No, 41. Zaterdag 28 Augustus 1915. 31e Jaarg Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. DIELEMAN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRU KKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot# letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. de oorlog. Uit de onderscheidene beschouwingen in de Times over de gevechten in de Goll van Riga blijkt, dat ook dit blad niet recht weet, wat het er op grond van de niet al te duidelijke en elkander lichtelijk tegensprekende berichten, van moet denken. Het blad neemt aan, dat het de Moltke was, die door een Engel- iche torpedoboot werd getorpedeerd, maar betwijfelt of ze gezonken is. In de officieele mededeeling van den Russischen marinestaf, zooals die in de Times is weergegeven, luidt de zin, waar het op aan komt, aldus„Op 21 Augustus verliet de vijand, in ver band met de verliezen, die hij had ge leden, en de vruchteloosheid van zijn inspanning in aanmerking nemend, blijkbaar de Golf." De Times is van meening, dat hieruit blijkt, dat de Duitsche strijdkrachten er „schandelijk uitgedreven zijn". De militaire medewerker van het blad die overigens aanneemt, dat de Duit- schers een landing bij Pernau hebben beproefd, verwacht met spanning na dere bizonderlieden. Wat die mislukte landing aangaat, daar heeft wel Rodzvanko, de president van de Doema, over gesproken vreemd ia echter, dat geen enkel Russisch officieel bericht van dat succes gewag maakt. TV. R. Crt. Blijkens de berichten van den 22sten Augustus uit Petrograd, is de maritieme actie der Duitschers tegen Riga met een mislukking geëindigd. Wel zijn de Russische schepen genoodzaakt geweest zich in de Golf van Riga terug te trekken en zijn eenige torpedojagers en andere vaartuigen van klein charter vernield, doch den 22sten kon worden gemeld, dat de Duitsche vloot de Golf van Riga weder had verlaten. Die actie ter zee paste volkomen in de huidige militaire positie der Centrale Verbondenen op het Oostfront. Al is dit tot nu toe nog niet uit de officieele mededeelingen gebleken, het lijdt geen twijfel of op den noordelijken vleugel zullen zij al hun krachten bijzetten. Met de voorbereiding van een en ander gaat natuurlijk tijd verlorende stil stand van thans behoeft dan ook abso luut niet te wijzen op plaatselijke on macht der Centrale Verbondenen. Bij dezen strijd langs reusachtige fronten, van zoo geheel ander karakter dan voorheen, kan van 'n beslissende wen ding in enkele dagen immers geen sprake zijn. Was het in vroegere veld slagen op beperkte slagvelden mogelijk om, nadat de juiste groepeering der i strijdkrachten was voltooid, door een te juister tijd en in de juiste richting inzetten eener krachtige reserve, de beslissingen bewerken, dit is nu, in verband' met de groote uitgestrektheid van het front eenvoudig onmogelijk. Wel is er ook thans samenwerking tusschen de verschillende legergroepen en handelen deze volgens, ruim gestelde directiven doch wanneer zich dan op eenig deel van 't front de toestand ten gunste van een der partijen gaat tee kenen, dan is het verder geheel aan het toevai overgelaten of die partij in staat zal zijn dat succes snel te ver- grooten, omdat daartoe de aanwezigheid van een reserve groep noodig is. Was deze niet ter plaatse aanwezig, dan kost het aantrekken daarvan uit achter waarts gelegen opstellingen of van andere deelen van het front in den regel zooveel tijd, dat inmiddels een algemeene wijziging in den toestand kan zijn ingetreden. Veel is dus aan het toeval overgelaten en dit heeft zich ten duidelijkste thans gedemonstreerd bij de operaties in het Oosten. De dreigende omvatting der Russische legers kan niet een van den aanvang af opgezette strategische manoeuvre zijn geweest. Dat zal voor hen, die het verloop van den strijd in Koerland hebben gevolgd, wel duidelijk zijn. Deze operaties immers zijn aangevangen met actie van een belangrijke cavalerie macht en waren gericht tegen Libau en Mitau; het gold toen meer een demonstratieve manoeuvre, teneinde bij den zich in Galicië afspelenden strijd, de aandacht der Russen naar het N. af te leiden. Eenmaal vasten voet ge kregen hebbende in Koerland, zijn daarop infanteriekorpsen gevolgd en is de beweging tegen Mitau, vroeger mislukt, opnieuw opgevat, thans uit W. en N.W. richting en werden ten slotte dö stellingen bereikt voorwaarts van Mitau en voorwaarts van Ponie- wisch, afsluitend dus de ruimte tusschen Njemen en Duna. De fortuinlijke loop der gebeurte nissen in Galicië en Polen heeft daarna aan deze laatste opstelling der Centralen een groote beteekenis gegevenhaar voor de Russen gevaarlijk karakter heeft zich uit den loop der gebeurte nissen ontwikkeld doch kan geenszins I worden uitgelegd als het resultaat van I een weloverwogen en energiek door gevoerd strategisch plan. Nuintusschen de zaken eenmaal zoo staan, nu wordt door de Centrale Verbondenen met alle gracht de gelegenheid aangegrepen om daaruit een beslissing te doen voort vloeien. In dit licht verschijnt dan ook de maritieme actie bij Riga als een daad, in samenwerking met de operaties te lande bedoeld. Zooals we hierboven aanduidden, zijn de Duitschers er even wel niet in geslaagd tot Riga door te dringen. De laatste berichten van het Ooster front vermeldden een opdringen der D. O. strijdkrachten van uit Kowno naar het O. en Z., de ontruiming door de R. van Ossowiecz en ten slotte het overschrijden van den spoorweg Biolo- stok—Brest— Litowsk door de Centrale Verbondenen. In verband met deze successen zullen de Russen, die nog staan langs den westelijken oever van de Njemen, tusschen Kowno en Augus- towo, wel genoodzaakt zijn deze posities binnenkort op te geven. Het Russisch centrum handhaaft zich nog ten N., W. en Z. van Brest- Litowsk. Avp. De oorlogsverklaring van Italië aan Turkye, berustend, officieel althans op vrij gezochte argumenten, heeft aan de pers der Duitschers en Oosten rijkers stof gegeven tot voor Italië be grijpelijkerwijs minder vleiende be schouwingen. Dat deze oorlogsverkla ring het werk zou zijn van Engelsche en Fransche politici wordt uit den aard der zaak door hen als vaststaande aangenomen. Het oogenblik, waarop deze oorlogs verklaring verschijnt, is inderdaad ver dacht. We brengen een en ander in verband met hetgeen in den laatsten tijd in Rusland gebeurt en langs de Italiaansch—Oostenrijksche grens nog steeds niet gebeurd is. Daar komen de Centralen eiken dag dichter bij het te bereiken doel, hier blijven de Itali anen nog steeds even ver van het aller eerst te bereiken doel at. Brengt men dit nu in verband met de jongste discussies in Frankrijk van invloedrijke personen over den tragen gang der operaties aan de Dardanellen, dan dringt zich de verklaring op, dat Italië wellicht voornemens is nu zijn actie langs de oostgrens van het eigen land zoo onvruchtbaar blijft, zijn mede werking te gaan verleenen tot forcee ring der Dardanellen, welke operatie, zoo zij gelukt, wel in staat is om den Russischen Grootvorst zijn taak te helpen verlichten. Intusschen schijnt aan de Darda nellen de toestand voor de Fransch- Engelsche strijdkrachten al reeds in een gunstig stadium te zijn gekomen. Zij zijn er in geslaagd op nog een ander punt van Gallipoli een belangrijke troepenmacht aan land te zetten (Suwla- baai), haudhaven zich daar (in de om geving van Auriaforia een punt niet ver van de kust varwijderd) en vormen dus, door het innemen van deze stel lingen, een zeer ernstige bedreiging iu den rug van het op Gallipoli aanwezige Turksche leger. Wel is er van een algeheele insluiting van het Turksche leger op Gallipoli, als waarvan sommige berichten spraken, geen quaestie, doch de positie der Verbondenen is ontegen zeggelijk veel sterker geworden. Wel licht kan de Italiaansche hulp hier den doorslag geven. &■*?- De Romeinsche correspondent van de Daily Chronicle berekent dat Italië na y0 dagen oorlog op een frout van 385 mijlen lengte 3000 vierkante mijlen vijandelijk grondgebied in Friaul,Cadore en Trentino heeft veroverd. N. R. Crt. Naar uit Athene aan het Berl. Tage blatt wordt gemeld, is het nu uitgemaakt dat de terugkeer van Wenizelos aan de regeering niet beteekent de hervatting van de politiek, die tot zijn val geleid heeft. Ook Wenizelos stelt zich nu op het standpunt van de kroon, die voor handhaving van de neutraliteit en tegen elke politiek van afstand van grondge bied is. Ondanks deze overeenstemming iu de opvatting vau de buitenlandsche politiek, moet men zich niet voorstellen, dat Wenizelos zijn principieele politieke inzichten opgegeven heeftook de prin cipieele tegenstelling tusschen Wenize los en de kroon blijft uit den aard van de zaak bestaan, daar de kroon nog altijd aan de eindoverwinning van de midden Europeesche mogendheden ge looft, terwijl Wenizelos volhardt bij zijn meening, dat Engeland niet kan worden verslagen. Het onzekere van de toekomst is nu daarin gelegen dat Wenizelos en de kroon eiken nieuwen toestand naar hun verschillende zienswijzen zullen beoor- deelen. W. R. crt. Het Berliner Tageblatt is door het Bulgaarsche gezantschap te Berlijn ge machtigd tot tegenspraak van het bericht volgens hetwelk de Turksch Bulgaarsche overeenkomst reeds zou zijn geteekend. Het is wel juist dat die overeenkomst feitelijk is tot stand gekomen, maar het is niet uitgesloten dat de onderteekeniag vertraagd wordt door eenige formalitei ten die geen betrekking hebben op den inhoud van de overeenkomstde onder teekening kan dagelijks worden ver wacht. TV. R. crt. Omtrent het opblazen van het Engel sche vaartuig Boy Bert L T 150 wordt nog het volgende gemeld De Bov Bert is een klein zeilvisschers- vaartuig, iets grooter dan een botter en i met 4 man uitgerust, een zoogenaamde „smak". Deze vischte Maandagmiddag op ongeveer 54 Engelsche mijlen uit de Engelsche kust ten Oosten van Lowestoft, toen plotseling een duikboot opdook en zonder waarschuwing twee schoten uit een machinegeweer op het vaartuigje vuurde. De 4 opvarenden zetten de kleine scheepsboot uit en begaven zich daarin. Zij werden aan geroepen van de duikboot, waarvan twee opvarenden met den stuurman van de Boy Bert zich naar het schip begaven. Een bom met lont werd aan boord van het visschersvaartuig gebracht, dat na enkele seconden uiteenbarstte. Den stuurman werd met geweld belet een kompas mede te nemen. De duikboot nam de scheepsboot eerst op sleeptouw, doch wierp den tros los en liet de vier inzittenden aan hun lot over, toen de rook van een naderend stoomschip werd waargenomen. Na drie en een halt uur roeien werden ze door de Olympic IJ M 208 opgepikt en van alles ruimschoots voorzien. 't Waren William Bull, schipper, Walter Brice Clayson, stuurman, Wil liam Beskett en. William Hunt, matro zen, allen van Lowestoft. Aan een van hen was een dergelijk geval reeds drie maal overkomen en drie maal was hij door een Nederlaudsch visschersvaartuig gered. Zij deelden mede, dat sinds het uitbreken van den oorlog een zestigtal dezer vaartuigjes tot zinken was gebracht- De onderzee boot was de U of Y 9. N. R. Crt. Volgens een Reuterbericht uit bofia heeft een Engelsche duikboot in de Zee van Marmora het stoomschip Tenedos van de Duitsche Levautlinie, geladen met schiet- eu mondvoorraad, tot zinken gebracht. Voorts werd de Ispahan, één van drie

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1