No. '14, 31e J aars, Zaterdag 22 7¥e« 1915. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAA Verstrekking Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden frane» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Wegens het Pinkster feest zal a. s. Dinsdag geen nummer van dit blad verschijnen. van ongebuild tarwebrood en ongebuild tarwemeel tegen VERMINDERDE PRIJZEN. BURGEMEESTERen'WETHOUDERS der gemeente AXEL, brengen ter open bare kennis, dat, ter uitvoering van de missive van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel dd. 24 April 1915, no. 455, afd. A. S., door hen eene regeling is ontworpen, krachtens welke, na goedkeuring door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in de gemeente zal worden verkrijgbaar ge steld a. ongebuild tarwebrood tegen den prijs van twaalf cent per kilogram, gaar gebakken met eene speling in het gewicht van vijf procent; b. ongebuild tarwemeel tegen den prijs van zestien cent per kilogram. Ten einde de uitvoering der regeling te kunnen voorbereiden en zoo spoedig mogelijk, nadat de Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel de regeling zal hebben goedgekeurd, met de ver krijgbaarstelling een aanvang te kunnen maken, wordt ieder hoofd van een huis gezin of alleenloopend persoon, die gebruik wenscht te maken van de ge legenheid om hetzij ongebuild tarwe- brood, hetzij ongebuild tarwemeel tegen de hierboven genoemde prijzen te koopen, uitgenoodigd daarvan ten spoedigste aangifte te doen aan den Burgemeester onder opgave: a. van den naam en de woonplaats van den broodbakker of meelhan delaar, van wien hij het brood ot het meel wenscht te betrekken; b. voor zooveel hoofden van huisge- zinnen betreft, van het aantal leden van het gezin, kinderen beneden den leeftijd van twee jaren niet medegerekend. Voor het doen der aangifte bestaat gelegenheid op werkdagen van negen uur tot twaalf uur des voormiddags. Broodbakkers en meelhandelaren, die ongebuild tarwebrood of ongebuild tar wemeel tegen de hierboven genoemde prijzen verkrijgbaar willen stellen, kunnen, na goedkeuring der regeling door den Minister, ongebuild tarwemeel tegen verminderde prijzen van de ge meente betrekken. Zij moeten daarvan ten spoedigste aangifte doen bij den Burgemeester -van iedere gemeente, waar zij brood of meel wenschen te verkoopen. Nadere inlichtingen worden ter ge meentesecretarie verstrekt. Axel, 20 Mei 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester L. J. DEN HOLLANDER. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Aan de Dardanellen. Uit de onderscheidene telegrammen over het krijgsbedrijf op het schiereiland van Gallipoli, menigmaal niet zeer duidelijk en met elkander integeuspraak is echter reeds dit duidelijk geworden, dat de verovering van dit schiereiland maar niet op een achternamiddag zal kunnen worden voltooid. De Zuidpunt van het schiereiland wordt beheerscht door de hoogten van Achi Baba. Deze moeten de troepen der entente-mogendheden veroveren, willen zij ooit den noordelijken oever van de Nauwte bereiken en beheer- schen. Achter de stellingen van de heuvels van Achi Baba liggen weer andere, even sterk. Al die posities moeten worden genomen, loopgraaf' voor loop graat, heuvel voor heuvel, dal by dal, voor het leger aan de Nauwte de poort van de vloot kan openmaken. Het Britsche leger, zoo seint men van Mudros aan de Times, is nog niet in het bezit van deze behcerschende positie maar heeft den vijand gedwongen zijn sterkte te toonen en den aard van zijn verdedigingswerken te openbaren. „Wij vechten tegen een dapper en taai leger, dat goed wordt geleid, en dat in de verdediging altijd heeft ge toond een geducht tegenstander te zijn. De mannen waartegeu onze troepen thans vechten zijn van hetzelfde hout gesneden als die Plewna onder Osman verdedigden. Zij vechten voor het bestaan als een factor in Europa, en voor het behoud van de Stad, die de trots en de lust van iederen Turk is. Zij geven niet toe en laten ons de Nauwte niet door, derhalve moeten wij ons met vechten onzen weg banen, voet voor voet, en evenals in Frankrijk is de oorlog hier tot de kwestiegereduceerd hoeveel man wij kunnen missen om een loopgraaf of een mijl terrein te winnen. Onze troepen en de Frauschen hebben groote offers gebracht om den weg te openen voor versterkingen uit net vaderland, die het werk van deze neldeu zullen moeten voltooien., N. R. Crt. De strfjd in het Oosten. De correspondent van de Times te St. Petersburg geeft dd. 17 Mei de volgende samenvattende inlichtingen over den stand van het krijgsbedrijf in het Oosten, die over het geheel met de Duitsche en Oostenryksche communi- qué's overeenkomen. De nieuwe verdedigingslijn van het front van de Bzura tot de Stryj i« ongeveer 320 K.M. korter dan de vroe gere linie. De succesvolle operaties op de flank des vijands (de correspondent bedoelt de operaties tusschen Dnjestr en Pruth), en in verband daarmee de nieuwe verdedigingslinie langs den Weichsel, vormen het beste tegenwicht tegen de nieuwe plannen des vijands. De Russische strijdkrachten, die uit de Karpathen zijn teruggetrokken, vor men nu een compacte massa tusschen de San en de Boekowina. Het bezit van verscheidene punten aan den spoorweg Delatyn Kolomea is voor ons (de Russen) van belang, want de Oosten rijkers baseeren hierop hun heele ver dediging van Boekowina. Militaire beoordeelaars van den toe stand beschouwen de actie in de streek van Lezajsk (aan de overzijde van de San, ten Noorden van Jaroslau) en Joroslau in het Noorden van Galicië als het voorspel van een grooten slag. De bewegingen des vijands met betrek king tot Przemysl komen niet alleen van het Westen uit, maar ook van het Noorden en het Zuiden uit. Die van het Noorden uit is verreweg de belangrijkste. De strijdende partijen betwisten elkander hier de bocht van de San. In de streek van de Oostzee zijn er 3 gescheiden operatie-tooneelen: Libau Szawle en Rossieny. Bij Rossieny dekt de vijmd zijn troepen bij Szawle. Tusschen Memel en Libau loopt de Duitsche linie vlak langs de zeekust over den geheelen afstand. Zij hebben hier Belgische gevangenen aan het werk gezet, die, tezamen met andere werk lieden, in motorwagens uit Duitschland worden aangevoerd. Uit het oorlogsperskwartier wordt aan den Lokal-Anzeiger gemeld De krijgs verrichtingen op het oorlogstooneel in Galicië zijn in een nieuw en blijkbaar beslissend stadium gekomen. De Russen hebben zich op vele punten opgesteln en zijn den strijd reeds begonnen. Zoowel de Duitschers als de Oostenrij kers trekken hun strijdkrachten samen op de punten waar zij een sterken druk deuken te kunnen uitoefenen. Het zware geschut wordt in stelling gebracht want het komt er op aan, zoowel de krachtig vastgehouden steunpunten der Russen te vernielen, alsook hun beslis sende aanvals opstellingen onder vuur te nemen. Het sterk bevestigde brug gehoofd van Sadomierz zoomede het door de Russen reeds gedurende het tweede beleg van contra-verschansingen voorziene Przemysl zullen met artillerie moeten worden vernield. Daar kan het tot een geregeld beleg komen. In Russisch Polen bevinden de ver bonden troepen zich in een gunstige opstelling. Zij hebben namelijk de hooge ketens van de Lysagora vast in hun bezit. Het bruggehoofd der vesting Iwaugerod hebben zij echter den Russen nog niet kunnen ontnemen. Achter deze vesting worden in een centrale positie aan de Rystzryca blijkbaar groote Russische legerreserves opgesteld. Er is een slag op handen, die de Russen met aanzienlijke strijdkrachten maar onder ongunstige omstandigheden moeten aanvaarden. Hij zal veel gelij ken op den drieweekschen slag aan de San in de Octoberdagen van verleden jaar. De Russen bevinden zich in een strategisch defensief, zonder dat te voorzien is of zij in den slag uitsluitend verdedigend, dan wel tegen-aanvallend zullen optreden. Zonder twijfel zal de uitslag van dit nieuwe gevecht gewich tige gevolgen hebben. N. R. Crt. Oostenrijk en Italië. Tei vergadering van den Duitschen Rijksdag waren Dinsdag de rijkskanselier en de rijksministers tegenwoordig. De voorzitter zeide in zijn openings rede: Wij beginnen onzen arbeid met het volle vertrouwen, dat de loop van de oorlogsgebeurtenissen ons geeft. Met ern stige vastbeslotenheid, die in onze kracht en eenheid en iu de rechtvaardigheid onzer zaak wortelt, ziet het Duitsche volk de toekomst tegemoet, die al onze krachten tot ontwikkeling zal brengen voor het welzijn en de grootheid van het geliefde vaderland. (Luide, aanhoudende toe juichingen.) De rijkskanselier, vervolgens het woord nemend, zeide Het is u bekend dat de betrekkingen tusschen Italië en Oostenrijk-Hongarije de laatste maanden zeer zijn verscherpt. Uit de verklaringen van gisteren (van graaf Tisza) zal u gebleken zijn dal de O. H. regeering, in den oprechten wensch om de bestendige vriendschap tusschen O. H. en Italië te verzekeren en met de levensbelangen van beide rijken rekening te houden, tot verstrekkende concessies van territorialen aard aan Italië heeft besloten. Ik acht het van belang u van deze concessies een overzicht te geven. Oostenrijk-Hongarije verklaart zich be reid aan Italië af te staan Je. het deel van Tirol, dat door Italianen wordt be woond 2e. den westelijken oever van de Isonzo, zoover als de bevolking zuiver Italiaansch is, en de stad Gradisca3e. Triest zal een keizerlijke vrije stad worden en een bestuur krijgen in over eenstemming met het Italiaansche ka rakter der stad, alsmede een Italiaansche universiteit4e. de Italiaansche souverei- niteit over Walona en de daarbij be- hooreüde belangensfeer zal worden er kend 5e. Oostenrijk-Hongarije verklaart geen politiek belang te hebben bij Alba nië; 6e. de nationale belangen der onderdanen van Italiaansche nationaliteit zullen in Oostenrijk Hongarije bizonder worden behartigd; 7e. Oostenrijk Honga rije zal amnestie verleenen aan militaire of politieke misdadigers die uit het gebied dat afgestaan wordt afkomstig zijn 8e. O.-H. belooft welwillende overweging van de verdere wenschen van Italië ten aan zien van alle punten in de overeenkomst tusschen beide staten9e. Oostenrijk- Hongarije zal na het tot stand komen der overeenkomst een plechtige verklaring aileggen over den gebiedsafstand 10e.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1