J 31e Jaarg. f oensdag 6 October 1915, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentien worden fr&noe ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. jke. DE OORLOG. Den toestand beschrijvende, schrijft de N. R. Crt. o. m. In het Westen, *1 zyn er eenige punten aan te wijzen, die voor hen niet ongunstig zijn, is er voorde Duitschers nog geen reden tot gerustheid. Hoe verbazend groot die tegenslag is geweest, blijkt onder meer uit het verlies van 121 kanonnen in Champagne alleen, uit Parijs gemeld. De eerste linie van de Duitschers blijkt door het roffelborabardement der Pranschen geheel in elkaar geschoten te zijn geweest en de verdedigers onder den voet geloopen. Van een eenigszius geregelden terugtocht, van in veiligheid brengen der kanonnen, blijkt geen sprake te zijn geweest. De voor de Duitschers zoo belangrijke spoorweg Bazancourt-Cballeringe, die achter hun trout langs loopt, wordt ernstig bedreigd. Souain, een punt van het vorige front der Franschen, ligt ruim 7 K M. ten Zuiden van Somme Py, aan bovenge- noemden spoorweg. In het midden van dien weg ligt de hoeve Navarin. Tot zoover zijn de Franschen vooruitgerukt. Langs dien weg, zoo zeggen ae Duit schers, zijn de aanvallen der Franschen mislukt, maar ten Westen van dien weg, dat is ten Zuiden van Ste Marie k Py, waar de spoorweg nog meer naar het Zuiden buigt, zijn de Franschen met eenige afdeelingen door de tweede linie der Duitschers heen gedrongen, een vooruitgaug, die echter, daar stem men de Franscbe en de Duitsche be richten in overeen, niet kon worden gehandhaafd. Toch' hebben de Franschen daar, alsmede ten Oosten van de zooeven genoemde hoeve Navarin, eenige punten in de tweede Duitsche stelling behouden, zoo meldden zij. Even ten Noordoosten van Massiges, en dus ten Noordwesten van Ville sur Tourbe, ligt het hoogtepunt 191. Dat punt, behoorende tot de aanvankelijk Duitsche stellingen, stak nog in het Fransche front vooruit en werd reeds door de Duitschers als verloren gemeld. Men zou kunnen veronderstellen dat punt 191 hetzelfde is als wat de Fran schen aanduiden met „de versterking van de nederlaag", waarmee zij de verovering van de eerste vijandelijke stelling uitbreidden. Daartegen pleit echter, dat het Parijsche bericht de „versterking van de nederlaag" aan- duidt als liggende ten Z. van Ripont, terwijl punt 191 ten Zuidoosten van Ripont ligt. In die „versterking van de nederlaag" hebben nu echter weer de Duitschers vasten voet gekregen. Ook erkenden de Duitschers de door de Franschen reeds gemelde terrein winst bij Souchez in Artois, waar het verder rustig is geweest. In een beschouwing over de gevech ten aan het Westelijke front zegt de Berl. medewerker van de Frankf. Ztg. „Het zou een waan (van onze tegen standers; zyn, als zij wilden gelooven, wat het bureau van Reuter gemeld heeft, dat wij andere gedeelten van ons front zouden moeten verzwakken. Duitschland is niet uitgeput, zooals onze vijanden zoo gaarne zouden willen ge looven. Wij beschikken over voldoende vrije reserves, die ten ^allen tijde en op elke plaats aangewend kunnen worden, zonder dat wij daardoor op eenige andere plaats, hetzij in het Oosten of in het Westen, ons front zouden be hoeven te verzwakken. Wij zullen aan onze vijanden de erkenning van dit feit opdringen." Aldus de man van de Frankf. Ztg Met zijn voorstelling is echter in strijd, dat er troepen van het Oostelijke naar het Westelijke front zijn overgebracht, zooals zoowel van Russische als van Fransche zijde gemeld is. N. R. Crt. De Belgische generale stat meldt d.d. 1 OctoberIn den nacht van 30 September op 1 October is Ramskapelle gebombardeerd. Vandaag heeft de vij- audelijke artillerie eenige meerdere activiteit betoond dan de voorgaande dagen. Ramskapelle en Coekerke zijn gebombardeerd. Verscheidene punten van ons front zijn met zware artillerie beschoten. In de streek van Dixmuiden is een gevecht met bommen geleverd Onze artillerie heeft krachtdadig geant woord en militaire arbeiders ten zuiden van Dixmuiden verstrooid. N. R. Crt. Bernhard Keilerman meldt aan het Berl. Tageblatt: Ten zuiden van het kanaal vau La Bassée duurt het gevecht met onverminderde hevigheid voort. Bij Souchez en zuidelijk daarvan pogen dé Franschen in verwoede aanvallen, onder het gebruik van gas- en brand- granaten, door te dringen ten einde de vlakte van Lens te bereiken. Buiten gewone inspanning wordt van de Duit sche troepen gevergd. Ondanks de veelvuldige overmacht is het de Duit sche regimenten gelukt, voorwaarts te komen en verloren gegane, beheer- schende punten terug te winnen. Ten Noordwesten van Lens en bij Loos, werpen de Engplschen brigade op brigade in het vuur en pogen te vergeefs de behaalde voordeelen vast te houden. Zij worden van steunpunt tot steunpunt teruggeworpen en. ver liezen steeds meer terrein. De hoogten No. 70 en 60 zijn weer in Duitsche handen. De Engelschen zijn van den straatweg Lens —La Bassée, dien zij op eenige punten hadden bereikt, terug gedreven. Het doel, om de Fransche en Engel sche legers in het bekken van Lens te doen samenkomen, kan als mislukt worden beschouwd, de poging tot door braak eveneens. Intusschen wordt nog gerekend op nieuwe, hevige en langdurige gevechten. De opperbevelhebber van het leger, de kroonprins van Beieren, heeft mij zooeven ontvangen. De kroouprins roemde de dapperheid en betrouwbaar heid zijner troepen en sprak het ver trouwen uit dat het gevecht met een overwinning voor de Duitschers zou eindigen. De aanvallen, zeide de kroon prins, zijn wellicht de hevigste, doch in elk geval de uitgebreidste van den geheelen positie-oorlog hier in het W. Door den aard dezer gevechten ligt het voor de hand dat de aanvaller voorbij gaande, plaatselijke successen behaalt. Intusschen zijn ze hem stuk voor stuk weer ontnomen. Met een beslist en hoopvol gebaar, merkte de kroonprins op wanneer ze willen mogen ze het nogmaals probeeren. N. R. Crt. Uit Parijs wordt gemeld, dat generaal Jofïre Zaterdag voor den algemeenen aanval een legerorder had uitgevaardigd welke de N. R. Cit. aldus vertaalt: (Het offensief zal zonder wapenstil stand en zonder ophouden voortgaan. Heriuuert u de Marne. Overwinnen of sterven.) Iemand die den jongsten slag bij Souchez heeft meegemaakt, vertelt Gelijktijdig met het bevel tot den aanval ontploften mijnen die de vernieling van de Duitsche loopgraven vóór het H- vormige bosch, welke loopgraven reeds zwaar hadden geleden van ons geschut vuur, voltooiden. In de verwarring die volgde sprongen onze mannen uit de loopgraven en vervolgden de vluchtende Duitschers door het bosch. Afdeelingen die achterbleven doorzochten de ver nielde loopgraven en de onderaardsche holen, die hier en daar wel 20 voet diep waren. Daar zij geen lust hadden er in at te dalen, omdat zij er waar schijnlijk niet levend weer uit zouden, komen, wierpen onze mannen bommen in de holen en schoten er met hun geweren in; zij beletten daardoor de bezetting er uit te komen en ons in den rug aan te vallen. De hoofdmacht der onzen zat inmid dels de Duitschers, die als hazen liepen op de hielen en namen de tweede loop graaf in het midden van het bosch. Sommigen drongen nog verder door over de beek van Souchez of langs den weg naar Angres, maar de Duitsche bevelhebbers brachten inmiddels sterke reserves in het vuur en trachtten het bosch te omsingelen en ons af te snijden. Daarom riepen onze officieren ons terug naar de eerst vermeesterde linie, 's Nachts versterkten de Duitschers zich in het bosch, doch bij 't aanbreken van den dag maakte onze artillerie aan hun arbeid een eiud. Door de beschieting werd de eene boom na de andere neer gemaaid en in korten tijd stonden nog slechts stompen temidden van het struikgewas overeind. Ook de Duitsche artillerie was ijverig in de weer en zond ons een gestadigen stroom van 21 en lCP/s c.M. granaten toe, die den gr<^d omwoelden, maar ons niet veel kwaad deden. Zoo nu en dan schoten zij ook met granaat-kartet sen, doch sinds onze troepen met helmen zijn toegerust, behoeven zij niet bang meer te zijn voor hoofdwouden van kartetskogels. Om 1 uur 's middags zweeg het vuur en kregen wij bevel om nogmaals aan te vallen. De Duitschers hadden ma chinegeweren op een onzer flanken opgesteld, maar wij stelden ze spoedig buiten werking, 't Was niet gemakkelijk door het bosch te komen, men struikelde over de takken maar de granaattrechters waren welkome schuilplaatsen voor het vuur der machinegeweren. Aanvanke lijk zagen we niet veel van den vijand, die ons uit handig achter stalen platen verborgen machinegeweren tel beschoot. De onzen die onversaagd achter boom stompen en uit de trechters een hagel van handbommen op den vijand wierpen wisten echter spoedig de Duitschers uit het bosch over de beek te dryven. Het H-vormige bosch was weer in onze handen en ditmaal voorgoed. N. R. Crt. De Echo de Paris verneemt, dat Woen*dag gewapende Bulgaarsche sol daten op sommige plaatsen de Servische grens over zijn getrokken, blijkbaar met de bedoeling om een incident uit te lokken. De Servische regeering is echter vast besloten, van zulke ma noeuvres geen notitie te nemen. Naar luid van een Wolff telegram uit New York, seint de correspondent van de Associated Press d.d. 29 September uit Sofia, dat Malinof, de leider van de democraten, voor hy een besluit nam over het hem gedane aanbod om in het kabinet zitting te nemen den Rus- sischen en den Engelschen gezant heeft bezocht, om zich van de ware bedoe lingen van de Entente jegens Bulgarije te vergewissen. In den middag van den 28sten September werd Malinof 4 uur lang door den Koning in gehoor ontvangen. Totdusver is niet bekend geworden, wat Malinof besloten heeft. De hoop, dat de Balkan vraagstukken in der minne geschikt zullen worden, verdwijnt hoe langer hoe meer „ten gevolge van de houding van de Ser vische regeering, gelijk die zich in de Servische pers weerspiegelt." De in druk wint veld, dat een terugkeeren van Bulgarije op den ingeslagen weg een toestand zou scheppen, die na den oorlog gevaarlijk zou kunnen worden, daar Servië een vijandelijke houding aanneemt en niet gezind blijkt, Bulga rije'» eischen aangaande Macedonië te erkennen. Het eenige middel om een Balkan-oorlog te voorkomen, acht men den onverwijlden en onvoorwaardelijken afstand van het onbetwiste gebied door Servië en de onmiddellijke bezetting van die zone door Bulgarije. Radoslawof heeft bij een ontvangst van de leiders van de agrarische partij verklaard, dal Bulgarije door geenerlei verplichtingen tegenover eenige oorlog voerende partij gebonden was en dat de onderhandelingen over Bulgarije's eischen betreffende Macedonië voort- duurdeu. De Est verneemt uit Sofia dat de Servische gezant aldaar aan de Bul gaarsche regeering heeft voorgesteld te heropenen. De minister-president Ra- doslowof moet dit van de hand hebben gewezen, onder mededeeling dat de oplossing van het Balxanvraagstux aan de groote mogendheden is. N. R. Crt. URANT 2 58 4 28 6 20 7 30 7 47 8 <1 8 09 8 21 7 66 8 i 3 8 10 8 17 8 24 6 6 46 7 13 6 40 6 +9 6 59 7 03 7 06 7 14 VI 7,00 7,28 7,30

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1