No. 67. 31e Jaarg. Zaterdag 27 November 1915. N i e u w s- e u A d v e r t e 111 i e b 1 a d voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F, Dl KLEM AN, Buitenland. DU blad verschijnt eiken Dinsdasr- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor Bkloië 70 Cent Afzonderlijke Nos. 5 Cem DRUKKERUITGEVER A X E L AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Greets letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. AdvertentiëD worden fr*neo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Try dagnamiddag TWEE aren. DE OORLOG. De Times geett in chronologische volgorde de gebeurtenissen, die in ver band staau met de landing te Saloniki. Het blad begint met 21 September, toen Wenizelos aan Frankrijk en Enge land om de hulp van 150,000 man vroeg. De tekst van dit telegram en het antwoord zijn nietopenbaargemaakt. Asquith zei in zijn rede van 2 November dat het verzoek werd gedaan na de Bulgaarsche mobilisatie. Hoe dat zij, zegt de Times, het ofïicieele mobilisatie bevel is van 23 September. Den 24en September werd hei ver zoek van Wenizelos aangenomen. Eu- geland en Frankrijk begonnen dadelijk toebereidselen te maken. Griekenland mobiliseerde op 24 September, een etmaal na Bulgarije. Ofschoon het oogenblik zeer ongunstig was op 25 September begon het groote offensief op het Westelijke front werden onverwijld alle maatregelen genomen om de Frausch-Engelsche strijdkrachten in de Middellaudsch Zee saam te trekken. Alleen in het gebruik dat er na aankomst van de troepen zou worden gemaakt, was er draling en weifeling. Den 27en September hield Grey de Serviërs er van af de Bulgaren aan te vallen voor deze hun mobilisatie hadden voltooid. Alle politieke en diplomatieke argumenten waren er tegen, zeide hij. Den 6den October begon de aanval der centralen op den Donau. Hadden de Serviërs vóór dien met hun hoofdmacht de Bulgaren kunnen aanvallen, en de centralen alleen metachterhoedegevech ten opgehotiden, dan had het Servische leger op Saloniki kunnen terugtrekken en zich met hun bondgenooten kunnen vereenigeu. Den 28en September beloofde Grey in het Lagerhuis aan „onze vrienden op den Balkan" alle mogelijke hulp, „zonder voorbehoud en zonder voor waarden". Men weet, dat Grey dit later heeft uitgelegd als een belofte alleen aan Griekeuland om het te helpen zijn verdrag met Servië gestand te doeü. Den 2en October protesteerde Weni zelos formeel tegen een landing van de entente troepen. Den 4en October legde hij de zaak uit iu de Grieksche Kamer. Den 5en October trad hij at. Deu 6en October begonnen de centralen hun aanval. Den 73ii October landden de eerste entente-troepen te Saloniki, maar het waren er aanvankelijk slechts weinig. Uit Carson's ontslagbrief blijkt, dat de Engelsche generale staf op 9 October een memorie schreef tegen een expeditie naar Saloniki, als te laat. Den llen October overwoog de oorlogsraad de memorie en hij kwam, volgens Carson, tot het besluit, dat het inderdaad te laat was. Den 12en trad Carson af, maar 't werd eerst op 19 October bekend gemaakt. Den Hen October viel Bulgarije Servië aan (volgens de Bulgaren waren het de Serviërs die aanvielen, gelijk men weet). Den 13en trad Delcassé af. Den 15en verklaarde Engeland aan Bulgarije den oorlog, spoedig gevolgd door de beschieting van de Bulgaarsche kust aan de Egeïsche Zee. Den 2öen October zei Lord Lans owne, dat Engeland te Saloniki 13,000 man had geland, en maatregelen werden genomen voor de ontscheping van een grooter strijdkracht, waarvan gebruik zon worden gemaakt, naar de omstan digheden. Den 28en October werd het ministerie Briand gevormd en den 29en kwam generaal Joffre in Eageland. Volgens Carson bracht hij de Engelscheregeering tot het besluit, de Serviërs te helpen. Intusschen is Servië ouderworpen. Veertig dagen na den eersten aanval maakten de Duitschers er aanspraak op, 54,000 Serviërs gevangen genomen en 478 van de 515 Servische kanonnen vermeesterd te hebben. De entente troepen hebben op deii loop der gebeur tenissen geen oogenblik eeuigen invloed van beteekenis kunnen oefenen. N. R. Crt. Ward Price, de correspondent van de Times te Saloniki, geett in een telegram van daar van den 21sten dezer een bescbrijving van de krijgs verrichtingen van de Franschen, die hen iu staat stelden bij Kriwolak een overheerschende stelling in te nemen. De eerste troepen die Kriwolak be reikten, kwamen daar op 19 October aan, maar waren slechts een afdeeling om deu spoorweg te bewaken. Op 23 October werden dezen naar den Ooste lijken oever van de Wardar naar Pefelesjtr in een boot overgezet. Nau welijks echter was de geaeraal, die bevel voerde over het corps dat lang» den spoorweg vooruitgebracht werd, op 27 October te Kriwolak aangekomen, of verkenners van de Bulgaarsche cavalerie werden ontdekt op den kam van ae steile hoogte van Kara Hodzjali die er somber eu ongenaakbaar uitziet. De generaal begreep dadelijk het belang van de hoogte van Kara Hadzjali toen hij aan het station uit den trein stapte. „Wij moeten daar voor. de Bulgaren zijn", zeide hij dadelijk. Maar er was geen brug om den Wardar over te steken, die bovendien gezwollen was. Men vond echter ten slotte een oude Turksche boot eu de troepen werden daarmee dag en nacht overgezet. Sedert dien tijd is een schipbrug geslagen met de hulp van eenige Engelsche geniesoldaten uit Saloniki. De Bulgaarsche voorposten trokken terug, maar hun generaal, die te laat inzag dat het bezit van Kara Hodzjali hem het Frausche spoorweghoofd te Kriwolak volstrekt had doen beheer schen, gaf op 30 October bevel om een vastberaden aanval op den berg te doen. De Bulgaren die door hun ge schut van 15 c.M. gesteund werden, werden met zware verliezen afgeslagen ofschoon zij zoo dicht bij de loopgraven van de Franschen kwamen, dat dezen hun handgranaten konden gebruiken. Op 4 en 5 November mislukte een nieuwe poging van de Bulgaren om de stelling te vermeesteren en nu waren zij verplicht zich tegenoverdeFranschen in te graven, zoodat de laatsten reeds af en toe mijnontploffingen kunnen beproeven. De Franschen hadden het voornaam ste bastion van hun stelling nu stevig bezet en de soldaten hebben den naam van den berg al herdoopt in Kara „Rosalie", naar den bijnaam dien zij aan hun bajonet geven. N. R. crt. Majoor Moraht schrijtt in het Berliner Tageblatt dat het drama in Servië zijn ontknooping nadert. Van belang zal daarbij de rol van Griekenland zijn, als er Servische troepen over zijn grens komen. Ofschoon de middeleuropeesche mogendheden de moeilijkheden beseffen waarmede de Grieksche regeering te kampen heeft, om land en volk voor de verschrikkingen vaa den oorlog te behoeden, toch zouden zij het in tegen spraak met de eischen der onzijdigheid moeten achten, als Griekenland gelijk de entente wil den Serviërs vrijen aftocht en verbinding met de manden der centralen verleende. De zaak der Serviërs zou daarmede niet gediend zijn, maar vermoedelijk zou de Griek sche grens vau de zijde der overwin naars van Servië iu gevaar komen. Het zou in Griekenland'» macht zijn den Serviërs den tosgang te verbieden en de ontscheepte ententetroepen die schrijver op nauwelijks 100,000 man schat - te dwingen zich weer te Salo niki iu te schepen. Het Grieksche leger is ongeveer een haif miljeen man sterk en het zou op de hulp der Bulgaren en misschien ook op die der troepen der centralen kunnen rekenen. Intus schen zou Griekenland zich moeten voorbereiden op geweld tegen zijn scheepvaart en zijn kuststeden door de vloot der entente mogendheden, maar het moet meent majoor Moraht voor oogen houden dat het dan meester in eigen land zou blijven en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst beter af zal zijn, dan wanneer het zich in dienst stelt van Engeland en Frankrijk. N. R. Crt. Zondag heeft een gezelschap journa listen uit de entente-landen, daartoe hoffelijk door den Franschen opperbe velhebber iu de gelegenheid gesteld, een bezoek gebracht aan het Frausche frout bij Strumitza en aan de Tserna. Het bezoek nam den heelen dag in beslag. Intusschen was het er betrek kelijk rustig, behoudens eenige artillerie- en geweervuurgevechten aan het Tser- uafrout, hoewel er niets was te zien van de plaats waar zich de correspon denten bevonden. De Bulgaren bleken aau dit front wanhopige pogingen te doen om de Franschen bij het dorp Drenowo te verdrijven. Te oordeeieu naar hst gebulder van het geschut, was de strijd, die tegen halt vier eindigde, vrij hevig. De Frausche staf scheen er zich echter niet door te laten verontrusten en vertrouwde blijkbaar in den eind uitslag. De Bulgaren blijken in die streek aanzienlijke strijdkrachten te hebben. Het schijnt hun bedoeling te zyn, de Franschen over de Tserna terug te werpen ter vergemakkelijking van hun opmarsch naar Prilep en cmastir. Aan het Kriwolak-front blijven de Bulgaren den spoorweg bombardeeren zonder dat hun vuur uitwerking heelt. De stellingen, aie de Franschen aan dit front thans bezet houden, op onge veer 30 K.M. van den spoorweg met kruising van den rijweg tusschen het spoorwegstation Strumitsa en de stad Strumitsa, een kilometer of twaalf verder, zijn goed gekozen en worden krachtig verdedigd. Fransche officieren verzekeren, dat de Bulgaren goede artilleristen en eerlijke tegenstanders zijn die deoorlogs- wetten en de geboden der mensche- lijkheid in acht nemen, geheel in tegen stelling met de Duitschers. De Bulgaren vuurden geen enkel maal op de veld-ambulance of dragers. Een treffend voorbeeld leverde een der jongste gevechten, toen de Franschen en Bulgaren op korten afstand elkan ders linies naderden om de dooden en gewonden op te nemen. Bij die gele genheid hebben de Bulgaren nauwge zet vermeden om het werk der barm hartigheid te storen. De Fransche troepen die de loop graven bezet hielden, waren in een goede stemming, ondanks de onbehage lijkheid van hun verblijf. Een aantal krijgsgevangenen uit een der jongste gevechten verklaarden in de meening te verkeeren, dat ze tegen de Duitschers vochten, Een eigenaardig voorval vond plaats bij een ontmoeting van Fransche en Bulgaarsche patrouilles in een klein bosch. De Bulgaren riepen den Fran schen in het Fransch toe „Jullie hebt hier niets te maken. Ga heen. We hebben met jullie geen oorlog." Avp. Uit Genève wordt aan de „Daily Expres" geseind Volgens telegrammen, uit Bukarest woedt de slag bij Monastir, die Zaterdag morgen begon, nog hevig voort. De bondgenooten en Serviërs sloegen de Bulgaren acht mijlen ver terug en brachten hun verliezen toe, die op 80000 man geschat worden. Ten N. van Vrauja sloegen de Serviërs de Bulgaren terug en namen 600 man gevangen. De Franschen rukken voorwaarts in de richting vau Vodoco. Generaal von Kövesz was door de zware verliezen die hij geleden had, genoodzaakt versterkingen te vragen, met wier hulp hij na een veldslag, die vijf dagen duurde, het geheele Sandjak Novi Bazar kon veroveren. De berg wegen zijn bedekt met Duitsche dooden on stervenden. De verliezen, die von Kövesz in vijf dagen geleden heeft, worden op 25000 man geraamd. De Spaansche afgevaardigde Salvatel- la had kort geleden een onderhond

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1