No. 34 Woensdag 4 Augustus 1915, 31e Jaarg, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. n F. IMELEMAfl, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 85 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Strategische beschouwingen. In een overzicht over de oorlogsge beurtenissen van het afgeloopen jaar en schrijvende over de aanstaande gebeurtenissen, zegt een te St. Peters burg verschijnend blad, dat Rusland voor den oorlog verwacht had, dat Oostenrijk en Duitschland met hunne snelle mobilisatie en rijke technische hulpbronnen in de eerste plaats Rus land zouden bespringen. Om dit plan van den vijand te verijdelen werd in 1910 besloten, om het stuk van Rusland dat in Duitsch gebied vooruit springt en de versterkte plaatsen ten westen van Brest Litowsk niet vast te houden en niet in staat van verdediging te brengen Voor de concentratie van de Russi sche legers werd een oostelijker gelegen gebied gekozen, de middenloop van de Njemen, in het noorden de vestingen Kowno en Grodno en verder Bjelostok dat tot dit doel versterkt werd, voorts de loop van de Bug naar de zuidelijke grens toe. Deze linie werd beschouwd als de groOte linie tusschen het Russische en het Duitsche leger, voor het geval dit laatste, met de rijke technische hulp middelen machtig toegerust, zich op Rusland zou werpen. Zoodanig is ten naaste bij ook de tegenwoordige toestand. Het zou blijk baar een gevaar voor ons zijn om vast te kleven en overdreven belang te hechten aan den Weichsel en de Narew- met hun versterkte steden. Het is veel voordeeliger partij te trekken van de diepte van 't Russische oorlogsterrein fl&en de troepen van de Duitschers ver "van hun basis weg te trekken en hen te nopen zich in alle opzichten uit te putten. Om dit doel te bereiken moet men het vooruitgeschoven oorlogster rein prijsgeven. V Marschen, gevechten en ontbering zullen den vjjand moeten verzwakken. Het Russische leger is nu al drie maan- d -n met de uitvoering van dat plan bezig en reeds is het duidelijk, dat de zedelijke stootkracht vau het Duitsche leger afneemt. Gevangenen bevestigen dat de verzwakking eok het fysiek van 14 de troepen geldt. De oorlog zal beslist worden door de worsteling der legers, maar die beslissing is onafhankelijk van l de plaats, waar zij geleverd wordt. De terugtocht der Russen belooft hun nu die overwinning, want hun f strijdkrachten beginnen zich pas te ontwikkelen. Zij zullen in de toekomst over overvloed van munitie beschikken, wanneer de nationale nijverheid gemo biliseerd is en de bestellingen in het buitenland uitgevoerd zijn. Op het oogenblik echter verkeert de vijand in dit opzicht in zeer gunstige omstandig- heden. Een terugblik toont, dat toen de Duitschers in het begin van den oorlog zich met hun geheele macht op de Franschen wierpen, die sprong voor ons heugelijke uitkomsten op het voor uitgeschoven oorlogsterrein en met name de débacle der Oostenrijkeres in Galicië ten gevolge had. Nu zijn echter de hekken verhangen. Het gaat niet aan de bewegingsvrij heid van het Russische leger te belem meren. Het is onmogelijk om weinig betrouwbare vestingen aan een beleg bloot te stellen en ze van garnizoen te voorzien, zooals de Oostenrijkers te Przemysl deden. Daarom zien wij, als wij na een jaar oorlogvoeren de kaart met het Russische front nagaan, dat het voor de levende Russische strijdkrachten noodzakelijk is zich terug te trekken op de hoofdlijn von ontplooiing, die voor een dergelijke gebeurlijkheid het geschikst is. Dat zal het voordeeligste einde van onze inspanningen, met name sedert de April periode zijn. Op dit oogenblik hebben de Russen tegenover zich bijna de geheele Duitschi cavalerie, bijna het geheele Oostenrijk sche leger, meer dan de helft van alle Duitsche strijdmachten, met name 70 divisies. De vijandelijke artillerie is talrijk en zwaar van kaliber. Het Russische leger biedt heldhaftig tegenstand, daar het niet alleen een helsch vuur verduurt, maar den vijand tallooze verliezen toebrengt en hem ondanks de volmaaktheid van zijn techniek verzwakt. Wij moeten ook dichter bij de plaat sen zijn waar onze munite vandaan komt, vervolgens een front opnieuw inrichten en den vijand meetrekken, zelfs ten koste van de ontruiming van Warschau, de Weicbsel-linie, Iwangorod en Nowogeorgievsk. Deze terugtocht zal Rusland een offensief mogelijk maken, dat dan defenitiet en onweer staanbaar zal blijken. Bij de intrede van het tweede oor logsjaar heeft Rusland nauwkeuriger omschreven plannen voor den verderen veldtocht en blijft het vastbesloten den strijd tot een goed einde te brengen. De „Times" verneemt d.d. 25 dezer uit Warschau: Het algemeen nieuws is vandaag onbevredigend. Men meldt dat de Duitschers de Norew overge trokken zijn en zich ingegraven hebben, terwijl de vijand ook ten Zuiden van de stad niet ver af is. Gisteravond was de hemel verlicht door den weerschijn van de vlammen van brandende dorpen. Zelfs de grootste optimisten zijn van meening dat de ontruiming van War schau slechts een quae°tie van enkele dagen is. Er dient nadruk op gelegd, dat de Russen niet uit huu stellingen verdreven worden, maar liever terug trekken dan een slag te wagen, waarop zij onvoldoende zijn voorbereid en welke een ramp voor huu legers tengevolge zou hebben- Men gelooft niet dat het tot gevechten in de buurt van Warschau zal komen. Waarschijnlijk zal er alleen tusschen Warschau en de nieuwe linie een ach terhoede gevecht geleverd worden. Het postkantoor is vandaag naar eldors ver plaatst. De „Morning Post"-correspondent te St. Petersburg legt er nadruk op,' dat Rusland in overleg met zijn bondge- nooten tot die beslissing gekomen is. Hij zegt, dat het opgeven van de ves tingen van Warschau en die van de Weichsellinie de Duitschers zal nood zaken aan het Russische front te blijven wat de overwegicg is, die bovenal den doorslag geeft. De corresp. van de „Daily Chron." te St. Petersburg meldtDe officieele rapporten omtrent hetgeen plaats had in het Oosten, leveren goed nieuws betreffende den toestand op verscheiden gedeelten van het Russische front. Men wil daarmede niet zeggen, dat de loop van den slag een wending heeft genomen in 't voordeel der Rus sen, dat is niet zoo plotseling te ver wachten. Het neemt echter niet weg, dat de gebeurtenissen welke op het oogenblik plaats grijpen, teekenend zijn, en de taaiheid en de volharding der als het ware wonderen verrichten de Russische legers slechts illusstreeren. Men dient echter in het oog te houden dat het Russische leger, zooals de oogen blikkelijke stand van zaken is, zijn paMieele successen niet ontwikkelen kan tot een breede agressieve beweging. Weliswaar is de Russische industrie nu eerst begonnen met een munitie-aan maak, waarvan het gevolg is, dat het Russische leger zijn prestaties moet verminderen, doch zoodra het over voldoende munitievoorraden kan be schikken, zal het zich met grenzenloozen heldenmoed op zijn vijand werpen, hetgeen een groote voorwaartsche be weging tengevolge zal hebben. De Duitschers zijn ten koste van ontzaglijke verliezen de Narew op ver schillende punten overgetrokken. Mac kensen worstelt met een sterke strijd macht aan de Bug, teneinde Brest- Litowsk om te trekken. Daarom moeten de Russen opnieuw terugtrekken ten einde 's vijands plan om hen af te snijden te verijdelen. Hiertoe is de ontruiming van het Poolsehe front, dat de Russen een jaar in bezit houden noodzakelijk. Het Russische leger zal derhalve zijn werk voortzetten, waar door het de Duitsche strijdkrachten geheel zal vermoeien en uitputten. Als de uitgeputte vijand het Poolsehe ge vechtsterrein bezet, zal hij het zoo goed als onbewoond en verlaten vinden. De „Daily Mail" verneemt uit Petro- gradHet is de opmarsch uit het Noorden geweeït, welke gepaard ging met een omtrekking van de verdedi gingswerken van Blonie, ten Westen van de stad, welke het onverstandig maakte, Warschau langer bezet te houden. Alleen de troepen in het centrum hadden eenige ruimte tot beweging. Deze hebben reeds nieuwe stelliugen bezet, hun moreel is onver zwakt. Een officieuse mededeeling van het dep. van Oorlog maakt een verge lijking met de positie in 1812 en zegt dat Rusland zal voortgaan met handig te manoeuvreeren, tot het voldoende artillerie-munitie heeft om het offensief te ondernemen. De corr. voegt erbij dat het eigenlijke gevaar van het Weste lijke Iront dreigt, waar de Duitschers in het najaar een beslissenden slag hopen te slaan, indien zij er in slagen de Russen in het Oosten mat te zetten. Avp. De Times schrijft Wij mogen nieuwen moed putten uit de kalmte en opgewekte vastbesloten heid van de Russen, die door de bedrei ging van Warschau niet van hun stuk gebracht worden, evenmin als hun voorvaderen een eeuw geleden door die van Moskou. Zij weten evengoed als wij, dat de bondgenooten het langer kunnen uithouden dan hun tegenstan ders. Voortaan zal de last vaD het uit de wereld helpen van het Duitsche gevaar in veel grootere mate op onze schouders rusten. Wij zullen ons aan dien plicht niet onttrekken. Frankrijk en Rusland zyn beide zwaar beproefd. Hun uiterste krachten inspannende, zulleD zij genoopt worden krachtiger steun van ons te verwachten. Zij zullen daar niet te vergeefs naar uitzien. Wij moeten nu elke zenuw spannen in den strijd om de vrijheid en ons voorbereiden op de verdere worsteling zooals wij ons nog nooit voorbereid hebben. Indien de regeering onmiddellijk zou besluiten tot een verklaring, waarbij elke man, die den vereischten leeftijd heeft be reikt, verplicht is dienst te doen naar de aanwijzingen van de regeering, zou de rechtstreeksche moreele uitwerking van de Duitsche overwinningen in Rus land te niet gedaan worden. Een der gelijke stap, mits dadelijk ondernomen zou indruk maken op de geheele wereld. N. R. Crt. De Osservatore Romano bevat een pauselijke vermaning aan de oorlogvoe rende volkereu om vrede te sluiten. De paus, het betreurende dat zijn streven tot verzoening totnutoe is mislukt, zegt toch de hoop niet te hebben verloren. Op den jaardag van den oorlog smeekt hij een spoedigen vrede af. De paus bezweert de hoofden aller naties zijn bede te verhooren, want zij zijn voor God verantwoordelijk. Het oogenblik is gekomen over vrede te spreken en alle ware vredesvrienden moeten daar voor ijveren. Gezegend zij hij, besluit de vermaning, die de eerste olijftak van vrede tusschen de oorlogvoerenden werpt. De Kölnische Zeitung schrijft naar aauleiding van den oproep van den paus: De paus heeft zich een monument opgericht, dat ver over de grenzen van de Roomsch Katholieke kerk tot dank baarheid zal stemmen. IntusscheD kan hij in de richting zien, waarheen hij wil naar St. Petersburg, naar Londen, naar Parijs, naar Rome, overal zal hem een hard „neen" tegemoet klinken. Zoo zal zijn beroep op den vrede nog een onvervulde wensch blijven. Duitschland echter houdt zijn zwaard in nog vastere greep en ontbloot het voor nieuwe, belangrijker slagen, welke ons nog grootere uitkomsten zullen op leveren. Deze zullen ons brengen, wat de menschelijkheid en de godsdienst bij onze tegenstanders niet hebben kun nen uitrichten, den eervollen vrede. N. R. CrU AXELSCHE m CQDEANT. 9

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1