Xo. 53. Zaterdag 9 October 1915 31e Jaarg. 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. F. DIELEMAN, Gemeenteraad van Axel. e, D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdae- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Zitting van 5 Oct. 1915. Tegenwoordig de heereu Lamaitre, Kruijsse, Van Driel, Oggel, F. Dekker, P. Dekker, Smies, De Feijter en Wolfert. Afwezig de h.h. Dregmans en Dieleman. Voorzitter burgemeester L. J. den Hol lander, Secretaris dhr. J. A. van Vessem. De Voorz. opent de vergadering en vraagt of iemand aanmerkingen heeft op de notulen van de vergadering van 24 Augustus 1.1. Daar niemand op- of aanmerkingen maakt worden ze gear resteerd. I. Mededeeling ingekomen stukken. a. Kennisgeving van dhr. Dieleman dat hij wegens familieomstandigheden de vergadering niet kan bijwonen. b. Procesverbaal van de kasopname van bet Burgerl. Armbestuur, waarbij in kas wordt bevoaden de som van J 103.291/,. Beide voor kennisgeving aangenomen. II. Verzoek van dhr. Ph. J. van Dixboorn te Axel om aan hem grond in koop of in ruil af te staan. De Voorz. sluit de openbare vergade- riug, waarn de Raad zich naar het paardeukerkhot begeeft om aldaar den toestaud op te nemen. Teruggekeerd heropent de Voorz. de openbare zitting en wordt besloten punt II aan te houden tot de volgende ver gaderiug. III. Voorstel wijzigen art. 114bis van de instructie. Dit artikel wordt in zooverre gewijzigd dat de boekhouder der gasfabriek een bedrag van 2500 in kas mag hebben in plaats van 1000 en de rekening at te sluiten in pmats van den len Maart op den 15en Aprii. M. a. s. wordt daartoe besloten. IV. Voorstel wijzigen instructie van den boekhouder der gasfabriek. De Voorz. leest een verzoek voor van den gemeente-ontvanger om toe te staan dat hij alleen in de uren van 9—12 zitting behoeft te houden voor de afgifte van bons voor cokes, omdat een jaar lang praktijk bewezen heeft dat in den namiddag er toch bijna geen meuschen meer om zulke bons komen. De Voorz. zegt dat dit adres in de gascommissie ook is behandeld en ook door B. en W. Eenerzijds hebbeu de laatsten er wel bezwaar in om het verzoek toe te staan omdat daaruit wel eens moeilijkheden zouden kunnen voortkomen met het publiek. Daarom hebben B. en W. gemeend de instructie zóó te moeten wijzigen dat de boek houder verplicht is alleen Dinsdags, Donderdags en Vrijdags zijn kantoor enkel morgeus opeu t« houden voor de algifte van cokesbons en de overige kautoordagen van de week den geheelen dag open ie houden. Dhr. Oggêl zegt dat de gascommissie er voor was om het maar te laten zooals het is, om reden het nog al wat verwarring zou kuunen geven met de meuschen van buiten, die om cokes komen, van de Koewacht enz. De Voorz. meent dat hiervoor juist de minste vrees bestaat, omdat die menschen meestal 's morgens om cokes 1 komen, om reden dat ze anders in het donker moeten rijden. Dhr. Kruijsse beschouwt de gasfa briek, als een winkel, waaraan klanten verbonden ziju, en zijne meening is om het dien klanten zoo makkelijk mogelijk te maken. En daarom" zou hij er voor zijn om de uren te houden zooals ze zijn en de menschen een geheelen dag te helpen en niemand terug te sturen. Maar die man vat zijn instructie veel te streng op, en denkt dat hij daar een heelen dag moet blijven zitten tot er iemand een bon komt halen. Dat is de bedoeling niet. Ook een ander b.v. zijne vrouw kan bij zijn afwezigheid wel eens zoo'n bon afgeven. De Voorz. meent hiertegen te moeten aanvoeren, dat de boekhouder zeggen kan, dat hij verantwoordelijk is, en het cokesboek wordt in den regel bij de controle goed nagezien, maar het gaat er hier om, wij moeten overwegen of het gewenscht is een heelen dag voor de afgifte van die bons te blij ven zitten. Dhr. Kruijsse aebt het een kleinigheid om zoo'n bon in te vullen en at te geven, een kind kan het desnoods, zoo eenvoudig is het, dus ook zijn vrouw zal dat wel eens kunnen doen. Dhr. Oggel meent ook al gezien te hebben dat door zijn vrouw zoo'n bon werd afgegeven. Spr. zegt dat men 3 maanden proef zou kunnen nemen op welke uren van den dag de meeste bons worden afgehaald en daarnaar een conclusie nemen. Dhr. Kruijsse vreest dat, wanneer het verzoek ingewilligd wordt en er komt toevallig iemand 'a middags om een cokesbon te halen, Dinsdagsmiddags b.v. dat de boekhouder zoo iemand ook terug zal sturen, zóó streng vat die man zijn instructie op. De Voorz. meent dat de orde betracht moet worden. Op het kantoor van de Directe belastingen zijn ook bepaalde dagen en uren aangewezen, en zet je b.v. het sluitingsuur van het kantoor om half tien 's avonds dan zouden ze ook nog komen. Hij vindt het nog al wjl om voor een tracteraent van 150 per jaar een heelen dag disponibel te moeten zijn. Dhr. Kruijsse zegt aangetoond te hebben dat zulks niet vereischt wordt, en de vergelijking met het belasting kantoor gaat niet op, want kom je daar 's Maandags niet terecht dan ga je den volgenden zitdag maar weer terug, terwijl het in een huishouden kan ge beuren, dat men plotseling voor het geval staat, dat de cokes op is, en er dan met spoed nieuwe voorraad moet worden gehaald. De Voorz. Laat ons dan de instruc tie in dien zin wijzigen dat het kantoor moet geopend zijn vau 9—12 en vau 2_4 ure dan is ook een ander bevoegd om de bons at te geven. Dhr. Kruijsse De boekhouder zegt zeit dat in den namiddag het bezoek zeer miniem is, dus kan hel geen be zwaar zijn, dat een ander ook eens een bon afgeeft. Bovendien kan hij uit de thans hier gevoerde discussie wel op merken dat de Raad niet zoo streng wenscht op te treden. Op voorstel van dhr. Oggel wordt m. a. s. besloten tot de door den Burge meester voorgestelde redactie om bet kantoor van den boekhouder voor het publiek open te stellen dagelijks van 's morgens 9 —12 en van 24 ure in den namiddag. V. Verzoek van dhr. M'. van Vliet om ontheffing van hoofd, omslag wegens vertrek uit de gemeente. M. a. s. wordt voor l/i deel van den aanslag ontheffing verleend. VI. Verzoek van mej. P. C. van Vessem om eervol ontslag als onder wijzeres in de nuttige handwerken aau de openbare lagere school alsmede bij het herhalingsonderwijs. Op voorstel van B. en W. wordt m. a. s. besloten eervol ontslag te ver- leenen. VII. Benoemen leden Alg. Burgerl Armbestuur. De Voorz. deelt mede dat er eene vacature is door het bedanken van dhr. J. J. de Feijter Kz. en een at tredend n.l. dhr. J. de Feijter Lz. De voordracht opgemaakt door B en W. bestaat uit de h.h. J. K. Vink, H. van Luijk, J. de Feijter Lz. en Joz. de Feijter Pz. Dhr. F. Dekker merkt op dat de Raad benoemt uit een voordracht op gemaakt door B. en W. na het Burg Armbestuur gehoord te hebben. Hij vraagt of dat gedaan is. De Voorz. zegt dat de oificiëele weg is gevolgd, maar B. en VV. hebben ge dacht de voordracht niet te moeten veranderen volgens de meening van het Burg. Armbestuur. Dhr. Kruijsse zegt dat de voordracht definitief wordt opgemaakt nadat het concept terug is ontvangen van het Burgerl. Armbestuur. Nu kunnen de opmerkingen door genoemd lichaam gemaakt soms van invloed zijn op de beslissing van het College van B. en W., maar worden de argumenten niet steek houdend geacht, dan maken B. en W. de voordracht op naar hunne opvatting. Dhr. Dekker meent dat dan het laatste gedeelte van de bepaling wel weggelaten kan worden De Voorz. zegt dat dezelfde moeilijk heden zich ook voordoen bij de voor drachten voor de benoeming van onder wijzer, die opgemaakt wordt na overleg met den schoolopziener, daarbij wordt ook niet altijd het advies van dezen ambtenaar opgevolgd. Dhr. Kruijsse zegt dat ook in zake bouwverordening de gezondheidscom missie moet worden gehoord, maar zeer dikwijls gebeurt het dat ondanks hunne aanmerkingen een verzoek toch wordt toegestaan. De Voorz. vraagt of de Raad wenscht dat B. en W. met het armbestuur nog eeue mondelinge samanspreiiiug houden om te trachten tot overeenstemming te komen. Dhr. Kruijsse ziet niet in waarvoor zulks noodig is. Blijkbaar is de be doeling van het armbestuur deze om een gelijke vertegenwoordiging te hou den, treedt er b.v. een katholiek at, dan weer iemand van dat kerkgenoot schap in de plaats te benoemen. Dhr. De Feijter zegt dat dit de be doeling was van het armbestuur. Dhr. Kruijsse vraagt ot dan het arm bestuur moet zijn eene afspiegeling van de verschillende kerkgenootschappen. Volgens zijne opinie moet alleen gelet worden op de geschiktheid van de personen. Dhr. Oggel zou er voor zijn om nog eens eene mondelinge samenspreking te houden. Dhr. Kruijsse zegt dat het geen .onder onsje" worden moet, de stemming ge schiedt met gesloten briefjes en ieder kan stemmen wien hij wil. Dhr. F. Dekker wil ook niet verder meer op het onderwerp terugkomen, waarna tot stemming wordt overgegaan. Benoemd wordt dhr. J. K. Vink met 5 van de 9 stemmen, en herbenoemd dhr. J. de Feijter Lz. met 6 stemmen. De h.h. Jozi de Feijter en H. van Luijk verkregen respectievelijk 1 en 4 st. Dhr. J. de Feijter Lz. neemt de be noeming aan na bedankt te hebben voor het genoten vertrouwen. VIII. Goedkeuring begrooting gas fabriek voor het dienstjaar 1916. Deze begrooting was in handen geweest van eene commissie bestaande uit de h.h. Dekker, Van Driel en Dieleman, welke commissie in overweging geeft om met het oog op de duurte der kolen de gasprijzen te verhoogen. De Voorz. zegt dat in deze abnormale tijden de kolen zeer duur zijn, waardoor natuurlijk de uitgaven vermeerderen, terwijl de inkomsten dezelfde blijven. De kwestie is dat de begrooting klop pend moet gemaakt worden, en nu kan het best mogelijk zijn dat de inkomsten aanmerkelijk zullen worden verhoogd wanneer de tram mocht aansluiten. Dhr. Oggel acht het wel gewenscht om den gasprijs te verhoogen nu d« kolen zoo duur zijn. De Voorz. gelooft dat het gasverbruik er door zal verminderen. Dhr. Oggel gelooft dat niet. De Voorz. gelooft dat niet alleen maar is er vast van overtuigd, en raadt den heer Oggel aan dat maar eens aan verschillende gasdirecteuren te vragen. Dhr. Oggel gelooft het niet om reden dat b.v. de suiker ook duurder is ge worden terwijl het verbruik toch nipt verminderd is. De Voorz. kan er zich wel mede vereenigen om den gasprijs eenigszins op te drijven, mits in latere tijden, wanneer de fabriek win3t afwerpen zal de gasprijs ook geleidelijk wordt verminderd. Dhr. Oggel zou daar ook voor te vinden zijn. Wanneer nu de gasprijs met 1 cent vermeerdert per M3. be- teekent dat niet veel voor de verbrui kers, en brengt heel wat op voor de gemeente. Dhr. Van Driel vindt de verhooging ook billijk met het oog op de duurte der kolen. Dhr. Kruijsse vreest moeilijkheden te krijgen met den gasprijs te verhoogen» 1IRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1