No. 64L 31e «iaarg. k Woensdag 17 November 1015. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent.. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. G roe te letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TTVEE «ren. DE OORLOG. Een St. Petersburgsche correspondent van de Times heelt in het Russische hoofdkwartier een onderhoud gehad met generaal Alëxejef en andere hooge militaire personages. Uit de gesprek ken heeft hij opgemaakt, dat de Russen geenszins de moeilijkheden onderschat ten, die hen nog van de overwinning scheiden. De Duitschers, zoo vat de correspondent samen wat hij van de Russische generaals heeft vernomen, hebben het voordeel van hun centrale positie en de eenheid van commando. De entente-mogendbeden zullen ten slotte de meerderheid in getalsterkte krijgen. Maar, evenals in de dagen van Fre- derik de Groote, zal „de worsteling noodeloos worden gerekt", indien de entente uitsluitend op dat voordeel bouwt, waut de Duitscbers behouden intusschen maar het initiatief, en de entente moet voortdurend op haar v hoede zijn voor Duitschland's aanvallen. Van de 170 Duitsche infanterie divi sies, die te velde staan, zullen er, naar schatting, 110 iu het Westen, 10 in Servië, 50 tegenover Rusland staan. Hierbij komen voor Rusland nog 40 Oosteurijksch-Hongaarsche divisies mits gaders de heele cavalerie23 divisies. Tien Oostenrijksch-Hongaarsche infan terie divisies zulleD in Servië staan. De Duitschers gaan voort troepen van het Oosten naar het Westen te sturen, alsmede de zware artillerie. Voorloopig hebben zij er dus van afgezien een be slissing op het Russische front te ver krijgen, zij beperken zich tot het vech ten om posities, die geschikt zijn als nitgangspunt voor een hervatting van het offensief in het volgend voorjaar. Het operatietooneel op den Balkan o(8choon er de kleinste troepenmacht der centralen staat, is niettemin het belangrijkste, aangezien de geallieerden er niet genoeg troepen ter plaatse heb ben, dit jongste initiatief des vijands tegen te gaan. In het Russische hoofd kwartier heerscht het streven, alles in de eerste plaats te beschouwen uit I een Europeesch oogpunt, of liever, uit l het oogpunt der entente als geheel. De diplomatie en de strategie van de entente hebben niet altijd vruchtbaar I samengewerkt en er dient op gewezen, I dat .er te veel diplomaten en te veel strategen zijn geweest voor de entente als eenheid. De ceutrale mogendheden daarentegen worden geleid door eenheid van plan en van uitvoering. Dit is, volgens den correspondent van ue Times, de kijk, dien men in het Rus sische hoofdkwartier op den oorlog heeft. Generaal Roeski, de bevelhebber van de noordelijke Russische legergroep, heelt iu een gesprek met eenige leden van den St. Petersburgscheu gemeente raad gezegd, dat de Russen in den laauten tijd genoeg munitie hadden en dat de Russische artillerie thans zeer geed werk verrichtte. Hoezeer de toestand thaus verschilt bij dien van eenige maanden geleden, zeide de gene raal, toont het feit, dat te Dunaburg verleden week een bezending munitie aankwam, waarvan elke kist het op schrift droegWees niet zuinig met patronen. N. R. Crt. De „New York Times" ontleent aan het „Providence Journal" een verkla ring, die schijnt te zijn afgelegd door dr. Joseph Coricar voormalig Oosten- rijsch consul te San Francisco. De Ver. St. zijn volgens die verklaring overzwermd met Oostenrijksche en Duitsche spionnen, terwijl elke Oosten rijker en Hongaar in het land in ver binding staat met de beweging, gericht tegen de Amerikaansche munitiefa brieken. Coricar verklaart verder dat toen hij consul was, kapitein Burstyn, de Oostenrijkscbe marine attaché te Was hington, hem trachtte over te halen plannen te bemachtigen van alle ver sterkingen en verdedigingswerken op de Westkust. Hij weigerde en werd naar Berlijn gezonden, waar hij vijf maanden bleef, tot hij order kreeg naar Weenen terug te keeren. Wetende dat hij gevangen zou worden genomen, ontsnapte hij naar Rome, waar hij iu December j.l. uit den cousulairen dienst trad. De verklaring behelst voorts het volgendeSedert het begin van den oorlog hebben de Oostenrijksche en. Duitsche ageuteu in de Vereenigde Staten tusschen de 30 en 40 millioen dollar besteed om menschenlevens en eigendommen te vernietigen om poli tieke en maatschappelijke verwikkelin gen teweeg te brengen en door welke misdaden ook de verscheping van munitie naar de bondgenooten te ver hoeden. Heden ten dage zijn deze menschen bedrijviger dau ooit, doordien de oeco- nomische druk in Duitschland de laatste paar maanden grootelijks is toegenomen en Duitschland aan het einde is gekomen van zijn voortbrenging en zijn hulpmiddelen. Naar wat ik er zelf vau weet zoo zou de gewezen consul hebben gezegd kan ik verklaren dat de beweging in de naaste toekomst zeer zal tuenemen. Binnen enkele weken zal dit land voor een ernstigen toestand staan en kan men aanvallen op spoorwegen maga zijnen, havens en schepen verwachten. De Daily Chronicle verneemt dd. 12 Nov. uit Saloniki De krijgsverrichtingeu vau de Fran- schen aan het front van Stroemnitsa en aan de rivier de Tsjerna vorderen op zeer bevredigende wijze. De door hen behaalde voordeelen hebben het gebied, dat zich in Fransche handen bevindt, verdubbeld. De Franschen staan nu nog maar enkele mijlen van het puut at, waar zij met de Servische troepen in de streek van den Baboena- pas in voeliug zullen komen. De Daily Chronicle verneemt dd. 11 dezer uit Saloniki De gevechten in de buurt vau den pas van Katsjanik hebben zich in de laatste dagen op de treffendste wijze in het voordeel van da Serviërs ontwikkeld. De aanvallen van de Bulgaren zijn met zulke zware verliezen gekeerd, dat da Serviërs er door in staat gesteld werden, het offensief te ondernemen en, daar zij in sterken getale waren, konden zij den vijand geheel uit dien pas verjagen, waarbij zij hem nieuwe ernstige verliezen toevoegden. De Ser viërs trekken van het behaalde succes partij en vervolgen den vijand in de richting van Uuskuup, dat mogelijk binnen enkele dagen hernomen zal zijn. De druk van de Frauschen op het Zuidelijk front neemt gestadig toe. De Fransche ruiterij heeft tweemaal in de streek van Kriwolak en Weles (Keuprulu) zuiveringstochten onderno men. Bij den tweeden tocht namen zij Keuprulu vandaag. Elk oogenblik ver wacht men nu dat de Franschen die plaats met een sterke strijdmacht in bezit zullen nemen. Deze bewegingen van de Franschen en de Serviërs brengen het Bulgaarsche leger ten Westen van de Wardar in een steeds gevaarlijker toestand. De Lokal-Anzeiger ontleent aan een bericht uit Saloniki in de Corrière della Sera, dat het getal Grieksche troepen, te Saloniki aanwezig, niet grooter had kunnen zijn indien Griekenland voor nemens was in die streek een militaire actie te ondernemen. Men schat het getal Grieksche soldaten in Macedonië op 200,000 mau. De verhouding tus schen Grieksche militairen en die der geallieerdenis hoogst eigenaardig. Aan de Grieksche soldaten is last gegeven de Fransche en Engelsche officieren te salueeren, wat ook werkelijk gebeurt. Doch de Grieksche officieren salueeren de officieren der ontscheepte troepen in de meeste gevallen niet. De Fran sche officieren salueeren bijna altijd, de Eugelsche daarentegen nooit. N. R. Crt. Uit Duinkerken is bet volgende be richt verzonden De Duitschers zetten er alles op om de Fransche stellingen van Givencby naar Arrecht en die van de Eagelschen naar het noorden overhoop te loopen. In dertien dagen hebben zij op het front der Eagelschen acht groote aanvallen ondernomen, welke allen volkomen mis lukt kunnen geacht worden. De physieke uitputting van de Duitsche soldaten heett een hoogen graad bereikt. Toch vechten zij in het gezicht van den dood met bewonderingswaardige dap perheid. De Fransche en de Engelsche troepen zijn zeer zeker gevoelig getroffen op menig punt van de frontlijn, maar hunne reserves, die zij in een zeer korten lijd over een goed geordend spoorwegnet naar elk punt kunnen verdeeleu, brengen hun aanstormenden tegenstander allerwega een gevoelige nederlaag toe. (Deze toevoerlijnen te vernietigen is het doel van de Duitsche vliegers en Zeppelins, welke op zeer groote hoogte ovef de Fransche stellingeu in Fransch- Viaanderen zich bewegen, maar welke zelden een strijd met de Fransche vliegers aandurven. Het militair hospitaal te Acq is door bommen uit een Duitsch vliegtuig ge troffen. Drie herstellende soldaten wer den daarbij gedood. Het kostbaar Duitsche offensief komt hun slechts op bloedige verliezen te staan, welke op den duur de Duitsche gelederen zeer moeten verzwakken. De Fransche artillerie richt groote verwoestingen aan in de Duitsche loop graven. De verliezen der Duitschers worden door de Fransche officieren geschat op eeD front van Vermelles tot Atrecht op pl.m. 700 gesneuvelden per dag, gedu rende niet minder dan de laatste veertien dagen. Hiertegenover staat dat de Duitsche troepen ten Noorden van Givenchy niets en ten Z. daarvan slechts enkele hon derden meters veld hebben gewonnen. Over de beschieting welke de Duit schers sinds einde September op enkele dorpen systematisch onderhouden, ver nemen wij nogVan de plattelands bevolking van Dainville tot Carency zijn sedert begin October 73 doodelijke gevallen geregistreerd. In Villers du ■Bois, St. Eloi, Acq., Ecoivnes, Maroeull, Etrun en St. Aublin en talryke kleinere dorpen zijn slachtoffers onder de bur gerlijke bevolking gevallen: het geza menlijk getal van 187 over de maand October. Avp. Uit het oorlogsperskwartier te velde wordt aan het Korresp. Bureau uit Weeuen gemeld Na een pauze die nauwelijks een week heeft geduurd, zijn weer groote gevechten begonnen aan het Isonzo- front. Dit zal wèl verband houden met de spoedig te verwachten opening van het Italiaansche parlement, en ook met het aandringen van de andere entente-mogendheden (en speciaal van EQgelaud), die willen dat met welke middelen ook en zonder dat zelfs de zwaarste verliezen werden ontzien, het een of andere militaire succes worden bevochten. Dat succes zou nu moeten worden verbonden aan den naam Görz. Wat met drie, steeds hooger verliezen kos tende, slagen niet was bereikt, moet thans met een algemeenen aanval worden bereikt. Den lOden dezer 's ochtends vroeg begon de vijand tegen de hoogvlakte van Doberdo een voorbereiding met artillerie, 's Middags verkreeg de be schieting haar grootste hevigheid, het geen echter slechts een paar uur duurde. In de buurt van Plawa waren de felste aanvallen weer gericht op de plaats Zagora, die zevenmaal bestormd werd met aanzienlijke troepenmachten. Den lOdeD, 's middags, gelukte het den vijand, zich meester te maken van een zuidelijke huizengroep. Des avonds barstte een onweer los, dat de voort zetting van den strijd vrijwel over het geheele front onmogelijk maakte. Den volgenden ochtend heroverden wij met een tegenaanval de verloren huizen groep en bezetten ook - om hun stel ling te verbetereu verscheiden nabij gelegen loopgraven van den vijand. ant.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1