o. un Woensdag 31 Maart 1915. 30 aar&. LAATSTE LIME. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- V 1 a a nder e n. F. DIELEMAft, Buitenland. FEUILLETON. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend, Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Op het Westelijk tront is het nat en koud, wat wij ons hier best kunnen voorstellen, en in verband daarmee nog stiller dan anders. De .onbeteekenende gerechten" in den omtrek van Verdun, waar het groote Duitsche hoofdkwartier van sprak heeten in het officieele Fransche bericht „pogingen tot aanval der Duitschers, die gemakkelijk en terstoud zijn afge slagen." De onderscheidene qualificatie berust op een verschil van beoordeeling van deze gebeurtenissen, die in alle geval (de wederzijdsche berichten stem men te dien opzichte overeen) onbelang rijk zijn geweest, schrijft de N. R. Crt. Het laatste Fransche bericht meldt nog de bezetting van een hoeve ten Noorden van St. Joris. Gelijk bekend, houden de Duitschers daar nog altijd, bij de Noordoostelijke grens van het overstrooiningsgebied, eenige lichtelijk verhoogde punten, die nu als eilandjes boven het water uitsteken, bezet. Zij dienen hun als vooruitgeschoven posten. Laatstelijk zyn er eenige voor hen ver loren gegaan (zoo een boerderij bij Schoorbakke). Zoo'n in het water voor- uitliggeud steunpunt zal ook wel de hoeve zijn, waarvan in het Fransche communiqué sprake is. Nadat de Duit schers over de Yser waren terugge trokken, was te voorzien dat ze de eilandjes bij den rechteroever van het overstroomingsgebied ook gaandeweg de een na de ander zouden kwijt raken. Roman van George Ohnet. {Nadruk verboden.) Zoo scheen haar alles goed overlegd. De dag brak aan. Zij dacht nu over hetgeen zij schrijven zou aan den markies en aan Lucie om tot haar te komen. Een oogenblik dacht zij er over of zij Lucie de waarheid zou schrijven, haar zou ver pletteren door de grootte van haar op offering, maar in 't volgend oogenblik bloosde zij over zooveel ijdelheid. Zij begreep dat zij grooter zou zijn door haar raadselachtig heengaan. En bovendien wilde zij op de toekomst van Armand en Lucie niet de onuitwischbare schaduw werpen van haar zelfmoord. Als zij hen gelukkig wilde maken, moest zij hun die wroeging sparen, die hun geluk zou heb ben verwijderen. Mina's edele ziel wilde dat niet, zij besloot tot geheele, stille toewijding en schreef aan Lucie »Lief kind, gij hebt beloofd mij te zullen gehoorzamen, als was ik uw moe der. Welnu ik roep u tot mij, en wel dadelijk; want er dreigt oogenblikkelijk gevaar. Dat gevaar dreigt slechts mij, maar hoogst ernstig. Reeds maanden lang lijd ik, zonder het te zeggen aan Veel belang heeft de zaak niet. Zoo blijft de heele toestand in het Westen dag in dag uit bij het oude en zoo zal het nog wel ettelijke weken blijven tot de lente haar intocht doet. Aan de Dardanellen. De Daily Telegraph ontvangt het volgend telegram van Tenedos gedag teekend Vrijdag: Admiraal Guepratte heeft aan het onder zijn bevel staand Fransch eskader de dagorders van den Engelschen admiraal, de Engelsche admiraliteit en van Koning George overgebracht, waarbij het Fransche eskader wordt gelukgewenscht met den betoonden moed bij de krijgsverrichtin gen op 18 Maart. De Fransche admiraal voegt hieraan toe dat al die dagorders moeten worden aangeplakt bij de batte rijen van het eskader en daar blijven totdat het eskader den Gouden Hoorn van Konstantinopel binnen stoomt. Er worden op het oogenblik geen krijgsverrichtingen ondernomen. Zoo luidt een Engelsch berichteen Duitsch telegram zegt het volgende Sedert het verlies van drie slag schepen had de vloot der bondgeuooten tot den 26sten dezer niets tegen de Dardanellen of tegen Turksche plaatsen aan de Egeïsche Zee ondernomen. In den algeloopen nacht hebben vijandelijke torpedobooten met mijn- vegers getracht na ondergang van de maan de buitenste mijn versperring te naderen. Zij zijn echter dadelijk door het vuur der batterijen verdreven. De berichteu in de Engelsche pers over ladingen van troepen bij Darda vreeselijke hartkwalen. Ik heb onlangs, buiten weten van mijn man, om hem niet ongerust te maken en onder voor waarde dat deze zwijgen zou, een dokter geraadpleegd en begrepen, dat mijn leven bedreigd wordt. Ik moesteen kalm leven lijden, zonder eenige aandoening, en gij weet dat mijn dwaasheid mij die kalmte niet gaf. Mijn kwaal is sinds eenige weken zóó verergerd, dat ik vrees plot seling heen te zullen gaan en Artnand dan te zullen achter laten, zonder troost, zonder iemand die hem innig genegen is. Versta mij wet", lieve ik ben bang, dat hij alleen bij mij zou zijn, als ik stervende misschien reeds dooi was Ik vrees voor zija wanhoop, ik ban bang voor zijn overspanning. Bovendien ik zou niet gaarne heengaan zonder u te hebben terug gezien, zonder u nogmaals te hebben omnelsd, zonder u mijn laatsteu wil te hebben kenbdar gemaakt. Ik heb niet lang meer te toeven op aarde en ik wensch dat gij niet zoo ver van mij zijt. Als mij dat geluk gegund werd uw hand eb die van Arm mi vereenigd te drukken in de mijne, als ik den laatstee snik geet, zou ik kalmer en getroost heengaan. G.j begrijpt mij, nier, waar? Hij was de eenige, dien ik aan bad op deze wereld, en nu ik heenga, laat ik hem u, met den plicht hem te beminnen zoo als ik hem beminde en mij te vervangen naast hem, om over zijn geluk te waken. Als gij mij nellen of in de bocht:jvan Saros zijn verliezen. In een lang telegram aan de Daily Chronicle uit Konstanza in Roemenië wordt beweerd dat de meerderheid der Turken den*oorlog moe is en graag vrede zou sluiten, maar dat de Jong Turken en de Duitsche officieren den baas blijven spelen. Ook in het kabinet zou de tpeerder beid veel gevoelen voor vredesonder handelingen met de bondgenooten en daartoe dezer dagen reeds hebben be sloten, toen generaal Liman von Sanders den kabinetsraad binnendrong, de voor standers van vrede met den dood bedreigde en hen dwong het besluit te herroepen. N. R. Crt. De val van Przemysl. Uit het oorlogsperskwartier worden, in tegenspraak met de Russische berich ten over den val van Przemysl, de volgende authentieke gegevens ver strekt De puinhoopen van Przemysl zijn op bevel, zonder voorafgaande opeisching, en zonder onderhandelingen met den -vijand, na een lang tevoren grondig voorbereide vernieling van al het oorlogsmateriaal, in handen van den vijand gelaten. Het garnizoen bestond in de laatste week der belege ring uit 44,000 man infanterie en artil lerie, voor tweederdeu landstormtroepen waarvan moeten worden afgetrokken bij de 10,000 man aan verliezen, ge leden bij deu laatsten uitval op 19 Maart;. 45,000 man aan arbeiders, koetsiers en paardenknechten, die vol geus de krijgswet militaire diensten gehoorzaamt, lief kind, zult gij mijn laatsten wensch vervullen en verdiend hebben dat ik u zegen met al de teeder heid, die ik heb. Mina.« Toen zij hiermede gereed was, voelde zij zich geheel verlicht. Zij had thans niets te doen dan eenige dagen te leven tot Lucie's komst, want geen oogenblik dacht zij er over, dat deze niet zou komen. Zij kende te goed het krachtige karakter van het jonge meisje om aan .haar besluit te kunnen twijfelen. De schitterende, verwarmende zonnestralen kwamen door het venster in haar kamar. Zj trok het gordijn op en keek naar buiten, Daar strekte zich het park voor haar uit, overdekt door een blau wachtigen nevel, dia als een rook over de grasperken trok. De dauwdruppels schitterden aan de boomeo en in hun takken sprongen de vogels eu zongen vroolijk hun ochtend- zang. A in het einde van het park trok een span paarden een ploeg over den weg en vroolijk klapte de bestuurder met zij cweep in de frissche morgenlucht. Mina zeide to zich zelve »Zoo was het gisteren, zoo zal het morgen zijn. Ik zal verdwijnen en niets zal veranderen. Alleen de schepping zal een stofdeeltje minder tellen dat is alles Arme meoschheid, wat zijn uw smarten, zoo ij lel, zoo zwak, in vergelijking van de veel grootere veranderingen der wereld, en wie beklaagt u om enkeleoogenbiikken van smart in 't uitzicht op de eeuwigheid moesten verrichten, en spoor en tele graatpersoueel, en ten slotte 28,000sman aan zieken en gewonden in de hospi talen. De bewapening der vesting bestond in 't geheel uit 55 kanonnen van verschil lend kaliber, voor het meerendeel geheel verouderde stukken van de modellen 1861 en 1875, die voor 't overige even eens bijtijds zijn vernield. De laatste Russische aaüval in den nacht van 21 op 22 Maart is afgeslagen met behulp van infanterie met machine geweren en enkele nog niet vernielde kanonnen van 't model 1861 daar het zware geschut reeds onklaar was ge maakt. De Russen hebben in Przemysl o. a. vier locomotieven, 500 spoorwegwag- gons en meer dan 4000 ton steenkool buitgemaakt. N. R. Crt. De Prager Tagespost bevat een rap port van den luitenant-vlieger Stanger, die Przemysl het laatste verlaten heeft. Al bij zijn aankomst, die den.avond voor de overgave onder hevig granaat kartetsvuur vau de Russen plaats had, was met de vernieling van de verdedi gingswerken een begin gemaakt. Stan ger bracht aan het garnizoen de laatste met geestdrift ontvangen post over. Generaal Kusmauek, de bevelhebber van de vesting, liet met tranen in de oogen aan Stanger een telegram van deu Keizer zien, naar aanleiding van den laatsten uitval uit de vesting ge zonden. Hij zeide: „Ziet u, dat is het gevolg vau onzen vijt maanden lang volgehouden strijd, bij dag eu bij nacbt. Zij liet de gordijnen weder zakken en om te vergeten, trachtte zij te slapen, HOOFDSTUK XI. Men zou gezegd hebben dat na die laatste aarzeling de bittere smart van mevrouw de Foutenay was verdwenen. De dagen, die volgden op het verzenden van haar brief aau Lucie pn de komst van deo markies, was zij aanvalliger, vroolijker', opgewekter, als in de schitte rendste periode van haar leven. Zij coquetteerde als 't ware met den dood, als wilde zij dien verleiden en hem zijn overwinning op prijs doen stellen. Zij gaf zich moeite te behagen en slaagde daarin. De markies eu Armand, beiden verwonderd over die onverwachte vroo- lijkheid na een zoo droeve neerslachtig heid, werden beiden meegesleept door die gelukkige geestvervoering. Zij gevoelden er het zenuwachtige, het opgewoudene, het kunstmatige niet van. Miaa dreef die kunst van veinzen zóó ver, dat zij zelfs plannen maakte voor deu winter. Zij sprak er over zich ta Cannes te vestigen, een jacht te huren eu langzaam langs de kust te varen tot N ipels. Zij scheen eeu plotselinge begeerte te hebben gekregen om vreemd landen te zien en verklaarde zich zelfs bereid om, als de tocht niet te gevaarlijk was, te gaan naar E rypte eu den Nij! op. te varen. Zij loonde bij bet ontwikkelen van SCHE Eli nJlAi ANT. O o

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1