6. Zaterdag 24 April 11) 15 31e Jaarg. F Nieuws- en Advertentieb 1 ad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, F. OIFXEMVX, Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrtfdagavond. ABONNEMENTSPRIJS:* Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER,—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels- 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Csnt. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Het „schitterend succes" door de Bondgenooten den loden April behaald ten Zuid Westen van Lens, bij de zoo genaamde Lorette hoogten deed deuken aan het succes der Bondgenooten inder tijd behaald door de verovering van Vermelies (gelegen ten Noord-Westen van Lens) op den 7den December 1914, aldus schrijtt de Anp. Toen, evenals nu, meende men, dat Lens het oogen blik kon tegemoet zien, waarop de Duitsche bezetting weer voor de Fran sche zou moeten plaats maken. Dat was 7 December 1914 en nog ligt Lens ver voor de linies der Bondgenooten. De uitdrukking „schitterend succes" uit de mededeeling van het Fransche hootdkwartier dient dan ook te worden opgevat als een tactisch succes, want de invloed op den strategischeu toestand in het algemeen zal vermoedelijk in het geheel niet merkbaar zijn. Het is evenwel begrijpelijk, dat wanneer een punt, waarom zoolang gevochten is, eindelijk kan worden vermeesterd, aan dit feit groote beteekenis wordt gehecht, omdat dit het bewijs levert van de taaie volharding der troepen. In de omgeving van Verdun is ge durende de laatste dagen de actie zeer veel verminderd. Bevreemdend is dit niet, zulk» kon worden verwacht. De poging tot doorbreken immers was al mislukt te achten, toen de aanvallen door de Duitschers gedurende een drie tal dagen grootendeels waren afgeslagen. Men moest aannemen, dat de Boudge nooten daarna op te sterke Duitsche reserves zouden stuiten om nog veel verder te kunnen doordringen. Het schijnt, dat men van Duitsche zijde nog hernieuwde actie daar ter plaatse verwacht, althans uit Berlijn werd den 16den dezer bericht, dat al- reeds in den loop vau 12 April, de opmarsch van sterke, vijandelijke troe pen ten noorden van St. Mihiel, dus vermoedelijk tusscheu Verdun en de torten zuid daarvan, in oostelijke rich ting was waargenomen. Hieruit werd de gevolgtrekking gemaakt, dat de ge vechten tusschen Maas en Moezel nog niet ten einde zijn. Zeer waarschijnlijk is het, dat de pogingen den Duitschers St. Mihiel te ontnemen nog zullen wor den voortgezet; zulks ligt voor de hand, K omdat dan gunstige voorwaarden wor den verkregen voor een volgend oflen- Bief van Verdun uit in oostelijke en noordoostelijke richting, welk offensief in meerdere opzichten door de kring stelling kan worden gesteund. De bij Verdun geleverde slagen heb ben den Bondgenooten eenige tactische voordeelen bezorgd zij versterkten zien nu in de veroverde stellingen hetgeen tijd kost ordenen de veroanden, hetgeen door de geleverde gevechten in de zeer bedekte terreinen wel noodig zal zijn, vullen de geleden verliezen aan en dan zal, zonder twijfel, de strijd daar wel weer ontbranden om den tegenstander de positie bij St. Michiel i te ontwringen. In de Karpathen zijn de groote ge volgen, die men in verband met de strategische positie der beide legers ten opzichte van elkaar, had kunnen ver wachten, tot nu toe uitgebleven. Be- keud is, hoe de beide strijdende groepen tusschen Dukla-pas eu Stanislau op hun verbindingslijnen werden bedreigd; vooral voor de Russen die door de Kar- pathen-passen waren gedwongen, was dit in hooge mate het geval. Dat hier door te eeniger tijd één der bewegingen die der Russen naar het Zuiden of die der Oostenrijkers eu Duitschers in de ruimte Strye-Tucbolka, moest worden stop gezet, was duidelijk. Zette de andere dan door, dau moest hier een belangrijke beslissing volgen. Uit de berichten der laatste dagen evenwel valt op te maken, dat zoowel aan de eene als aan de andere zijde de strijd een sleepend karakter heeft aangenomen, Wellicht hebben de Rus sen om het gevaar, dat hun front langs de Karpathen vanuit het Oosten bedreig de, te bezweren, troepen uit dit front naar het Oosten overgebracht, waardoor het Duitsch-Oostenrijksche offensief in de lijn Strye-Tucholka tot staan is ge bracht. Is dit inderdaad het geval dan is de voorzichtige weg bewandeld, doch dan zullen groote gevolgen ook uitblij ven. Niettemin hebben de aanvallen der Russen gedurende de laatste helft der vorige en het begin dezer maaud hen toch in het bezit gebracht van de geheele streek tusschen Dukla enUszok- pas, waardoor een stevige basis is ge vorml voor een verder offensief naar het zuiden, zooira de toestaud meer naar het Oosten zich ten gunste der Russen zal hebben gekeerd. De reus achtige offers, die de frontale aanvallen tegen de K irpathen passen nebben ge kost, zijn dus niet om uiet gebracht. Langs de andere deelen vau het front blijft de toestand nog onveranderd de voortdurende gevechten langs de Oost- Pruisische grens hebben den Russen geen vooruitgang bezorgd. Uit het feit, dat de Duitschers in het algemeen zich verdedigend -blijven gedragen, moge worden afgeleid, dat door ds groote slagen, welke zij in de atgeloopen maan den den tegenstander hebben toege bracht ook hun verliezen groot zijn geweest eu de toestand der troepen, aanvallen op grooter schaal voorshands uitsluit. Rusland kon, beschikkend over een euorm groot aantal weerplich- tigen, de geleden verliezen tot op zekere hoogte aanvullen Duitschland, dat naar twee Zij len vecht en bovendien Oostea- rijk nog aloet bij staan, sch int toch laugzamerhaud meer voorzichtig te moeten te werk gaan. Op een en auler kan de meeniug worden gegrond dat de vrede niet ver moer af ligt. Nu uog kan Duitachlaud bij het overwegen der voorwaarden voor den vrede, op nagenoeg geheel België en een gedeelte van Frankrijk, als geoccupeerd gebied wijzen. Of het er, bij voortzetting van den krijg, beter voor zal staan, moge worden betwijfeld. Dit te meer, omdat blijkens berienteu van den laden j.l. uit Parijs, de bespre kingen tusschen Italië en de Centraal- staten schijnen te zijn afgebroken. Al dient een ofïicieele bevestiging dezer mededeeling nog te worden afgewacht, een feit is het, dat het van die zijde dreigt. Komt het tot de uitbarsting, dan wordt van Duitschland wel het bovenmenschelijke gevorderd. Een oor log langs drie fronten eu dan, nadat de uitputting al een zekere hoogte heeft bereikt? het einde kan, dunkt ons, niet twijfelachtig zijn. Men moge de handelwijze van Italië beoordeelen zoo men wil men kan dat land die verdienste zij het wellicht niet met opzet nage streefd toch niet ontzeggen, dat zijn oorlogsverklaring er belangrijk toe zou kunnen bijdragen, Europa ie bevrijden van da beklemming, waarin het nu al gedureude acht en een halve maand verkeert. De landbouw op het oorlogsterren. De oorlogscorrespondent van de Deut sche Tageszeituug in het Westen schrijft: Het groote verschil tusschen dezen oorlog eu vroegere is, dat thans meer dan ooit het beginsel wordt gehuldigd, dat. de oorlog zich zelf moet kunnen voeden. Ik wilhier iets vertellen van het bewerken van de akkers op vele plaat sen van het westelijk front. Op een mid lag reden wij van een etappen-in spectie naar het tront. Ouderweg hiel den wij stil om een varkeosmesterij op groote schaal te bekijken, die kort ge leden geopeud was mot een varkens stapel van twee honderd stuks. De dieren waren ouiergebracht in de zalen van een voormalige kazerne. Voor de voedering gebruikte man suikerbieten en verder at val, bijeengegaard in het etappeugebied. Bij het verlaten vau een zwart gerookt mijn werkersdorp, krijgen we plotseling i uuzicht op een wijde akkervlakte, die tot den horizon reikt. Iu rusteloozen. gelijkmatigen stap ioopen hier de span nen paarden naast elkaar. Grijze man nen leiden de paarden en zorgen er voor, dat de kouters in een rechte l(jn het land doorsnijuen. En plotseling zie ik: dat zijn onze soldaten, die ty®r ploegen. Van de heuvels ginds klinkt het gebulder van de zware kanonnen. Elders zie ik de soldaten bezig met het poten van aardappels, het zaaien van groente. Plotseling hoer ik het brommen van dorschmachines. O 11 er e en groot afdak stam er vier. Hier wordt het graan in de verlaten dorpen gevondeu èn in het najaar door de Duitsche troepen zelf geoogst, gedorscht. Uit ean omtrek van vijf kilometer wordt het hierheen gebracht en 86 tweespannen zijn voort durend ouderweg. O Ier leilmg van een reserve officier, die in het gewoie leven molenaar is, wordt hier doer landstorm n luusn eu Fransche burgers, die voor dit werft loon krijgen, dagelijks elf tot twaaf honderd centenaar gedorscht. Hetstroo wordt onmiddellijk geperst Iu het gebied vau de loopgraveu zelfs werken de stoomploegen, die den grond bewerkeu voor den oogst 1915. In de etappen-inBpectie zijn er twee en-twintig van deze machines. Hier aan het fro n werken er vier naast elkaar. Gezaaid wordt in de eerste plaats tarwe, dan haver en gerst, bieten en groente. Aan zaad iB voor de bewerking van het land in Noord Frankrijk uit Duitschland inge voerd 20.000 centenaar zomertarwe en 45,000 centenaar aardappelen. De Pruisische minister vanspoor wegen heeft een instructie uitgevaardigd in zake een zeer spaarzaam gebruik van aardappelen, in verband met de schaarschte van dit woedingsartikel. Ze moeten zoodanig opgeborgen worden, dat ze niet kunnen bederven en niet met vuil in aanraking komen. Er mag niet meer gekookt worden dan voor één maaltijd noodig is, terwijl slechts ge deeltelijk bruikbare aardappelen niet geheel mogen worden weggeworpen. Slechts bij uitzondering moeten ze met de schil gekookt worden, aangezien de voedingswaarde daardoor vermindert. Geen aardappelen mogen voor vee voeder gebruikt worden. Bij het poten van aardappelen is het noodig, geen heele, nmar in stukken gesneden aard appelen te gebruiken, iets grooter dan hazelnoten. Groud die zich uitsluitend leent voor den aanplant van late aard- appeleu, moet onmiddellijk gebruikt worden voor het telen van knollen en groenten, waarvoor het thans de juiste tijd is. De Deutsche Tageszeitung verklaart, dat de Duitsche aardappelvoorraden bij zuinig gebruik tot den volgenden oogst voldoende zijn. N. R. Crt. Verschillende berichten. De Westdeutsche Arbeiterzoitung, het orgaan van de katholieke arbeidersver- eeuigingen van West-Duitschland komt op tegen het zaaien van haat. Gelijk de liefde, maakt de haat blind. Haat is onchristelijk en een onrecht, zegt het blad. Vooral als hij zich zelfs jegens arme gevaugenen en ballingen laat gelden. „Het is dwaas en belachelijk, formules van haat in de plaats van den dagelijkschen groet te stellen, die reeds aan kinderen te leeren, in jonge gemoederen den haat te planten als een onkruid, dat voortwoekert, in plaats van de liefde, die'iramers een zegenrijke bloem is. Alle haat verlaagt, evenals elke hartstocht. Wij mogen geen vloek psalmen zingen. Dat is geen eerlyke, rechtschapen en krachtige mauier van strijden." N. R. Crt. Naar de Times mededeelt, zijn er in den nacht van 12 op 13 dezer inloop graven van het 2e Engelsche legerkorps uit de Duitsche loopgraven steenen ge worpen, waaraan brieven waren be vestigd. De eene luidde: „Beste, geëerde ka meraden. Dï oorlog heeft uu al negen maanden geiuurd en heele dorpen zijn mat da inwoners verwoest. Hit is nu hoog tijd er een eind aau te maken. We hebben alle genoeg van dit wilden leven, en gij zeker ook. Onze dierbare vrouwen en kinderen verlangeu naar onze terugkomst, de uwe stellig niet

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1