Ao. 12. 31e Jaar Zaterdag 15 Mei If) 15 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandèrc 1. F. DIELEMAA, Binnenland. Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. A OVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent voor eiken regel meer 5 Cent. Groot® letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/8 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk- tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Broodkaarten en de verstrekking van meel. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft aan de burgemeesters de volgende circulair! verzonden: Ik heb de eer u mede te deelen, dat mij naar aanleiding van mijne circulaire van 24 April j.l., van verschillende zijden wordt gevraagd, hoe de aan vrage voor de broodkaarten eu de verstrekking van meel moet worden geregeld voor de levering van brood aan personen, die gewoon zijn dit van bakkers uit andere gemeentan dan die van hunne inwoning te betrekken. In verband hiermede meen ik u er op te moeten wijzen, dat het betrekken van brood uit andere gemeenten geens zins aan de controle regeling, welke ik u bij mijne bovengenoemde circulaire ter kennisneming zond, in den weg staat. Ik stel mij de regeling daarvan aldus voor J Een ieder, die van de gelegenheid om goedkoop brood te verkrijgen gebruik wenscht te maken, vraagt eeue broodkaart aan bij het bestuur van de plaats zijner inwoning. Op deze brood kaarten wordt de naam van den bakker vermeld. Dit kan ook zijn een bakker in eene andere gemeente. De brood kaarten worden door de houders daar van na het verstrijken van het tijdvak bij den burgemeester van de plaats hunner inwonihg ingeleverd. De bur gemeester stelt dan dé hoeveelheid brood vast, door iederen bakker geleverd. Van de hoeveelheid brood, geleverd door bakkers buiten de gemeente, geeft de sy burgemeester kennis aan den burgemee- ster van de gemeente, waar die bakkerij gevestigd is. Het is n.l. de bedoeling, dat de bakkers al het benoodigde meel, ook dat gebruikt wordt voor de levering van brood naar andere gemeenten, betrekken van den burgemeester der gemeente, waar de bakkerij gevestigd is. Uit de opgaven omtrent geleverde hoeveelheid brood die deze burgemeester krijgt van de burge meesters van omliggende gemeenten, kan derhalve worden nagegaan, hoeveel brood door dien bakker naar andere gemeenten wordt afgeleverd en hoeveel meel hij daarvoor dus kau outvaugeu De prijs van het meel, bestem! voor het bakken van brood van 12 cents per K-G., moet door iedere gemeente worden vastgesteld. Daar deze prijs vefbaud houdt met de kosten, die aau uet baxkeu vUu brood zijn verbonden, o.a. aroeius- loon, etc., zal ook voor net brood, dai buiten de gemeente wordt afgeleverd, het meel geleverd- moeten worden tegen den prijs, welke geldt voor de gemeente waar de bakkerij is gevestigd. Ten einde een normaal verloop van zaken zooveel mogelijk te bevorderen, heb ik de eer u beleefd te verzoeken met het bovenstaande zooveel mogelijk rekening te willen houden. Sc. crt. Van de gelegenheid om ongebuild tarwebrood of meel tegen lagen prijs te betrekken zal naar schatting te Gouda door circa 2p00 gezinnen gebruik wor den gemaakt. De broodkaarten worden nog deze week aan de aanvragers toe gezonden, terwijl reeds op Dinsdag 18 Mei a.s. de verschaffiug van goedkoop tarwebrood en -meel een aanvang zal nemen. Avp. Vrijdag kwamen te Arasterdam 100 kisten goud ter waarde vau 5 millioeu kronen (f 2 500.000) uit Weeneu aan, bestemd voor de Amst.erdamsche Bank. Nederland en de oorlog. Reuter seint uit Washington, dat de Nederlandsche gezant aldaar zich aan het departement van staat heeft ver voegd en aan raiuister Bryan heeft meegedeeld, d$t de positie der Neder landsche regeeriug iuzake het gebeurde met de Lusitania dezelfde was als die van de Araerikaansche regeering, wijl ook Nederlandsche onderdanen bij de ramp het leven hebben verloren, ook Nederlandsche schepen zijn getorpe deerd, en de Nederlandsche handel ernstig heeft geleden. Bryan constateerde, dat de Duitsche regeering nimmer de opmerkzaamheid van het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken had gevestigd op de advertentie, waarin de Amerikanen werden gewaarschuwd tegen het reizen op schepen van de oorlogvoerenden. N. R. Crt. *1talie. Het Neue Wiener Tageblatt en de Neue Preie Presse erkennen dat de verhouding tusscheu Italië en Oostenrijk uiterst gespannen is. Beide bladen hopen niettemin dat het de Italiaansche regeering zal gelukken weerstand te bieden aau de gevaarlijke beweging tegen de centrale mogendheden en den vrede voor Italië te bewaren. De Neue Freie Presse voegt er aau toe dat het Duitsche en Oosteurijksche leger tegen eiken plicht, die het door den loop der gebeurtenissen wordt opgelegd, is opge wassen. De corr. van de „Tijd" te Rome meldt aan zijn blad, dat alle Duitschers eu Oostenrijkers in verband met den ge spannen toestand Rome. verlaten heb- beu. Ook talrijke Nederlanders hebbeu zich reeds over de grenzen begeveu of staan op het punt dit te doen. Tot hen b ihooren ragrs. Nolens. Eras, Nouwens en anlereu. Aau deu algemeeuen uit- me it mbo ra vele kloosterlingen van bulirlei kuuue, priesters en onderwij Z5ui persoueel, allen van Duitschen oorsprong, deelgeuomem De Pauselijke Stoel heeft aan de bis sctto >peu der uoor lelijke diocesen uit gebreide bevoegdneieu verleend en aan die van de Venetiaausche kerkproviu cies verzocht, bun parochianeu tot kalmte p.au te manen. Geheel uit eigen beweging heeft de regeering de zijde liugsche verzekering aan het Vaticaan doen geven, dat de kerkelijke eigen domraen en de persoon des Pausen door haar zouden worden beschermd en dat de waarborgenwet getrouw zou worden nagekomen. De „Daily Tel." verneemt uit Rome, dat alle schepen bestemd voor Venetië 12 mijl buiten de haven moeten wachten tot er een loods aan boord komt om hen binDen te brengen. Dezelfde corr. weet ook mede te deeUn, dat Oostenrijksche gendarmes te Gradisca de vlucht hebbeu genomen, omdat zij vreesden voor een overval door Italiaansche soldaten. II OORLOG. Aan de N. R. crt. ontleenen we de volgende telegrammen omtrent de krijgs verrichtingen BERLIJN, 11 Mei. (Wolff.) Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier 'Gisterochtend hebbeu wij voor West eude een Eagelscb linieschip door ons vuur verdreven. Ten oosten vau Ypereu zijn wij blijven opschieten en hebben vijf ma chinegeweren buitgemaakt. Ten zuidwesten van Rijssel hebben de Franschen hun aanvallen op de Loretto hoogte en de plaatsen Ablaing en Carency voortgezet. Alle aanvallen zijn afgeslagen. Het aautal door ons daar ter plaatse gemaakte gevangenen- is tot 800 gestegen. Tusscheu Carency en Neufville heb ben de Frauschen de door hen ver overde loopgraven nog in bezit. De gevechten worden er voortgezet. Wij hebben ten zuidoosten van Rijs sel een Engelsch vliegtuig naar beneden geschoten. Ten N.W. van Berry au Bac hebben ouze troepen gisteren in het boschach tige terrein ten zuiden van La Ville au Bois eeu uit twee achter elkaar liggende linies bestaaude stelling ter breedte van 400 M stormenderhand genomen, een aantal ougewoude gevangenen gemaakt en twee mynwerpers met veel munitie vermeesterd. Aanvallen der vijandelijke infanterie ten N. van Flirey en in het Priester bosch zijn met zware verliezen voor de Franschen mislukt. PARIJS, 11 Mei. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag 3 uur: In België hebben de Duitschers bij St. Joris een poging gedaan om door een nachtelijken aanval de werken te hernemen die de Franschen op 9 Mei hebben veroverd, doch zij werdeu terug geslagen. Ten Noorden van Atrecht worden de Fransche yorderingen voortgezet. Aan het eiude van den dag van gisteren maakten de Franschen zich allereerst vau het kerkhof meester, vervolgens vau het oostelijk deel van het dorp Carency en dan weg van Carency naar Souchez. Carency, waar de Franschen opuieuw 230 gevaugenen hebben ge maakt, waarouder 3 officieren, en waar zij verscheidene mitrailleuses hebben genomen, is naar drie zijden door Frausche troepen bezet eu heeft nog slecuts een hachelijke verbinding met de Duitsche liniëu. Troepen, door de Duitschers per auto uit Leus eu Douai gehaaid voeren, tegenaanvallen uit, die echter gebroken werdeu door het Fran sche vuur. In den loop van gistermiddag hebben de Duitschers zeer zware verliezen ge leden voor Loos, Notre Dame, Lorette, Souchez, Neuville en St. Vaast. Op dit aatste punt hebben de Franschen ter rein gewonnen en een honderdtal ge vangenen gemaakt. Het aantal gevan gen genomen Duitsche officieren was gisteravond reeds over de vijftig. In den afgeloopen nacht hebben de Duit schers een nieuwen tegenslag gehad. Een tegenaanval ten N. van Neuville, voorafgegaan door een hevig bombarde ment, werd volkomen afgeslagen. De Franschen behielden het geheele terrein dat zij gewonnen hadden en brachten den vijand uiterst gevoelige verliezen toe. Op het overige gedeelte van het ront Loos-Atrecht is geen enkele tegen aanval gedaan. Gisterochtend zijn bij de beschieting van Duinkerken 3 granaten in de stad gevallen, die geen slachtoffers hebben gemaakt en geen schade aangericht. De Duitschers hebben 11 granaten geworpen op Bergues (ten ^.O. van Duinkerken), waardoor 12 meuschen werden gedood en 11 gewond. Fran sche batterijen openden terstond het vuur en deden de beschietiug staken. De Duitschers hebben haar in den loop van den dag niet meer hervat. Van het overige front geen nieuws. Een Fransch vliegtuig heeft 4 bom men geworpen op de loods voor lucht schepen te Maubeuge en er brand veroorzaakt. Een Duitsch vliegtuig heeft zonder gevolg bommen geworpen op het sr lion van Doullens (ten Z. W. van Atrecnt). Een ander Duitsch vliegtuig, dat tus schen Argonnen eu de Maas door een Fransche batterij werd beschoten, moest in de Duitsche linies dalen, waar het in brand vloog. De Duitschers hebben een Engelsch vliegtuig neergeschoten, de Engelsche troepen twee Duitsche vliegtuigen. PARIJS, 11 Mei. (Reuter.) Het i/ond» bericht luidt De Belgen hebben ten noorden van Dixmuiden een bruggehoofd in ,'icut aau den rechteroever van de Ys-; en Maandagnacht hevige aanvallen (ge slagen. De Belgen hebben ook terrein gewonnen ten zuiden van Dixmuiden. De Engelschen, die door de Duit schers onder dekking van gassen waren aangevallen, konden, door maskers be schermd, de verstikkende wolk over zich laten gaan. Zij hakten daarna onder een rechtstreeksch vuur uit machine-geweren en gewereu de Duit schers, die in massa's opgerukt waren, in de pan. Wij behaalden nog belangrijke suc cessen ten noorden van Atrecht. Een hevig gevecht aan het tront bij Loos is geëindigd met de verovering van een groot Duitsch veld we - c, v.iu een uitgebreid stelsel loopgraven over den weg Loos—Vermelles en meer ten zuiden van het veldwerk en van de kapel van Notre Dame da Lorette, die de Duitschers tot een ware vesting

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1