\o. SO. 3!e «laarg. W oensdag 20 Sep!ember 1915. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F, DIELEMAA, Buitenhuid. zmêMHDB DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco' ner post 60 Qent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Het communiqué van den generalen staf te St. Petersburg van Vrijdag 24 September luidt aldus Duitsche vliegtuigen vertoonden zich aan de Golf vau Riga, maar werden door onze watervliegtuigen verjaagd. Het dorp Atkalien, in de streek van het station Neugut, hetwelk verscheiden malen van bezitter wisselde, bleef in den ochtend van den 23sten Sept. in onze handen. Pogingen des vijands om het dorp Strigge in de streek van Birsgaleu te hernemen, hadden niet het minste succes. In de streek van Dunaburg duren de gevechten voort. Op vele plaatsen ontwikkelen de Duitschers een orkaan van artillerievuur en voerden zij woe dende aanvallen uit. In de streek van Nowo Alexandrofsk, aan buide zijden van den weg naar Dunaburg, woedt onafgebroken een verbitterde slag. 1 In de engten tusschen de wegen Driswjatsi en Obolo (ten Zuiden van Dunaburg. Red.) hebben eveneens hevige gevechten plaats gehad. Onze troepen hebben met de bajonet de Duitschers uit VVileika geworpen (aan den spoorweg Lida—Polotsk— St. Petersburg). In deze buurt veroverden wij op de Duitschers tot nog toe meer dan 8 kanonnen, waaronder 4 houwit sers. Bovendien vermeesterden wij 9 munitiewagens en 7 machinegeweren. De kanonnen, in den loop van het gevecht genomen, werdeu tegen de Duitschers gebruikt, die wij op de vlucht joegen. Een gepantserde auto mobiel (hier zijn eenige woorden uit net telegram weggevallen. Red.) In de streek van Osmjaui en verder naar het Zuiden tot aan de boven Njemen, alsmede in de streek ten O. van den spoorweg van Lida Moltsjat, fop het heele front hardnekkige ge vechten. Bizonder heet was het gevecht bij Seebotniki, aan de Gawja, waar de vijand er in slaagde vasten voet te krijgen op den linkeroever van die rivier en in de streek ten Zuidoosten van Moltsjat, waar de vyand met groote «verliezen werd teruggedreven. Ten Zuiden van het gehucht Birano- witsj bereikten de voorhoeden van den vjjand de rivier Misjanka, een rechter zijrivier van de Sjtsjara. Aan het Ogingski-kauaal werden de Duitschers in een gevecht bij .Logisjin verslagen en sloegen zij op de vlucht. Logisjin is door ons weer bezet. Onze Ruiterij nam een gedeelte van het I wagenpark van den vijand, sabelde de I bsdieuing neer en vernielde de wagens. I Bij Mokraja-Doebrowa, ten Oosten van LLogisjin, leden de Duitschers zware Marliezen. Ten Zuiden van de Pripet is de vijand uit de dorpen Gorynitse en Omit aan den benedenloop vau de Stochod ge worpen en vau de rivier Wosseloecha teruggedreven. Door een bijzonder succes waren de krijgsverrichtingen van onze troepen in de streek van Luck gekenmerkt. Nadat zij in den loop van den nacht op den 23sten de stelliug van deu vijand by de dorpen Lipowjets en ^Njebosjka, ten N. van Luck, aangevallen en vermees- terd hadden, namen zij volgens een voorloopige berekening 80 officieren en 4000 soldaten, machinegeweren, veld keukens en telefonen. Tegen dén ochtend van den 23sten was Luck in onze handen. Op den avoDd van den zelfden dag bezetten onze troepen net bruggehootd Krasno, in de buurt van Luck. Ten Zuidwesten van Luck be zetten onze troepen na een derden moedigen aanval de dorpen Podhajce en Kroepi en regen in een gevecht vele Hongaren can de bajonet. In ge vechten aan de overgangen van de Styr op eenigen atstand stroomopwaarts van de genoemde dorpen, maakten wij nog in den loop van de laatste dagen ongeveer 1000 gevangenen. Van den kant van Potsjajof deed de vijand verscheidene tegenaanvallen, waardoor hij eenigen druk op onze troepen oefende. In de buurt van het dorp Chmie- demka, ten Z.W. van Wrembowla, is de vijand nog meer naar het Westen teruggedrongen. - JV. R. Crt. De Morningpost verneemt uit St. Petersburg, dat de golf van optimisme in St. Petersburg de laatste dageu niet slechts door de officieele mededeelingen veroorzaakt is. De succesvolle terug tocht vau Wilna bracht ongetwijfeld het Russische front in orde en versterkte den tegenstand, maar er is geen zicht bare verslapping in de pogingen der Duitschers, die voorwaarts blijven gaan. Het vooruitspringende Wilna werd zoo zeer bedreigd door 's vijands opmarsch, dat het een zeer moeilijke verrichting was het te ontruimen. Er zijn geruchten geweest van een ramp, aan sommige eenheden overkomenzij berustten blijkbaar op het feit, dat er een ko zaXken-regiment bij den terugtocht in het nauw gedrongen is, maar het heeft zich zelf uit de moeilijkheid weten te leddeu. Ook een infauterie-regiment was gedwongen bij zijn terugtocht zich door de vijanden heen te slaan. Maar hot wist door te breken en het bracht een halt bataljon gevangenen mee. Op een punt rukten de Duitschers voor waarts in de veronderstelling, dat er hun niets in den weg zou staau na een verkwistend artillerie vuur. Maar de kanonneD hadden de voornaamste plaat sen gemist en de Russen waren juist geheel van munitie voorzien. De Rus sen hielden zich stil tot de oprukkende Duitsche massa's dicht tot de uiterste versperringen gekomen waren. Artille rie-, machinegeweer- en geweervuur wierpen vervolgens de Duitschers terug. Er lagen achtduizend lijken op het slagveld voor de Russische stellingen. Het feit, dat de Russen na vier maanden terugtrekken» kalm eeo overstelpende vijandelijke macht tot op enkele hou derden meters van hun stellingen laten komen, bewijst wel voldoende den on gebroken goeden geest der Russen. Maar al deze redenen verklaren nog onvoldoende het optimisme, dat meer waarschijnlijk berust op de jongste groote toeneming van Rusland» strijd macht te land en ter zeeae goede afloop van de congressen der zemstwo's en gemeentebesturen te Moskou en het besluit der arbeiders het werk voort te zetten dragen bij tot een flinke uit werking op het publiek. N. R. Crt. Omtren^ het geschat dat Zaterdag ook in deze streek duidelijk te hooren was, en verscheidene ramen deed dreunen, meldde men aan de N. R. Crt. het volgende uit het land van Cadzand Zaterdagmorgen werd Zeebrugge be schoten door Eugelsche oorlogsschepen. Ruim zes uur is het bombardement begonnen. De Duitschers antwoorden met hun zware geschut. Duidelijk is soms de ontploffing van de granaten te hooren. Alles davert en dreunt. Het schieten aan de Yser blijft voort gaan den ganschen nacht door weer klonk het, ook nu nog steeds. Te Vlissingen waren op den Zee boulevard duidelijk de vuurstralen waarneembaar van de Engelsche sche" pen, die vermoedelijk op Zeebrugge vuurden. Uit Cadzand meldde men Ongeveer half zeven, beeft een Engelsch eskader, bestaande uit 5 groote en ongeveer 25 kleine schepen, het vuur op Zeebrugge geopend. Van dit eskader werd slechts door 2 groote schepen vuur gegeven, waarschijnlijk uit 28 c.M. kanonnen. De Duitsche batterijen aan de kust antwoordden met lichter geschat, waar mede zij eerst tégen 10 uur begonnen. Om 7 uur steeg boven Zeebrugge een zware rookkolom op. Vermoedelijk werd deze rook ontwikkeld door gra naten, die van de Engelsche vloot waren afgeschoten om een betere tref kans te hebben. De Engelschen gebruikten ook licht geschut, dat de kust niet bereikte en vermoedelijk tegen Duitsche onder zeeërs werd gebruikt. Een Duitsch vliegtuig vloog heen en weer van Zeebrugge naar de Engel sche vloot, terwijl ook een kabelballon boven Zeebrugge opsteeg. Tegen half 11 stoomde het Engelsche eskader weg. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende Tel eg ra mm en PARIJS, 25 Sept. (Havas.) Officieel bericht van vanmiddag: In Artois is de Pransche artillerie de Duitsche linies doeltreffend blijven beschieten. Ten Zuiden van de Somtne h ;bben de Duitschers onze loopgraven en sap pen bij Filleloy, üancourt en Audecby gebombardeerd. Onze batterijen hebben het vuur krachtig beautwoord eu op tal van punten de overhand behouden. Ten Noorden vau de Aisne, aan het kanaal van de Aisne naar de Marue duurt de hevige beschieting over en weer nog steeds voort. In Champagne hebben de Duitschers een hevig bombardement hunner loop graven en werken beantwoord met het werpen van stikgas houdende granaten op de streek van St. Hilaire en Aube- rive. Die schoten hebben niet de minste uitwerking gehad. In Argonne dezelfde bedrijvigheid van de wederzijdsche artillerie, vooral in den sector van Courte Chaussée. Enkele gevechten met bommen en granaten in het Priesterbosch. In Lotharingen hebben Fransche patroeljes eenige gevangenen gemaakt. Bij Manhoue is een nieuwe vijandelijke aanval afgeslagen. Een Fransch vliegtuigeskader heett gisteren het station Sablons te Metz gebombardeerd. Er zijn een 40 bommen op geworpen. BERLIJN, 25 Sept. (Wolff.) Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier Op het geheele front van de zee tot aan de Vogezen is het vijandelijk vuur in kracht toegenomen ten Oosten van Yperen, tusschén het kanaal van La Bassée en Atrecht, alsmede in Cham pagne van Prosnes tot Argonne, heeft het de uiterste hevigheid bereikt. Na een zeer krachtige voorbereiding door de artillerie, die hier en daar 50 uur aan één stuk duurde, begon de verwachte aanval. Tusschen de spoor wegen van Yperen naar Rousselaere en naar Comines gingen de Engelschen vanochtend vroeg tot den aanval over. Op den noordelijken vleugel kon deze eerst na een gevecht van man tegen man voor en in onze stellingen afge slagen worden. Verder vallen zij ten N.O. en Z.O. van Armentières eu ten N. van het kanaal van La Bassée aan, onder gebruik van gas- en stinkbommen. In den avond van den 23sten zijn, naar eerst thans bekend wordt, de Franschen onze vernielde loopgraven bij Souchez binnengedrongen. Zij zijn er gisteren echter weer uitgeworpen. Dienzelfden dag zijn zij nogmaals bij Souchez en aan beide zijden van Neu- viile teruggeslagen. De in Champagne, van Prosnes tot Argonne door de Franschen begonnen aanvallen, zijn op de meeste punten afgeslagen, gedeeltelijk reeds door ons krachtig artillerievuur, of zijn eerst op weinige schreden voor onze draadver sperringen tengevolge van ons geweer- en machinegeweer vuur verijdeld. De terugtrekkende vijandelijke troepen hebben door ons bevig geschut en macbiaegeweervuur zeer aanzienlijke verliezen geleden. Op eenige punten van het tront is het gevecht van man tegen man nog gaande. Een zwakke aanval der Franschen op Bézange la Grande, ten Noorden van Lunéville, is mislukt. BERLIJN, 25 Sept. (Wolff.) Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier Legergroep-von HindenburgAan vallen der Russen ten Zuid-Westen van Lennewaden, bij Wilcika en Rabun zijn afgeslagen. Ons offensief op het front ten Z. van. Soly is voortgezet. n0: COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1