als bestuurslid en de heer C. Stevens werd in de plaats van den heer J. G. J. Kakebeeke benoemd tot secretaris van bet provinciaal bemidde lingsbureau voor den laudbouw. De Midd. Crt. bevat over het in deze vergadering behandelde het volgende verslag. Regeling van het secretariaat. Eerst werd medegedeeld dat de afdeeling Axel een schrijven heeft gezonden, waarin zij den heer Zonne- vijle aanbeveelt als secretaris der maatschappij en andere vereenigingen. De voorzitter zegt naar aanleiding daarvan, dat zonder eenige nevenbe doelingen de waarneming van het secretariaat aan den heer Kielstra is opgedragen en het dagelijksch bestuur is on, angeaaam getroffen door de actie tegen dit optreden. Aan den heer van Dixhoorn zegt gpr. dat hij overtuigd moest zijn, dat het Dag. bestuur altijd bereid is geweest de afdeelingen te erkennen. Was da heer Zounevijle benoemd, dan was er wellicht van andere zijde oppositie gekomen spr. hoopt, dat de houding van den heer van Dixhoorn geen navolging zal vinden. De voorzitter deelde mede, dat de Vereeniging tot verbetering van het rundvee bereid is donzelfden persoon als de maatschappij tot secretaris te benoemen. Het aanvankelijk voorgestelde voorstel heeft het Dag. Bestuur gewijzigd in dien zin, dat een secretariaat zal worden opgericht waarvan de kosten 3350 zijn geraamd. Spr. wijst erop, dat dit-samen hangt met de coutributieregeling. Hij meent, dat eerst uitgemaakt moet worden of een secretaris zal worden benoemd als bedoeld door het Dag .Bestuur De heer van Dixhoorn zegt dat de afdeeling Axel zal blijven pal staan voor de belaugen van hare leden spr. heeft geschreven in zijn kwaliteit van voorzitter der afdeeling. De voorzitter zegt, dat dit hét recht der afdeeling is. maar dat hij opkomt tegen de wijze, waarop is geprotesteerd. De heer Suijder zegt, dat.de afdeeling Tholen tegen een gemeenschappelijk secretaris is, maar vóór een goed gesalariëerd secretaris der maatschappij. Alleen wil zij vermindering der andere posten op de begrootiug voor het secretariaat. De heer Boogerd is ook voor ver mindering der bedoelde posteno.a. schrijfwerk van 400huur kantoor 150. Namens de afdeeling Zierikzee wordt verklaard, dat zij verwonderd zou gestaan hebben als het Dag. Bestuur niet met een voorstel was gekomen De afdeeling juicht het voorstel toe, zij begrijpt die houding van Axel niet. De heer de Peijter (Axel) zegt dat, de afdeeling in een verkeerd daglicht gesteld wordtde afdeeling was teleur gesteld over het niet benoemen van den heer Zonnevijle, ofschoon zij niets ten nadeele van den heer Kielstra weet te zeggen. Ook noemt spr namen als van de heereu Wellemau en Snijder. Spr. vraagt of het niet beter is eerst de contributieregeling te behandelen. De heer Wellemau is het met dit laatste eens. De afdeeling Kruiningen is ten volle overtuigd, dat de maatschappij een goed gesalarieerd secretaris moet hebben, maar is er voor dat alleen met toestemming van het bestunr deze persoon een andere betrekking mag waarnemen. De heer Hombach zegt namens de afdeeling Hulst, dat zij de geraamde kosten van het secretariaat te hoog vond. De* heer Boogaert deelt namens Walcheren mede, dat die afdeeling zich met de oorspronkelijke voorstellen van het Dag. Bestuur heeft vereenigd. De voorzitter zegt nogmaals dat het Diet de bedoeling is geweest iemand onaangenaam te zijn. Uit de besprekingen maakt spr. op dat men algemeen voor een gesalarieerd secretaris is. De overige posten zullen alleen gebruikt worden als het noodig is. Een absoluut verbod om andere betrekkingen aan te petnen wenscht de voorzitter niet, wei dat bepaald wordt, dat voor het aannemen van andere bezoldigde betrekkingen toestemming van het hoofdbestuur noodig is. De heer Van Dixhoorn vraagt of het niet wenschelijk is dat aan de commissie voor statutenwijziging ook de regeling, van het salaris zal worden opgedragen. Besloten werd de salarisregpling te gelijk te bespreken met de kwestie der Contributie-regeling. Het Dag. Bestuur had na de verschil lende besprekingeu en na 'tschrijven van den heer Snijder, voorgesteld de contributie als volgt te regelen. a. leden niet landbouwers en leden landbouwers met een bedrijf kleiner dan 10 H.A. betalen 2.50 contributie waarvan ƒ1.25 te storten in de kas der maatschappij. b. leden-landbouwers met een bedrijf grooter dan 10 H.A. betalen 4.50, waarvan 1.50 te storten in de kas der afdeeling en 3 in de kas der maat schappij. De voorloopige begrootiug, afgeschei- deu van subsidies enz. is geraamd op ƒ7481,30 De voorzitter wijst er naar aanleiding van een opmerking van den heer Van Dixhoorn op, dat het eindcijfer der begrooting eigenlijk wel 22000 be draagt. De heer Van Dixhoorn wijst er op, dat de grootte van het salaris geen ge lijken tred houdt met de geschiktheid vau den persoon, dit zou een slechte waardeering zijn van de bekwaamheden van den heer Van Oyen. De voorzitter zegt, dat de heer Van Oyen drie dagen voor zijn dood zelf gezegd heeft. „De belooning is niets en als ik dood ben, zullen jelui in den zak moeten tasten." De heer Lucieer zegt dat de afdeeling Oostburg in een gisteren gehouden vergadering een motie heeftaangenomen waarin de mogelijkheid van afscheiding der afdeeling wordt neergelegd bij aanneming der contributieverhooging. De 1600 leden in Z. Vlaanderen vormen bijna d'e helft, tegenover de 1700 in de andere afdeelingen. De heer van Dixhoorn meent dat er ook thans nog menschen zijn, die uit liefde voor de maatschappij het werk tegen lager salaris willen doen. De heer De Ruijter de Wildt meent dat de afdeeling Axel op eeD dwaalspoor is, en dat het idee van den heer Van Dixhoorn over boord gegooid moet worden. Men moet hebben een man, die behoorlijk gesalarieerd is men moet bekwame sollicitanten krijgen. De heer de Feyter'zegt, dat men in Axel tegen verschillende contributie bepalingen was. Spr. voelt meer voor een algemeene verhooging tot 3. In de afdeeling Zierikzee heeft de kwestie een onderwerp van bespreking uitgemaakt en meende men, dat er ook tal van belanghebbenden, eigenaars van grond enz. bereid zullen zijn een hoogere contributie te betalen. De afgevaardigde, de heer Van Oeveren, wil ook eigenaars van grooter aantal H.A. onder de hoogere contributie laten vallen. De heer Mol zegt, dat Kruiningen dit denkbeeld deeltdit verklaart ook de heer De Regt namens Noord Beve land. De heer Welleman merkt op persoon- 1 k te meenen, dat het eerst noodige voor een vakvereeuiging is dat alle leden dezelfde rechten en plichten hebbenspr. acht het voorstel van het Dag. Bestuur de juiste middenweg. Hij wijst erop, dat een afgevaardigde geen vast mandaat moet hebben, anders worden het automaten de besprekingen hebban dan geen uitwerking meer. De heer W. Kakebeeke meent, dat wat de heer Welleman over de vakver- eeniging zeide niet altijd opgaat; hij wijst daarbij op den zuivelbond, de vereeniging van Zuivelfabrieken. De heer Van Dixhoorn wijst op de mogelijkheid van splitsing in eereleden, leden en buitengewone leden, zooals bij het Stamboek van het Nederlandsche trekpaard*het geval is. De heer Snijder heeft zijn artikel geschreven, overtuigd dat er op ziju proeve van contributieregeliDg wel wat aanmerking zou te maken zijn, en hij gaat mede met het voorstel van het bestuur, maar zou een amendement willen indienen, om boven de 100 H.A. een grootere contributie te bepalen. De spr. meent, dat de regeling slechts voor een jaar zal worden genomen men heeft dan één jaar tijd om verdere regelingen te treffen. Spr. voelt ook wel iets voor proportioneele vertegen woordiging maar betreurt de motie der afdeeling Oostburg. De heer Boogert (Goes), vindt verhoo ging tot f 4 minder gevaarlyk dan tot 4.50 voor ledenverlies. De heer W. Kakebeeke voelt veel voor een hoogere contributie voor meer dan 100 H.A. Geld moet er komen, en spr. meent dat bedoelde leden zeker 10 kunnen betalen (men roept 25). Thans werd in stemming gebracht voor 1916 de contributie te bepalen als door het hoofdbestuur is voorgesteld met het hier boven genoemde amendement. Het werd aangenomen met Axel, Oostburg en een der afgevaardigden van Hulst tegen, terwijl de heer Hombach blanco stemde. Van de ƒ10 contributie komt aan de afdeelingen 2.50. De heer Hombach meent dat een secretaris alleen al het werk kan doen. De voorzitter zegt dat dit beslist on mogelijk is. Secretariaat. De heer Hombach wil wel geld in eens uitgeven voor een moderne inrich ting van het kantoor, voorzien van alle moderne zaken. De heer I. G. J. Kakebeeke wijst op de groote kosten van papier, carbon papier voor schrijfmachines, porto enz. De heer Zwagerman meent, dat het werk van een secretaris niet alleen zal zijn schrijven enz., maar ook het houden van inleidingen, en dit kost dagen, soms weken van studie en voor bereiding doet een secretaris dit niet dan doodt men zijn geest. Studie ook als redacteur van het Landbouwblad is dringend noodig. De heer Boogerd (Goes) wijst er op, dat de secretaris met goedvinden andere baantjes mag aannemen, en hij daarvoor toch ook tijd noodig heeftspreker wil bepaald 15Q schrappen. De heer van Vredenburch (Tholen) wii het voorstel van het hoofdbestuur ongewijzigd aannemen. De heer Bloemsma wijst er op, welk een grooten tijd in beslag wordt geno men door gewone werkzaamheden, ter wijl óf de studie er onder lijdt, óf de secretaris zich overwerkthij heeft dit zelf ondervonden. De heer Welleman meent, dat iemand met goede normale werkkracht het secretariaat kan waarnemen, maar juist de redactie van het landbouwblad brengt het groote bezwaar. De voorzitter meende, dat wel dege lijk hulp noodig is. Nadat nog verschillende personen het woord hadden gevoerd, werd gestemd over een amendement van den heer Snijder om den post van ƒ400 voor schrijfwerk te doen vervallen. Dit werd aangenomen. Tegen de stemmen van Middelburg en Zierikzee; vaujhr. Van Vredenburch en de leden van het Dagelijksch Bestuur. fuaus werd aangenomen een statuten wijziging, noodig in verband met de genomeu besluiten betreffende af-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1