No. 7. Woensdag 28 1915. 31e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. imXFM W, Landbouw. b verschijnt eiken Dinsdag- en Vrfldagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franeo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en YrJJdagnamiddag TWEE uren. Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Donderdag werd te Middelburg de voorjaarsvergadering gehouden van het hoofdbestuur van de Zeeuwsche Land bouwmaatschappij, onder voorzitter schap van den heerJ. H. O. Dominicus. De Middelb. crt. geeft hiervan het volgende verslag De stichting van een tentoonstellings fonds wacht op het afkomen van de subsidie van 5000 van de Kon. Ned. Landbouwvereeniging. De pogingen, aangewend om aan onder de wapenen zynde bedrijfaboeren een langer verlof te verleenen in den zaaitijd, gaf den heer de Peyter (Axel) aanleiding om zijn spijt uit te drukken dat het dagelijksch bestuur niet op audiëntie is geweest bij den minister omdat mondeling zulke zaken beter zija toe te lichten dan schriftelijk. De voorzitter meende, dat het be reikte resultaat reeds zeer bevredi gend is. Van de commissie belast om met notarissen tot een overeenkomst te komen aangaande de kosten te heffen bij het houden van publieke verkoopin- gen van vaste goederen, was een schrijven ingekomen, waarin deze mee deelde, dat men reeds tot een overeen komst gekomen is maar dat deze nog niet door alle notarissen is goedgekeurd en dat men de bepalingen niet wil publicieeren, alvorens dit is geschied. Nog werden mededeelingen gedaan over het besteden van Rijkssubsidie ter ..verbetering der varkensfokkerij. Hiermede in verband werd voorge lezen een schrijven van het ministerie van landbouw, waaruit blijkt, dat uit een in Drenthe ingesteld onderzoek bij de beerenhouders naar den invloed van het uitvoerverbod van varkens op de fokkerij, bleek, dat die invloed, hier nadeelig, daar niet merkbaar was, ter wijl in andere plaatsen de lox zelf was uitgebreid. Door den heer W. Kakebeeke werd de wenschelijkheid betoogd, ook in Zeeland een enquête te dier zake in te stellen; het is de bedoeling van de regeering om een algemeene telling te houden onder het vee en ook onder de varkens. De heer de Peyter gelooft, dat de beerhouders niet voldoende aanteeke ning houden van het aantal zeugen,, dat bij hun beer komt. De heeren Zwagerman en Zuidweg konden reeds enkele inlichtingen geven betreffende deze kwestie, die getuigen van een vrij goede fokkerij. De heer de Feyter gelooft dat dit voor de grensgemeenten niet telt. De secretaris wil de afdeelingen een onderzoek doen instellen. Aldus werd besloten. Behandeld werd het voorstel van de afdeeling Goes om de tentoonstelling, welke dit jaar volgens rooster zou gehouden worden in deze afdeeling, uit te stellen tot een volgend jaar. Dit voorstel was in de meeste afdeelingen aangenomen. De afdeeling Axel had geen bezwaar tegen afstel der tentoonstelling, mits dientengevolge de afdeeling Goes ach teraan geplaatst wordt op de beurtlijst van tentoonstellingen. De afgevaardigde van Axel zeide, dat hij vóór de vergadering argumenten heeft gehoord, die hem er toe brengen dit idee terug te nemen. De voorzitter en ook de heer I. G. J. Kakebeeke, voorzitter der afdeeling Goes, wezen o.a. nog op het voorkomen van mond- en klauwzeer. Het voorstel Goes werd aangenomen en ook dat van het hoofdbestuur om op 16 Juli te Goes eene algemeene ver gadering te houden. Van de regeering is bericht gekomen, dat er geen reden is om te voldoen aan het verzoek van de afdeeling Mid delburg om het invoeren van kalveren in Zeeland te verbieden. De heer Mol zou gaarneeen verscherpt toezicht op den invoer van besmet vee hebben, ook door het iustellen van quarantaine. Aan de regeering zal een verzoek in dezen geest worden gericht en aan Ged. Staten daarvoor steun worden gevraagd. De heer I. G. J. Kakebeeke deed enkele mededeelingen over de werk zaamheden van het Bemiddelings- Bureau voor den Landbouw te Goes. De superphosfaat kon alleen worden gekregen in iets mindere kwaliteit en tegen iets hoogeren prijs. De chilisalpeter is reeds in het Land bouwblad besproken. De arbeid van de commissie van waakzaamheid, en de prijsnoteering van de suikerbieten zijn*ook reeds in het Landbouwblad behaudeld. Door de actie voor deze pt ijsnoteering is die prijs 75 cent verhoogd. Verder heeft het bureau zich be/ig gehouden met het geven vau advies aan de regeering over uitvoerverboden en het behandelen van aanvragen om landbouw verloven. Thans is een oproep ingekomen voor eene vergadering op 1 Mei, waar het verleenen van verlof aan land en tuinbouwers in den hooi- en oogsttijd zal worden besproken. De heer Kakebeeke vroeg de meening der aanwezigen over deze kwestie. De voorzitter wees op het ontzettend werk, dat de heer Kakekeeke en zijn medewerkers hebben, en bracht hen daarvoor reeds voorloopig hartelijkdauk. De heer Mulock Houwer zeide, dat de veidarbeiders soms verlof vragen, zonder te weten, dat zij werk zullen hebben, dat is op Schouwen reeds bewezen. Voor den hooitijd zullen meer de paardenknechts in aanmerking komen. De heer Kakebeeke zou de vraag willen stellenis extra verlof uoodig en zoo ja, dan hoelang en wanneer Zijn eigen meening is dat voor Zeeland meer verlof noodig is voor den oogsttijd dan voor den hooitijd. De heer Van Dixhoorn vraagt of het tegelijk door bet bemiddelingsbureau worden gedaan, daar hij ondervinding heeft dat bij-stuk voor stuk behande ling de eene aanvrager veel ianger op antwoord wacht dan de andere De heer Kakebeeke zou voor den hooi- of oogsttijd een opgave der afdeelin gen willen hebben van daar wonende landbouwers, die voor verlof in aan merking zouden komen. De heer YV. Kakebeeke meent, dat het niet noodig is verlof te geven voor den hooitijd. Voor Zuid Beveland zou een verlof in den biettijd van half Mei tot half Juni, veel meer noodig zijn en ook in den oogsttijd. De heer Snijders zegt, dat voor Tholen ook de hooitijd van groot belang is en hij vraagt of ook de aardappelenoogst bedoeld is De heer Bloemsma vraagt of ook de tuinbouw zal worden aangeschreven in verband met den oogst van vroegere aardappelen, augurken enz. Da heer Lucieer wijst op de moei lijkheid een bepaalden datum vast te stellen. De heer Kooiman vraagt of de kwestie niet plaatselijk zou kunnen worden be handeld, daar de eene gemeente op anderen tijd zijn mannen noodig zal hebban, dan een andere gemeente. Da heer van Dixhoorn meent oo t dat voor iedere streek andere eischen te stellen zijn. De aardappelenoogst is voorZeeuwsch Vlaanderen van minder belaag voor verlofverleening. De secretaris meent dat men niet te veel moet vragen, want dit zou tot desillusie leiden. De heep Kakebeeke zal in de bedoelde vergadering madedeelen, dat er voor Zeeland drie tijden zijn die voor verlof in aanmerking komen en dat er aan vragen door de afdeelingen zullen wor den gedaan. Na de pauze werd voortgezet de discussie over het werken van het be- midcfelingsbureau en wat daarmede in verband staat. De heer jhr. van Vreden- burgh betreurde ht^, dat waar de boe ren voor voediugj|p'ddeleu enz. volle prijzen moeten betalen, zij belemmerd worden in den uitvoer vau aardappelen en in den te bedingen prijs. Spr. zou gaarne zien dat de miuister de aard appelen, voor zoover zij hier niet beslist vodr de voeding noodig zijn, liet uit voeren zonder zich met de door het buitenland te besteden prijs in te laten voor het binnenland is eeu maximum prijs geen bezwaar. De heer van Dixhoorn sluit zich hier bij aan er is nu eens een kansje voor de boeren om eens een extra winstje te maken. Spr. gelooft niet, dat prijs stijging van de aardappelen in het buitenland ook die hier hoeft te hebben. Dit laatste is de voorzitter niet met hem eens. De heer I. G. J. Kakebeeke stelt voor den minister te schrijven dat de maat schappij met genoegen heeft kennis ge tengevolge ue neer van Uixhoorn vraagt of het schappij met genoegen heeft kennis ge niet wenschalyk is, dat alle aanvragen J nomen van het plan, om den uitvoer van aardappelen gedeeltelijk toe te staan, maar dat zij gaarna zou zien, dat de minister geen prijs bepaalt. Aldus wordt besloten. Ook zal ge vraagd worden den uitvoer te bespoe digen. De secretaris kan nog mededeelen, dat in het vierde district contracten voor bietenlevering gesloten worden, waarbij 100 per gemet voorschot wordt gegeven, en wanneer niet voor 1 October 180 per gemet betaald is, mag de verkooper zijn bieten verkoopen aan wien hij wil en is de kooper 100 kwyt. De rekening, die door een commissie uit de afdeeling Goes zal worden, nage zien, wijst voorloopig een kwaad slot van 251,05 aan. De voorzitter stelde voor deze post te dekken door terug gave van 350 uit de tentoonstellings- kas, waarin 600 gestort was. Op de rekening komt o. a. een post voor van het inkuilen van aardappelen, het rapport over dit werk is aan de regeering toegezonden. Op voorstel van het bestuur zal het in het vervolg mogelijk zijn eereleden van de maatschappij te benoemen en zijn als zoodanig benoemd de heer P. van Hoek, directeur van den landbouw, de heer P. B. Löhnis, inspecteur van deu landbouw en dr. K. H. M. van der Zaude, inspecteur van het landbouw onderwijs. Aan de orde was vervolgens het ont werp gewijzigd reglement voor de goed keuring van zaaigranen en pootgoed vauwege de Maatschappij. Na enkele kleine wijzigingen werd het ontwerp goedgekeurd. Als leden van de keuringscommissie in de 9 afdeelin gen der maatschappij werden de voor gedragen persoueu benoemd. De afdeeling Goes had in haar ver gaderingen de weuschelykheid bespro ken, dat de minister den uitvoer van een en tweejarige paarden weder zou toestaan, daar er van dien leeftijd vooral veel merries in Zeeland zijn. De heer Boogerd, afgevaardigde van Goes, merkte op, dat er toch vroeger ook geen gebrek aan fokpaarden is ge komen, toen er wel uitvoer was. De voorzitter acht het heel goed mogelijk, dat de regeering redenen van politieken aard heeft om den uitvoer te verbieden. De heer van Dixhoorn en de heer van Oyen gelooven ook niet dat uitvoer, iu het groot zal worden toegestaan. Besloten werd het verzoek van Goes toch aan den miuister over te brengen. Het laatste punt van de agenda was schrijven van den Bond vau Kaaspro- ducenten, waarin deze de medewerking verzoekt om onder de veehouders in Zeeland een stemming te doen houden, wie voor ea wie tegeu het afmaaksy- steem van vee bij het uitbreken van mond en klauwzeer, is. De heeren van Vredenburgh en Zwa- germau achten zulk een referendum nutteloosde regeering is al voldoende ingelicht eu zal zich daarvan niets aan trekken. In dien geest zal worden, geantwoord.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1