<>3. 3fe «laarg. Zaterdag 13 November 1913, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. %0. i\ DIELEMAN, Gemeenteraad van Axel. DU blad verschijnt eiken Dinsdaa- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per pöst 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent, DRUKKER—UITGEVER A X E L. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden fmnte ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TTVEE aren. Zitting van 9 November 1915. Tegenwoordig de hh. Lamaitre,Kruijs se, P. Dekker, Dieleman, de Peijteren Wolfert. Atwezig de hh. Van Driel, Oggel, Drogmans, P. Dekker en Smies. Voorz. dhr. L. J. den Hollander, Secretaris dhr. J. A. van Vessem. De notulen van de vergaderingen van 7 September en 6 October 1915 worden zonder aanmerkingen goedge keurd. I. Mededeeling ingekomen stukken. a. Goedkeuring wijziging verordening als bedoeld in art. U4bis der gemeen tewet, regelende het beheer der ont vangsten en uitgaven vau het gemeente gasbedrijf. Hierbij vervalt art. 3, 2e lid le zinsnede en wordt gelezen „Hij mag niet meer in kas houden dan 2500.", terwijl de boekhouder vóór 1 April rekening en verantwoording moet doen met overlegging van debijbehoo rende bescheiden en bewijsstukken. Art. 7 ls lid vervalt en wordt gelezen als volgt: „De boekhouder stelt ten behoeve vau de gemeente voor zijn geldelijk beheer eene zekerheid van 2500. Wordt voor ken nisge ving aangenomen. b. Missive van Ged. Staten houdende terugzendmg van bet door hen goedge keurde suppl. kohier van den hoofd. Omslag dienst 1915. Voor kennisgeving aangenomen. c. Kenuisgeving van dhr J. K. Vink dat hij, onder dank voor het in hem gestelde vertrouwen zijne benoeming tot lid van het Burgerl. Armbestuur aauneemt. d. Proces verbaal van kasopneming bij den gemeenteontvanger, waarbij in kas blijkt te zijn de som van 2706.22 overeenkomende met de vertoonde gelden. e. Kennisgeving van het Burgerl. Armbestuur dat tot voorzitter is be noemd dhr. J. de Peijter te Axel. Alles voor kennisgeving aangenomen. II. Vaststellen premies voor de vee markt. De Voorz. geeft lezing van de premies van het vorige jaar. Daar niemand hierin verandering wenscht aangebracht te zien worden zij onver anderd vastgesteld. III. Benoemen keurmeesters voor de veemarkt. Door B. W. was eene aanbeveling opgemaakt van 6 personen t.w. Cyr. Pr. van Acker, Eug- B. van Acker, C. A. Dekker, Iz. de Peijter Wz., P. van der Hooft en S. de Klerk. Bij stemming werden gekozen resp. met 6, 4 en 4 stemmen de hh. C. A. Dekker, S: de Klerk en E. B. van Acker. IV. Wijziging begrooting gemeente gasfabriek. Wordt m. a. s. goedgekeurd. V. Alsvoren af- en overschrijving. Wordt m. a. s. goedgekeurd. VI. Wijziging der begrooting voor 1915. Deze wijziging betreft aanschat fing van een nieuw torenuurwerk ten bedrage van 750. Wordt m. a. s. goedgekeurd. VII. Aangaan geldleening. De Voorz. vraagt of de Raad er niet toe zou kunnen besluiten om er tevens de braudspuit ook maar bij te zetten, dan kan de leening, ten bedrage van f 4250 in eens doorgaan. Dhr. Kruijsse merkt hierbij opot zooveel minder als noodig mocht blijken. M. a. s. wordt hiertoe besloten. VIII. Verzoekschrift van mej. M. de Jongh om eervol ontslag als onderwij zeres aan de o. 1. s. alhier. B. W. stellen voor het ontslag eervol te verleenen terwijl de Voorz. mededeelt dat spoedshalve reeds een advertentie is geplaatst en reeds enkele sollicitanten zich hebben aangemeld. Het ontslag wordt m. a. s. verleend met ingang van 1 Januari e. k. IX. Verzoekschrift van dhr. C. T. Dieleman om eervol ontslag als onder wijzer bij bet herhalingsonderwijs aan de o. 1. s. De Voorz. deelt mede dat B. W. voorstellen het gevraagde ontslag te verleenen in te gaan op 1 November 1914, terwijl door het Dag. Bestuur maatregelen getroffen zijn in verband met de ontstane vacature. X. Verzoekschrift van de Zeeuwsch Vlaamschd Tramwegmaatschappij te Terneuzen, om aan haar voor hare gebouwen en installatie gas te willen leveren. Het verzoek luidt Aan den Gemeenteraad van Axel. De Zeeuwsche Trammaatschappij te Terneuzen verzoekt haar gas te willen leveren voor hare gebouwen en instal laties te Axel tegen de gebruikelijke voorwaarden. Zij is bereid om aanleg der buizen, van at bet punt, waar die thans liggen tot hare gebouwen zelf te bekostigen, en deze leidingen aan de gemeente over te dragen onder de voorwaarden in het bijgaand ontwerp contract vastgesteld, en verzoekt Uwe gemeente den leverprijs te bepalen, zoodanig dat zij worden behandeld op gelijken voet als de meest begunstigde afnemer, die dezelfde hoeveelheid ge bruikt. Het lid van den Bestuursraad, J. A. VAN ROMPÜ. De Secretaris, P. DIELEMAN. De V'oorz. zegt dat om de eigenaar digheid daar het geen gewone aanvrage betreft, B. W. hebben gemeend de aanvrage in den Raad te moeten brengen en verklaart, na herhaalde malen met het Bestuur der Z. Vi. Tramwegmaut- scbappij te hebben gecoofereerd, ouder ling een contract te hebben gemaakt, waarin de belangen van beide partijen worden vastgelegd. Na voorlezing van het contract adviseeren B. W. om onder de gestelde voorwaarden, die voor de gemeente alleszins aannemelijk zijn, gas aau de maatschappij te leveren. Dhr. de Peijter vraagt ot de prijs ook gewoon is. De Voorz. antwoordt datde maatschap pij evenveel betaalt als een gewoon afnemer. M. a. s. wordt besloten tot het advies van het Dag. Bestuur. XI. Verzoekschrift van onderschei dene ingezetenen dezer gemeente om intrekking van het raadsbesluit d.d. 5 Oct. 1.1. waarbij de gasprijs van het muntgas wordt verhoogd. Adressanten geven te kennen dat zij wanneer het besluit gehandhaafd wordt, genoodzaakt zullen zijn met het gebrui ken van gas op te houden en hunne meters en leidingen te laten wegnemen. Het leven is toch al zoo duur en nu zouden door verhooging van den gas prijs hunne uitgaven onnoodig worden verzwaard want volgens het zeggen van een der heeren Wethouders is het gas hier al duur genoeg. Zij verzoeken dus beleefd de verhooging van den gasprijs weder in te trekken, en den ouden prijs te handhaven, daar zij anders hun toe vlucht weder tot de petroleum zullen moeten nemen. Dit verzoek was geteekend door de wed. Fermont en 66 anderen. De Voorz. zegt dat het Dag. Bestuur daar zijn standpunt voldoende bekend is in deze zaak geen voorstel heeft, waarom de voorz. vraagt wien der heeren het woord hierover voeren wil. Dhr. Dieleman: Hoeveel is de ver hooging een cent y De Voorz: Ja. De gascommissie geeft ook in overweging om het raadsbesluit te handhaven, en op het besluit eerst dan terug te komen wanneer de kolen- prijzen weer normaal ziju. Dhr. Dieleman verklaart mee te kan nen gaan met het ideó van de gascom missie om dan later den ouden prijs weer in te voeren als de kolen geed- kooper worden. Hij geloott niet dat men weer zoo gauw tot gebruik van de petroleum zal overgaan, want die is tegenwoordig ook duur. Dhr. Kruijsse vindt het altijd verkeerd om op een eenmaal genomen besluit terug te komen vooral wanneer dit besluit vastzit in eene begrooting. Maar in dit geval zon hij gaarne zien dat het besluit weer werd ingetrokken. Wan neer we toch eens kijken naar Middel burg waar een zekere categorie men- scben in de gelegenheid wordt gesteld om tegen lageren prijs van de gemeente cokes te bekomen, dan raakt ons besluit om voor diezelfde categorie de gasprij- zen te verhoogen, kant noch wal. Bovendien is het toch zoo'n klëin be drag, dat er mee gewonnen wordt, dat het de inkomsten niet noemenswaardig zal verhoogen. En wat zal er gebeuren als de fitter komt om de meters te lich tea Stel dat die komt op den gewonen tijd en dan de dubbeltjes uit den meter haalt en moet zeggen, daar moet b.v. nog 75 cent bijgepast worden. Spreker geloott dat er van dat bijpassen niet veel zal komen, vooral in den winter wanneer aan het allernoodigste gebrek is. En wat moet er dan gebeuren, waaneer die menschen zich machteloos verklaren, moeten we dan al die lei dingen en meters wegnemen omdat ze niet betalen Dhr. Dieleman vraagt of het niet gaan zou om voor sommige menschen een reductie te geven. Dhr. Lamaïtre denkt dat zoo iet» moeilijk zal aan te geven zijn wie daarvoor niet en wie wel in de termen valt. De Voorz. zegt dat er rekening mee moet gehouden worden dat er menschen zijn, die tengevolge van den oorlog veel verdieneu, maar dat er ook zijn die niets bijna verdienen, ot zeer weinig. Onder laatstgenoemde zijn er menschen, die niet weten van het een aan het ander te komen, en die te teergevoelig zijn om onderstand te vragen bij steun comité of Burgerl. Armbestuur. Voor zulken komt het er op aan, die hebben behoette aan het allernoodigste en voor hen is het dus een groot bezwaar ver- hoogiug van gasprijs te betalen. Maar misschien kan er wel even als in Middelburg iets op gevonden worden. Dhr. Dieleman zegt dat de gascom missie voor verhooging van den gasprijs was, omdat zij meende dat anders, de verhooging van den kolenprijs in aan merking genomen, de gemeente te veel zou moeten bijdragen. De Voorz. zegt dat in gedachte moet worden gehouden dat onze fabriek nog maar in wording is, en dus zooveel mogelijk moet worden aangemoedigd tot deelname in plaats van de menschen er van te doen terugschrikken uithootde van de hooge gasprijzen. Dhr. Kruijsse zegt dat hier in de gemeente plan bestaat om eene hout zagerij op te richten, maar wanneer de gemeente zoo met de gasprijzen te werk gaat is er alle kans dat die hout zagerij geen gas van de gemeente zal betrekken, omdat ze niet van de ge meente at wil hangen. Jaarlijks wordt door de gemeente aan het Burgerlijk armbestuur eene subsidie gegeven van 4500, en dan mogen we ook wel eens denken aan eene andere categorie van menschen, die in de tegsuwoordige omstandigheden ook met moeilijkheden te kampen hebben. Spr. herhaalt dat hij er in principe tegen is om op een genomen besluit terug te komen, maar in dit geval zou hij er toe over kunnen komen, en doet daarom het voorstel den gasprijs te houden zooals die was, hij zegt dat Axel dan nog 172 ct. hooger staat dan de gemeente Hulst. Ook hebben we nu kolen gekregen die f 3,goedkooper uitkomen, wat ook direct veel ver schillen zal. Dhr. Dieleman verklaart zich dan ook voor het Voorstel Kruijsse indien de kolen goedkooper zijn. Dhr. De Peijter zou het spijten indien het besluit werd ingetrokken, daarmede kan toch altijd gewacht worden tot 1 Januari. De Voorz. zegt misschien te kunnen doen als in Middelburg, reductie geven anders dan loopen we gevaar dat de menschen zullen zeggen wanneer ze den fitter moeten bijbetalen dat kunnen we niet dat moet ge maar bij het Burgerl. Armbestuur halen. IJ RANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1