No. 96. Woensdag 10 Maart 1915 30e Jaars. SWóii Nieuws- en AdverIentieb 1 ad voor Zeeuwsch- V laanderen, F. D1ELEMAX. Bevordering van Nationale Industrie. Binnenland. 1 BBSs» Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertent,iën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE «ren. De hoop, dat er veel bewyzen van instemming zouden komen met het ingezonden artikel, dat laatstonderge- teekende plaatste in de Haagsche bladen van 9 Januari j.l. en dat enkele andere bladen zoo beleefd zijn geweest over te nemen, waarvoor bij dezen onzen hartelijken dank, is wel verwezenlijkt. Byna duizend schriftelijke bewijzen van instemming mochten wij outvangen. Wij mogen dus veronderstellen, dat het denkbeeld bij een groot deel onzer landgenooten in goede aarde is gevallen. Moge de Nederlandsche Bond tot bevordering van de Nationale Industrie met dezelfde ingenomenheid worden begroet, dan twijfelen wij niet of die Boud zal een zegen worden voor ons land. Ziehier in korte trekken hoe wij ons voorstellen, dat deze Bond zal werken. De leden verbiuden zica om bij voor keur Nederlandsche waren te koopen en geene buitenlandsche, tenzij de buitenlandsche beter of goedkooper mochten zijn, en hunne waren bij voorkeur te koopen bij leveranciers, die de bevordering vau Nationale In dustrie voorstaan. De Bond geeft een blad uit, waarin Nederlandsche waren worden aangekondigd en waarin zooveel mogelijk zal worden gewaakt tegen misbruik van vertrouwen in handels zaken. De leden betalen eene jaarlijksche contributie en ontvangen het bondsblad. De winkeliers, leden van den Bond, moeten vóór aan hun winkel een plaatje bevestigen, waarop „Bevordering van de Nederlandsche Nijverheid", en de leden-particulieren kunnen desverkie- zende ook een plaatje aan hun huis bevestigen tegen betaling der kosten daarvan. De fabrikanten treden als ledeu be gunstigers of als leden-donateurs tot den Bond toe. Het bedrag, door hen jaarlijks te betalen, zoude men afhan kelijk kunnen stellen van het aantal werklieden, aan hun fabriek verbonden. De Bond heeft een centraal bestuur en afdeelingsbesturen. Aan den Bond kan verbonden worden een Bureau van onderzoek, hetwelk inlichtingen ver strekt voor nieuw op te richten zaken. Een Bureau van ouderzoek, niet geba seerd op eigen belang, doch alleen en bij uitsluiting het algemeen Neder landsch belang beoogende. Dit Bureau van ouderzoek, geiaadpleegd bij de oprichting van nieuwe fabrieken of handelszaken, moet voorlichting geven en, in geval de zaak vertrouwen ver dient, behulpzaam zijn in het verkrijgen van zooveel mogelijk sympathie. Natuurlijk is het niet doenlijk, dat het bureau van alle handels- en fa briekszaken op de hoogte is, doch samengesteld uit bekwame zakeuraau- uen, ingenieurs en accouutauts, zoude men zich door speciale vakmannen en in de eerste plaats door de belangheb benden kunnen doen voorlichten. Hiermede hebben wij in korte trekken het doel en de werking aangegeven van den Bond, dien wij zouden wenscben op te richten. Wij achten het oogen blik thans gunstig om een beroep te doen op de vaderlandsliefde onzer land genooten Nederland heeft een groot deel van zijn geld ter beschikking van de Ameri- kaansche nijverheid gesteld. Nederland ondersteunt thans den Amerikaauschen en den Canad -eschen lan tbouw, door reusachtige bedragen te beleggen in pandbrieven. Dat geld is niet verloren, maar de industrie, de landbouw in Nederland en de Nederlandsche koloniën zouden met die gelden kunneu worden bevoordeeld. Het kapitaal van de Koninklijke Nederlandsche Maals'chappy lot exploi tatie van petroleumbronnen in Neder- landsch Indië is voor een groot deel in buitenlandsche handen en vele onder nemingen in onze zoo enorm rijke koloniën worden met Engelsch en ituitsch geld geëxploiteerd. De Rotterdamsche Tram wegmaat schappij is eene Belgische onderneming. Is het noodig, heeft het eenig nut buitenlandsche brandkasten en zeker- heidssloten te koopen, terwijl de Neder landsche een graad vau volmaaktheid hebben bereikt, die zeker niet over troffen wordt in het buitenland. Onze drukpersen komen bijna zonder uitzondering uit het buitenland. In het vorige artikel werd gewezen op de Nederlandsche lucifers, die zeker wel met. die uit het buicenlaud kunnen wedijveren. Vraagt in een winkel naar zeep en tien tegen een, dat men u buitenlandsche zeep verkoopt, wanneer ge niet uw verlangen naar Nederlandseh fabrikaat te kennen geeft. Toch kunneu onze Nederlandsche zeepfabrikanten zonder eenigen twijfel met die van buiten 's lands wedijveren. Nederlaud heeft een der grootste gloeilampfabrieken ter wereld. Waarom moeten de laraphouders voor de gloei lampen uit het buitenland worden be trokken Zaagt ge ooit een speld van Neder landseh maaksel of een naald uit een Nederlandsche fabriek afkomstig? Ze zijn er niet, ze worden in Neder land niet gemaakt, en veel meer arti» kelen nog zouden zeer goed in Neder land kunnen worden vervaardigd en zelfs in Nederland ruim voldoenden afzet vindefi, mits maar gebroken worde met het. vooroordeel, om de voorkeur te geven aan vau buiten Viands inge voerde goederen. Da heer Bouvy te Dordrecht schrijft in het Algemeen Nederlandseh Alver- tentieblad o. m.„In dezen tij I is het „ougetwijteid geboden, het geld niet „na r het builenland te zenden als men „het hier zelf kan behouden. Ouze „eigen uijverheid heeft steeds groote „energie noodig gehii, om tegeu het j „buitenland te kuuueu concurreeren. j „Zij heeft steeds den steun ontbaerd j „van haar lan Igeuooten Zj beeft „moeten vechten tegeu het vooroordeel, „dat wat in Nederland gemiakt werd „minderwaardig was. Het ziju juist de j „fabrikanten geweest die enz. „Doch nu die nijverheid is aange- wezen op haar eigen land, nu haar „werklieden werk noodig hebben en „anders komen ten laste der liefdadig heid, nu is het o. i. ieders plicht, al vorens zijne bestellingen te doen, zich „te vergewisseu, of hij werk krijgt uit „eigeh uijverheid. Krachtige ontwikke ling onzer Nijverheid zal daarvan het „gevolg zijn." De Nederlandsche Nijverheid ver keert in een redelijk bloeienden toe stand, maar die toestand zoude veel beter kunnen zijn, zoo de zucht naar buitenlaudsche artikelen niet bij velen op den voorgrond trad. Hierin ver betering te* brengen is het doel, dat wij beoogen met de oprichting van den Bond tot bevordering der Nationale Nijverheid en van veel hulp zal ons daarbij ziju de opneming in ons tijd schrift van wat er in Nederland ver vaardigd wordt. Laat ons hopen, dat die lijst door onzen Bond grooter moge worden en dat het niet lang meer zal duren, dat alle benoodigdheden voor ons leger en onze vloot in ons land zullen kunnen worden vervaardigd. Wij verwijzen hier naar een zeer belangrijk artikel van een oud-zeeofficier in het Januari nummer van het maandblad der ver- eeniging „Onze Vloot", hetwelk eindigt „met de woorden „Kan onze industrie „zich eenmaal geheel inrichten op het „bijzonder werk, dat een zeemacht „eischt, kan onze vloot eenmaal geheel „bestaan door wat de eigen industrie, „die zij geroepen is te beschermen, „voor haar arbeidt, eerst dan zal ons „land in eendrachtig samenwerken in „waarheid onafhaukel k zijn." Een ieder, wien het belang van zijn land ter harte gaat, zal dien Bond steunen; iedereen, niet alleen de inge zetenen van ons land, maar vooral ook de rechtspersonen en dan in de aller eerste plaats de Staat der Nederlanden, de provinciën, de gemeenten, de groote stoomvaart en spoorwegmaatschappijen enz. ënz. Dat allen doordrongen mogen zijn van het denkbeeld, dat door de Nederlandsche nijverheid te bevorderen zij hun eigen belang dienen, en daarom in al die gevallen, waarin de Neder landsche Nijverheid wedijveren kan met de buitenlandsche, de voorkeur geven aan goederen van eigen bodem. By God what a country, to make every inch of it to an example of com monwealth, zaide een Amerikaan, van ons land sprekende. En het is waar, Nederland is van nature een rijk land-; rijk door zijn prachtige havens, rijk door zijn zoo bij uitstek bevaarbare rivieren, door ziju talrijke vaarten en kaualen, rijk door zijn vruchtbaren bodem, rijk door den grooten voorraad braudstoffeu, die de bodem oplevert, want behalve steen kolen is de onnoemelijk groot voorra id turf, zoo bij uitstek geschikt tot het drijven van fibrieken door de turfver- gassing, een rijkdom, dien onze bodem oplevert, welken men iu honderden milliaeneu moet schatten. Houderd vijftig duizend Hectaren laagveen en dertig duizend Hectaren hoogveen Op grond van het hierbovenstaande koesteren wij de hoop, dat binnen korten tijd tot stand zal komende Bond tot bevordering van Nationale nijverheid, dat die Bond zal bloeien en door hem de Nederlandsche nijverheid. Nog eens, bevorder de Nederlandsche nijverheid in die gevallen, waarin zij aan gezonde concurrentie het hoofd kan bieden. Het is ons aller belang, dat de Nederlandsche Staat tot grooter bloei komt, het is ons aller plicht, daartoe mede te werken Hen, die ons streven willen steunen noodigeu wij uit om op Woensdag 31 Maart e. k. des namiddags te half vier tegenwoordig te zijn in de zaal van het gebouw Diligentia aan het Lange Voorhout nummer 5 te 's-Gravenhage en die verhinderd mochten zijn daar te komen en tot lid van de Vereeniging willen toetreden daarvan bericht te zenden aan den laatstondergeteekende, met nauwkeurige opgave van naam en adres. Concept-statuten zijn tegen inzending van 10 cents aan postzegels verkrijgbaar. Mr. S. J. Hogekzeil. Dr. W. C. A. baron v. Vredenburch. A. ten Bosch N.J. zoon. Jhr. W. Witsen Elias. Jhr. C. W. F. C. van Lidth de Jeude. Jan Pietersz. Coenstr. N°. 7, te 's-Gravenhage. De Ned.-Indische leening. De wet tot het aaugaan van een lee ning ten name en ten laste van Neder- landsch-Indië is door H. M. de Kouingin bekrachtigd. H. M. de Koningin heelt aan de Neder landsche Handelsmaatschappij mede gedeeld, dat H. M. voor 500,000 in de Ned. Indische leening wenscht deel te nemen. N. R. Crt. Belgische vluchtelingen. Men schrijft uit Middelburg, aan de N. li. Crt. dat de regeeringscommissaris voor het vluchtelingen wezen jhr. Ruys de Beerenbrouck, na een bezoek aan de instellingen voor de Belgen, die van rijkswege hier onderstand genieten, ver klaard zijnerzijds niet op de ontruiming van Middelburg' te zullen aandringen, met uitzondering voor de ongehuwde tnauDOn, die hier werkloos rondloopen, terwijl men hen iu de kampen aan het werk zet. Het vluchtelingen-comité heeft een brief van den burgemeester gekregen, waarin deze verklaarde niet lauger de bescnikkiug te kunnen laten over da manége, het gymnastieklokaal op de Groenmarkt en net ykkantoor. Tengevolge' hiervan zal in het laatst dezer week een 200 a 300 tal armlastige vluchtelingen van hier naar het kamp te Uden vertrekken. Er blijven dan nog ongeveer 800 over.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1